Otázky Bc SZZ z obecné psychologie

BAKALÁŘSKÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Z PŘEDMĚTU OBECNÁ PSYCHOLOGIE

(platné od akademického roku 2014/2015)

Otázka 1: Předmět obecné psychologie. Způsoby vymezování pojmů.
• vymezení obecné psychologie
• místo a funkce obecné psychologie vsystému psychologických disciplín
• aspekty, od nichž obecná psychologie ve svém zobecnění abstrahuje
• základní přístupy ke studiu psychologických jevů
• způsoby získávání poznatků vpsychologii
• základní pojmy a způsoby jejich vymezení vobecné psychologii

- studijní texty:
Atkinsonová: „Předmět psychologie" (s. 20 -50)
- další doporučené texty:
Plháková: kap. 2. „Základní pojmy obecné psychologie" (s. 42 -54)

Otázka 2: Čití a Vnímání
• barevné vidění (Young-Helmholtz, Hering, barvoslepost, paobrazy)
• psychofyzika (počitkové prahy)
• sestupné a vzestupné procesy ve vnímání
• amodální percepce
• vnímání objektů (Marr, Biederman, Gibson)
• vnímání prostoru (monokulární a binokulární vodítka, biologický pohyb)

- studijní texty
Atkinsonová: kapitola „Senzorické procesy" (s. 110-150)
Atkinsonová: kapitola „Vnímání" (s. 151-190)
- další doporučené texty
Šikl, R. (2013). Zrakové vnímání. Grada.
Gregory, R. L. (1997). Eye and Brain: The Psychology of Seeing. Princeton University Press.

Otázka 3: Pozornost
• druhy pozornosti, vlastnosti pozornosti
• základní teorie (Broadbent, Treismanová, Deutsch a Deutschová, Kahneman, Norman a Bobrow)
• metody a problémy:
• bezděčná pozornost (inattentional blindness, change blindness)
• sluchová pozornost (koktejl party efekt, shadowing task, dichotické poslouchání)
• zaměřená pozornost (sledování očních pohybů)
• zrakové vyhledávání (teorie integrace rysů)

- studijní texty
Eysenck: kapitola „Pozornost a hranice výkonu" (s. 146-185)
- další doporučené texty
Carrasco, M. (2011). Visual attention: The past 25 years. Vision Research, 51(13):1484 - 1525. 50th Anniversary Special Issue of Vision Research -Volume 2.
Simons, D. J., & Chabris, C. F. (1999). Gorillas in our midst: Sustained inattentional blindness for dynamic events. Perception, 28, 1059-1074.
Špok, D. (2004). Současná pojetí vztahu mezi pozorností a vědomím. Československá psychologie, 48, 1, 38 -51.

Otázka 4: Paměť
• vymezení paměti
• paměťové procesy
• druhy paměti
• konstruktivní povaha paměti
• metody zkoumání paměti, křivka učení
• teorie a modely paměti

- studijní texty:
Atkinsonová: kapitola „Paměť" (s. 319-367)
- další doporučené texty:
Plháková: kapitola „Paměť" (s. 193-229)


Otázka 5: Představování - Imaginativní procesy

• vymezení základních pojmů souvisejících s imaginací
• druhy představivosti a představ
• funkce imaginace
• vymezení fantazie (produktivní imaginace), principy fantazijní tvorby
• teorie imaginace: kognitivní, psychodynamické

- studijní texty:
Plháková: kapitola „Imaginace" (s. 230-261)
- další doporučené texty:
V. Chrz(2011): Podobya formy aktivní imaginace: návrh konceptuálního rámce. Československá psychologie, 55, 2, 97-111

Otázka 6: Představování - Mentální reprezentace
• dělení mentálních reprezentací
• analogové reprezentace (mentální rotace, skenování představ)
• propoziční reprezentace („mentálština")
• vztah mezi analogovými a propozičními reprezentacemi (Paivio, Kosslyn)

- studijní texty
Eysenck: kapitola „Propozice a představy" (s. 297-341)
- další doporučené texty
Sedláková, M., Šolcová, I. (2004). Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie: mentální reprezentace a mentální modely. Grada.

Otázka 7: Vědomí a nevědomí
• způsoby vymezení vědomí a nevědomí
• základní pojmy související s vědomím a nevědomím
• funkce vědomí
• přístupy ke studiu vědomí a nevědomí (filosofický, neuropsychologický, kognitivní, hlubinně psychologický)
• spánek a sny

- studijní texty:
Plháková: z kapitoly „Vědomí a nevědomí" část „Vědomí", „Nevědomí" (s. 55-75) a „Spánek a snění" (s. 87-99)
- další doporučené texty:
Atkinsonová: „Vědomí" (s. 241 -278)
D. S. Dennett: Druhy myslí -k pochopení vědomí. Bratislava: Archa, 1997, 178 s.

Otázka 8: Myšlení: druhy, procesy, pojmy a usuzování
• druhy myšlení
• myšlenkové procesy
• vymezení a funkce pojmů, klasické a neurčité pojmy a jejich representace
• teorie prototypů E. Roschové
• druhy usuzování a jejich psychologické charakteristiky

- studijní texty:
Atkinsonová: zkapitoly „Myšlení a jazyk" části „Pojmy a kategorizace: základní stavební kameny myšlení" (s. 389-397) „Usuzování" (s. 398-403)
- další doporučené texty:
Plháková: z kapitoly „Myšlení" části „Pojmy", „Myšlenkové operace" a „Usuzování" (s. 265-279)
G. Lakoff: Ženy, oheňa nebezpečné věci: Co kategorie vypovídají o naší mysli. Praha: Triáda, 2006 (z první kapitoly -tyto části: 1. Význam kategorizace 2. Od Wittgensteina k Roschové 3. Prototypové jevy v jazyce)

Otázka 9: Myšlení - řešení problémů
• řešení problémů jako učení (Thorndike)
• řešení problémů jako vhled (gestaltisté, Ohlsson)
• problémový prostor (Newell a Simon)
• izomorfní problémy
• algoritmus vs. heuristika
• druhy problémů
• cyklus řešení problému
• faktory ovlivňující racionální rozhodování

- studijní texty
Eysenck: kapitola „Řešení problémů" (s. 474-513)
- další doporučené texty
Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Macmillan.

Otázka 10: Jazyk, řeč a význam
• rozlišení jazyka a řeči
• úrovně jazyka a řečové procesy
• funkce řeči podle Buhlera, Jakobsonovo schéma komunikačního aktu
• pojetí vztahu řeči a myšlení (Piaget, Vygotský, Bruner)
• chápání diskursu a diskursivního v psychologii
• kategorie významu v psychologii, typy znaků, znaky a symboly
• denotativní a konotativní složka významu

- studijní texty:
Plháková: kapitola „Jazyk a myšlení" (s. 305-308)
Atkinsonová: z kapitoly „Myšlení a jazyk" části „Jazyk a komunikace" a „Vývoj jazyka" (s. 376-389)
- další další doporučené texty:
J. Bruner: Acts of meaning. Cambridge, London, Harvard University Press, 1990.

Otázka 11: Inteligence - teorie
• definice inteligence
• psychometrické teorie inteligence (Spearman, Thurstone, Cattel a Horn)
• sociální teorie inteligence (Sternberg, Gardner, emoční inteligence)
• fyziologické teorie inteligence (Jung a Haier, Garlick)
• kognitivní teorie inteligence (Das a Naglieri, Kaufman)
-
studijní texty
Atkinsonová: kapitola „Nové teorie inteligence" (s. 441-447).
- další doporučené texty
Willis J. O., Dumont, R., Kaufman A. S. (2011). Factor-Analytic Models of Intelligence. In Sternberg, R. J., Kaufman, S. B. The Cambridge Handbook of Intelligence, Cambridge: Cambridge University Press.
Davidson, J. E., Kemp, I. A. (2011). Contemporary Models of Intelligence. In Sternberg, R. J., Kaufman, S. B. The Cambridge Handbook of Intelligence, Cambridge: Cambridge University Press.

Otázka 12: Inteligence - individuální rozdíly
• rozložení inteligence v populaci, Flynnův efekt
• dědičnost inteligence (metody zkoumání, podíl dědičnosti v závislosti na ontogenezi a sociálním prostředí, dědičnost neurofyziologických základů a korelátů inteligence)
• vliv prostředí na vývoj inteligence a intelektový výkon (stimulace, další faktory, specializované programy)
• měření inteligence (Binet a Simon, Therman, Wechsler, parametry testů inteligence)

- studijní texty
Atkinsonová: z kapitoly „Individuální rozdíly" strany 422-436
- další doporučené texty
Flynn, J. R. (2006). Tethering the Elephant: Capital Cases, IQ, and the Flynn Effect. Psychology, Public Policy, and Law, vol. 12, 2, 170-189. doi: 10.1037/1076-8971.12.2.170.
Mandelman, S. D., Grigorenko, E. L. (2011). Intelligence: Genes, Environments, and Their Interactions. In Sternberg, R. J., Kaufman, S. B. The Cambridge Handbook of Intelligence, Cambridge: Cambridge University Press.

Otázka 13: Učení
• habituace a senzituace
• klasické, instrumentální a operantní podmiňování a rozdíly mezi nimi (Pavlov, Watson, Thorndike, Skinner)
• komplexní a sociální učení (Tolmann, Köhler, Piaget, Vygotský, Bandura)
• vliv prekonceptů v učení
• vztah mezi učením a vývojem (Piaget, behaviorismus, Vygotský)

- studijní texty
Atkinsonová: kapitola „Učení a Podmiňování" (s. 234-261)
- další doporučené texty
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. USA: Harvard University Press, ISBN 0-674-57629-2. kapitola 6 „Interaction between Learning and Development" (s. 79-91)

Otázka 14: Emoce
• přístupy ve výzkumech emocí
• sociální význam emocí (interkulturní výzkumy, výraz emocí)
• třídění emocí (prvky a dimenze)
• teorie emocí (James-Lange, Cannon-Bard, hypotéza obličejové zpětné vazby, Schachter-Singer, Arnoldová, Elis, Lazarus, evoluční teorie)

- studijní texty
Atkinsonová: kapitola „Emoce" (s. 388-415)
- další doporučené texty
Stuchlíková, I. (2007). Základy psychologie emocí. Portál.

Otázka 15: Tvořivost
• různé typy vymezení tvořivosti
• vlastnosti tvůrčí osobnosti
• fáze tvůrčího procesu, umět ilustrovat na příkladech
• vztah inteligence a tvořivosti
• hlavní teorie tvořivosti: osobnostní (psychoanalytické, humanistické, environmentální), procesuální (asocianistické, kognitivní a behaviorální)

- studijní texty
Dacey, J. S., Lennon, K. H.(2000).Kreativita. Praha, Grada

Otázka 16: Motivace
• definice motivace a motivu, užší a širší pojetí
• druhy motivů
• fáze motivačního cyklu
• motivační konflikty
• základní přístupy k motivaci: hédonistický, homeostatický, pobídkový, kognitivní, činnostní, humanistický
• systémy motivačních dispozic ve vybraných teoriích motivace (McDoughall, Freud, Murray, Maslow, McClelland)
• výkonová motivace, výkonové potřeby, aspirační úroveň, potřeba afiliace

- studijní texty:
Plháková, A. (2007). Učebnice obecné psychologie. Academia, Praha
Nakonečný, M. (1998). Základy psychologie. Academia, Praha
- další doporučené texty:
Madsen, K. (1972). Teorie motivace. Academia, Praha

Otázka 17: Vůle
• definice vůle (jako proces a dispozice)
• vztahy vůle k motivaci, emocím, kognici
• volní rovina regulace a další druhy regulace činnosti
• systém klasifikace volních vlastností (např. Klagesův)
• základní přístupy k vůli (fyziologické, behavioristické, fenomenologické, psychoanalytické, činnostní)
• teorie vůle a jejich představitele (James, Klages, Ach, Vygotský, Miller, Galanter, Pribram, Brichcín)

- studijní texty:
Balcar, K. (1991). Úvod do studia psychologie osobnosti. Nakladatelství Mach, Chrudim. Kapitola „Vůle"
- další doporučené texty:
Brichcín, M (1999). Vůle a sebekontrola. Karolinum, Praha
Učebnice:
Atkinsonová, Rita L., et al. Psychologie. Victoria publishing, 1995.
Eysenck, Michael W., and Mark T. Keane. Kognitivní psychologie. Praha: Academia, 2008.
Plháková, Alena. Obecná psychologie. Praha: Academia, 2003