< návrat zpět

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Telefon: 519
Email: irena.smetackova@pedf.cuni.cz
Místnost: 408
Konzultační hodiny: sekce "Aktuality" na hlavní stránce

Vzdělání a praxe
• 1994-2000: Pedagogická fakulta UK v Praze, obor psychologie - pedagogika, magisterské studium
• 1996-2002: Filosofická fakulta UK v Praze, obor sociologie, magisterské studium
• 2002-2008: Pedagogická fakulta UK v Praze, obor pedagogická psychologie, doktorské studium
• 1999-2001: Odborné učiliště, Praha 4, učitelka občanské nauky
• 2001-2003: Pedagogicko-psychologická poradna, Praha 9 a Praha 10, psycholožka
• 2000-2004: ústav pro informace ve vzdělávání (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání), analytička v oblasti pedagogických výzkumů
• 2004-dosud: Katedra psychologie Pedagogické fakulty UK v Praze, odborná asistentka


Vyučované předměty

více v odkaze na SIS: Vyučované předměty


Výzkumy a projekty

Hlavní řešitelka projektu Učitelská supervize. Řešitelka: Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., finanční podpora: TAČR (2018-2021).
Hlavní řešitelka výzkumného projektu Učitelské vyhoření - institucionální, vztahové a intrapsychické faktory. Řešitelka: Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., finanční podpora: GAČR (2016-2018).
Spoluřešitelka výzkumného projektu Gender-related challenges in European education systems. Nositel: MIGS a IRS. Finanční podpora: EIGE (2016-2017).
Spoluřešitelka výzkumného projektu Slovní úlohy jako klíč k aplikaci a porozumění matematickým pojmům. Hlavní řešitelka: Doc. PhDr. Naďa Vondrová, CSc., finanční podpora: GAČR (2016-2018).
Spoluřešitelka výzkumného projektu Legitimizace stereotypů v české společnosti. Řešitel: Doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc., finanční podpora: GAČR (2014-2016).
Spoluřešitelka výzkumného projektu Nové formy komunikace mezi rodinou a školou. Řešitelka: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D., finanční podpora: GAČR (2009-2012).
Hlavní řešitelka výzkumného projektu Rovnost 2.0. - Etnicita a gender na prvním stupni základních škol. Nositel: Otevřená společnost, o.p.s., finanční podpora: Norské fondy (2015-2016).
Spoluřešitelka výzkumného projektu Nerovné školy - nerovné šance. Řešitel: Mgr. David Greger, Ph.D., finanční podpora: GAČR (2011-2014).
Spoluřešitelka výzkumného projektu Kritická místa výuky matematiky na základních školách. Řešitelka: Doc. PhDr. Naďa Vondrová, CSc., finanční podpora: GAČR (2011-2014).
Spoluřešitelka výzkumu Psychické a sociální důsledky náhradní péče, Hlavní řešitelka Dospělé studie. Hlavní řešitel: PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., finanční podpora: J&T (2012-2013).
Hlavní řešitelka podprojektu Vzdělávání v projektu Prolomit vlny. Finanční podpora: ESF EQUAL (2005-2008).
Spoluřešitelka projektu Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: výskyt a vnímání. Finanční podpora: Program 2E Lidské zdroje Národního programu výzkumu II MŠMT (2008-2009).
Hlavní řešitelka projektu Zavádění konceptu gender do pedagogické praxe. Finanční podpora: Open Society Fund Praha (2003-2005).
Spoluřešitelka projektu Stínová zpráva o prioritách a postupech vlády ČR při prosazování rovnosti žen a mužů. Finanční podpora: Open Society Fund Praha (2003-2004).
Hlavní řešitelka výzkumného projektu Genderové aspekty přechodu žáků/yň mezi vzdělávacími stupni. Sociologický ústav Akademie věd ČR. Finanční podpora: MŠMT (2005-2006).
Hlavní řešitelka projektu Gender ve škole. Finanční podpora: Nadace Open Society Fund Praha, o.p.s. (2003-2006).
Hlavní řešitelka projektu Učme děti být samy sebou. Finanční podpora: Nadace Open Society Fund Praha, o.p.s. (2007-2009)

Přehled o nejvýznamější publikační činnosti

Smetáčková, I. - Pavlík, P. (2017). Studium genderově netradičního oboru střední školy: důvody volby a hodnocení zkušenosti. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání, 7 (3), 46-66.
Smetáčková, I. - Vondrová, E. - Topková, P. (2017). Zvládání stresu a syndrom vyhoření u učitelek a učitelů ZŠ. E-pedagogium, 10 (1), s. 59-75.
Hnilica, K., Francová, V., Komárková, T., & Smetáčková, I. (2017). Stereotypy a morální legitimizace sociální stratifikace. Československá psychologie, 61 (2), 109-122.
Smetáčková, I. (2016). Femininní a maskulinní označení: vliv na hodnocení prestiže. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 17 (2), 81-92.
Smetáčková, I. - Francová, V. - Raboch, J. - Ptáček, R. (2016). Lékařské vyhoření: kvalitativní studie. Československá psychologie, 60 (5), s. 510-524.
Smetáčková, I. - Vozková, A. (2016). Matematická self-efficacy a její měření v průběhu základní školy. E-psychologie, 10 (1), s. 18-34.
Smetáčková, I. (2016). Matematické sebehodnocení žáků a žákyň ve 4. a 8. ročníku ZŠ. Scientia in educatione, 7(1), s. 16-28.
Smetáčková, I. (2016). Genderové představy a vztahy. Praha: Slon.
Smetáčková, I. - Jahodová, D. (2015). Ambivalence rozšiřování obzorů: Percepce genderu a etnicity na 1. stupni ZŠ. Praha: Otevřená společnost.
Smetackova, I. (2015). Gender Stereotypes, Performance and Identification with Math. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 190, s. 211-219.
Smetáčková, I. - Rubín, T. (2015). Když se dívky srovnávají s chlapci: Aktivace genderového stereotypu a výkon v matematice v prostředí českých škol. Československá psychologie, 59 (6), s. 580-581
Smetáčková, I. (2015). Kognitivní a behaviorální aspekty preference hraček z genderového hlediska. Psychológia a patopsychológia dieťata, 49 (3), s. 187-206.
Smetackova, I. - Pavlik, P. (2015). Sexual Harassment in Czech education system. In. Education. Opole University Annual. Opole: University Press. s. 109-134.
Smetackova, I. - Viktorova, I. (2015). Outdoor School: A Unique Element of School Socialization. In. Education. Opole University Annual. Opole: University Press. s. 153-172.
Smetackova, I. (2015). Roots of Math in Preschool Play Activities: Gender Still Does Matter. International Journal of Social Science and Humanity, 5 (12), s. 990-997.
Smetáčková, I. (2014). Domácí příprava v matematice (na pozadí vztahu mezi rodinou a školou). Pedagogika, 44 (2), 212-225.
Smetáčková, I. - Viktorová, I. (2014). Žákovské knížky - neviditelná samozřejmost. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
Kolářová, J. - Babanová, A. - Hausenblasová, J. - Krbová, J. - Smetáčková, I. (2014). Volba povolání bez předsudků: Metodika projektového dne pro základní školy. Praha: Gender Studies, o.p.s.
Smetáčková, I. - Viktorová, I. (2013). Žákovské knížky - neviditelná samozřejmost. Praha: Pedagogická fakulta UK.
Smetáčková, I. (2012). Fenomén stereotype threat a jeho vliv na školní výkony. Orbis Scholae, 6 (3), s. 11-26.
Smetáčková, I. (2013). Syndrom vyhoření v pedagogických profesích. In. Ptáček, R. - Raboch, J. - Kebza, V. Burnout syndrom jako mezioborový jev. Praha: Grada Publishing. s. 116-128.
Smetáčková, I. - Čechová, H. - Klasová, K. - Slavíčková, B. (2013). Představy o mužském/chlapeckém vzhledu ve školních třídách. Gender, výzkum, rovné příležitosti. 14 (1), s. 79-87.
Smetáčková, I. (2013). Společné, či oddělené vzdělávání dívek a chlapců? Zahraniční nálezy a pohled českých žáků/yň. Pedagogická orientace, 23 (5). s. 717-733.
Smetáčková, I. (2012). Fenomén stereotype threat a jeho vliv na školní výkony. Orbis Scholae, 6 (3), s. 11-26.
Smetáčková, I., Pavlík, P. (2011). Sexuální obtěžování na vysokých školách: Teoretické vymezení, metodologický přístup, výzkumné výsledky. Sociologický časopis, Vol. 47(2), 361-386.
Smetackova, I. - Pavlik, P. (2015). Sexual Harassment in Czech education system. In. Education. Opole University Annual. Opole: University Press. s. 109-134.
Smetackova, I. - Viktorova, I. (2015). Outdoor School: A Unique Element of School Socialization. In. Education. Opole University Annual. Opole: University Press. s. 153-172.
Smetáčková, I. (2013). Syndrom vyhoření v pedagogických profesích. In. Ptáček, R., Raboch, J., Kebza, V. a kolektiv. Burnout syndrom jako meziooborový jev. Praha: Grada. s. 116-128.
Smetáčková, I. (2013). Učitelské pojetí úspěšnosti v matematice: role školy a rodiny. In. Vondrová, N., Rendl, M. a kolektiv. Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
Gregr, D.; Levínská, M.; Smetáčková, I. (2012). Priority Education Policies in the Czech Republic: Redesigning Equity Policies in the Post-Communist Transformation. In. Demeuse, M.; Frandji, D.; Greger, D.; Rochex, J.-Y. (Eds.) Educational Policies and Inequalities in Europe. London: Palgrave Macmillan. s. 191-222.
Smetáčková, I. (2012). Doktorandské moratorium: krize je nadějí. In. Neusar, A. - Charvát, M. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 212-228.