O katedře

Katedra psychologie existuje od roku 1982 jako samostatné pracoviště Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1993 nabízí oborové studium psychologie.

V současné době katedra zajišťuje ve studijním programu „Psychologie" denní bakalářské studium oboru psychologie a speciální pedagogika, navazující magisterské studium psychologie a doktorské studium pedagogické psychologie. Obsah studia, požadavky k jeho ukončení i informace o přijímacím řízení jsou podrobně uvedeny v sekci Studium.

Další studijní programy realizované katedrou psychologie jsou určeny pro zvýšení kvalifikace ve školní psychologii, výchovném poradenství a metodice prevence ve školách. Informace o nich najdete rovněž v sekci Studium.

Vedle vlastních oborových studentek a studentů katedra pečuje o výuku psychologie pro studenty všech ostatních prezenčních i kombinovaných studijních oborů na Pedagogické fakultě UK. Pro studující celé fakulty katedra nabízí služby Psychologické poradny.

Velká část aktivit katedry psychologie má výzkumný charakter. Minulé i současné vědecké počiny, které institucionálně zajišťuje katedra, jsou představeny v sekci Výzkumy a projekty. Vědecké aktivity jednotlivých členů katedry jsou představeny na osobních stránkách v sekci Vyučující.

Na katedře působí široký tým tvořený lidmi s bohatými zkušenostmi ve výuce, významnými výsledky ve vědě a výzkumu i v psychologické praxi. Donedávna se jejich odborné aktivity soustřeďovaly téměř výhradně na psychologickou problematiku výchovy a vzdělávání, zejména na specifické poruchy učení a poruchy chování, na procesy školní socializace uvnitř jednotlivých vyučovacích předmětů a obsahů učiva, na otázky transmise poznání jako kulturního a identitního problému. Oborově byla klíčová orientace na pedagogickou psychologii, poradenskou psychologii a školní etnografii.

V současnosti se však záběr katedry rozšiřuje, a to zejména v souvislosti se zavedením studijního programu jednooborové psychologie. Stále větší prostor získávají základní teoretické disciplíny a prohlubuje se nabídka aplikovaných disciplín. Významnou změnu přinesla volba neoficiální specializace v rámci magisterského studia psychologie. Specializační obory (klinický modul a edukační modul) mají své pevné místo nejen v obsahu studia, ale také v odborných a vědeckých aktivitách pracovníků katedry.