Kategorie: Aktuality

Témata bakalářských a diplomových prací pro akad. rok 2019/2020

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

Bakalářské práce by měly být zadány do 1. 3. 2020. Období října až prosince využijte k oslovení vyučujících, jejichž témata vás zaujala. Vyučující vám sdělí svá očekávání a podmínky pro spolupráci, případně vás budou informovat o počtu lidí, kteří již o téma projevili zájem. Optimální je konzultovat více témat s více vyučujícími. Nespěchejte s konečným rozhodnutím, které téma budete zpracovávat. V případě bakalářských prací není vítáno, aby s návrhem vlastních témat přicházeli sami studující. Snažte se proto ze seznamu vybrat téma, které je nejbližší vašemu zájmu a navrhněte školiteli/ce, jak by bylo možné z vašeho hlediska téma realizovat - přesné znění témat lze obvykle vyjednat tak, aby vyhovovalo jak školiteli/ce, tak studentovi/ce.

Mgr. Dana Bittnerová, Ph.D.
Bude doplněno

PhDr. Andrea Beláňová, Ph.D.

  • Narativy náboženské konverze u odsouzených a propuštěných vězňů v ČR

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
• Vliv herního rámování kvízu na učební výsledky u žáků mladšího školního věku (již obsazeno)

Mgr. David Doubek, Ph.D.
• Integrace dětí z etnických menšin ve škole z hlediska vrstevnické sociální skupiny.

PhDr. Veronika Francová, Ph.D.

Strategie komunikace s rodiči u vyučujících základních škol (kvalitativní studie)
Učitelská self-efficacy na pozadí profesního vývoje (kvalitativní studie)
Zkušenost krize a možnost změny v profesním životě učitele (kvalitativní studie)
Přínos a rizika profesního sdílení u vyučujících na základní škole (případová studie)

PhDr. Helena Franke, Ph.D.
• Bio-psycho-sociální okolnosti prvního porodu
• Vývoj vztahu rodičů a dítěte v prenatálním období
• "Pracuji jako školní psycholog" - pohled na specifika této profese

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
• Digitální technologie, výuka a výchova z pohledu výchovných poradců, metodiků prevence, učitelů, školních psychologů...
• „Kvůli videohrám jsem nechal školu" (případové studie nadměrného hraní ve vztahu ke školní úspěšnosti)
• Videohry a moderní herní formy v psychologických souvislostech (konkrétní volba tématu po domluvě)
• Digitální technologie ve vzdělávání a výchově (konkrétní volba tématu po domluvě)


Doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.
• Úspěch a neúspěch pohledem senior
• Dimenze normativity a selektivity v procesu "stávání" se školákem v 1. třídě ZŠ

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

• Krize středního věku: interpretativní fenomenologická analýza (podmínka, přístup k 3 - 5 osobám - viz název - které budou ochotny k hloubkovému rozhovoru nahrávanému na diktafon)

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
• Grafická produkce ve školní zralosti
• Vývoj osvojování přírodovědných anebo společenskovědních pojmů ve školním věku
• Mravní usuzování dětí předškolního a školního věku
• Kreslení dětí v předškolním věku - akční výzkum či teoretická studie
(Témata prací budou konkretizována dle orientace zájmu samotných studujících a dle toho, zda se jedná o práci bakalářskou či diplomovou. Na jedno téma se tak může hlásit i více zájemců.)

Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
• Psychobiografie slavné osoby (možno více zájemců)
• Psychologický rozbor uměleckého textu (možno více zájemců)

Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
• Metody výuky psaní - rizika změny metody v průběhu osvojování (kazuistická studie)


Doc. PaeDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
• Problémy žáků v hudební výchově (ve složce receptivní i expresivní) z pohledu učitele
• Percepce přínosů hudební výchovy z pohledu žáků (s důrazem na hudební gramotnost)

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
• Reliabilita a validita měření času stráveného užíváním technologií (1 student Bc nebo NMgr): metodologická práce, která se zaměřuje na vztah mezi nejčastěji používanými sebeposuzovacími metodami zjišťování času stráveného na počítači, mobilu apod. a „objektivním" měřením času prostřednictvím specializovaného softwaru.

PhDr. Kateřina Machovcová, Ph.D.
• Vyjednávání identity z pohledu vysokoškolských studentů s menšinovou zkušeností (kvalitativní výzkumu)
• První generace studentů - studenti, jejichž rodiče sami nemají vysokoškolské vzdělání
• Studenti z různých minorit (etnické minority, genderové minority, migrační zkušenost)

Mgr. Anna Páchová, Ph.D.
• Zacházení s chybou (Cílem bakalářské práce je zmapovat jakým způsobem vyučující v hodinách matematiky pracují s chybami svých žáků. Při vypracovávání práce studující absolvuje pozorování několika vyučovacích hodin matematiky u různých vyučujících, ve kterých si bude všímat zejména situací v nichž se objevila chyba. Sebrané situace budou následně analyzovány.)

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
• Vztah perspektivní orientace a sklon k nudě
• Nuda ve škole - žákovské strategie zvládání nudy.

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
• Zkušenost učitelů s žákem s Aspergerovým syndromem na běžné ZŠ, zadáno
• Evaluace realizace programů Zipyho a Jablíkovi kamarádi u dětí mladšího školního věku, zadáno
• Význam supervize realizované na základní škole. Kvalitativní výzkum založený na zkušenostech supervizorů (rozhovory), kteří vstupují do různých resortů a mohou reflektovat svou zkušenost se školstvím. K dispozici.

PhDr. Kateřina Pražáková
• Vnímání množství u dětí s obtížemi v matematice
• Exekutivní funkce u dětí s obtížemi v matematice
• Prostorové schopnosti u dětí s obtížemi v matematice

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
• Psychologické aspekty tvořivé hry v polytechnické výchově (Téma zadáno, pro studující učitelství MŠ)
• Copingové strategie při úplné ztrátě sluchu u mladých lidí (Téma zadáno)
• Proč jsem nedodělal/a střední školu?
• Psychologické poradenství pro VŠ studenty

Doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
• Role krátkodobé slovní paměti ve vývoji raných čtenářských dovedností

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
• Aktivní/progresivní školy: jsou v nich vyučující pracovně spokojeni?
• Vztahy mezi dívkami a chlapci v koedukovaných třídách: kvalitativní studie a dotazník
• Lesbické rodiny a jejich vztah se školou
• Školně neúspěšné dítě: učitelská a rodičovská definice

PhDr. Hana Sotáková
• Strange stories test u dětí s PAS
• Rodičovské strategie a přístupy při rozvoji čtenářství

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
• Psychologické aspekty procesu osvojování cizího jazyka

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

• Postoje učitelů k asistentům pedagoga

Mgr. Ing. Petra Topková

• Operacionalizace moudrosti ve vztahu k inteligenci (analýza situací používaných k zjišťování moudrosti a inteligenci, pilotáž vybraných situací)
• Moudrost a emoční regulace
Obě témata jsou vhodná pro dvojici studentů, kteří by spolupracovali při sběru dat.

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
• Posttraumatický růst po rozchodu s partnerem
• Posttraumatický růst po smrti blízké osoby

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
• Weby a blogy věnované vztahům rodiny a školy. Analýza materiálu
• Supervize v mateřské škole. Kazuistická studie

Mgr. Anna Vozková

Aspergerův syndrom u žen
Začínající vyučující - jak hledají své místo mezi staršími kolegy
Zkušení učitelé a jejich postoj k inkluzi


TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

Diplomové práce by měly být zadány do 1. 3. 2020. Období října až prosince využijte k oslovení vyučujících, jejichž témata vás zaujala. Vyučující vám sdělí svá očekávání a podmínky pro spolupráci, případně vás budou informovat o počtu lidí, kteří již o téma projevili zájem. Optimální je konzultovat více témat s více vyučujícími. Nespěchejte s konečným rozhodnutím, které téma budete zpracovávat. V případě diplomových prací je možné oslovit vyučující s vlastním návrhem tématu.

PhDr. Andrea Beláňová, Ph.D.

Narativy náboženské konverze u odsouzených a propuštěných vězňů v ČR

Mgr. Dana Bittnerová, Ph.D.

Bude doplněno

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
• Vliv herního rámování kvízu na učební výsledky u žáků mladšího školního věku (obsazeno)

Mgr. David Doubek, Ph.D.
• Psychologické aspekty tetování, Podpůrná skupina pro žáky s LGBTQ orientací, Ženství na Valašsku. (všechna témata obsazena)

PhDr. Veronika Francová, Ph.D.
Bude doplněno

PhDr. Helena Franke, Ph.D.
• Bio-psycho-sociální okolnosti prvního porodu
• Vývoj vztahu rodičů a dítěte v prenatálním období
• "Pracuji jako školní psycholog" - pohled na specifika této profese

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
• Hravost studentů (mapování osobnostních charakteristik a vzorců chování)
• Hravý styl výuky učitelů
• Digitální technologie ve vzdělávání a výchově (konkrétní volba tématu po domluvě)
• Videohry a moderní herní formy v psychologických souvislostech (konkrétní volba tématu po domluvě)

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

• Být bezdomovcem: interpretativní fenomenologická analýza (podmínka, přístup k 3 - 5 osobám - viz název - které budou ochotny k hloubkovému rozhovoru nahrávanému na diktafon)

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
• Grafická produkce ve školní zralosti
• Vývoj osvojování přírodovědných anebo společenskovědních pojmů ve školním věku
• Mravní usuzování dětí předškolního a školního věku
• Kreslení dětí v předškolním věku - akční výzkum či teoretická studie
(Témata prací budou konkretizována dle orientace zájmu samotných studujících a dle toho, zda se jedná o práci bakalářskou či diplomovou. Na jedno téma se tak může hlásit i více zájemců.)

Mgr. Ivana Křížová, Ph.D.

  • téma z oblasti klinické psychologie (dle zájmu studenta) - 1 student

Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
• Imaginární postavy u malých dětí
• Psychobiografie slavné osoby (možno více zájemců)
• Psychologický rozbor uměleckého textu (možno více zájemců)

Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
• Role školního psychologa v mateřských školách


Doc. PaeDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
• Výhody a limity, aneb učitel i psycholog v jedné osobě
• Odchody pracovníků pedagogicko-psychologických poraden do soukromé sféry
• Písemná produkce žáků 2. stupně se zaměřením na specifické obtíže

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
• Reliabilita a validita měření času stráveného užíváním technologií (1 student Bc nebo NMgr): metodologická práce, která se zaměřuje na vztah mezi nejčastěji používanými sebeposuzovacími metodami zjišťování času stráveného na počítači, mobilu apod. a „objektivním" měřením času prostřednictvím specializovaného softwaru.

PhDr. Kateřina Machovcová, Ph.D.
• Vyjednávání identity z pohledu vysokoškolských studentů s menšinovou zkušeností (kvalitativní výzkumu)
• První generace studentů - studenti, jejichž rodiče sami nemají vysokoškolské vzdělání
• Studenti z různých minorit (etnické minority, genderové minority, migrační zkušenost)

Mgr. Anna Páchová, Ph.D.
• Zacházení s chybou (Cílem bakalářské práce je zmapovat jakým způsobem vyučující v hodinách matematiky pracují s chybami svých žáků. Při vypracovávání práce studující absolvuje pozorování několika vyučovacích hodin matematiky u různých vyučujících, ve kterých si bude všímat zejména situací v nichž se objevila chyba. Sebrané situace budou následně analyzovány.)

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
• Motivačně-volní procesy u žáků
• Strach ve škole (inhibující a facilitující role)


PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
• Zkušenost učitelů s žákem s Aspergerovým syndromem na běžné ZŠ, zadáno
• Evaluace realizace programů Zipyho a Jablíkovi kamarádi u dětí mladšího školního věku, zadáno
• Význam supervize realizované na základní škole. Kvalitativní výzkum založený na zkušenostech supervizorů (rozhovory), kteří vstupují do různých resortů a mohou reflektovat svou zkušenost se školstvím. K dispozici.

PhDr. Kateřina Pražáková
• Vybrané indikátory obtíží v matematice
• Vybrané předpoklady pro rozvoj matematických dovedností

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
• Prenatální ztráta (téma zadáno)
• Rodinné poradenství v kontextu práce školního psychologa

Doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
• Prarodiče jako aktéři procesu socializace ( s důrazem na podporu rozvoje gramotnosti)
• Souvislost čtenářských a matematických schopností na počátku školní docházky

PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, PhD.

  • Koncept zóny nejbližšího vývoje v intervenčním programu dle D.B. Elkonina (analýza videozáznamů intervenčního programu u dítěte/dětí se sluchovým postižením)
  • Analýza českých slabikářů z hlediska zastoupení rozvoje fonematického uvědomováním
  • Rozvoj fonematického uvědomování v mateřských školách
  • Experimentální použití metodiky Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina jako slabikáře pro výuku čtení u školáků - terénní výzkum v komunitní škole

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
• Vztahy mezi dívkami a chlapci v koedukovaných třídách: kvalitativní studie a dotazník
• Vztah školy a rodiny: perspektiva lesbických rodin
• Školně neúspěšné dítě: učitelská a rodičovská definice
• Srovnání školy s vysokou a nízkou sociální oporou z hlediska syndromu vyhoření (zadáno)

PhDr. Hana Sotáková
• Zprostředkované učení (rezervováno)

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
• Psychologické aspekty procesu osvojování cizího jazyka

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
• Mimořádné události ve škole a vztah učitel - školní psycholog

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
• Posttraumatický růst po rozchodu s partnerem
• Posttraumatický růst po smrti blízké osoby
• Kreativita učitele a její odraz ve výuce

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
• Weby a blogy věnované vztahům rodiny a školy, včetně diskuze ve fóru
• Supervize v mateřské škole - pozitivní a kritická místa. Porovnání dvou mateřských škol

print Formát pro tisk

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.