Kategorie: Aktuality

Otevíráme nový kurz CŽV -Školní poradenské služby (školní psycholog, školní speciální pedagog) - přijímáme zájemce

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v ak.roce 2019/2020 nabízí kurz celoživotního vzdělávání:

Školní pedagogicko-psychologické služby:

varianta A) školní psycholog varianta

B) školní speciální pedagog

Vzdělávací program Školní pedagogicko-psychologické služby je určen pro zájemce - školní psychology (varianta A) a školní speciální pedagogy (varianta B), kteří pracují v terénu škol, ale také těm, kteří se na výkon této profese připravují, jako model dalšího profesního rozvoje poradenských specialistů v prostředí školy.

Obě varianty mají společnou základní část programu, ve které je pozornost nasměrována na témata, která nebývají součástí pregraduální formy studia a která by měla zmapovat vývoj a stav současného školství a aktuální témata ve vztahu k učiteli, třídě, žáku, rodině, témata ve vztahu ke specifickým otázkám poradenských služeb (poradenství, poradenský systém, diagnostika, intervence, etika, aj.). Speciální část programu je zaměřena na specifika dané profese školního psychologa/školního speciálního pedagoga, s velkým důrazem na podporu inkluzivního vzdělávání. Organizace studia je zajišťována katedrou psychologie a katedrou speciální pedagogiky PedF UK v Praze, ve spolupráci odborníků z katedry psychologie FF UK v Praze, Národního ústavu pro vzdělávání a dalších odborných pracovišť.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Absolvent získává osvědčení o absolvování vzdělávacím programu CŽV, obě dvě varianty studia získaly akreditaci MŠMT podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Celkový rozsah čtyřsemestrálního studia je 250 hodin. Součástí studia jsou i stáže ve školních poradenských pracovištích.

Poplatek za studium je 9 tis. Kč za akademický rok, celkově 18 tis. Kč. Studium bude zahájeno v říjnu/listopadu 2019. Většina výukového programu je organizována v pátek a v sobotu.

Přijímáni jsou na základě výběrového řízení uchazeči, kteří absolvovali magisterské studium psychologie (varianta A) nebo magisterské studium speciální pedagogiky (varianta B), uchazeči s přihláškou zasílají doklad o vysokoškolském vzdělání a odborné curriculum vitae.

Studium nenahrazuje pregraduální vzdělávání v oboru!

Přihlášky: Přijímáme  do 15. 9. 2019, studijní odd. PedF UK, M. Rettigové 4, 116 39, Praha 1, k rukám referentky Ivany Merellové, ivana.merellova@pedf.cuni.cz. (do naplnění kapacity kurzu)

Přihláška: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?id=047a9b13b48944e0ba779b4755828415&tid=1&do=detail_kurz&cid=5576

Bližší informace o kurzu zde: http://pages.pedf.cuni.cz/skolni-psych-sppg/

print Formát pro tisk