< návrat zpět

Mgr. Alena Škaloudová, Ph.D.

Telefon: 520
Email: alena.skaloudova@pedf.cuni.cz
Místnost: 404

Konzultační hodiny: sekce "Aktuality" na hlavní stránce

Informace pro studenty

Faktorová analýza

Vzdělání a praxe:

* 1967 - 1972 studium oboru pravděpodobnost a matematická statistika na MFF UK v Praze.
* 1972 - 1990 výzkumný pracovník v oddělení matematicko-statistických metod Ústavu sociálního výzkumu mládeže a výchovného poradenství na PedF UK.
* 1990 - 1994 výzkumný pracovník v oddělení pedagogické psychologie v Ústavu pedagogických a psychologických výzkumů PedF UK.
* Od roku 1991 členka Pražské skupiny školní etnografie.
* Od roku 1994 pracuje na katedře pedagogické a školní psychologie PedF UK v Praze.
* 1997 - 2003 doktorské studium v oboru pedagogika na PedF UK. Zakončeno disertační prací Predikce úspěšnosti ve studiu učitelství oceněnou rektorem UK v Praze Bolzanovou cenou.

Výuka:

* Statistika pro psychology - povinný kurz v bakalářském studiu oboru psychologie a speciální pedagogika
* Bakalářský seminář - volitelný kurz v bakalářském studiu oboru psychologie a speciální pedagogika
* Statistika pro pokročilé - povinný kurz v navazujícím magisterském studiu oboru psychologie a speciální pedagogika
* Diplomový seminář II - volitelný kurz v navazujícím magisterském studiu oboru psychologie a speciální pedagogika
* Metody empirického výzkumu pedagogických a psychologických jevů - kurz pro doktorandy
* Metody zpracování dat - seminář k závěrečné bakalářské práci pro studenty Centra školského managementu PedF UK.
* Zpracování dat v pedagogice a psychologii - volitelný kurz v navazujícím magisterském studiu oborů učitelství pro střední školy a speciální pedagogika

více v odkaze na SIS: Vyučované předměty

Vědeckovýzkumná činnost:

* V rámci longitudinálního výzkumu "Žák v měnících se podmínkách současné školy" sledování vzájemných vazeb a vztahů mezi prospěchem žáků, socioprofesním profilem jejich rodin, výsledky inteligenčních testů a testů z výzkumů IEA, a to v závislosti na pohlaví a věku dětí.
* Výzkum predikce úspěšnosti ve studiu učitelství - význam středoškolských prediktorů a prediktorů z přijímacího řízení, predikční validita inteligenčního testu I-S-T, vliv jiných faktorů než kognitivních schopností (rodinné prostředí, činnost před zahájením vysokoškolského studia, ekonomická situace apod.).

Publikace:

* ŠKALOUDOVÁ, A. Správnost a úplnost dat. In. Hustopecký aj. Data ze společenskovědních výzkumů ve vícerozměrné statistické analýze. Praha: Universita Karlova, 1989.
* ŠKALOUDOVÁ, A. Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha: PedF UK, 1998. ISBN 80-86039-56-0.
* KLUSÁK, M.; ŠKALOUDOVÁ, A. Školní klima z perspektivy žáků.In. Pražská skupina školní etnografie. Co se v mládí naučíš. Praha: PedF UK. 2001, s.96 - 128. ISBN 80-7290-046-3.
* RENDL, M.; ŠKALOUDOVÁ, A. Proměny žákovství v pražských školách. In Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity: Škola jako místo učení, sociálního setkávání a profesionálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 17-36. ISBN 80-210-3452-1.
* ŠKALOUDOVÁ, A. Prospěch. In Pražská skupina školní etnografie. Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum, 2005, ISBN 80-246-0924-X. Publikace byla oceněna Medailí M