< návrat zpět

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Telefon: 547
Email: stanislav.stech@pedf.cuni.cz
Místnost: 404

Konzultační hodiny: sekce "Aktuality" na hlavní stránce

Vzdělání a praxe

* 1973-1978: studium psychologie na Filozofické fakultě UK v Praze
* 1980-1983: interní vědecká aspirantura, obor psychologie práce a řízení na katedře psychologie FF UK v Praze (kandidátská práce "Psychologické otázky vyjednávání v organizacích" obhájena v r. 1984 - hodnost CSc.)
* 1983-1992: odborný asistent na katedře psychologie Pedagogické fakulty UK v Praze
* 1992- 2007: docent na katedře pedagogické a školní psychologie UK-PedF v Praze; titul docenta v oboru pedagogická psychologie v r.1992 po obhajobě habilitační práce "Psychologická analýza pedagogických reformních hnutí - Freinetova "moderní škola", Francouzská skupina Nové výchovy GFEN a Movimento di cooperazione educativa"
* 2007: jmenován profesorem v oboru pedagogická psychologie
* 1993-dosud: vedoucí katedry pedagogické a školní psychologie UK-PedF v Praze
* 1997-2002: člen vedení UK-PedF v Praze
* 2003-dosud: prorektor UK v Praze pro rozvoj
* člen vědeckých rad: VR UK-PedF v Praze (1994-dosud), VR PedF UJEP ústí nad Labem (1994-1997), VR UK-FHS v Praze (2000-dosud) , VR UJEP (2004-2007)
* 1994-2003: vedoucí redaktor časopisu Pedagogika; člen výkonné redakce dosud
* 1998-dosud: člen redakční rady časopisu Recherche et Formation (INRP - Paříž)


Výuka

* Pedagogické psychologie I. (povinný kurz v bakalářském studiu oboru psychologie a speciální pedagogika)
* Pedagogické psychologie II. (povinný kurz v navazujícím magisterském studiu oboru psychologie)
* Kulturní psychologie (volitelný kurz v navazujícím magisterském studiu oboru psychologie)
* školitel doktorandů v oboru pedagogická psychologie; v doktorském studiu vyučuje témata vztahu rodiny a školy a kulturní psychologie
* výuka školní psychologie ve vzdělávacích kurzech v rámci systému výchovného poradenství a ve specializačním studiu školní psychologie
* vypisuje diplomové práce zejména na témata: vztah rodiny a školy, profese učitele a vztah žáků k učení

více v odkaze na SIS: Vyučované předměty


Realizované výzkumy a projekty

* 1992-1995: hlavní řešitel výzkumného úkolu UK "Osvojování učitelské profese jako proces její konstrukce" (výzkumná zpráva "Stát se učitelem")
* 1992-1995: jako člen Pražské skupiny školní etnografie se zabýval tématy vztahu žáků k poznání a zejména rodičovských výchovných postupů ve vztahu ke školní socializaci dětí
* 1999-2004: garant výzkumného záměru (VZ) "Psychologická antropologie dětství a mládí z hlediska výchovy", od r. 2002 téma upraveno na "Čeští žáci a základní škola po deseti letech: vývoj a změny pohledem psychologie a oborových didaktik"
* 2002-dosud: teoretická výzkumná práce na tématu kulturní psychologie a významu výchovy pro genezi psychických funkcí (L.S.Vygotskij, J.S. Bruner, M. Cole, J. Lave, B. Rogoff ad.). Badatelský pobyt na Maison des Sciences de l´Homme v Paříži (2002)


Publikace

* Kučera, M. - štech, S.: Konkrétní psychologie Georgese Politzera. Praha, Univerzita Karlova 1989, 327 s. (The "concrete" psychology of Georges Politzer).
* štech, S.: škola stále nová. Praha, Karolinum 1992, 250 s. (Schools of New Education)
* štech, S.: Mezigenerační přenos mezi rodinou a školou in Cahiers du CEFRES č. 15 "Transmise kultury a škola". Praha, CEFRES, 1998, s.103-114.
* štech, S. - Viktorová, I.: Vztahy rodiny a školy - hledání dialogu in Kolláriková, Z.; Pupala, B. (eds.): Předškolní a primární pedagogika/Predškolská a primárna pedagogika. Praha, Portál, 2001, s. 57-94.
* štech, S.: Qu´est-ce que l´apprendre signifie pour les éleves tcheques ? Bilans de savoir au début des années 1990 in Charlot, B. (Ed.): Les jeunes et le savoir. Perspectives internationales. Paris, Anthropos, 2001, s. 47-68.
* Kučera, M. - štech, S.: Vygotski, Politzer et la signification in Clot, Y. (Ed.): Avec Vygotski. Paris, La Dispute, 2002, s. 141-66
* štech, S.: škola, nebo domácí vzdělávání? Teoretická komplikace jedné praktické otázky. Pedagogika, 53, 2003, č. 4, s. 418-436.
* štech, S.: Děti v bilancích svého 'poznání'. In PRAŽSKá SKUPINA šKOLNí ETNOGRAFIE: Čeští žáci po deseti letech. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2004, s. 124-146.
* štech, S..: Pojetí dětství a dítěte v psychologii a v poradenství. In Hadj Moussová, Z. a kol.: Poradenská psychologie I - vybrané problémy. Praha: Univerzita Karlova- Pedagogická fakulta, 2005, s. 7-33.
* štech, S.: School Mathematics As A Developmental Activity in Watson, A.; Winbourne, P.(eds.): New Directions for Situated Cognition in Mathematics Education. London: Springer, 2008, s. 13-30.
* štech, S.: Specific Features of Cognition and Learning in the School Context. Paradoxes of the Emphasis on Cultural Practices of Cognition Close to the Child. Transylvanian Journal of Psychology, 2006, Special Issue n. 2, Suppl. n.1, s.63-76.


Další info

* Velkou inspirací byly pobyty v zahraničí, které ovlivnily profesní vývoj. Zejména opakované pobyty v Paříži, které založily spolupráci s Université Paris 8 Saint-Denis trvající od r. 1990. Ty vyústily nejen ve společné publikace, ale i ve spolupráci v rámci programu Erasmus-Sokrates. Také pobyty v Itálii byly cenné; nejprve pobyt v Římě, který se promítl do práce škola stále nová a to inspirací pracemi F. Tonucciho a také do seznámení s dílem C. Pontecorvo (sociální vývojová psychologie). Později byl cenný pobyt na Universitě v Padově, kde se zrodila těsnější spolupráce s F. Gobbo. Ta se po jejím přesunu do Turína stala základem kontaktů katedry (zejména antropologicky laděných kolegů) s Universitou v Turíně, včetně spolurpáce v rámci programu Erasmus.
* Od r. 2007 je členem evropské sítě expertů NESSE při Directorate General - Education and Culture. Náplní činnosti jsou expertízy, analýzy a evaluace výzkumných nebo školsko politických dat.
* Od r. 2004 zastupuje ČR v programu OECD nazvaném Institutional Management in Higher Education (IMHE).