< návrat zpět

doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.

Telefon: 522
Email: isabella.pavelkova@pedf.cuni.cz
Místnost: 410

Konzultační hodiny: sekce "Aktuality" na hlavní stránce

Vzdělání a praxe

V roce 1974 absolvovala obor pedagogika a psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na téže fakultě obdržela v roce 1976 titul PhDr. V roce 1987 získala v rámci Psychologického ústavu ČSAV titul CSc. v oboru pedagogické psychologie. V roce 2003 se habilitovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru pedagogické psychologie a získala titul Doc.
V letech 1974 až 1976 působila jako vychovatel a podnikový psycholog v RaJ Praha 1. Od roku 1976 do roku 1993 pracovala v oddělení psychologie Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV. V letech 1993 až 1998 vyučovala na VšCHT Praha. Od roku 1998 působí na katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vyučované předměty

více v odkaze na SIS: Vyučované předměty


Publikace

PAVELKOVá,I.: Perspektivní orientace jako činitel rozvoje osobnosti. Praha, Academia 1990.
PAVELKOVá, I.: Výzkum v pedagogické psychologii. In Pedagogika, 41,1991, č. 4, s. 447-455.
PAVELKOVá, I. Výskyt, významnost a realizovatelnost různých druhů motivace k učení ve škole. In Pedagogický výzkum v ČR: Sborník příspěvků z VIII. celostátní konference ČAPV. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2000, s. 359 - 365. ISBN 80-7083-468-4.
PAVELKOVá, I. Motivace žáků k učení. (Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci.) Praha: UK PedF, 2002. 248 s. ISBN 80-7290-092-7.
PAVELKOVá, I. Motivace žáků k učení před rokem 1989 a po roce 2000. In X. výroční mezinárodní konference ČAPV „Výzkum školy a učitele" 18. - 20. září 2002. Sborník referátů. [CD-ROM]. Praha: UK PedF, 2002. 7 s.
PAVELKOVá, I. Vývoj motivace žáků k učení v posledních dvaceti letech. In Psychologické dny 2002 „Kořeny a vykořenění". Olomouc: Pú AV ČR, 2003, s. 255 - 259. ISBN 80-86174-05-0.
PAVELKOVá, I.: Žákovská nemotivovanost. In XIII. konference ČAPV "Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání?" 13. a 14. září 2005. Olomouc, PedF UP, s. 217 - 221. ISBN 80-244-1079-6.
PAVELKOVá, I.: Motivace žáků. In: Kapitoly ze školní pedagogiky a psychologie. Praha, PedF. UK 2008. s. 93 - 103. ISBN 978-80-7290-366-5.
PAVELKOVá I.: škola a nuda. In: Premeny školy a učitelskej profesie. Bratislava, Výchova- Veda- Vzdelanie-Výzkum, 2007.
HRABAL, V., KRYKORKOVá, H., PAVELKOVá, I.: školní výkon žáka z hlediska motivačního a kognitivního. In Pedagogika, 31, 1981 s. 443-462.
HRABAL, V., KRYKORKOVá, H., PAVELKOVá, I.: školní prospěch jako ukazatel výchovy a vzdělávání. Praha, UšI 1984.
HRABAL, V., MAN, F., PAVELKOVá: Psychologické otázky motivace ve škole. Praha, SPN 1984 (první vydání), 1989 (druhé rozšířené vydání).
HRABAL, V., PAVELKOVá, I. Diferenciace učitelovy percepce žáků. In Pedagogika, 43, 1993 s. 69-80.
PAVELKOVá, I.; FRENCL, M. Typizování žáků učitelem. In Psychologické dny 2000 „Psychologie pro třetí tisíciletí". Praha: Testcentrum, 2000, s. 217 - 222. ISBN 80-864771-04-7.
PAVELKOVá, I.; HRABAL, V. Motivace žáků ve škole. In Psychologické dny 2000 „Psychologie pro třetí tisíciletí". Praha: Testcentrum, 2000, s. 213 - 216. ISBN 80-864771-04-7.
HRABAL, V.; PAVELKOVá, I. Srovnání pojetí žákovské motivace studentů učitelství a učitelů v návaznosti na Helusovo pojetí žáka. In HADJ-MOUSSOVá, Z.; šTECH, S. (Eds.) Dítě - škola - Učitel. Sborník k životnímu jubileu prof. PhDr. Zdeňka Heluse. Praha: UK PedF, 2001, s. 59 - 66. ISBN 80-7290-057-9.
PAVELKOVá, I.; HRABAL, V. Motivace žáků. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Sborník příspěvků 9. konference ČAPV. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001, s. 33-36. ISBN 80-7042-181-9.
PAVELKOVá, I.; PROCHáZKOVá, J.: Motivace žáků k učení. In. Slovenské psychologické dny 2005 "Psychologia a život - alebo ako je potrebná metanoia". Bratislava, SPS pri SAV s. 126-131. ISBN 80 - 967311 -7 -3.
PAVELKOVá, I., HRABAL, V.: Autodiagnostika učitele jako nástroj sebereflexe učitele. In.: Metanoia- harmónia človeka. Trenčín, Slov. Psych. spol pri SAV. 2007. s. 254-258. ISBN 978-80-89236-39-8.
PAVELKOVá, I.: šKALOUDOVá, A.: Učiteleova percepce žákovských postojů ke školním předmětům. In: Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Hradec Králové, Gaudeámus, 2008. s. 90-100 ISBN 978-80-7041-287-9.
HRABAL, V., PAVELKOVá, I.: Autodiagnostika jako předpoklad a účinný nástroj sebereflexe učitele. In: Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha, PedF UK 2008, s. 105-116. ISBN 978-80-7290-384-9.

Realizované výzkumy a projekty

* Vzdělávací autoregulace osobnosti jako činitel využívání výkonových a rozvojových potencialit žáků /studentů. Grantový úkol Akademie věd České republiky, 1990-1993. Odpovědná řešitelka.
* Antropologie dětství a mládí z hlediska edukace a Čeští žáci a škola pohledem psychologie a oborových didaktik. Výzkumný záměr MšMT, 1999-2004, MSM114100002. Odpovědná řešitelka individuálního úkolu Motivačně-autoregulační oblast socializace.
* Transformace pětiletého magisterského studijního programu Psychologie s ohledem na požadavky Euopean Diploma in Psychology. Rozvojový projekt UK, 2005. Odpovědná řešitelka.
* Motivační struktura: její vnitřní vztahy, možnosti jejího ovlivňování v kontextu učení a vyučování. Grantový projekt GAČR, 2006. Odpovědná spoluředitelka.
* PedPraxe. Grantový projekt ESF, 2006-2008. Garantka psychologické části.
* Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělání. Výzkumný záměr MšMT, 2007-2012, MSM 0021620862. Odpovědná řešitelka individuálního úkoluAutodiagnostika jako předpoklad a účinný nástroj sebereflexe učitele.


Další info

Řešení dvou výzkumných problematik:

1. Motivace ve škole. Podíl na vytvoření komplexní koncepce motivace ve škole (spolu s Doc. Hrabalem a Prof. Manem). Diagnostika žákovské motivace. Vývoj motivačních pohnutek žáků. Diagnostika percepčních schémat učitelů a autodiagnostika učitele.
2. Perspektivní orientace - časový faktor a jeho regulativní funkce v lidském životě. Identifikace, vývoj a možnosti rozvoje vnitřních předpokladů podmiňujících charakter a kvalitu vztahu jedince k budoucnosti. Využívání výkonových a rozvojových potencialit žáků při utváření jejich vzdělávací autoregulace včetně projektu životní cesty osobnosti a funkce, kterou zde jedinec připisuje vzdělání.

Anotace nejvýznamnějších publikací

1. Motivace žáků k učení (Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci). (Praha: 2002) Monografie shrnuje dlouholetou jak teoretickou tak výzkumnou práci na motivační problematice ve vzdělávacím kontextu včetně časového faktoru v žákovské motivaci a lidském životě. Prezentované výzkumy řeší otázky spojené s identifikací, vývojem a možností rozvoje žákovské motivace a vnitřních předpokladů podmiňujících charakter a kvalitu vztahu jedince k budoucnosti. V popředí je hledání odpovědí na následující otázky: čím jsou žáci motivovaní k učení, jak percipují učitelé motivační pohnutky svých žáků, jakým vývojem prochází motivace žáků na Zš, k jakým posunům došlo u žáků v posledních 15 letech, jaké jsou rozdíly mezi chlapci a dívkami z motivačního hlediska, vztah žáků k budoucnosti, vnímaný subjektivní význam školní práce.
2. Perspektivní orientace jako činitel rozvoje osobnosti. (Praha: Academia, 1990) Monografie shrnuje, třídí a bilancuje dosavadní poznatky k problematice časové dimenze v lidském životě. Elaboruje problematiku časového faktoru a perspektivní orientace v širokém spektru souvislostí filosofických, pedagogicko-psychologických, metodologických a diagnostických.
3. Hrabal, V.; Man, F.; Pavelková, I. Psychologické otázky motivace ve škole. Druhé vydání (první vydání 1984). Praha, SPN 1989 (podíl 40 %). Monografie syntetizuje nejpodstatnější tradiční a vybrané aktuální psychologické problémy z oblasti motivace ve škole. Autoři na základě podnětů z vlastní dlouhodobé výzkumné práce a podnětů ze zahraniční literatury vytvářejí komplexní koncepci motivace ve škole.