Otázky Bc SZZ ze sociální psychologie

1. Sociální psychologie

 • Vymezit předmět sociální psychologie.
 • Lokalizovat postavení sociální psychologie mezi ostatními vědami a vůči ostatním psychologickým disciplínám.
 • Charakterizovat pluralitu přístupů v sociální psychologii, vyjmenovat hlavní tradice sociálně-psychologického přístupu.
 • Popsat vznik a vývoj sociální psychologie.
 • Charakterizovat tradice empirického výzkumu v sociální psychologii.
 • Vyjmenovat a vysvětlit specifické sociálně-psychologické metody sběru dat.

2. Proces socializace v sociálně-psychologickém pojetí

 • Definovat proces socializace.
 • Porovnat hlavní pojetí socializace z hlediska míry dispozic (člověk jako nepopsaná deska versus člověk jako nositel dispozic a pudů) a z hlediska míry aktivity (jednosměrný versus oboustranný proces).
 • Popsat hlavní socializační činitele.
 • Charakterizovat rozdíly v jejich socializačních modech.

3. Sociální učení

 • Charakterizovat sociální učení coby nástroj socializace.
 • Vymezit základní typy sociálního učení (posilování, nápodoba, identifikace), podrobně popsat jejich mechanismy a faktory ovlivňující jejich efektivitu.
 • Zasadit problematiku sociální učení do vývoje psychologického myšlení.
 • Vyjmenovat hlavní autory zabývající se problematikou sociálního učení a charakterizovat jejich přístup.

4. Sociální role

 • Definovat pojem sociální role.
 • Zasadit pojem sociální role do vývoje sociálně-psychologického myšlení.
 • Vyjmenovat hlavní autory zabývající se problematikou sociálních rolí.
 • Rozlišit interpersonální a intrapersonální konflikt rolí.
 • Objasnit limity konceptu sociální role.

5. Osobnost člověka ze sociálně-psychologického hlediska

 • Definovat pojem identita.
 • Popsat základní úrovně a oblasti identity.
 • Porovnat kategorii identita a sociální role.
 • Rozlišit kategorie „Já", „Me" a „Self" (s využitím přístupu W. Jamese a G. H. Meada).
 • Vymezit pojmy sebepoznání, sebepojetí, sebehodnocení a vyzdvihnout jejich sociální aspekt.
 • Popsat úlohu druhých osob v osobním vývoji člověka.

6. Emoce v sociálně-psychologickém pojetí

 • Vysvětlit pojem emoce.
 • Popsat hlavní teorie vysvětlující původ a funkce emocí.
 • Ukázat rozdíl mezi sociálně-psychologickým a obecně-psychologickým pojetím emocí.
 • Popsat složky emocí.
 • Charakterizovat úlohu emocí v interpersonálních vztazích, včetně jejich projevů v komunikaci.

7. Sociální interakce a komunikace

 • Definovat pojem interakce a komunikace (sociální komunikace), porovnat je.
 • Vyjmenovat a charakterizovat typy interakcí.
 • Vysvětlit vzestupnou a sestupnou interakční spirálu.
 • Popsat jednotlivé prvky komunikace - původce, příjemce, obsah, kanál, kód, šumy.
 • Charakterizovat faktory ovlivňující průběh a výsledek komunikace.

8. Verbální a neverbální komunikace

 • Definovat verbální a neverbální komunikaci.
 • Vysvětlit povahu jazyka, rozlišit jazyk a řeč.
 • Popsat rizika/omezení verbální komunikace.
 • Popsat funkce neverbální komunikace (zohlednit přístup různých autorů).
 • Vyjmenovat a charakterizovat hlavní skupiny neverbálních projevů (mimika, oční kontakt, gesta, postoj, přiblížení, paralingvistické jevy atd.).

9. Interpersonální vztahy

 • Definovat sociálně-psychologické pojetí interpersonálních vztahů.
 • Charakterizovat faktory determinující podobu interpersonálního vztahu.
 • Popsat obvyklé fáze ve vývoji interpersonálního vztahu.
 • Vysvětlit pojem afiliace a ukázat jeho různá pojetí.
 • Vysvětlit pojem přitažlivost.

10. Agrese a prosociální chování

 • Definovat pojem agrese.
 • Popsat hlavní teorie vysvětlující původ, vývoj a funkce agrese.
 • Vysvětlit rozdíl mezi agresí jednotlivce a agresí skupiny.
 • Definovat pojem prosociální chování.
 • Popsat hlavní teorie vysvětlující původ, vývoj a funkce prosociálního chování.
 • Vysvětlit pojem sociální opora v kontextu prosociálního chování.

11. Sociální vnímání a poznávání

 • Definovat sociální percepci a kognici, vysvětlit rozdíly a překryvy mezi nimi.
 • Vysvětlit sociální aspekt percepce a kognice (sociální ve smyslu přítomnosti druhých osob nebo ve smyslu vnímání osob).
 • Charakterizovat pojem sociální schéma, kategorie, prototyp atd.
 • Vysvětlit základní principy chyb v sociálním vnímání a poznávání - kategorizace, selekce, inference.

12. Utváření dojmu o druhých osobách

 • Charakterizovat hlavní efekty v sociální percepci - efekt prvního dojmu, efekt následného dojmu, efekt působivosti, efekt novosti atd.
 • Vysvětlit úlohu centrálních rysů při vnímání druhých osob.
 • Vysvětlit implicitní teorii osobnosti.

13. Kauzální atribuce

 • Definovat kauzální atribuce příčin.
 • Vysvětlit základní atribuční chybu.
 • Popsat atribuční kritéria - distinktivita, konsenzus, konzistence.
 • Popsat kovariační princip.
 • Vysvětlit využití kauzálních atribucí v teorii sebepercepce.
 • Vyjmenovat hlavní autory zabývající se kauzálními atribucemi a charakterizovat jejich přístup.

14. Sociální skupiny

 • Definovat pojem sociální skupina a vymezit jeho rozdíl vůči blízkým pojmům.
 • Vyjmenovat hlavní charakteristiky sociální skupiny.
 • Podrobně charakterizovat typologii skupin podle základních třídících znaků - velikost, uspokojované potřeby, důvod vzniku a organizace života, členství, přináležitost.

15. Struktura a dynamika malé sociální skupiny

 • Definovat pojem struktura a dynamika skupiny.
 • Popsat obecné parametry struktury vztahů v malé skupině.
 • Vyjmenovat a charakterizovat obvyklé sociální pozice ve skupině.
 • Vysvětlit proces diferenciace ve skupině.
 • Vysvětlit kooperaci a konflikt.
 • Charakterizovat druhy vedení ve skupině.
 • Vysvětlit pojem sociometrie, popsat obvyklé postupy zjišťování vztahů a pozic ve skupině.
 • Popsat obecné parametry vztahů mezi skupinami.

16. Velké sociální skupiny a hromadné chování

 • Definovat pojem dav a pojmy blízké - masa, publikum, shluk.
 • Charakterizovat principy hromadného/davového chování.
 • Popsat základní psychologické teorie hromadného chování, zejména teorie tenze a teorie absence sociální kontroly a dále historické přístupy - S. Freud, G. LeBon, O. y Gasset atd.

17. Sociální vliv ve skupině

 • Definovat sociální vliv ve skupině.
 • Charakterizovat hlavní teorie sociálního vlivu.
 • Vymezit pojem skupinový výkon a objasnit faktory, které jej ovlivňují.
 • Vysvětlit sociální facilitaci a sociální inhibici, popsat vývoj poznání o facilitaci/inhibici (Triplett, Travis, Alport, Zajonc).

18. Konformita

 • Vysvětlit pojem konformita.
 • Definovat rozdíl mezi vnější a vnitřní konformitou, tj. mezi normativním a informačním tlakem většiny.
 • Popsat významné výzkumy.
 • Vysvětlit rozdíl mezi konformitou a poslušností vůči autoritě.
 • Popsat sociální vliv na prosociální chování - rozložení zodpovědnosti a pluralistická ignorance.
 • Vysvětlit omezení konformity ve vztahu k inovaci, tj. vlivu menšiny na většinu.

19. Postoje

 • Definovat pojem postoj, ukázat rozdíl mezi odborným a laickým významem tohoto slova.
 • Popsat vývoj zkoumání postojů v sociální psychologii.
 • Vyjmenovat a vysvětlit složky postojů - kognitivní, afektivní, konativní.
 • Charakterizovat metody a techniky zjišťování postojů.

20. Utváření a změna postoje

 • Vysvětlit způsob utváření postojů a možnosti jejich změny.
 • Vysvětlit automatickou aktivaci postojů.
 • Charakterizovat různé přístupy ke změně postojů.
 • Popsat fáze procesu přesvědčování, vyjmenovat jeho různé aspekty a ohodnotit jejich vliv na efektivitu přesvědčování.

21. Předsudky a stereotypy

 • Vysvětlit pojmy předsudek a stereotyp a rozdíl mezi nimi.
 • Vymezit pojmy předsudek a stereotyp vůči pojmu postoj.
 • Popsat funkce předsudků a stereotypů.
 • Rozlišit autostereotypy a heterostereotypy.
 • Vysvětlit automatickou aktivaci stereotypů.

22. Hodnotové orientace

 • Definovat pojem hodnota ze sociálně-psychologického hlediska.
 • Uvést základní koncepce hodnot a způsoby jejich měření.
 • Popsat důležité dimenze hodnot.
 • Vyjmenovat typy konfliktu hodnot a vysvětlit jejich důsledky.
 • Popsat proces vytváření a osvojování hodnot.
 • Objasnit souvislosti mezi hodnotami a postoji, mezi hodnotami a osobností a mezi hodnotami a předsudky či stereotypy.

23. Kvalita života

 • Uvést hlavní pojetí kvality života.
 • Popsat důležité dimenze kvality života a nástroje jejich měření.
 • Uvést některé důležité determinanty kvality života.
 • Uvést souvislosti mezi hodnotami a kvalitou života a mezi diskriminací a kvalitou života.

Literatura:

Výrost, J.; Slaměník, I. (1997). Sociální psychologie. Praha: ISV nakladatelství.

Výrost, J.; Slaměník, I. (1998). Aplikovaná sociální psychologie I. Praha: Portál.

Výrost, J.; Slaměník, I. (2001). Aplikovaná sociální psychologie II. Praha: Grada.

Nakonečný, M. (1999). Sociální psychologie. Praha: Academia.

Mareš, J.; Křivohlavý, J. (1995). Komunikace ve škole. Brno: CDVU MU.

Helus, Z. (1992). Sociální psychologie pro učitele. Praha: Karolinum.

Janoušek, J. (1986). Metody sociální psychologie. Praha: SPN.

Hewston, M. (ed.) (1992). Introduction to Social Psychology: A European Perspektive. Oxford: Blackwell.

Hogg, M. A.; Vaughan, G. M. (1995). Social Psychology. An Introduction. Hertfordshire: Prentice Hall.