< návrat zpět

doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.

Telefonní linka: 522
Email: dobromila.trpisovska@pedf.cuni.cz
Místnost: 410

Konzultační hodiny: sekce "Aktuality" na hlavní stránce

Vzdělání a praxe

* 1966-1970: PF ústí nad Labem, obor Nš-ČJ
* 1972-1977: externí studium jednooborové psychologie na FF UK Praha
* 1982: rigorózní zkouška (PaedDr.)
* 1982-1988: externí aspirantské studium (FF UP Olomouc)
* 1988: obhájena kandidátská disertační práce (CSc.)
* 1989: druhá rigorózní zkouška (PhDr.)
* 1990: habilitace
* l992: studijní pobyt v Dánsku
* 1990-1992: ústav jazykové a odborné přípravy UK, studium francouzštiny

* 1970-1977: učitelka na základní a zvláštní škole
* l977-dosud: vysokoškolská učitelka (PF UJEP, SEF UJEP, VšE, PedF UK)
* l984-1994: externí psycholožka manželské a předmanželské poradny a poradny pro rodinu (činnost: poradenství, terapie, psychologická diagnostika žadatelù o náhradní rodinnou péči)
* 1988-dosud: vysokoškolská poradna
* od 1999-dosud: externí psycholožka FOD (psychologická diagnostika pracovníků pro Klokánky, supervize)

Vyučované kurzy

* Vývojová psychologiea psychologie osobnosti
* Psychologie osobnosti
* Didaktika psychologie

vedení více než l00 diplomových prací, desítky recenzí a oponentních posudků na rozvojové projekty, kandidátské disertační a habilitační práce

více v odkaze na SIS: Vyučované předměty


Výzkumná činnost

* od 1990 členka World Federation for Mental Health
* řešení řady výzkumných projektů zejména v oblasti duševního vývoje, období adolescence, diagnostiky a poradenství

Publikace

* Trpišovská, D.: Psychologická problematika přizpůsobování nově přicházejících studentů na vysokoškolské studium. Sborník PF v ústí n.L., řada pedagogicko-psychologická, 147-l58, SPN Praha l988
* Mikulíková, M. - Trpišovská, D.: Psychologická problematika pojmu přizpůsobení. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Paedagogika, Paedagogika lX, 207-220, FF UP Olomouc, l988.
* Trpišovská, D.: Některé aspekty vedení a řízení. Základy psychologie pro kulturně výchovné pracovníky l, 9-42, KKS ústí nad Labem, l988.
* Trpišovská, D.: K některým osobnostním předpokladům dobrého přizpůsobení studentů na podmínky vysokoškolského studia. Sborník Vybrané problémy přípravy učitelů, 65-70, PF ústí nad Labem, 1988.
* Trpišovská, D.: O studiu na vysoké škole. in Homola, M. - Vtípil, Z.: úvod do studia psychologie. 5-26, FF UP Olomouc, l989.
* Homola, M. - Trpišovská, D.: úvod do didaktiky psychologie. FF UP Olomouc, 1989.
* Trpišovská, D.: Proces přizpůsobování na podmínky vysokoškolského studia a změny v motivaci a profesionální orientaci studentů. Sborník Diagnostická činnost učitele, 114-120, PF ústí nad Labem a VšP Dresden, l989.
* Trpišovská, D.: Obecná psychologie. PF ústí nad Labem, 1989.
* Miňhová, J. - Trpišovská, D.: Kapitoly ze sociální psychologie. PF ústí nad Labem, l990.
* Trpišovská, D. - Heřmanová, V.: Vývojová psychologie, PF ústí nad Labem, 1990.
* Homola, M., Kalabis, F., Trpišovská, D.: Obecná psychologie, stručný výkladový slovník. FF UP Olomouc, 1991.
* Trpišovská, D. - Homola, M.: Atribuční sklony subjektů při vysuzování příčin aktuálního výkonu v úkolové situaci. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosofica, Psychologica 29, Varia psychologica V, 65-72, FF UP Olomouc l992.
* Homola, M. - Trpišovská, D.: Psychologie osobnosti, stručný výkladový slovník. FF UP Olomouc 1992.
* Homola, M., Kalabis, F., Trpišovská, D.: Obecná psychologie, výkladový slovník. 2.uprav. vydání, FF UP Olomouc, 1992.
* Homola, M. - Trpišovská, D.: Základy obecné psychologie (pro studující andragogiky). FF UP Olomouc, l992.
* Trpišovská, D.: Obecná psychologie (určeno studujícím při zaměstnání). RSVV Most, l994.
* Trpišovská, D.: úvod do psychologie. PF UJEP ústí nad Labem, l996.
* Trpišovská, D.: Pracovní hodnocení. Sborník konference Management a ekonomika firmy `96, sekce Psychologie a sociologie řízení, 6-7, VšE Praha l996.
* Trpišovská, D. a kol.: Psychologická diagnostika pro učitele. PF UJEP ústí nad Labem 1997.
* Trpišovská, D.: Postoje vysokoškolských studentů ke studiu a atribuční procesy. UJEP ústí nad Labem, 1997.
* Trpišovská D.: Vývojová psychologie. PF UJEP ústí nad Labem 1998.
* Trpišovská, D.: Příspěvek k chápání kulturou podmíněných odlišností (pětidimenzionální model pro posuzování rozdílů národní kultury) In Urbánek, P. (Ed) Vědecká pojednání, Wissenschaftliche Abhandlugen, Prace naukowe. 4.2. Liberec: Technická univerzita, 1999, s. 64-70.
* Trpišovská, D.: Einige Bemerkunden zu der Frage Frauenräume. Interkulturelle Frauen - Netzwerk - Universität, Dresden 1999.
* Trpišovská, D.: 39 kompetencí pro Evropu. In Adamczuk, F.; Schmidt, P.; Vacek, J. (Eds.) Vědecká pojednání. Wissenschaftliche Abhandlungen. Prace naukowe. Liberec, Zittau, Jelenia Góra: Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa, 2000, s. 220 - 229.
* Trpišovská, D. a kol.: Kapitoly ze Sociální psychologie. PF UJEP 2000.
* Trpišovská, D.; Vacínová, M.: Základy psychologie. PF UJEP ústí nad Labem 2001.
* Trpišovská, D.: Pozorování. In Hadj-Moussová, Z.; Duplinský, J. (Eds.) Diagnostika. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha: UK PedF, 2002, s. 8-13.
* Trpišovská, D.: Testové metody. In Hadj-Moussová, Z.; Duplinský, J. (Eds.) Diagnostika. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha: UK PedF, 2002, s. 29-55.
* Trpišovská, D.: Poradenské problémy dospívání. In Hadj-Moussová, Z. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství I. Vybrané problémy. Praha: Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2005, s. 68-76.
* Trpišovská, D.: Testová diagnostika v psychologickém poradenství, In Langová, M., Heřmanová, V., Trpišovská, D.: Psychologické aspekty školního poradenství. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, ústí nad Labem, 2005, s. 22-41.
* Trpišovská, D.: Vývoj osobnosti, In Vybrané psychologické aspekty terénní sociální práce. Univerzita J. E. Purkyně, ústí nad Labem, 2006, s.27 -35.
* Trpišovská, D., Vacínová, M.: Ontogenetická psychologie. Univerzita J.E.Purkyně, ústí nad Labem 2006.
* Trpišovská, D.: Psychologie osobnosti, výkladový slovník. PF UJEP ústí nad Labem 2007.
* Trpišovská, D.- Vacínová, M.: Sociální psychologie, vybraná témata. Univerzita J.A.Komenského, Praha 2007.