Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 171
, benwahb renatah odpovědět

benwahb 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1tqQP...
https://colab.research.google.com/drive/1WgQ6...
https://colab.research.google.com/drive/1PKjB...
https://colab.research.google.com/drive/1Id4i...
https://colab.research.google.com/drive/1q_dL...
https://colab.research.google.com/drive/1GMxz...
https://colab.research.google.com/drive/1lE7k...
https://colab.research.google.com/drive/14FIv...
https://colab.research.google.com/drive/1eS0O...
https://colab.research.google.com/drive/1sFTy...
https://www.globexbd.com/product/3m-quick-swab/

, davyutat finnlee odpovědět

davyutat 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/13vdW...
https://colab.research.google.com/drive/1NMX4...
https://colab.research.google.com/drive/1Fnw6...
https://colab.research.google.com/drive/1Zbsg...
https://colab.research.google.com/drive/1Ok9c...
https://colab.research.google.com/drive/19ysH...
https://colab.research.google.com/drive/1WuVW...
https://colab.research.google.com/drive/1rrsm...
https://colab.research.google.com/drive/1hr-g...
https://colab.research.google.com/drive/1uPUR...
blog.interrupt3h.com/?p=240

, ignhane herschel odpovědět

ignhane 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1pQRx...
https://colab.research.google.com/drive/1FZFJ...
https://colab.research.google.com/drive/1rwxL...
https://colab.research.google.com/drive/1SBwK...
https://colab.research.google.com/drive/191FN...
https://colab.research.google.com/drive/1MQJn...
https://colab.research.google.com/drive/1B-hw...
https://colab.research.google.com/drive/1H4BA...
https://colab.research.google.com/drive/1V3DB...
https://colab.research.google.com/drive/1auFP...
maisonzancanaro.com/es/blog/23_REVISTA-NOS3

, onorzand whytlya odpovědět

onorzand 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1o3AS...
https://colab.research.google.com/drive/1N0QE...
https://colab.research.google.com/drive/1hdcs...
https://colab.research.google.com/drive/1d5et...
https://colab.research.google.com/drive/1mThB...
https://colab.research.google.com/drive/1Bhis...
https://colab.research.google.com/drive/1q4Uq...
https://colab.research.google.com/drive/1kWuH...
https://colab.research.google.com/drive/1h3nh...
https://colab.research.google.com/drive/1aaJI...
https://pannellisolarifv.com/paneles-solares-...

, yushtopp dervyn odpovědět

yushtopp 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1p6PG...
https://colab.research.google.com/drive/1NP_y...
https://colab.research.google.com/drive/1UDRd...
https://colab.research.google.com/drive/165yI...
https://colab.research.google.com/drive/1QYfD...
https://colab.research.google.com/drive/1WPps...
https://colab.research.google.com/drive/1edMB...
https://colab.research.google.com/drive/1lKHm...
https://colab.research.google.com/drive/1sCtn...
https://colab.research.google.com/drive/1Q3aa...
https://myanmarmediashare.com/2021/04/27/u-be...

, quapan modest odpovědět

quapan 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1pwwc...
https://colab.research.google.com/drive/1kTPP...
https://colab.research.google.com/drive/16-qf...
https://colab.research.google.com/drive/1Dn16...
https://colab.research.google.com/drive/1TsR-...
https://colab.research.google.com/drive/1AF-1...
https://colab.research.google.com/drive/1s9qy...
https://colab.research.google.com/drive/19KWU...
https://colab.research.google.com/drive/1NKiX...
https://colab.research.google.com/drive/1MI_2...
airdesign.de/gaestebuch.php

, keaolde carisse odpovědět

keaolde 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1bwet...
https://colab.research.google.com/drive/1SSw4...
https://colab.research.google.com/drive/15xQw...
https://colab.research.google.com/drive/1JFdx...
https://colab.research.google.com/drive/1k2Uu...
https://colab.research.google.com/drive/1LFUh...
https://colab.research.google.com/drive/1ufpB...
https://colab.research.google.com/drive/1Mtsu...
https://colab.research.google.com/drive/1L0uU...
https://colab.research.google.com/drive/1lkUo...
https://gan-bcn.com/es/33-2/iconrestauracion/

, germjan nancia odpovědět

germjan 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1gf4s...
https://colab.research.google.com/drive/14TAN...
https://colab.research.google.com/drive/13owX...
https://colab.research.google.com/drive/1quOX...
https://colab.research.google.com/drive/18Z8n...
https://colab.research.google.com/drive/1GVAR...
https://colab.research.google.com/drive/1C8ba...
https://colab.research.google.com/drive/1fPBo...
https://colab.research.google.com/drive/1iFl9...
https://colab.research.google.com/drive/1YO66...
https://foxcarimbosechaveiro.com/produto/chav...

, furmkei flabious odpovědět

furmkei 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1m5yW...
https://colab.research.google.com/drive/1KJCy...
https://colab.research.google.com/drive/1giD7...
https://colab.research.google.com/drive/1-qtj...
https://colab.research.google.com/drive/1i2uY...
https://colab.research.google.com/drive/14kpG...
https://colab.research.google.com/drive/1kcyh...
https://colab.research.google.com/drive/1n3BK...
https://colab.research.google.com/drive/1MVja...
https://colab.research.google.com/drive/1Prea...
stf.filos.unam.mx/2016/05/lectura-comentada-a...

, jaidlyn otavyah odpovědět

jaidlyn 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1eTYf...
https://colab.research.google.com/drive/1MxdK...
https://colab.research.google.com/drive/1n5Dy...
https://colab.research.google.com/drive/1Qmmw...
https://colab.research.google.com/drive/1Ys7u...
https://colab.research.google.com/drive/1E3-g...
https://colab.research.google.com/drive/1ZZqz...
https://colab.research.google.com/drive/1t75v...
https://colab.research.google.com/drive/1FnhX...
https://colab.research.google.com/drive/1Vlr5...
https://www.eastasiabarometer.org/2019/05/19/...

, seanorc skilled odpovědět

seanorc 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1DngL...
https://colab.research.google.com/drive/1QUhZ...
https://colab.research.google.com/drive/1ZPK-...
https://colab.research.google.com/drive/1YtZQ...
https://colab.research.google.com/drive/1vaye...
https://colab.research.google.com/drive/1PEJN...
https://colab.research.google.com/drive/1hEkN...
https://colab.research.google.com/drive/1wMQT...
https://colab.research.google.com/drive/15Ho7...
https://colab.research.google.com/drive/1eBnQ...
smoothie-bowl.de/produkt/bloomingville-schale...

, gracere elishua odpovědět

gracere 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1CMEX...
https://colab.research.google.com/drive/1WXsa...
https://colab.research.google.com/drive/1dUtn...
https://colab.research.google.com/drive/1Nn6g...
https://colab.research.google.com/drive/1rmuc...
https://colab.research.google.com/drive/14za5...
https://colab.research.google.com/drive/16hk4...
https://colab.research.google.com/drive/1N6Ul...
https://colab.research.google.com/drive/1QQqC...
https://colab.research.google.com/drive/1nMzq...
www.dratulkasliwal.in/blog/how-to-improve-cho...

, wonnath dareece odpovědět

wonnath 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1G_1W...
https://colab.research.google.com/drive/1M4HR...
https://colab.research.google.com/drive/1fCHj...
https://colab.research.google.com/drive/1gj5u...
https://colab.research.google.com/drive/1qzto...
https://colab.research.google.com/drive/1BKLa...
https://colab.research.google.com/drive/1eq5F...
https://colab.research.google.com/drive/18_Em...
https://colab.research.google.com/drive/1ueKC...
https://colab.research.google.com/drive/1UpY6...
https://distribuidoradelvalle.net/product/gra...

, ransadz marlyn odpovědět

ransadz 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1NT4P...
https://colab.research.google.com/drive/1yRE3...
https://colab.research.google.com/drive/18W8y...
https://colab.research.google.com/drive/1NFJ3...
https://colab.research.google.com/drive/1KC-6...
https://colab.research.google.com/drive/169xx...
https://colab.research.google.com/drive/1LmSt...
https://colab.research.google.com/drive/1QDWv...
https://colab.research.google.com/drive/1Cd6g...
https://colab.research.google.com/drive/1gaM4...
https://smx-appartement.com.hr/umgebung/citie...

, chuiva kamlyna odpovědět

chuiva 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1QfS3...
https://colab.research.google.com/drive/1M3oo...
https://colab.research.google.com/drive/1Qgrs...
https://colab.research.google.com/drive/16qlL...
https://colab.research.google.com/drive/1yUs1...
https://colab.research.google.com/drive/1SGxU...
https://colab.research.google.com/drive/1hv3H...
https://colab.research.google.com/drive/1Xpjs...
https://colab.research.google.com/drive/1cQxB...
https://colab.research.google.com/drive/1dznb...
fit3-nebiki.sblo.jp/article/175768055.html

, vanemy nishan odpovědět

vanemy 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1JbdA...
https://colab.research.google.com/drive/1m53c...
https://colab.research.google.com/drive/15muk...
https://colab.research.google.com/drive/1tTmg...
https://colab.research.google.com/drive/1lMvv...
https://colab.research.google.com/drive/1Hesr...
https://colab.research.google.com/drive/1Yahd...
https://colab.research.google.com/drive/1FASF...
https://colab.research.google.com/drive/1FpI_...
https://colab.research.google.com/drive/1qpgf...
https://comunachetrosu.md/events/one-time-mul...

, patrfav yabarac odpovědět

patrfav 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1wz1H...
https://colab.research.google.com/drive/1QCd3...
https://colab.research.google.com/drive/1A3D9...
https://colab.research.google.com/drive/1UPGw...
https://colab.research.google.com/drive/1_8Y8...
https://colab.research.google.com/drive/12dkF...
https://colab.research.google.com/drive/1NTCY...
https://colab.research.google.com/drive/1Gim2...
https://colab.research.google.com/drive/1gh5n...
https://colab.research.google.com/drive/1RzNY...
https://kalli.kalde.eu/paintings/forest/

, zenodal gregori odpovědět

zenodal 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1Wz9E...
https://colab.research.google.com/drive/1Mfgr...
https://colab.research.google.com/drive/1CQqw...
https://colab.research.google.com/drive/1klu_...
https://colab.research.google.com/drive/1qNLJ...
https://colab.research.google.com/drive/15MmD...
https://colab.research.google.com/drive/1n3hy...
https://colab.research.google.com/drive/1YukD...
https://colab.research.google.com/drive/1Lw3I...
https://colab.research.google.com/drive/1-p4N...
https://www.cebusafety.com/sliderpromobmf2-2/

, javnia quaralyah odpovědět

javnia 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1n0DT...
https://colab.research.google.com/drive/1PdDT...
https://colab.research.google.com/drive/1_Bz5...
https://colab.research.google.com/drive/1u7UI...
https://colab.research.google.com/drive/14ix6...
https://colab.research.google.com/drive/1TDIJ...
https://colab.research.google.com/drive/1o0R9...
https://colab.research.google.com/drive/1Mjf4...
https://colab.research.google.com/drive/1SwD8...
https://colab.research.google.com/drive/1E19i...
https://grocery-delivery.co.uk/product/yolk-f...

, annegaze markos odpovědět

annegaze 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/11Xal...
https://colab.research.google.com/drive/1by5V...
https://colab.research.google.com/drive/1sY6c...
https://colab.research.google.com/drive/1drIx...
https://colab.research.google.com/drive/1yBx3...
https://colab.research.google.com/drive/1kpPE...
https://colab.research.google.com/drive/1_v30...
https://colab.research.google.com/drive/1naZi...
https://colab.research.google.com/drive/1lvAs...
https://colab.research.google.com/drive/1zLJo...
lawnwoodsnakesanctuary.co.za/snakes-and-volun...


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 171