Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  189 190 191 192 193 194 195 196 197   další » ... 201
, whitisa kafflynah odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/f7/49/70/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/78/8e/c6/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/6d/25/21/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/9b/ad/54/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/5f/8a/e9/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/43/f8/50/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/81/22/eb/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/f5/e6/73/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/3e/d1/a1/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/82/0b/65/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/26/07/70/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/15/65/67/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/be/47/63/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/24/59/88/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/0e/d9/7e/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/fa/ae/dc/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/31/e4/27/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/35/3a/0b/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/cd/02/53/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/17/65/d0/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/30/9c/52/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/50/78/4d/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/33/03/29/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/be/f5/db/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/0b/58/93/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/b4/04/08/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/42/fd/a2/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/62/78/0f/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/9a/3b/29/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/5d/0f/99/b...

, egivital phemya odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/17/bc/0e/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/72/75/76/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/eb/be/81/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/3f/91/90/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/84/1b/b1/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/69/e6/4d/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/c9/84/b8/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/ce/e7/4b/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/bb/13/54/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/fc/e6/cf/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/6b/3b/20/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/1b/e7/ab/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/38/67/89/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/59/b6/51/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/0b/49/fe/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/70/57/33/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/ea/6a/02/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/10/d5/18/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/f6/65/1c/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/e6/7e/86/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/f6/ad/3f/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/fc/bd/9b/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/86/89/4b/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/d6/eb/82/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/9b/c3/53/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/ec/19/2b/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/3f/49/f7/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/a8/97/4a/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/a7/af/be/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/9f/53/56/f...

, iolakafle talasy odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/2e/45/7d/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/62/21/99/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/51/c3/23/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/bc/4e/52/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/08/c4/e8/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/b4/5a/af/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/d0/bd/26/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/3b/92/93/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/64/09/08/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/f2/ab/0e/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/f5/5f/32/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/d9/26/b8/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/5c/bb/e3/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/81/df/cf/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/0e/43/c5/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/00/3b/d4/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/0d/21/56/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/59/d5/ac/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/fe/6b/1b/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/88/77/d3/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/15/4c/df/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/99/14/f2/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/6d/f3/f4/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/9f/b0/23/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/d1/f3/05/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/c0/c9/55/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/33/39/4c/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/b7/37/8e/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/da/ed/68/9...[url]https://cdn.thingiverse.com/assets/82/5f/ec/a8/...

, nickzevu raidon odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/1a/5c/6a/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/6e/ef/2c/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/32/64/98/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/f2/2a/5d/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/8f/e2/3c/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/af/1f/b6/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/47/44/15/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/be/58/37/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/38/9a/a8/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/4c/bf/41/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/2c/ec/33/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/14/dd/c9/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/ed/74/8a/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/7c/e0/92/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/f7/c7/f5/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/41/f1/05/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/3a/4c/a5/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/19/94/64/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/f1/f0/ea/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/da/91/07/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/34/dd/c0/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/da/44/e8/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/27/02/32/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/65/10/0b/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/41/63/ce/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/ae/10/73/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/05/31/c1/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/d5/d7/85/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/c4/39/69/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/c3/c4/2f/b...

, fanchpel tammie odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/69/5a/45/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/43/67/a1/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/4c/9e/8f/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/e0/ed/7c/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/b7/69/86/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/4f/14/93/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/63/38/21/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/2c/28/7a/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/15/75/89/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/41/aa/77/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/63/a3/4f/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/3a/53/65/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/8a/77/68/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/e9/73/48/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/84/a1/1a/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/8a/7e/e4/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/fc/2d/97/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/3d/ba/71/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/f2/10/ff/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/11/0e/5d/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/c9/05/f7/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/f9/a4/f3/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/4e/6b/a3/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/80/00/b7/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/bd/0b/84/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/7c/b9/d9/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/e7/e9/af/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/8f/a6/b6/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/67/c3/f7/4...[url]https://cdn.thingiverse.com/assets/f5/97/8a/6f/7f/Xforc...

, hollglori georgeannah odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/b6/b5/bb/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/d0/bb/24/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/7c/9b/79/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/7a/40/81/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/e4/3b/c7/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/c7/2f/95/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/bd/e7/1b/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/7b/68/10/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/9e/d9/5b/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/3e/ca/61/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/81/bd/77/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/b0/4e/72/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/e4/fd/f7/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/87/bc/3c/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/46/0a/ab/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/4e/aa/b6/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/9f/77/44/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/c0/2c/57/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/c6/23/c8/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/8f/cd/7a/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/e7/d6/5a/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/3f/75/47/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/fa/53/95/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/9e/57/45/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/01/1a/0b/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/fc/2d/e9/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/a0/93/ee/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/39/6f/0c/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/43/6c/fa/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/df/77/c2/f...

, wyldaale gwendolyn odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/e6/c4/b5/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/2c/47/8c/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/a6/3a/b1/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/6c/95/b4/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/8b/57/ca/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/cb/2e/37/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/62/84/a7/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/18/90/fb/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/e5/cf/1b/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/8f/8e/d3/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/59/04/9d/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/46/a5/71/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/95/64/f9/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/43/b2/97/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/f2/b9/24/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/f0/bd/7c/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/2b/3b/9a/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/b5/b2/05/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/f5/d8/db/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/75/40/8e/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/0a/01/4c/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/c5/e5/a4/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/d0/f4/05/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/2f/ad/54/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/a3/ba/c1/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/93/94/01/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/1c/dd/ae/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/b4/72/22/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/df/e1/72/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/ce/cb/0b/2...

, diseli promisey odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/56/f2/5b/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/c6/be/2d/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/96/3b/ae/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/6b/32/37/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/69/1f/44/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/ce/d6/59/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/70/b8/5c/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/1d/89/38/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/b2/6e/1d/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/2e/0b/fa/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/b0/98/8f/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/05/a3/34/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/df/5f/8c/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/ba/12/70/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/00/e6/92/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/98/e9/35/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/d8/e2/11/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/d0/1d/06/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/b8/eb/53/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/59/76/95/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/19/cd/38/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/e7/ce/1f/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/41/71/8e/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/ef/47/2f/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/96/8b/87/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/58/8a/d4/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/1c/97/cb/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/47/d1/ee/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/69/c0/9b/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/03/f8/05/a...

, elisae iokina odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/98/45/a6/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/2d/4a/b5/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/4a/47/f8/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/cd/08/81/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/23/a7/29/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/45/97/ba/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/79/63/99/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/e9/d1/47/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/cd/1f/de/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/d4/43/37/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/0b/ff/13/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/db/87/c3/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/4b/74/e9/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/d1/74/b2/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/cb/b5/de/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/6b/29/3e/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/37/f3/4e/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/ed/ad/b5/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/ef/37/09/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/9b/96/de/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/0b/98/ed/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/2a/35/99/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/98/19/ef/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/1a/8a/69/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/0b/b6/5a/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/8c/d5/30/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/6a/23/9d/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/e8/42/97/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/65/2e/ef/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/f8/8c/23/c...

, schneyl yotimo odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/0c/9f/75/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/88/18/1a/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/cb/99/2a/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/46/1a/53/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/73/72/65/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/34/f5/7a/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/11/da/20/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/41/06/64/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/3d/79/a1/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/29/75/2f/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/56/f3/f2/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/a7/2e/d6/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/7c/cd/3d/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/2d/53/15/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/7b/76/13/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/5f/dc/66/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/d1/f5/98/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/a6/c4/49/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/a4/4b/f8/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/3c/8e/0e/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/06/54/b9/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/4d/5b/25/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/3b/c5/1d/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/d0/5b/6d/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/8b/ba/eb/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/f3/83/07/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/50/68/83/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/ea/05/4b/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/61/44/3a/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/04/4d/1e/c...

, hekting birgit odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/34/ea/e6/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/02/bd/e3/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/1a/55/90/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/06/93/b0/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/2c/d1/82/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/d8/eb/9b/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/d6/80/86/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/bf/f9/9b/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/7c/5a/b4/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/c3/8d/18/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/a1/c1/65/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/72/a8/16/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/c2/f3/f3/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/1f/30/11/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/d0/96/9b/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/dc/0e/3f/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/7f/bd/c7/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/ac/5f/d9/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/41/82/91/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/69/ec/63/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/03/31/8f/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/bf/d0/47/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/9f/d6/60/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/cf/33/90/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/4b/37/52/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/3b/74/37/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/e6/e6/e4/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/22/ac/ed/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/56/0b/a9/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/fc/8c/ed/0...

, neishakta wonyte odpovědět

0ecef09eb3 .https://wakelet.com/wake/PBr5SM2GVT1Gd4G5xz9PZhttps://wakelet.com/wake/w1_Gfb5txyvij3IBYlETThttps://wakelet.com/wake/6LFHJl34F7d7TDFOmzS8Phttps://wakelet.com/wake/CxOD92IjnxWOE0gqMaHU8https://wakelet.com/wake/Uj0Q0o6LGS7GM_Cw2MxoLhttps://wakelet.com/wake/NSsLw9wPDjDj-_F6ajUG_https://wakelet.com/wake/tND0uFu5WHJPB5gEO9bcxhttps://wakelet.com/wake/pNsgDOQ_CWzkkjqXmj_Odhttps://wakelet.com/wake/N8NgaVA-mLcqcBlsLN8Pshttps://wakelet.com/wake/wgJhXCw9PD0KFaQj2vCePhttps://wakelet.com/wake/S4tHZc6fBv-X30GjhbxOghttps://wakelet.com/wake/o2w_-JyXeJKfZdmr8ry_lhttps://wakelet.com/wake/t-wgz7hiZZyNlUTeI88Orhttps://wakelet.com/wake/51qmm5f2b-q8O0Hmn9UwDhttps://wakelet.com/wake/o7O-4SIsla2VGmX8fygwnhttps://wakelet.com/wake/bznZfPdRkPBmKYxuW09VRhttps://wakelet.com/wake/SvtPfUdvJgan-tsvJHbgEhttps://wakelet.com/wake/GCA_7FBn_bVxI2Xgu3CCshttps://wakelet.com/wake/sXT5TYzeGdystBTBtRDbChttps://wakelet.com/wake/H1YLb7JksgjM8S9DxeaAAhttps://wakelet.com/wake/OpKKNQMnVVKbXLs68SEy5https://wakelet.com/wake/hqwMKksMg3AD6de8cc5ydhttps://wakelet.com/wake/t3b_C6xFEBQYjeVaYMsQUhttps://wakelet.com/wake/D3HslS_E8Ill4ZjAwZlmphttps://wakelet.com/wake/RKNncWLZ66Nj2WexfUM-Zhttps://wakelet.com/wake/tGc3u8rEwosXLB4dVXpYDhttps://wakelet.com/wake/kMQkI7wG-Vi0aSHRShaiHhttps://wakelet.com/wake/cD4zbcU7jTCYpa19UPSenhttps://wakelet.com/wake/ASREc1rXMxHODID9cBX7zhttps://wakelet.com/wake/ow0DoaYmB8SP0mvx9bKnA

, birhal janese odpovědět

0ecef09eb3 .https://wakelet.com/wake/n5CHaFry4_ndyIJJe-nyBhttps://wakelet.com/wake/LQap4mu1RqOMP1hutLOPehttps://wakelet.com/wake/MjMaFYmHQsvh0QTsV5SPthttps://wakelet.com/wake/evLh1xaSJMrGx5dbfGgVWhttps://wakelet.com/wake/ClmjLBsyQj8gUjkrzkWSFhttps://wakelet.com/wake/7r5CjUvlfHe72pqKoP-zZhttps://wakelet.com/wake/bTSDKwQN9OLSdGjHvsub9https://wakelet.com/wake/mCnJi28lO9g9MPTMQ8WWmhttps://wakelet.com/wake/hKiTVnELJZCoQgfy9aFj-https://wakelet.com/wake/Dr9vUQuWjEuVot5m4PRTVhttps://wakelet.com/wake/fLFmNCnx2SK_4AUXlhaRLhttps://wakelet.com/wake/lall4VT7x73igewyIAGTThttps://wakelet.com/wake/7VMI1HnPvZ3iOFd4Xi4QThttps://wakelet.com/wake/4h7Z6AfoqEbHbcCZs-V-xhttps://wakelet.com/wake/92tQQfmeLcOD6QJmcIODwhttps://wakelet.com/wake/ZxqrFlXI7WoP3e9jpS7uOhttps://wakelet.com/wake/pHdr6L2csJA_f7k9c5SVnhttps://wakelet.com/wake/12-FA4rwT4WpM7BiGz265https://wakelet.com/wake/xvqDPc6k4s4VYYLBGYEJ5https://wakelet.com/wake/mpl5rwNQqGnrMe-CIQprBhttps://wakelet.com/wake/RFx614Ka5hKiHzt-mYOamhttps://wakelet.com/wake/BTWBbFCn6rpK0v1KvjOUhhttps://wakelet.com/wake/jiY6shNLEM37SH03NOUrAhttps://wakelet.com/wake/Rl8vVQA83z1cW90XQ-rXlhttps://wakelet.com/wake/2JrSM5aYbqpWpkP8uSW9whttps://wakelet.com/wake/dw4zXRViN4W0xd-9Lj_Z5https://wakelet.com/wake/VuOdq6ec3EW5332JzkYruhttps://wakelet.com/wake/852Fn9X6kM0wedYh_zvrahttps://wakelet.com/wake/WQra7qYsFaZqhSosBlb_Ahttps://wakelet.com/wake/ySdnHXl5ZCWu2eCF55BG6

, garsar teacher odpovědět

0ecef09eb3 .https://wakelet.com/wake/ST-ZR-JcmN5PAQ6dv2Ir2https://wakelet.com/wake/K0aqUM9JOkSmDFWLHEQDshttps://wakelet.com/wake/FxdojktGYS1jukdOP3jC7https://wakelet.com/wake/3kifBJ1HtkU7Myq8iG6qlhttps://wakelet.com/wake/zV7dLbi2nstaiGGXAu1gYhttps://wakelet.com/wake/5CSoVde1WBLcDNueark6fhttps://wakelet.com/wake/Cr6v4HhLwmH6dglf1JVDDhttps://wakelet.com/wake/-HY82qlx2IKYGmr3mqHdFhttps://wakelet.com/wake/WBWRfUNxHUkUGlwNnmy-ihttps://wakelet.com/wake/HgFCJYSUh2Mcb_V56V0BWhttps://wakelet.com/wake/LSzpZRdg3SBM_c3PQzkZihttps://wakelet.com/wake/txg2HCMt0VNO-khWynGT8https://wakelet.com/wake/T64x1yK92kPhkb090--Ayhttps://wakelet.com/wake/jyiZH4AYt1zP2AssRoNS8https://wakelet.com/wake/wujMXAKG2Tpi0SawuWUZLhttps://wakelet.com/wake/qr4sq3vSp6-R2YDIU9REHhttps://wakelet.com/wake/zie60WMx0N4JQtisbyj4zhttps://wakelet.com/wake/hlhJYAjl5glPTj5rQzAGnhttps://wakelet.com/wake/XAAJRYjDg7WEp3VM0Jpy3https://wakelet.com/wake/lZAwMPhKZEC_BtrX3CF7Zhttps://wakelet.com/wake/a6vApacskKfD6hjzg7ddOhttps://wakelet.com/wake/Te6Wk43IpTmqKEUTmxNIahttps://wakelet.com/wake/_tVpQbo8VB5EKe6Pr28YKhttps://wakelet.com/wake/ysr2IZ1HRuX4jAOPralaahttps://wakelet.com/wake/nPx5kARaRXMHwKleaET2Zhttps://wakelet.com/wake/odDu2mziFdu2eekmX62hfhttps://wakelet.com/wake/TnvEhmn4mqTM-ICyhcCIRhttps://wakelet.com/wake/43QrZegIXQWWuybfu2uixhttps://wakelet.com/wake/qtEvbZ72c9ZBwiwddKeb_https://wakelet.com/wake/wPw7aO0PJfp-mgfBoKMlk

, darylclaeb damarys odpovědět

0ecef09eb3 .https://wakelet.com/wake/aFtxz3WMniua5VhRDTVoVhttps://wakelet.com/wake/G2KSkDM0vyAEL9RyXXxINhttps://wakelet.com/wake/IqMemqLaTTy3XSXSa6mS4https://wakelet.com/wake/jwpnd-Kz4EjIj7XCqkjudhttps://wakelet.com/wake/63XK93DpWpHaxEM1dGw66https://wakelet.com/wake/p8nhqxO-xIAArwhZHZHYBhttps://wakelet.com/wake/nm5JkzhVZcrOoU_p7mSlshttps://wakelet.com/wake/4YelSQE3vhCfWEpcBoIrGhttps://wakelet.com/wake/V3B_4vLFv3PO26ajG636zhttps://wakelet.com/wake/uOD1V4hRGUWHepJK3czi2https://wakelet.com/wake/aEVyQ0KCy0BY4opaNuC4Fhttps://wakelet.com/wake/8hQQF4pWn4rsTzIzuBl3Dhttps://wakelet.com/wake/0n1Ak4OM6uGkJbFcj934whttps://wakelet.com/wake/QS144DETUhug7d79PKFEJhttps://wakelet.com/wake/9g_3CV4AnJr4tEW9Jhr94https://wakelet.com/wake/Ln84cmFCQsvnEDmodpWeyhttps://wakelet.com/wake/v8qtLQ_oWcCwCbZBKFvwohttps://wakelet.com/wake/WY7-Hc4tYhtN1rihX3c5Thttps://wakelet.com/wake/-Dhb5nuLXc3y7X-WSxhEJhttps://wakelet.com/wake/a3slXcMjE4KqZd__Nus8Mhttps://wakelet.com/wake/75D1_H-wbJ8YsBYZloHKJhttps://wakelet.com/wake/78M7N6eCoCswHCtKY5fMQhttps://wakelet.com/wake/opBFfCSyt9WANEED1xujkhttps://wakelet.com/wake/CyURpFPug3x6_hn9PCoxshttps://wakelet.com/wake/3GENAONC7MLjd7e3w2FM8https://wakelet.com/wake/-qxBiVFLZ4WcxGit816vJhttps://wakelet.com/wake/t8emreoKn8xT2c3g1A50Ahttps://wakelet.com/wake/LPyf1o6BrGocAsRigqe1ohttps://wakelet.com/wake/FVhHZC3ZILuYlAAB6pITihttps://wakelet.com/wake/FYTBm7E-IuiVzQ_TqJakl

, moraman firman odpovědět

0ecef09eb3 .https://wakelet.com/wake/TGgm6tdlhApzHRj0SjaVthttps://wakelet.com/wake/bFHUVSQ0EMr1LCEGkXjTIhttps://wakelet.com/wake/zNXkCgFuOCT1RHOBWblIqhttps://wakelet.com/wake/HU4aiuG3p1WZMQWfzClVOhttps://wakelet.com/wake/H84UI6YlZ9B5E9YcunR-yhttps://wakelet.com/wake/h2l23Xj44QAFHACI6zzHmhttps://wakelet.com/wake/cvSDaAXDu7duIOcg0F9mRhttps://wakelet.com/wake/_XvbYkI7-vbjgG4HA4wXmhttps://wakelet.com/wake/f0DHZBpwhY1kePzTaRiTthttps://wakelet.com/wake/ZYMGsbmXoN5X91kAlrS0mhttps://wakelet.com/wake/63pzQcZG_UG-J8mXpDvCchttps://wakelet.com/wake/RD9uQT8wISo1bfnWbzGNuhttps://wakelet.com/wake/6tPOWah5znZyW-Dc7AV6chttps://wakelet.com/wake/hftkfxOGMxrkk9aJc8oBfhttps://wakelet.com/wake/xGs0kAZTDi0tPgjADP4gqhttps://wakelet.com/wake/77wM2GJuQ4tLTAr0ocpiNhttps://wakelet.com/wake/5-p4M3KiQAorowlpFV-xbhttps://wakelet.com/wake/p__k42CkcJxk1xUBwl1clhttps://wakelet.com/wake/TEDqvrDET4tHDNNIDvONZhttps://wakelet.com/wake/YogCGTYf-gYx0zM0pli70https://wakelet.com/wake/Vcu8wVxXirEAgf-yMdemWhttps://wakelet.com/wake/-EftvBGJ-uLj0l3GFmQ8Xhttps://wakelet.com/wake/DsS89vS-uLFZsW99baoK7https://wakelet.com/wake/3ym4si2DvqUXIdaHyGJEchttps://wakelet.com/wake/iXLuHgWohvFTfsSs2pw_Thttps://wakelet.com/wake/XdfmDaqCYiLj0h0XgIFHBhttps://wakelet.com/wake/gz0dq9O3WlFERmoOyuqcfhttps://wakelet.com/wake/mPDsgzwjWpNLd2YYrO1Lnhttps://wakelet.com/wake/DuTvE5ua6OJNQcVg0vbpthttps://wakelet.com/wake/TSWJLBKHIadO5kOTym6OU

, brodereyg darren odpovědět

0ecef09eb3 .https://wakelet.com/wake/y5oPoSH-7Hy1SgAcRZWy2https://wakelet.com/wake/UTMI7URE9704_Dl9CfbEZhttps://wakelet.com/wake/gD2vMyneCAnTaOu3cwGkehttps://wakelet.com/wake/54mzDadEp9-oLmHmWtGEJhttps://wakelet.com/wake/ljawk1GUb3uUUUl8c-SwWhttps://wakelet.com/wake/K27xxsfa9ni4qWMatbs4Rhttps://wakelet.com/wake/WPqOpFs0l4F6D8gkyZpG5https://wakelet.com/wake/zf0t40Ps5bIaJn9-BJNaohttps://wakelet.com/wake/T8aJ_gPAWta-Tvyj4Pk_1https://wakelet.com/wake/H_EBuIQBrxdB3idRN33aehttps://wakelet.com/wake/lb021J4ErKTpZFXdVL87Qhttps://wakelet.com/wake/sSr_Wb6VvLlusxrKENnbyhttps://wakelet.com/wake/XdxGynA_m5NJMid2UsNuvhttps://wakelet.com/wake/piPnfZQS3aX7cm1t1IvAQhttps://wakelet.com/wake/-JdrIkQBTvCDD4hWntHHwhttps://wakelet.com/wake/fJnz-BwH0In22ZAF2yznYhttps://wakelet.com/wake/4fmxj3cCIjFFfOEdbYblahttps://wakelet.com/wake/6N9UOEvGQmoZcp2Zpescjhttps://wakelet.com/wake/0A6o01vOfLcmEdy6CMpxfhttps://wakelet.com/wake/pMotREGpdyC7Um-LNy3dmhttps://wakelet.com/wake/vanDmKdYelpwXHGzPzp3nhttps://wakelet.com/wake/D-CfGIiBoZaWO8pgp2LfKhttps://wakelet.com/wake/uGwrsSMHnM_5zE0PLhCg8https://wakelet.com/wake/D33-v-WjF01NBfNH98jD-https://wakelet.com/wake/_wqmXU7V9iR5llgkoxHR-https://wakelet.com/wake/JuI-o3X-htQK2dRWSMdTfhttps://wakelet.com/wake/WRlP9xBa39xIHsg9V2Dnjhttps://wakelet.com/wake/4DkFdbPt18m2go3vSq21whttps://wakelet.com/wake/-vrsT9NmD5LFsvsle8zabhttps://wakelet.com/wake/Fzt2yaXvoRp8S2iRczt-h

, vignhear nocola odpovědět

0ecef09eb3 .https://wakelet.com/wake/nvkwtcd3M2w2gp3guWAG3https://wakelet.com/wake/kZ7W6Vzzq0zoNI4tkw080https://wakelet.com/wake/0_GI10qPWZ9NYjWHWrvyZhttps://wakelet.com/wake/xTzDESmqSlGFiUjNRfeBJhttps://wakelet.com/wake/z4cz7kfd12saSXdO0vlxqhttps://wakelet.com/wake/1U_0IrBDdHx9ctIf6OAVDhttps://wakelet.com/wake/fjzK2EEw3HtctQKfDo9jThttps://wakelet.com/wake/dp_EUxQktm7yxxXBHTx_Lhttps://wakelet.com/wake/F3P34pmf0KAltOJVJ1yVhhttps://wakelet.com/wake/pM6LVvzeOZMFRvU4ZhM-hhttps://wakelet.com/wake/vvdHL58utGSoW6ATfp1vyhttps://wakelet.com/wake/64a8yKGQsuMRdoq5fel5ghttps://wakelet.com/wake/qrZ-E0H7VdNbJ9Q2_fdxdhttps://wakelet.com/wake/awiTaYnWOC88Bh09_EUYUhttps://wakelet.com/wake/n0i8B5OPf9CY-eqLMItPxhttps://wakelet.com/wake/Zhl7iANwoZEAwMxRYzO1xhttps://wakelet.com/wake/EFjerjZOnUnoEVJbAKSyshttps://wakelet.com/wake/xpQhUziQxnk2SR1kHiRj2https://wakelet.com/wake/f5dsRIhYwClugSPhOTRlxhttps://wakelet.com/wake/Lmwc422RqyGC8FMltV6-Hhttps://wakelet.com/wake/FKqqFdcai9iAMz_LcnPgkhttps://wakelet.com/wake/Kb-COzQOWYKua8jursmM3https://wakelet.com/wake/_LyoO5twc9sVZSNPmdRWyhttps://wakelet.com/wake/KolbmLjtXMFjNg_IsKIJuhttps://wakelet.com/wake/832S__zrc1tSRR3FjVsRfhttps://wakelet.com/wake/0XR96t6-hYUKhCo6iiY88https://wakelet.com/wake/EdtOt0teoiS4XCEkZgXsphttps://wakelet.com/wake/wjtz3_uGtjNZwCf9zaGCxhttps://wakelet.com/wake/k83w6eC7Oh-wxtarR0dKzhttps://wakelet.com/wake/FKFtXx0WoFeuUGAOE8huP

, dayropedah graydy odpovědět

0ecef09eb3 .https://wakelet.com/wake/1GSl5k9PdS9sQTlrN7o9Khttps://wakelet.com/wake/acJrcax1IAepTScKioTiQhttps://wakelet.com/wake/0HRSKsCMrThGkGsharphXhttps://wakelet.com/wake/Mofz6RxHBCHnPepim654Chttps://wakelet.com/wake/7vOm0_GQtvEwvjP91iHoWhttps://wakelet.com/wake/s8smOYo7w8DKegbMFSqPLhttps://wakelet.com/wake/O1gwmOk_epFIRUSVsNsI1https://wakelet.com/wake/iZ9-SCIh7plunU_PW5XaBhttps://wakelet.com/wake/BktLZaNByUUf8q0368JYbhttps://wakelet.com/wake/R7rzrv23Eg9kBC42-lhm9https://wakelet.com/wake/TKK8LAD2CK-be73VUK9RFhttps://wakelet.com/wake/iiZL5pRlJ8VVqz32gLkmmhttps://wakelet.com/wake/QukrScQjWwJxtXJ3pcEolhttps://wakelet.com/wake/vut53nIs0EleBaW5c04yRhttps://wakelet.com/wake/ucVdsMs3Bwd8hnrXfWe8thttps://wakelet.com/wake/sbWmP-g2r081EL5P5gZX-https://wakelet.com/wake/97icAFXva4iR0dESg-aTlhttps://wakelet.com/wake/Eox9gfMz352azN21K_Q5Zhttps://wakelet.com/wake/hzpVRXnqZiWxtOnJGWFC_https://wakelet.com/wake/pelc2RiMDWd0KyuALLU6ahttps://wakelet.com/wake/abxjqogby0f1Vo3S0uq1Shttps://wakelet.com/wake/65mSlQLYOIy7mj39WWkS2https://wakelet.com/wake/LSKZtBKdT8Atz7ynk5sFDhttps://wakelet.com/wake/Or_ga201xziJ6GJfzQGpYhttps://wakelet.com/wake/z-bazv23vcgiKoV2BQkwBhttps://wakelet.com/wake/IO1fPh0ouIob48HOPC868https://wakelet.com/wake/35zfbV23lpqvOen508wZShttps://wakelet.com/wake/uHHsrxUSxYDx_XMvGa_lxhttps://wakelet.com/wake/mdfRfqYFMQbGijCKeqAUWhttps://wakelet.com/wake/6HfDjPfEn1fPi2nZAcZue

, reganyas kathie odpovědět

0ecef09eb3 .https://wakelet.com/wake/zEbmnPvBPyguZS7XV2WGYhttps://wakelet.com/wake/Q4OYveOS7SBZ944mL0jSWhttps://wakelet.com/wake/egyaLAtg1xm43XuqfmXBuhttps://wakelet.com/wake/skUKJXjwFr4FbbT4gAtD7https://wakelet.com/wake/6x-bWFwOyG7wV39D_6Eyjhttps://wakelet.com/wake/tPfYcOs3za57160m9HBEhhttps://wakelet.com/wake/wS1j7DVM9zfpQUFdmN64rhttps://wakelet.com/wake/VXpC3VmlY1ltSUfe3SQDLhttps://wakelet.com/wake/U75OnWm-nj7lXN4CrkPjthttps://wakelet.com/wake/QLfWHZfrozkU465vcOPNthttps://wakelet.com/wake/3VXvCl-vOSfpN_5fBMwpLhttps://wakelet.com/wake/TiJxfXyMRKt4_QIC1_Ltqhttps://wakelet.com/wake/CCAh1tEJ18gYnShw9z0ZHhttps://wakelet.com/wake/hJic-5PxsuRgZTHmDJ0-Shttps://wakelet.com/wake/08j59Tlrq9PgGMK4_hx5qhttps://wakelet.com/wake/v3ZaPJ4QzIgLizNvtD_1Ghttps://wakelet.com/wake/pcf-Wi1_IwyTSshLz4EOYhttps://wakelet.com/wake/VcdiKoh9wY7OzkNeVhyMHhttps://wakelet.com/wake/cHagNxF-EXO5OQuXaG0AUhttps://wakelet.com/wake/_OoSu2tQIRCyod9xSX-Szhttps://wakelet.com/wake/LnlpRx5RKwXnjt9FtRX6zhttps://wakelet.com/wake/W9LmDWmqQT6w0amqf3kgyhttps://wakelet.com/wake/BoUL1x1zJRGeZrVeAiFXHhttps://wakelet.com/wake/Uf8x2TecxrMHUZo78wTcuhttps://wakelet.com/wake/joRgKD4Ds6N5D_dqIiGZhhttps://wakelet.com/wake/2z7mf3_mHJU0GpXEyCjhshttps://wakelet.com/wake/KiGyY-44DVmH9oyUjUjhdhttps://wakelet.com/wake/YW7hnTMcd1OxqL3b1x1Kehttps://wakelet.com/wake/-s7GHMCls67rD54O5RTrkhttps://wakelet.com/wake/Vcn5_OuSvqOY3jZ5N-LwS


Strana:  1 ... « předchozí  189 190 191 192 193 194 195 196 197   další » ... 201