Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  6 7 8 9 10 11 12 13 14   další » ... 198
, felymake jareth odpovědět

felymake c2936d4fca https://sway.office.com/xwUZ3oSkhQWTlHJX
https://sway.office.com/aTfp4Gzmpaju2CwZ
https://sway.office.com/kWFY5QNFXoEhJKwJ
https://sway.office.com/Go1pWc6AMnZ1Mzm3
https://sway.office.com/N0tWA90ClpSCU4KU
https://sway.office.com/rNSilk7Uu4HADHOB
https://sway.office.com/N2AV2NYSwrTwUxLA
https://sway.office.com/OO7g2rRMJKzAEqCP
https://sway.office.com/ITQCTyrrsiJ954z6
https://sway.office.com/FsFzzZUv6VhrDB1D
przytulanki24.pl/forum/viewtopic.php?f=13&t=5...

, salisai marvelle odpovědět

salisai c2936d4fca https://sway.office.com/cZRmNHJvmC7iRr5x
https://sway.office.com/jLX30ejt5hLLDbsO
https://sway.office.com/mDu7ektbec2kk8PN
https://sway.office.com/qYKCiI7Jms82Q66s
https://sway.office.com/z3AXLTYGkpNqPC0g
https://sway.office.com/hVFHKcJ80Cuw3UCx
https://sway.office.com/tBpn7XiK3jQGb2Hu
https://sway.office.com/zIPzUD3LEC4iZy8A
https://sway.office.com/K18k9wda171ub6La
https://sway.office.com/EyTzQKmlkQEkZxBO
https://social.urgclub.com/sifcompbeke

, vallie harwood odpovědět

vallie c2936d4fca https://sway.office.com/XAgUObTkqDVEfJYB
https://sway.office.com/Pk2jjrv7yeaktOS1
https://sway.office.com/1A2oVhJ7loQzcaQL
https://sway.office.com/ZxE3TXW7GHSDaVSH
https://sway.office.com/wbN5fnjaXWjpEUqB
https://sway.office.com/Mv2A9xDFKj9qFnkC
https://sway.office.com/GKkCCwMyWqGFuXG2
https://sway.office.com/rJMCzZVRGjYDlWwx
https://sway.office.com/tmXFbf9Eg8n3G1XT
https://sway.office.com/OBOLAyODz4kPxx59
https://ecohydroxu.jimdofree.com/gestbook/

, kafile kenyon odpovědět

kafile c2936d4fca https://sway.office.com/CYZe12M4Q07lSgad
https://sway.office.com/gyqIWhKIeIIzUVOj
https://sway.office.com/H9aH98Jf9Rcr0vQV
https://sway.office.com/LCB59DvpmsF891eS
https://sway.office.com/7AMbLEO7ApNCFsFR
https://sway.office.com/bEAeaRbhd9PkI43D
https://sway.office.com/fgPIcq3QtFS4H802
https://sway.office.com/0GFx5104nqrat2pk
https://sway.office.com/FLZhYRdTLv9ewMHt
https://sway.office.com/uBjisZHZmrD7oXAA
22.pro.tok2.com/~tamucure/Battlefieldlady_bbs...

, wargeor calana odpovědět

wargeor c2936d4fca https://sway.office.com/Y3rngGTw4kBL278o
https://sway.office.com/mtEa4bExOHhlTtCX
https://sway.office.com/iHhpWl4mIhZOHvHL
https://sway.office.com/7IDOfCyqT3ft6ueT
https://sway.office.com/2EfycmR2meRPIEM9
https://sway.office.com/2NfettK3UvWAbk2c
https://sway.office.com/1v5vQColFtNlPUIc
https://sway.office.com/MiLRSDM7NIoPWZfo
https://sway.office.com/r1ZzIWLhxIZhzZV7
https://sway.office.com/H5MudNq7U20HeHrG
www.umke.de/index.php?site=profile&id=4&actio...

, ganheaf palmah odpovědět

ganheaf c2936d4fca https://sway.office.com/woFOFnfjSyMZ1k4m
https://sway.office.com/CogiDRNq45PfpZyz
https://sway.office.com/LSI0HPE3JeKKU7P1
https://sway.office.com/GVBc1Mb2ZfoY5KbH
https://sway.office.com/sdf8aqLTzOdbjzjp
https://sway.office.com/tcHmFlpww2y90Hwc
https://sway.office.com/txQBRWHFHmVsjFcI
https://sway.office.com/ad9WA9BfCpArYoGn
https://sway.office.com/tLIxIQSImyYxKSmY
https://sway.office.com/BGkvFMZuPeDsFJHS
www.notor.net/index.php?a=3&addpost

, kaycai veenah odpovědět

kaycai c2936d4fca https://sway.office.com/M0MQAUfOvOSqdAdu
https://sway.office.com/wgeBXiyiMpaBHDxX
https://sway.office.com/rXbhky0fXAQuRCg5
https://sway.office.com/qA3DOjj86S2Xluwp
https://sway.office.com/7Xuqicm79Oat6CTk
https://sway.office.com/iKCLAfbpCvP75tJA
https://sway.office.com/q4y0OHvUcuaggQqv
https://sway.office.com/rvEJJOwH25Gqgo3h
https://sway.office.com/XduduVWMKrOlkZer
https://sway.office.com/pwv3oeORMfoION20
https://choucream-bar.ocnk.net/bbs

, tallyn burtyn odpovědět

tallyn c2936d4fca https://sway.office.com/CzWsdsWq88PTGvrv
https://sway.office.com/nGqHTycPZV3HGVsy
https://sway.office.com/5nhQmUSzQjc3wtAP
https://sway.office.com/F6NkxYEZYjJcAzUU
https://sway.office.com/9hQ8iYYpoRpQu2ik
https://sway.office.com/DiNaE3W42XcesKCZ
https://sway.office.com/9tDiFaBqJaJoRu1J
https://sway.office.com/iSwV2xawPTPJvvoy
https://sway.office.com/Xdwi5d2z3LaqoAup
https://sway.office.com/38Z6UE1X7r7IIk4j
zurik.cl/index.php/component/k2/item/1%22%3Em...

, danyopa pansophee odpovědět

danyopa c2936d4fca https://sway.office.com/36rESBYBDIu92aK2
https://sway.office.com/P6gvE5Kj07wdtBGv
https://sway.office.com/9GI2qzmyx6BFbbJ0
https://sway.office.com/CGv4y4xDuagk8jpb
https://sway.office.com/xrcBkNBQbCaibdog
https://sway.office.com/OYB1TrQ2EKfFg3OF
https://sway.office.com/0XA0dAuTl0DQ1PGb
https://sway.office.com/1kNHS9TuErRF3mbB
https://sway.office.com/Z7oxXT9u9VGFFh2Z
https://sway.office.com/BhQoY9FUcHMs2tld
https://schoene-glueckwunschkarten.jimdofree....

, safgale qwynton odpovědět

safgale c2936d4fca https://sway.office.com/Qfwab310lMlCEWd9
https://sway.office.com/0jJTyqrNihLyIuPU
https://sway.office.com/oH2tbdDTAjIzQ2tB
https://sway.office.com/VPdd60rF2KUSsgFM
https://sway.office.com/qP6CE5BHXi1xEYEK
https://sway.office.com/iePTxHvAweC9VrW6
https://sway.office.com/N68A6NnXACChSwbH
https://sway.office.com/OEX6M6KBbADBJToq
https://sway.office.com/Gsox5FIP3XMuFwHv
https://sway.office.com/jNZsvvadTsBjYe0e
n.I.gh.T.m.A.re.zzro@masuda-khrs.sakura.ne.jp...

, elemar olryck odpovědět

elemar c2936d4fca https://sway.office.com/0qjzlEAFXFD0lfNi
https://sway.office.com/GAyvmmYMnBmUTmz2
https://sway.office.com/3CTxFVr5lJjPInMk
https://sway.office.com/DnNk3amHudLxj2Cw
https://sway.office.com/s8aRKXy91EZWs2NV
https://sway.office.com/5esdyfCRbaxGVX7I
https://sway.office.com/8jLxLcyykyq2vd3Z
https://sway.office.com/W6N8EKuDr9QkDduV
https://sway.office.com/ke36oOFXtYhGq4po
https://sway.office.com/TYubPCCV8UPKB3qs
https://toplinktinbox.com/message/

, ladihea sibeale odpovědět

ladihea c2936d4fca https://sway.office.com/VwaDfG9HBi0Ez04U
https://sway.office.com/f7hYCBhh4EBH8xnU
https://sway.office.com/bosWIfaqKpFwK3mh
https://sway.office.com/EvuQtYiD3QnzfPxI
https://sway.office.com/d8uCJYWP0uHfUoWp
https://sway.office.com/oMxYFmxUE5EeNAVc
https://sway.office.com/o712DPhLihmD9tF9
https://sway.office.com/lxyBEovha8G8dNt8
https://sway.office.com/3HiyHYaGnN681UFL
https://sway.office.com/tD5JuwFm7Q2FTNNk
nagoyanpuyo.jp/article/185643446.html

, tarfili rosali odpovědět

tarfili c2936d4fca https://sway.office.com/8sYtCDRWoLplXY9q
https://sway.office.com/MMxAwPOi8FBmMdfb
https://sway.office.com/9SLdqiWYA69ANKIe
https://sway.office.com/l6LRfUIkwpKSAUn8
https://sway.office.com/kPKj1ckdnTU7rVNJ
https://sway.office.com/peP1LN9F3KZEm8qH
https://sway.office.com/P9cfKjMZ47MuSM7M
https://sway.office.com/vf4l14G7f5PJkIME
https://sway.office.com/Koz7yiD7oWuUKQTy
https://sway.office.com/WoRNlPtvAaxlbqie
https://cafe-struggle.ocnk.net/bbs

, appogerr goncalve odpovědět

appogerr c2936d4fca https://sway.office.com/qvolryADGVQTmqFZ
https://sway.office.com/b6peaicAKf6pjHOc
https://sway.office.com/P0jbSgQT5BEsG59b
https://sway.office.com/MfhCBpMiCtyXg8Qp
https://sway.office.com/WzY3G4x5dYHkUGpI
https://sway.office.com/6fpWQWP4ke5QhVU2
https://sway.office.com/zStdBXSYuMjNQFin
https://sway.office.com/JhWNAMAIFMYCIJul
https://sway.office.com/UCcicH8RQd5Y1v2D
https://sway.office.com/Z5PHHOHA4bWSMgXM
www.qfcleaning.com/message/message.php?lang=en

, manlsawy birdan odpovědět

manlsawy c2936d4fca https://sway.office.com/mL4EhYQJo6eJy8ak
https://sway.office.com/Cg2AUS5Du49MuYlk
https://sway.office.com/f4oIFIPdCxHcjl4G
https://sway.office.com/GLRLOEqTbPWeVp6O
https://sway.office.com/2UXlQaXiBifYhbe7
https://sway.office.com/EtJe8JPCczbUj4Xr
https://sway.office.com/0jsjkkW9iSMB6BjS
https://sway.office.com/87Hho7Hx4I2rFBp5
https://sway.office.com/LaSgVXlWY8oDfCXP
https://sway.office.com/S6XrJJ7zudTu5Uvx
https://lavozdelriotarqui.com/index.php/compo...

, vershan corbet odpovědět

vershan c2936d4fca https://sway.office.com/4Mcn7Sa5kcIOQmbt
https://sway.office.com/4ck04S6cza51mt7t
https://sway.office.com/BDO9IVSNua3feiYl
https://sway.office.com/WVje6auHg7E1y2dK
https://sway.office.com/js1h3YjJZ5AZcXhr
https://sway.office.com/HAzw8I2OgOf0fncw
https://sway.office.com/SYCXqI2wf97ujVbk
https://sway.office.com/j4stnHiAyMYOIRfX
https://sway.office.com/VGgItmkEvIav66tC
https://sway.office.com/a9Wt8CYZInFTsUXK
https://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=3509&a...

, leacyael haleemah odpovědět

leacyael c2936d4fca https://sway.office.com/tF8jhVoJ9fWlHLu8
https://sway.office.com/ju7E8l3MtcYAXsAA
https://sway.office.com/b91bSH81yTSZolBB
https://sway.office.com/hLG6AlLCT7qAGdcX
https://sway.office.com/htAyoumTWF1C8QVu
https://sway.office.com/wvncHIDgcJJ8uC3F
https://sway.office.com/ruG5bOPMBk5FWrhx
https://sway.office.com/28QehfnNs4pwwmEW
https://sway.office.com/wAlLs5wZZCYkgk5Y
https://sway.office.com/elRn8ZwyBU68BF36
hopsuk.cz/index.php?a=62&addpost&page=1

, margblad wesliah odpovědět

margblad c2936d4fca https://sway.office.com/Va4Lp4CuGOzj4Wxi
https://sway.office.com/HhIKnni8hgSqXJ0N
https://sway.office.com/vIUZZihjbAYSFIrW
https://sway.office.com/pTtZEqMjBp6eq8mi
https://sway.office.com/dYy7jFUwBoRMLCnz
https://sway.office.com/ffCB7mYQka4qjgiW
https://sway.office.com/Zb0ByUICMx5BSyWT
https://sway.office.com/ix7W9b0PqwBowEG9
https://sway.office.com/wVPGlL4UZNT0bI5C
https://sway.office.com/EsAKCd0HLGcRj5tY
hammer.x0.to/cgi/support/support_bbs.cgi

, rawdyatv wannda odpovědět

rawdyatv c2936d4fca https://sway.office.com/ToZJHFnhEeV6nvNU
https://sway.office.com/Weybh5PvbFUSH0CZ
https://sway.office.com/CPX9hhiVctolJSFt
https://sway.office.com/EfjRyLaN6KL9YnnM
https://sway.office.com/JiVeOvLxbHjY2gVk
https://sway.office.com/2Aa7DFyIPUpZjXWy
https://sway.office.com/WosX3u4MYRD7l76R
https://sway.office.com/a3VuSCThCzU9BHwn
https://sway.office.com/Bi7KAVJZ2KkWQK2t
https://sway.office.com/u4Um0gSYTGGtA8js
takamatu-blog.com/article/179479943.html

, malours makany odpovědět

malours c2936d4fca https://sway.office.com/PwzgvPGWNaoTSzd0
https://sway.office.com/twBblWiat0EJdogr
https://sway.office.com/9PJltdv1HKXi5w4N
https://sway.office.com/tuJQZ2GfDRK6GGTA
https://sway.office.com/e1DcSBX6CnidLRUk
https://sway.office.com/9oCEyj8tHFpRAQya
https://sway.office.com/WeO62H6PMMoRLCTo
https://sway.office.com/c3O1gfkPzPHCdWbQ
https://sway.office.com/V0QWXWrxf0ERx2Lj
https://sway.office.com/9cHkrrEnJVin6nsd
https://www.dragonart.es/es/module/smartblog/...


Strana:  1 ... « předchozí  6 7 8 9 10 11 12 13 14   další » ... 198