Studium

Katedra psychologie má v současné době akreditované tři psychologické studijní programy:
1. bakalářský studijní program psychologie, studijní obor psychologie a speciální pedagogika
2. navazující magisterský studijní program psychologie, studijní obor psychologie
3. doktorský studijní program pedagogické psychologie


V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme následující programy:
1. specializační studium školního poradenství - výchovný poradce a školní metodik prevence
2. školní pedagogicko-psychologické služby - školní psycholog, školní speciální pedagog


Dále je u nás možné absolvovat rigorózní řízení a získat titul PhDr. (platí pro absolventy magisterského oboru psychologie).
Bližší informace o přijímacím řízení a obsahu studia naleznete pod příslušným odkazem.


Učitelské studijní obory

Katedra psychologie zajišťuje výuku psychologických kurzů pro učitelské obory na Pedagogické fakultě UK, včetně psychologické části přijímacího řízení a státních závěrečných zkoušek.
Od akademického roku 2013/2014 budou přijímací zkoušky do magisterských studijních programů učitelství obsahovat písemný test, který ověřuje zvládnutí obsahu pedagogicko-psychologické přípravy v bakalářském stupni. V případě psychologické části to znamená zvládnutí obsahu předmětu Základy psychologie a Psychologie dítěte školního věku. Psychologická část testu bude vycházet z následujících publikací:

1) Kassin, S. M.: Psychologie. Computer Press, Brno 2007.
2) Hrabal, V. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2002.
3) Kern, H.: Přehled psychologie. Portál, Praha 2006.
4) Fontana, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál 2003.
5) Langmeier, J. - Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006.


Bakalářské studium

Magisterské studium

Doktorské studium

Celoživotní vzdělávání