Kategorie: Aktuality

Témata bakalářských a diplomových prací pro rok 2017/2018

Mgr. Andrea Beláňová, Ph.D.

Konverze k náboženské skupině jako proměna identity (případová studie)

Odpadlictví od náboženské skupiny jako proměna identity (případová studie)

Psychická manipulace při náboru do nových náboženských hnutí (případová studie)

Teorie brainwashingu a její kritické zhodnocení


Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

BC,DP
Vliv rodinného zázemí dítěte (9-10 let) na jeho učební výkon při hraní výukových her: rozhovor, dotazníkové šetření. (2 studenti, 1 Bc + 1 Mgr)

MFF UK, https://ksvi.mff.cuni.cz/~brom/ kontakt: brom@ksvi.mff.cuni.cz)

Mgr. David Doubek, Ph.D.

BP

Integrace dětí z etnických menšin ve škole z hlediska vrstevnické sociální skupiny. /Etnografie (2x)

DP

Učitelské přístupy v komunikaci s rodiči z etnických menšin. /Etnografie

Mgr. Radka High, Ph.D.

BP i DP

Motivační struktura účastníků mezinárodní chemické olympiády.
- kombinovaný výzkumný design, nutná znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni

Psychologický profil účastníků vzdělávacího projektu Talnet.
- kombinovaný výzkumný design - zpracování dat z psychologických testů (tematicky zaměřeno na motivaci), kazuistické snímky konkrétních účastníků

Časová perspektiva studentů střední školy.
- kvantitativní studie


Mgr. Ondřej Hrabec Ph.D.

BP
Školní úspěšnost hráčů digitálních her.

DP:
Hravost jako aspekt ego-integrity.


Doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.
BP

Vybrané psychologické aspekty problematiky nadání a talentu.

(Toto obecné téma bude konkretizováno na základě zájmu studenta. Je výhodné pro studenta, který má zkušenost s nadáním nebo má kontakty na instituce zabývající se touto problematikou. Není to ale podmínkou).


Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

BC
Resilience u seniorů: analýza rozhovorů
(podmínka: možnost dělat rozhovory v nějakém zařízení pracujícím se seniory)
DP
Ego-integrita u seniorů: analýza rozhovorů
(podmínka: možnost dělat rozhovory v nějakém zařízení pracujícím se seniory)

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

BC,DP

Kreslení dětí v předškolním věku.

Vývoj osvojování přírodovědných anebo společenskovědních pojmů ve školním věku.

Mravní usuzování dětí předškolního a mladšího školního věku .

Vyprávění dětí školního věku-jejich folkstories.

Témata prací budou konkretizována dle orientace zájmu samotných studujících a dle toho, zda se jedná o práci bakalářskou či diplomovou.

Na jedno téma se tak může hlásit i více zájemců


Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D.

Žák v individuálním vzdělávání


PhDr. Ivana Křížová:
BP
Citová vazba u dítěte školního věku.
Vztah k návykovým látkám u dítěte školního věku.

PhDr. Miloš Kučera, CSc.

BP

Pop-panteon (volba idolů) ve vývojové a rodinné perspektivě.

Téma dle návrhu studenta.


DP

Pop-panteon (volba idolů) ve vývojové a rodinné perspektivě.

Freudův „Ekonomický problém masochismu" a jeho ohlas v psychoanalytické literatuře.

Vybraná psychobiografie.

Mgr. Kateřina Lukavská
BC
Časová perspektiva a time management skills u hráčů počítačových her - rozhovor, dotazníkové šetření. (1-2 studenti)
DP
Nuda a její měření v terénních a laboratorních podmínkách - observační výzkum. (1 student)

Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D.

Vyjednávání identity z pohledu vysokoškolských studentů s menšinovou zkušeností

Studenti z různých minorit (etnické minority, genderové minority, migrační zkušenost)

Zaměření na studenty, jejichž rodiče sami nemají vysokoškolské vzdělání (kvalitativní výzkum)

PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

BP

Struktura jazykových schopností dyslektických dětí školního věku (možné dvě varianty a) validizace stávajícího testového nástroje pro rizikovou populaci).

Ortografické povědomí v předškolním věku.(validizace diagnostického nástroje)

DP

Vývoj fonematického povědomí u neslyšících dětí v předškolním věku.

Struktura fonologických schopností v předškolním věku (konstrukce diagnostické baterie) Intervence na poli jazykových a programotnostních dovedností u dětí předškolního, případně raného školního věku (možno i u rizikových skupin, případně s důrazem na vliv rodiny)


PhDr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D.

BP
Školní a poradenská trajektorie dítěte s Aspergerovým syndromem-kvalitativní práce.
Evaluace primárně preventivního programu realizovaného na základní či střední škole. U této práce je třeba, aby byl student v kontaktu s nějakým preventivním programem, který by rád evaluoval.

DP
Co to znamená být asistentem pedagoga? (lze variovat pro 2 DP)
Kvalitativní design, rozhovory asistenty pedagoga vykonávající svou práci již delší doby.
Studie mapující jejich motivy, představy o dané profesi a realitu vykonávané praxe.


Mgr. Hana Novotná
BP

Náhradní rodinná péčev ČR
Ústavní výchova v ČR

Doc. PhDr. Isabela Pavelková, CSc.

BC
Teoretické a laické chápání nudy
Hodnotová orientace jedince a prožitek nudy

DP
Vztah vnitřní a vnější motivace
Zvládání nudy u středoškolské a vysokoškolské mládeže
Perspektivní orientace a motivační struktura žáků


PhDr. Bára Pánková
BP
Kognitivní vývoj středoškoláků.(posuny v myšlení středoškolských studentů, post Piaget)
Možnosti a omezení metody Development Centre v rámci rozvoje zaměstnanců. (personální psychologie).
Možnosti a omezení metody Assessment Centre v rámci výběru zaměstnanců. (personální psychologie)

doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

Konzistence odpovídání - souvislost s kognitivními procesy (Consistency of answering - coincidence with cognitive processes(
"Experience sampling" - pilotní zkušenosti ("Experience sampling" - first experiences)
Každodenní morálka - změny v průběhu času (Everyday morality - changes during times)

PhDr. Pavla Presslerová, PhD.

BC

Kresba v životě dítěte se zkušeností s rozvodem (téma rozjednáno).

Hodnoty a postoje adolescentů s poruchami chování .

Vývoj čtenářského self-konceptu.
DP

Stávání se otcem - narativní analýza prerodičovské a rodičovské zkušenosti.

Dítě se zkušeností s předškolní institucí před 3.rokem věku.

Náročné situace v praxi psychologa (z hlediska práce s nedobrovolností klienta)


Mgr. Jakub Pivarč Ph.D.

Žákovské prekoncepce (dětská/žákovská pojetí) společenskovědních fenoménů či konceptů (např. sociálně patologických jevů; religiozity; štěstí; a další)

Miskoncepce a jejich překonávání v edukační realitě

Postoje aktérů vzdělávacího procesu (např. učitelů, žáků apod.) k osobám s různými handicapy/postižením

Inkluzivní vzdělávání v současném pedagogickém diskursu


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

BP
Copingové strategie u učitelů/učitelek ZŠ.
Prevence učitelského vyhoření - role školní psychologie.
Řešení problémů (matematické slovní úlohy z pohledu kognitivní psychologie) - je známý kontext pomůckou, či bariérou?
DP
Škola homoparentální rodiny
Školní psycholog\/psycholožka a učitelské vyhoření

PhDr. Hana Sotáková
BC

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu učitele.

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami a jeho role ve třídě jako sociální skupině.

DP

Psychologické aspekty inkluzivního vzdělávání v předškolním věku.

False belief task u předškolních dětí.


PhDr. Klára Špačková

BP a DP

Psychologické aspekty osvojování cizího jazyka.

Mgr. Michaela Titmanová

BP:

Úskalí v komunikaci mezi rodinou a školou.

Primární prevence rizikového chování na školách - úskalí externích poskytovatelů služeb a návrhy na řešení.

Dětská kresba a školní zralost.

Arteterapie v práci s dětskou skupinou - možnosti jejího uplatnění.

Sociální práce s uživateli návykových látek.


DP:

Rodičovské pohledy na klima ve školní třídě. (předpokládá se výzkumná část založená na analýze rozhovorů s rodiči)

Postavení rodiny a školy, její vliv na komunikaci školy s rodinou. (předpokládá se průřez historií, práce s výzkumy v ČR prostředí, ilustrativní kazuistika/y)

Projektivní techniky v arteterapii.

Možnosti intervence a metody práce v třídách zasažených nepřátelským chováním (předpokládá se kazuistika/y).

Sociální pracovník ve školství. (předpokládá se studium zahraničních pramenů, kazuistika z ČR prostředí)

Význam ergoterapie pro seniory (předpokládá se analýza rozhovorů se seniory)

Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
BP
Sebevědomí, jeho utváření a význam
DP
Sebevědomí a pocit méněcennosti v adolescenci


PhDr. Ida Viktorová, PhD.

DP
Komunikace rodičovských institucí se školami.
Spolupráce vedení školy a učitelů v komunikaci s rodiči (manuál). Porovnání dvou škol.
Co by potřebovali učitelé ke konstruktivnější práci s rodiči žáků.
BP
Práce učitele základní školy s rodiči.
Co by potřebovali učitelé ke konstruktivnější práci s rodiči žáků.
Komunikace rodičovských institucí se školami.

Mgr. Michal Voldřich


BP
Škola, rodiče a problémové chování

print Formát pro tisk

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.