Otázky Bc SZZ z vývojové psychologie

      1) Předmět vývojové psychologie a její východiska

Vymezit předmět vývojové psychologie.

Rozlišit deskriptivní a explanativní vývojovou psychologii, popsat jejich východiska.

Zhodnotit význam etologie ve vývojové psychologii a její vliv na formování teorie attachmentu.

Ukotvení vývojové psychologie v rámci psychologických disciplín

Metody využívané v rámci vývojové psychologie

 

 

2)  Teoretické školy ve vývojové psychologii, základní principy psychického vývoje a přístupy k jeho trajektorii

Zhodnotit základní teoretické školy, které ovlivnily vývojovou psychologii, jejich základní pojetí a představitele.

Vysvětlit na příkladech základní principy psychického vývoje.

Demonstrovat na konkrétních koncepcích vývoje teoretické přístupy k trajektorii vývoje psychiky, vyjmenovat jejich představitele.

 

 

3)  Problematika nature-nurture v psychickém vývoji a její řešení

Popsat historický přehled problematiky determinace vývoje lidské psychiky.

Vymezit nativismus, jeho základní představy, vyjmenovat hlavní představitele.

Vymezit experiencialismus, jeho základní představy, vyjmenovat hlavní představitele.

Zhodnotit filosofické a psychologické faktory ovlivňující profilaci těchto směrů.

Vysvětlit, jakou roli má interakcionismus v řešení dilematu nature-nurture.

Porovnat různá pojetí povahy interakce vlivů prostředí a genetické výbavy.

 

 

4)  Základy teorie attachmentu

Zhodnotit teorii attachmentu, zařadit ji do historického kontextu, popsat Bowlbyho východiska, srovnat Bowlbyho pojetí významu attachmentu se současným.

Vysvětlit podstatu attachmentu, základní charakteristiky attachmentu podle M. Maina.

Experimenty M. Ainsworth. 

Výzkumy zabývající se attachmentem.

 

 

5)  Mentalizace

yložit koncept mentalizace.

Zhodnotit význam attachmentu pro vývoj mentalizace, uvést vztah k dalším konceptům.

Vysvětlit teorii sociálního biofeedbacku a primární cirkulární identifikaci.

Zhodnotit význam zrcadlení pro regulaci afektivních stavů, vysvětlit princip selhání schopnosti zrcadlit a jeho důsledky pro psychický vývoj, popsat způsoby zrcadlení.

 

6) Psychologie self - self jako zdroj aktivity

Popsat vývoj porozumění self jako zdroji aktivity.

Doložit na příkladech, jak se jednotlivé úrovně projevují v porozumění situacím.

Vysvětlit podmínky vývoje jednotlivých stavů.

Psychologie self - teorie D. Sterna

Definovat koncepty self a subjektivity.

Porovnat kategoriální a experienciální self.

Charakterizovat Sternovu teorii vývoje self, její východiska, povahu jím studovaného self.

Charakterizovat čtyři stadia vývoje self podle Sterna.

 

 

7) Teorie M. Mahlerové

Charakterizovat teorie separace individuace M. Mahlerové, zařadit ji do kontextu a souvislosti s dalšími teoriemi, popsat její východiska.

Charakterizovat jednotlivé vývojové fáze, které teorie M. Mahlerové popisuje.

Uvést, vysvětlit a kriticky zhodnotit tzv. normální autismus a normální symbiosu.

Vyložit význam specifických forem chování, které teorie M. Mahlerové popisuje.

 8)Teorie R. Spitze

Charakterizovat teorie R. Spitze.

Vysvětlit význam Spitzových výzkumů pro péči o dítě.

Uvést a vysvětlit Spitzovy koncepty používané mimo rámec jeho teorie.

Vysvětlit koncept organizátorů psychiky a charakterizovat je.

Dát Spitzovy poznatky do souvislosti s poznatky moderní vědy.

 

 

9) S. Freud a jeho následovníci - psychoanalýza v psychologii dítěte

Uvést hlavní charakteristiky Freudovy teorie psychosexuálního vývoje, popsat jeho východiska a zhodnotit význam teorie.

Freudovi následovníci.

Hlavní body kritiky Freudovy vývojové teorie.

A. Freudová, M. Kleinová, H. Kohut, B. Bettleheim a další.

 

10) Eriksonova teorie vývoje

Popsat Eriksonovu teorii vývoje.

Vyjmenovat a charekterizovat jednotlivá stádia vývoje podle Eriksona.

Podrobně popsat a specifikovat vybrané období.

Srovnat jednotlivá období vývoje s dalšími významnými vývojovými teoriemi.

Eriksonovo pojetí identity.

 

 

11) Vývoj jazyka a řeči

Charakterizovat vývoj jazyka a řeči, vymezit jednotlivá stádia a popsat charakter projevů a komunikace.

Předřečové a řečové období.

Řeč, myšlení a komunikace.

Charakterizovat vývoj metalingvistického porozumění, jeho projevy, povahu a význam, doložit je na příkladech a dát je do vztahu s vývojem myšlení.

 

12) Základy Piagetovy teorie inteligence a periodizace vývoje

Vysvětlit Piagetovo pojetí inteligence a jeho chápání dítěte.

Vysvětlit Piagetův koncept schémat.

Vysvětlit a na příkladech doložit koncepty akomodace a asimilace.

Popsat současný přístup k Piagetově teorii, doložit příklady kritiky.

Charakterizovat jednotlivá stadia a substadia vývoje inteligence podle Piageta, zařadit je časově.

Popsat charakteristické projevy v rámci jednotlivých stádií.

 

 

13)  Vývoj pohlavní identity a sexuality

Popsat vývoj pohlavní identity.

Vysvětlit koncept standardů pohlavní role a pohlavní identity.

Dopad vztah mezi pohlavím dítěte a pohlavím rodiče na jejich vztah.

Popsat vliv vývoje pohlavní identity na sociální vztahy.

 

 

14) Prenatální a novorozenecké období

 

Vymezit a charakterizovat prenatální období.

Definovat fetální behaviorální stavy.

Pojednat prenatální vývoj motoriky a smyslový vývoj.

Vymezit a charakterizovat novorozenecké období.

Testování novorozence (test Apgarové, Brazeltonova Neonatal Behavioral Assessment Scale).

Definovat behaviorální stavy novorozence.

Popsat motorický a smyslový vývoj novorozence.

Charakterizovat vztah mezi novorozencem a pečujícím. Prosociální chování novorozence.

Předčasně narozené dítě a jeho vývoj. 

 

       15)  Kojenecké období 

Vymezit a charakterizovat kojenecké období.

Popsat vývoj motoriky, řeči, myšlení, sociálních vztahů v této periodě.

Principy motorického vývoje.

Hlavní vývojové milníky v daném období.

Rozvoj sociálního chování a jeho projevy (sdílení, jednoduché hry).

Variabilita vývoje a vývojové odchylky v kojeneckém období.

 

16)  Batolecí období

 

Vymezit a charakterizovat batolecí období.

Popsat vývoj motoriky a jeho význam pro kognitivní vývoj dítěte.

Proces separace dítěte v daném období.

Sociální interakce dítěte batolecího věku.

Rozvoj řeči a charakteristika řeči v batolecím období.

Variabilita vývoje a vývojové odchylky v batolecím období.

 

17)  Předškolní období a období nástupu školní docházky

 

Vymezit a charakterizovat předškolní období.

Vývoj v kognitivní oblasti, oblasti sociálních vztahů a emocionality.

False believe task a Teorie mysli.

Kresba a její vývoj v předškolním období. Možnosti využití kresby v hodnocení vývoje dítěte.

Vymezit období nástupu školní docházky.

Definovat vývojové změny tvořící předpoklady pro úspěšnou adaptaci na školní prostředí.

Popsat školsky zralé dítě.

Popsat změny ve vztazích v průběhu daného období, vysvětlit jejich povahu a důsledky opoždění v dané oblasti.

 

 

18) Hra a vývoj sociálních rolí

 

Vývoj hry a jeho stádia v raném věku dítěte.

Dělení her

Dopad hry na vývoj sociálních rolí.

Diferenciace mužské a ženské role ve hře, genderové aspekty hry.

Vývoj sociálních chápání sociálních rolí v předškolním věku dítěte.

 

 

19) Rodina, sociální prostředí dítěte a jejich vliv na vývoj dítěte

 

Rodina jako první socializační prostření dítěte.

Definovat proměnu rodiny v moderní společnosti a její vliv na vývoj dítěte.

Sourozenecké vztahy a sourozenecké konstelace (Adler a jiní).

Rodina jako referenční rámec.

Možná variabilita vývoje dítěte vlivem negativních zkušeností z rodiny

 

 

20)  Mladší školní věk  

 

Vymezit období a určit klíčové charakteristiky etapy.

Tematizovat ranou gramotnost a její vývoj.

Popsat kognitivní vývoj a vývoj metakognice.

Identifikovat vývoj exekutivních funkcí a autoregulace.

Popsat změny v socializaci jedince.

Sebepojetí, identita.

 

21)  Adolescence

 

Definovat aktuální pojetí, diferenciaci, terminologii, konstrukty adolescence.

Provést historickou komparaci vývoje pojetí (od bouře a konfliktu po autorizovanou konceptualizaci vlastního životního prostoru). 

Adolescence v odraze vývojových teorií, psychologických škol.

 Reflektovat aktuální pojetí adolescence na příkladech empirických studií.

 

22)  Raná adolescence (starší školní věk)

 

Popsat pubescentní změny fyzické, kognitivní, emocionální, identitní.

Charakterizovat genderové rozdíly.

Role školáka v období rané adolescence (starší školní věk).

Popsat a ilustrovat na výzkumných zjištěních změny v sociálních vztazích

Popsat změny v sebepojetí, sebehodnocení.

Charakterizovat vývoj hodnotové orientace (morálky) na konkrétních situacích.

 

23)   Střední a pozdní adolescence

 

Časové vymezení, biologické, sociální, emoční  a osobnostní změny.

Pohlavní identita, sexuální zrání, partnerské vztahy

Popsat a ilustrovat na výzkumných zjištěních změny v sociálních vztazích

Popsat změny v sebepojetí, sebehodnocení.

Definovat klíčové otázky profesní orientace.

 Adolescenti  jako klienti poradenských a terapeutických služeb - specifika přístupu. .

Perspektivní orientace, profesní příprava.

První partnerské vztahy, sexuální život.

Adolescent na prahu dospělosti, rozostření hranic - sociokulturní, ekonomické a demografické konsekvence.

 Hodnotová orientace, rizikové chování adolescentů.

Vymezení koncepce Emerging Adulthood  (J.J. Arnett), specifika, úkoly.

 

 

24)  Raná dospělost

 

Vymezení, biologické, psychické, sociální a osobnostní změny.

 Popsat osobnostní zralost, nové sociální role.

Tematizovat krok založení rodiny, reprodukční otázky, význam rodičovství, manželství, partnerství.

Orientace na trhu práce, ambivalence očekávání okolí a osobních rozhodnutí. 

Formy životního stylu (empirické studie).

 Raná dospělost a problémy řešené v poradenských a terapeutických službách.

 

25)  Střední a pozdní dospělost

 

Vymezit období a stěžejní úkoly v osobnostním zrání.

Identitní otázky.

Reflektovat fyzické, psychické i sociální změny.

Vývoj rodiny, odchod dětí, nové impulzy v partnerských vztazích, životní styl.

Involuční ozvěny, stabilita versus úzkost, vrchol produktivity, krize středního věku - aktuální koncepty.

Pozdní dospělý na trhu práce.

 

 

26)  Aktuální partnerské a rodinné otázky v kontextu životního cyklu člověka 

 

Reflektovat institut manželství v demografických trendech, demonstrovat na vývojových úkolech v jednotlivých fázích vývoje jedince.

Nesezdaná soužití.

Fenomén single.

Spolubydlení.

Rodina a rozvod, střídavá péče. 

Doplněné rodiny.

Homosexuální svazky.

Náhradní rodinná péče.

Neplodnost a partnerství, surogátní mateřství.

 

27)  Rané stáří

 

Vymezení a periodizace.

 Involuční změny.

Proměny kognitivních, tělesných i emočních funkcí.

Sebepojetí, specifika.

Odchod do důchodu, změna životního stylu, rytmu, sociálního statutu.

 Ageismus.

Stáří a rodinné vztahy.

Demografické trendy - nutná reflexe psychologické praxe. 

 

28)  Pravé stáří

 

Vymezení a charakteristika.

 Proměny psychických i fyzických funkcí.

 Možnosti oddálení degenerativních změn - výzkumy, rozvoj kognitivní stimulace versus chybějící psychologické služby.

 Gerontopsychologie jako nedílná součást přípravy psychologa. Paliativní péče.

Umírání jako psychologický fenomén.

Vývoj konceptu smrti od dětství.

Fáze smiřování se se ztrátou (Kübler-Rossová).

 

 

      Doporučená literatura:

 

ADLER, A. Psychologie dětí: děti s výchovnými problémy. Praha: Práh, 1994.

ARNETT, J. J. Adolescence and Emerging Adulthood. Pearson Upper Saddle River : Prentice Hall, 2009.

BOWLBY, J.  Vazba. Praha: Portál, 2010.

FARKOVÁ, M. Dospělost a její variabilita. Praha: Grada, 2009.

FREUD, S. Práce k sexuální teorii. In FREUD, S. Vybrané spisy III. Praha: Avicenum 1971, s. 7-229.

ERIKSON, E. H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Lidové noviny, 1999.

GRUSS P. (ed.) Perspektivy stárnutí z pohledu psychologie celoživotního vývoje. Praha: Portál, 2009.

HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha: Havlíček Brain Team, 2010.

JANOŠOVÁ, P. Dívčí a chlapecká identita. Vývoj a úskalí. Praha: Grada, 2008.

KATRŇÁK, T. a kol. Na prahu dospělosti. Praha: Dokořán, 2010.

KLUSÁK, M. a KUČERA, M. Dětské hry - games. Praha: Karolinum, 2010.

MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, 2003.

MACEK, P., LACINOVÁ, L. (eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister &Principal, 2012.

MATĚJČEK, Z.; DYTRYCH, Z. Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha: Grada, 2002.

LANGMEIER, J. Vývojová psychologie pro dětské lékaře.. Praha: Avicenum, 1991.

LANGMEIER, J.;KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006.

ONDRUŠOVÁ, J. Stáří a smysl života. Praha: Karolinum, 2011.

PIAGET, J. Psychologie inteligence. Praha: Portál, 1999.

PIAGET, J.;INHELDER, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2010.

PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE. Čeští žáci po deseti letech. Praha: Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, 2004.

PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE. Psychický vývoj dítěte: od 1. do 5. třídy. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005.

ŘÍČAN, P. et al. Dětská klinická psychologie.. Praha: Grada, 2006.

ŘÍČAN, P. Cesta životem: vývojová psychologie. Praha: Portál, 2006.

SETTERSTEN, R. A. a kol. On the frontier of adulthood : theory, research, and public policy. Chicago: University of Chicago Press, 2008.

SHAFFER, David R. ... [et]. Developmental psychology: childhood and adolescence. 4th Canadian ed. Toronto: Nelson Education, 2012.

SHEEYOVÁ, G. Průvodce dospělostí: šance a úskalí druhé poloviny života. Praha: Portál 1999.

SMÉKAL, V.; LACINOVÁL.; KUKLA, L. a kol. Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister &Principal, 2004.

ŠULOVÁ, L. Raný psychický vývoj dítěte.. Praha: Karolinum, 2010.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007.