Studentské psychologické dny

Obecná charakteristika SPD

Studující na katedře psychologie PedF UK jsou různými způsoby podporováni ve svých odborných aktivitách, ať již při sbírání praktických zkušeností, nebo při badatelské práci. Velmi důležitou úlohu v životě katedry mají „Studentské psychologické dny".

SPD představují již více než desetiletou tradici každoročních soutěžních konferencí, které umožňují porovnat nejlepší vědecké počiny studentek a studentů psychologie.

Soutěž má dvě kola - katedrové a mezinárodní. Katedrové kolo se koná na začátku letního semestru každého akademického roku. Přihlásit se do něj mohou všichni studující naší katedry se svým odborným textem. Práce a jejich ústní prezentace jsou hodnoceny porotou. Tři vítězné práce získávají finanční a knižní odměny. Dvě nejlepší práce jsou následně nominovány do mezinárodního kola soutěžní konference, kterého se účastní všechny katedry psychologie z České a Slovenské republiky. Účast na katedrové a zejména na mezinárodní soutěžní konferenci bývá výjimečnou a cennou zkušeností.

Naše katedra hostila Studentské psychologické dny v roce 2004 a v roce 2009. Aktuálně probíhá příprava MSPD 2019, které organizujeme ve spolupráci s FF UK.

Kromě SPD se studující naší katedry také pravidelně účastní dalších fakultních, univerzitních i celorepublikových soutěží, v nichž často získávají ocenění.

(Mezinárodní) studentské psychologické dny 2019

Dne 23. a 24. května 2019 má naše katedra čest hostit další ročník Mezinárodních studentských psychologických dnů. Organizujeme ji ve spolupráci s katedrou psychologie Filosofické fakulty UK.

Jak název napovídá, tato akce je koncipovaná jako soutěž pro studenty psychologie z českých a slovenských univerzit. Soutěž se uskuteční ve dvou sekcích - bakalářské a magisterské. Obě sekce vyhlašují svoje vítěze samostatně.

Po skončení prvního dne (23.5.) připravujeme společenský program.

Aktivními účastníky MSPD 2019 jsou výherci a výherkyně domácích kol Studentských psychologických dnů. Naše katedrové kolo SPD se bude konat 4. dubna 2019. Pro studující se jedná o zajímavou příležitost, na které je možné si ozkoušet prezentování svého odborného tématu a seznámení s odbornými tématy ostatních účastníků. Účastníci katedrového kola získají volitelné kredity v rámci kurzu Stáž konferenční.

K účasti zveme všechny studenty, studentky i vyučující.

MSPD 2019: Organizační informace


Soutěžní práce mají standartní strukturu odborného textu v rozsahu max. 10 normostran (včetně tabulek, grafů, obrázků a literatury). Přílohy se do uvedeného rozsahu nezapočítávají.

Každé pracoviště může přihlásit maximálně dvě soutěžní práce (jednu do bakalářské sekce a jednu do magisterské sekce; dvě práce do bakalářské sekce; dvě práce do magisterské sekce).

Soutěžní práce se zasílají do 14.4.2019 na email radka.high@pedf.cuni.cz.

Ústní prezentace příspěvku je limitovaná 10 minutami, následuje pětiminutová diskuze.

Kritéria hodnocení ústní prezentace
Obsah prezentace 0-20 bodů
Názornost prezentace 0-5 bodů
Úroveň ústního projevu 0-10 bodů
Reakce na otázky v diskuzi 0-10 bodů
Dodržení časového limitu 0-5 bodů

SPD ZE STUDENTSKÉ PERSPEKTIVY

SPD 2015

Napsali Mgr. Anna Vozková a Mgr. Marián Vanek (vydáno dne 2. 6. 2015 v Aktualitách):

Studentské psychologické dny nejsou zatím na naší katedře příliš populární záležitostí. Představují určitou práci nad rámec studentských povinností a je pochopitelné, že i tato skutečnost může někoho odradit. Není to však práce příliš obsáhlá, důležité je vytvořit prezentaci a text, v němž jen shrnete to, co už jste například napsali do bakalářské práce.
Účast na SPD však určitě stojí za jedno či dvě odpoledne, které nad tím strávíte. Oba vnímáme, že to pro nás byla velmi cenná zkušenost. Umožnilo nám to představit téma, kterým jsme se zabývali poměrně dlouhou dobu ostatním kolegyním a kolegům, seznámit je s něčím, co považujeme za zajímavé a důležité. Mohli jsme otestovat své prezentační dovednosti jak před neznámými lidmi, tak i před těmi, jejichž jména jsme znali zatím jen z obalů knih či z titulků v článcích.
Setkání s psycholožkami a psychology z různých částí České republiky ale i ze Slovenska bylo velmi obohacující. Měli jsme možnost vyslechnout si přednášky našich kolegyň a kolegů z jiných fakult a zjistit tak, jaké další zajímavé výzkumy u nás vznikají. Zároveň jsme také získali důležitou zpětnou vazbu k vlastní práci, náměty k zamyšlení, co by se dalo zlepšit, ale třeba i tipy na užitečnou literaturu.


SPD 2013

Napsali Petra Šimečková a Klára Kováčová (vydáno dne 15. 7. 2013 v Aktualitách):

Verbální vulgarita a motivace byla dvě témata našich studijních a výzkumných prací, se kterými jsme měly jedinečnou příležitost vystoupit na Mezinárodních psychologických dnech, které letos pořádala filozofická fakulta Košické univerzity J. P. Šafaříka.
Byla to pro nás velmi zajímavá a hodnotná zkušenost. Samy jsme si okusily prezentování před několika člennou porotou významných českých i slovenských psychologů. Naskytla se nám tak jedinečná možnost porovnání a získání dalších inspirujících podnětů z různých oblastí psychologie. Upoutalo nás, že téměř všechny výzkumy našich kolegů byly jen a pouze kvantitativně orientované. Kvalitativní metody se tak zdály být upozaděné. My jsme však přesvědčeny, že je důležité, aby i kvalitativní metody měly na podobných setkáních své místo, protože některé skutečnosti/data, lze citlivě zachytit právě jen jimi. Naše práce se sice neumístily na žádném z předních míst, přesto jsme přispěly a obohatily konferenci nemalým podílem. Myslíme, že je hodně důležité, aby studenti z naší katedry i nadále přispívali svými výzkumnými pracemi a ukázali tak, že ať už kvantitativní nebo kvalitativní studie prováděné na naší fakultě jsou rozhodně velmi kvalitní a originální.
Kromě poznání studentského prostředí Košické univerzity a kolejí, kde jsme byly ubytované, nám také zbyl i čas na prohlídku samotného města. Centrum Košic doslova dýchá rozmanitými historickými a kulturními památkami na každém kroku.
Na závěr bychom po vlastní zkušenosti chtěly apelovat na všechny, které jejich výzkumy baví a jsou na ně pyšní, aby se nebáli prezentace, ani hodnocení a zviditelnili jak práci svou, tak práci našich vyučujících. Mezinárodní studentské psychologické dny jsou jedinečnou příležitostí, jak cvičit dovednost působivé prezentace a zároveň dostat do povědomí poměrně široké odborné veřejnosti, že psychologická věda lze dělat mnoha způsoby a není dobré ustrnout v kvantitativní metodologii.