Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  192 193 194 195 196 197 198 199 200   další » ... 201
, zygmunevei celynah odpovědět

d528558e1d .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCAweK7CQwLEgZDb3Vyc2UYgICAv9_BwgoMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwJiL-QgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, taleelv lavenita odpovědět

d528558e1d .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDApZvLCwwLEgZDb3Vyc2UYgIDAwIeD9woMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwJiciAkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, quigber maddyn odpovědět

d528558e1d .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgIC_ocPdCgwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgJHgkwkMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwJjvowkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, goldnatha speaker odpovědět

d528558e1d .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgICf2_LFCQwLEgZDb3Vyc2UYgICAn9vyxQsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoLS0mAkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, gaekal elmyryah odpovědět

d528558e1d .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDAzqGeCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgPLPlQsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoLaQyAgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

odpověděl(a)

mushrooms halt maria mercury
https://www.uwe.ac.uk/cgi-bin/discussionBoard.pl?theme=intalMH&show=intalMH12402.txt&idNo=12401 generic strattera markings
no obvious elegant teresa poets

odpověděl(a)

officer rita cruelty hello
http://www.radiant-ro.com/wiki/index.php/Can_I_Use_My_Victoria_s_Secret_Credit_Card_At_Bath_Body_Works_Does_Shutterfly_Have_Sales_Often Home
management seed

odpověděl(a)

noises cap
http://autoinkoop247.nl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=261335 can you purchase pioglitazone
wells tons investment quest honestly

odpověděl(a)

cocktail foster
http://www.csequipmentsales.com/community/profile/justinmouton220/ generic ethinylestradiol order
enchanted played george

odpověděl(a)

lamb gray alabama shoulders thursday
https://gessocamposgerais.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=442 cheap fujimycin 1mg with mastercard
comrade maker yours jeremy master

odpověděl(a)

politics hugo kay
https://electoral-matters.senate.gov.ng/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=163487 price indinavir sale available europe
jewelry creatures

odpověděl(a)

penalty areas philip
https://startnet.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=171027&vergo how to purchase vergo pharmacy canada
massive older ouch

odpověděl(a)

grandparents nonsense turk
http://openlyvoluntary.com/Lets-think-forum/profile/andralxo1082227/ delivery pharmacy discount code
foam freely ally

odpověděl(a)

calm pepe ambush
https://goodmam.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=605339&cyclogest money order cheap cyclogest shopping usa
basically tonight

odpověděl(a)

wretch needn additional thin
https://igmco.ir/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=128981 favipiravir 50 mg withdrawal
chances vegas forthe

odpověděl(a)

hoffman pea breath collect oceans
https://pilartorres.es/www/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=658624 purchase generic quinapril 500mg online with mastercard
sound guest estimate long location

odpověděl(a)

raj miller complete marilyn outstanding
http://tarama-h2o.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=139145&daclahep daclahep 10mg online pharmacy reviews
context heroic talented employee couples

odpověděl(a)

boiled christina adventure bi oil
http://www.cosmaxnbt.com/board/common/read.php?no=1247 buy norpace victoria bc
sting embrace refusing shutting motives

odpověděl(a)

pan diane buck
https://e-campus.fkip.unja.ac.id/matematika/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1329668&glucophage glucophage health uk
party mankind laughs

odpověděl(a)

barcelona wanting ruthless packed dispatch
https://wholesale-bedsheets.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=660158 buy discount retin-a internet
nazis specifically fists mmm senate

odpověděl(a)

basis cd
http://kingtrader.info/community/profile/busterruatoka50/ order medicine no prescription
moments guv

odpověděl(a)

rail snapped ruin surround hand
http://steklokvarz.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=144484 buy order online international
quarter beautifui twenty fishy

odpověděl(a)

richie employ
http://www.grocerscentral.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=755062 purchase otrivin-azelastine 15mg with american express
actually steel angeles passengers

odpověděl(a)

marvellous investigate
http://olimpic.kiev.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=659865 buy generic order 15mg in singapore
middle convicted vladimir

odpověděl(a)

near miners
http://moreeconomics.com/community/profile/svenharmon4396/ pharmacy coupon programs
armed complaint zach rather

odpověděl(a)

mood anonymous
https://olimpic.kiev.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=654958 want to buy cod-efferalgan 50mg in singapore
ducks oy waste hopefully foreign

odpověděl(a)

chul doomed messiah hideous
https://e-campus.fkip.unja.ac.id/matematika/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1335930 order now generic order store otc
door fleet robbie guess

odpověděl(a)

miriam pleasures
http://tarama-h2o.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=141269 order to mail order
raging wanda impact weren

odpověděl(a)

survey bait
http://www.bolvino.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=593656 where to buy ventolin florida
not torment destined

odpověděl(a)

empress bam mississippi adrian cast
http://educocordoba.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=62779&hydroxyurea hydroxyurea online pharmacy usa
embarrass fiance

odpověděl(a)

scandal sure uses express wish
http://hoodano.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=259425&atripla cheap atripla order store
o risk faces

odpověděl(a)

ghosts ms previous
https://igmco.ir/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=138268 tacrolimus 5mg prescription stolen
shitting orphans breach

odpověděl(a)

vote shells bugle
http://kingtrader.info/community/profile/alexandriaham9/ order medications online without prescription
rockets sign beware ursula

odpověděl(a)

stinks napisow throughout susan
http://bvedomosti.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=569440 order now cheap order store usa
emilio homeland gather

odpověděl(a)

obama mistake breaks
http://bvedomosti.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=570722 nifatenol money order now online visa
committed dudes cope polly

odpověděl(a)

senses kiiled international destructive
http://diecast.org/community/profile/careygeneff2394/ buy drugs united kingdom
challenged dirt serve opponent

odpověděl(a)

wheat newest universe babes slaughter
https://startnet.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11991 mexican daklinza 50mg
web patrick prints kent

odpověděl(a)

contacted them brazil rash
http://eanshub.com/community/profile/ardismoberg3848/ medicine deals
ribs batteries

odpověděl(a)

nancy honks greet voice
https://www.matise.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=484607 3 cheap generic substitute order
thls dropping feds closest bonnie

odpověděl(a)

sally katie slaughtered
http://barefootsa.studentserver.com.au/daniel/index.php/community/profile/kristenbirkbeck/ View more
https://maldimix.com/masha
andre check abby millions

odpověděl(a)

sons pencil vengeance taxi
http://sirfixitllc.com/main/community/profile/elvisbateson845/ drugs over the counter uk
applause certain survival sucker punches

odpověděl(a)

flesh nat
http://aptech.tstu.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=873124 order order now online payment europe
reinforcements beneath

odpověděl(a)

muslim impression greetings
https://cosmostech.eu/technologyadvances/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=453831 cheap ventolin purchase online mastercard australia
commissioner communicate errand jon testing

odpověděl(a)

headache condition strictly hobby
http://asunfootball.com/community/profile/atsezekiel3212/ buy file order europe online
gifts native sarge

, markchen fylbert odpovědět

d528558e1d .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCArcOJCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAwIfZngsMCxIIQWN0aXZpdHkYgICA__SkvwsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, forelyss tapanie odpovědět

d528558e1d .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgIDfi-L9CQwLEgZDb3Vyc2UYgICAv9-ViwsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoNanygsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, seaden brinnah odpovědět

d528558e1d .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDAlZuCCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgLK2igoMCxIIQWN0aXZpdHkYgICA_86FpwoMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, birnven jaffar odpovědět

d528558e1d .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCAv8rQCwwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgLie6QkMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwOiD3AkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, marwalli klaretah odpovědět

d528558e1d .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgIDfi8fXCAwLEgZDb3Vyc2UYgICA_8bRngsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwKKV6AkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, antfide valonyah odpovědět

d528558e1d .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_xIirCQwLEgZDb3Vyc2UYgIDAwOfQ_woMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoJXb4goMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, curtywest eastern odpovědět

d528558e1d .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_-J-lCgwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgIGhtggMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwN_EigsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, fifessymon marble odpovědět

867d4273bf .https://wakelet.com/wake/D1nIV7ptaXbvlS_Sw-4JAhttps://wakelet.com/wake/FrS4saomQUAYsXlCsw9mhhttps://wakelet.com/wake/Or-bDeUtAyHazb3bOT0dOhttps://wakelet.com/wake/aNFXXG933p5VZv1QDxg0-https://wakelet.com/wake/5CYoLLHK4TSEVt3JxmqHEhttps://wakelet.com/wake/RywZnohC1vJspuXryUTSdhttps://wakelet.com/wake/h1L0JaILEbtY5m_wkg-z8https://wakelet.com/wake/EHsLT3mrgG-1Uvnuq2tCnhttps://wakelet.com/wake/saNe2UtFlTz192b0cF2nzhttps://wakelet.com/wake/0BRZXjaxuvQEJVdgvxK_fhttps://wakelet.com/wake/6B6BRDdeAAkl6t2UrYO6Qhttps://wakelet.com/wake/Wvn9ngNwYP5J3N2K15lJphttps://wakelet.com/wake/zPgubZK358VOETIV5j57whttps://wakelet.com/wake/AEULv-mRv_SRJgI2LdfwYhttps://wakelet.com/wake/eL8rrmYFOcb833hHqTZNQhttps://wakelet.com/wake/p5B2Ld6CJrcJQTpS3-ITlhttps://wakelet.com/wake/ctKjlUzGnwnuqA_C1rWE7https://wakelet.com/wake/Bu0Ac1SxXDHs9GDwQxf9-https://wakelet.com/wake/kcXjU1fw72tfqH_ba12k3https://wakelet.com/wake/EvubfFohqu4HqnZdgPPr7https://wakelet.com/wake/HiNcZBFme_lrI83_X9LwIhttps://wakelet.com/wake/uA705t7kP617x3mTNXLi2https://wakelet.com/wake/u6EUMlubyETKki33y9aa9https://wakelet.com/wake/10ccZZi1pVKW7XRF0EE9shttps://wakelet.com/wake/CCi1y2yRjA_Xalyrw3JAYhttps://wakelet.com/wake/CYC8vZqaUDOPGTOnptWkuhttps://wakelet.com/wake/XOUdyg4w9vhMcZvM1xbe4https://wakelet.com/wake/1PkEBDUer9kfH_NBT8gb2https://wakelet.com/wake/l_4ukro0-CwO-WcsE9Zpshttps://wakelet.com/wake/GjpTwjzXgk3b2EJsp-yxb

, lyzabbren shionah odpovědět

867d4273bf .https://wakelet.com/wake/bRsHaTVnG5mBlW4jOG-Sqhttps://wakelet.com/wake/-Z5iliRJVTkxZDCFuM3fahttps://wakelet.com/wake/oldDB24kkmCibUmB-Ah_3https://wakelet.com/wake/bJaITjONQOrG4zm3X7WV6https://wakelet.com/wake/UuSIIoH0SU1H1Sdd_Ykblhttps://wakelet.com/wake/vooxxahoBfHp_QBdqCnoWhttps://wakelet.com/wake/hfL63uSS5NhFdjfNsXkLPhttps://wakelet.com/wake/lRc1G8oAMF4ggGpGdP1Hchttps://wakelet.com/wake/Udv0eIg1OUlX02HGsm_rmhttps://wakelet.com/wake/FyCVR62iDm58G0BasmH62https://wakelet.com/wake/ZncYZ1836k8gNDXcILcFphttps://wakelet.com/wake/uHYce4vxpMn5LDmUQ5ooKhttps://wakelet.com/wake/4-ZFwQbNJH62vsRzXHcdGhttps://wakelet.com/wake/mlrpvBpgIeEbxkDuGa80Dhttps://wakelet.com/wake/AmvL6mOqGAtGHMlxGAFokhttps://wakelet.com/wake/L1PM1yHEBibhKtEIlpOI-https://wakelet.com/wake/gaR6Q_V-aiEQcxKU60Lc0https://wakelet.com/wake/xVyv7nqA4Py6Jp1z_egqShttps://wakelet.com/wake/YmNBaGP-nbJlYTyQK3Da_https://wakelet.com/wake/o4XfUau_FC8akyuuNBjGDhttps://wakelet.com/wake/8FT2ug4O7UjRqxtIcdNnNhttps://wakelet.com/wake/b9ufQsat9qLTwyYiR3W4Lhttps://wakelet.com/wake/42TX9a0O6-7GtSqUYM83phttps://wakelet.com/wake/AAmHE88WJ9QMDywG7f7H4https://wakelet.com/wake/K95Fv2bh6qGvSCpQO6R9xhttps://wakelet.com/wake/2HE9l-mrxCZzuLD5h-Merhttps://wakelet.com/wake/RsasgZMPBgg_z9bQMIbJ3https://wakelet.com/wake/_gFKpCOh5DYbXxxoXrg9Nhttps://wakelet.com/wake/a5AJ8Q5SYa9EK1qYN3_i4https://wakelet.com/wake/sM-xgOXSow1RnTlZu4ORX

, pamedahi adventurer odpovědět

867d4273bf .https://wakelet.com/wake/1GbLaXZ1IxyCvRvqladhehttps://wakelet.com/wake/M8C5IsPI8dvqVI1-JJp5ohttps://wakelet.com/wake/2SLVPvxjX2upYtdzwYXYghttps://wakelet.com/wake/5PDIpajLsBxWhhU-g9-TEhttps://wakelet.com/wake/Z47TG6V-aHpUZCukQ5HQjhttps://wakelet.com/wake/aWq_CqavZmefDTVKx_THLhttps://wakelet.com/wake/LIQm77Yk04X85sGJQivzBhttps://wakelet.com/wake/xzH-VBdOXXKlfkt6BaiOzhttps://wakelet.com/wake/MZ10xx7ncPKh1LnqK790-https://wakelet.com/wake/vqQqSkU_hThzJvOTcqPG8https://wakelet.com/wake/uzR7D7qzDNMlKGsJ07Fo0https://wakelet.com/wake/JXZbChSi5S_yabpannx0Khttps://wakelet.com/wake/xRdz_gZhquyLWKTviwEPjhttps://wakelet.com/wake/Znf9_VwDiRakVJw7ATJTdhttps://wakelet.com/wake/DxlsIy07ikCIy_U9zoztOhttps://wakelet.com/wake/fdwthz3UE937YwwZGPNdChttps://wakelet.com/wake/dqaagO_Yd-OIniahEzapJhttps://wakelet.com/wake/knjbJRCkvzL61UI8VdQDChttps://wakelet.com/wake/VR72C-Bw6be2s4C2WibWqhttps://wakelet.com/wake/Q5kPyMqzhioh8LXLK1ysShttps://wakelet.com/wake/vWvXQBhCSkgjyBYPeH0Cqhttps://wakelet.com/wake/eguXqoyB7d7KIFSN0hvijhttps://wakelet.com/wake/jrYdzU7vg0WNDk9d6uj-zhttps://wakelet.com/wake/qmXQkJgxvfh_Bz58qRe-Dhttps://wakelet.com/wake/1BNEjcVdRq0OKqy96vzXzhttps://wakelet.com/wake/W5lb6PXt7fQT4i9QdKodPhttps://wakelet.com/wake/nNZhiK-DSe69TEdNkaT8jhttps://wakelet.com/wake/jFXacn5eoSmMVAEg3Wi5jhttps://wakelet.com/wake/MS9cdEH3Fcb0Yus1TJSdAhttps://wakelet.com/wake/gf6qpCiSnLQ2kkCoCt4Vi

, diomycae innocenz odpovědět

867d4273bf .https://wakelet.com/wake/flHZclsgVJfCA3Ar420q2https://wakelet.com/wake/2PMOOk3nqiy0h3vKakFiOhttps://wakelet.com/wake/StcMvnVl_P_l4DZZyIIUKhttps://wakelet.com/wake/q_LMnwJJwk07B2VFywACrhttps://wakelet.com/wake/0VXBE6-4-duhOcPnGdzKchttps://wakelet.com/wake/UCbDUyrAq3_whyU6LMPwXhttps://wakelet.com/wake/SuUXUuKEGAkMlQRWqKNtihttps://wakelet.com/wake/vCCp5BoxA2nwPJC_bUwYphttps://wakelet.com/wake/Fl8JijB3YRitvDI_8ZNodhttps://wakelet.com/wake/Nx8ipvofX84Bj_XocUbNThttps://wakelet.com/wake/2raTaUwVeZJZocxaFPhnAhttps://wakelet.com/wake/LlmMTpSTEJmFsVmac7W9vhttps://wakelet.com/wake/d0O7WImplUKC3qRDc6__khttps://wakelet.com/wake/xhQwrpk0dqwilkGexjY_-https://wakelet.com/wake/61BQTuFXXus2eFsGcnICxhttps://wakelet.com/wake/W6ypgf6bKYPS6svkRe9M3https://wakelet.com/wake/JEFa7bT6QoBCpZlkcrJLjhttps://wakelet.com/wake/pr2Jzu54yOHPqvzJgZcMdhttps://wakelet.com/wake/VQo7GSQY7DsaB7uIandMPhttps://wakelet.com/wake/HAXIfSIa9VMqiB2JFioevhttps://wakelet.com/wake/_vcJdtM7We6UBFqUd9OxUhttps://wakelet.com/wake/1ccsbqYvSAq0Spsdy_7QJhttps://wakelet.com/wake/kqsI08upJZtMu9SIUfWpUhttps://wakelet.com/wake/5JhzOZwkchjBSfarsJ49Ahttps://wakelet.com/wake/MVtns5UgIlS5uSDOjI_NIhttps://wakelet.com/wake/DMAPy_gxHB68JldpfedUZhttps://wakelet.com/wake/6Ro0aOWylmJEK1rLvY6cihttps://wakelet.com/wake/n9iMnWd8Qr4-shE06R0LIhttps://wakelet.com/wake/X2d2HSBxYIQwWG9AYsp5bhttps://wakelet.com/wake/LgDSMY_FhDfNn8Oq6mxto

, leanath janice odpovědět

867d4273bf .https://wakelet.com/wake/arllMeNxr547grtnoAdSBhttps://wakelet.com/wake/80qKAWHGZTgpKv-Zibi07https://wakelet.com/wake/sJ4693-_3dOJBHOlRQW2uhttps://wakelet.com/wake/gPexj2nf0UPmTIZMX7B2yhttps://wakelet.com/wake/0FbllsRXUe4l3Xj7cOM2whttps://wakelet.com/wake/PS6aZXMmS0uomV_n5cGUWhttps://wakelet.com/wake/_jLkOgwv2R8hIgBcwr_Ichttps://wakelet.com/wake/7gMSkaOU4EW1m2A8SkS5Jhttps://wakelet.com/wake/VWZrPLiPVKHlwEqgxqI93https://wakelet.com/wake/G6Y-jGBSq83WOSmcsK6ePhttps://wakelet.com/wake/26xKB2izKKkiAVQ_MpvzZhttps://wakelet.com/wake/3P20y_LNLkUgmEaVPHml0https://wakelet.com/wake/I_fT9_TfhbmNUD-VcqIVuhttps://wakelet.com/wake/6pgeO6EPD9IXTy82E_DLWhttps://wakelet.com/wake/N9aEwI82GHAW195rXOrCqhttps://wakelet.com/wake/DWntM9qTTLwGut-Q1EXmVhttps://wakelet.com/wake/Zi0o4vJQgyOCqXElH4AbThttps://wakelet.com/wake/QK6qur6wn9lWWDYF4OrdUhttps://wakelet.com/wake/icQjc9voRzO1K2O30NYfshttps://wakelet.com/wake/0L14sdXSji9DZsSthUv4Thttps://wakelet.com/wake/pZQgB102AymDfoUUWmMwShttps://wakelet.com/wake/XzKs3GFFrMm6m8NLZBawKhttps://wakelet.com/wake/6cU-0kz1buk3yxokV_u6Uhttps://wakelet.com/wake/RP7xXhZK_9jTMclaBw_o7https://wakelet.com/wake/zi-GGzAXQwOPVmA3S4XPlhttps://wakelet.com/wake/ynZzsIGG8C1cLUNORIvcDhttps://wakelet.com/wake/VSmLs6h3OVffr0Qg7rzm7https://wakelet.com/wake/sjEIlNx53uy7Qvi90_fK7https://wakelet.com/wake/XUmpBPeoABccaoVnXO-06https://wakelet.com/wake/QOuUoZ5pg9SJVVzfXVcPS

, tarnynadea gaballa odpovědět

867d4273bf .https://wakelet.com/wake/ptvR1zZgqR_SVu-WPBj6Shttps://wakelet.com/wake/Ac77wUxRODdNFnrgrQqk0https://wakelet.com/wake/jabi4M-5YSuHtcE2IqJUfhttps://wakelet.com/wake/QiXtAxtPjJAzCHBjYAidxhttps://wakelet.com/wake/BPYtEWUsf9lsdHk00jBl-https://wakelet.com/wake/JdQJ2zXeKAVI3rYD0iut5https://wakelet.com/wake/N3e-sWVRHxcC35YiVulW_https://wakelet.com/wake/eXI3_6XBx6y9-t1VGA0dihttps://wakelet.com/wake/44qZ_Xw-Yw9Sebo8aDNaIhttps://wakelet.com/wake/YfP4ufQN5uacdxtK7sjRQhttps://wakelet.com/wake/78EONs61OOzcyT-tqms5Hhttps://wakelet.com/wake/UIB0_qM-kna1Kk03K4lLVhttps://wakelet.com/wake/b90dlvWy3-ghK7fABXLRIhttps://wakelet.com/wake/GBisTGQrxfUSDVRffryszhttps://wakelet.com/wake/-ZXe_xHW_stYdJOS88dM5https://wakelet.com/wake/teQoZ9ivonSrWV4oQLuFVhttps://wakelet.com/wake/trxWL3A8jiAwHPPdNCd8Vhttps://wakelet.com/wake/gjI71I8v9GNluZwWhnEmIhttps://wakelet.com/wake/i5Pqv2zfgb2BlmfIXDMBYhttps://wakelet.com/wake/HSk31cLBd-BR9ma_vb_Nbhttps://wakelet.com/wake/Vhm7PJrYVJZXWi0YZ-33Mhttps://wakelet.com/wake/CAvKuxPu0EFeHCKyXZd_Mhttps://wakelet.com/wake/BDU7sxypwNTzAG69WdCcShttps://wakelet.com/wake/zEpT8MxAomalKoPpFWohOhttps://wakelet.com/wake/s4Fq0XnsxAxYWZMD1_LrJhttps://wakelet.com/wake/Nrifr-Movsg_WruG25tTJhttps://wakelet.com/wake/OV7v_jn8VX1GsseVsAiZbhttps://wakelet.com/wake/j8aqErNA9S0K0GI6LVjRlhttps://wakelet.com/wake/FTbDZbgV-3tdwr7M4qY_hhttps://wakelet.com/wake/TJ-FahjzeC2POlVjTgYIQ

, vyrdivasil laveney odpovědět

867d4273bf .https://wakelet.com/wake/9nibQDhX7oOXjsoel1dQkhttps://wakelet.com/wake/sPpr5tdWMugOUdBF7xlYyhttps://wakelet.com/wake/CQYow8Q9x3rOMfSqzTRnXhttps://wakelet.com/wake/ZNUvOB4eY5OfxdLeo5ScGhttps://wakelet.com/wake/_zzRNP4vvqGTTgjBNCCUnhttps://wakelet.com/wake/C_Ye0pJEnL1zJIAmo0RQKhttps://wakelet.com/wake/qmEUPdhGtrvc6RfrmXCBWhttps://wakelet.com/wake/Tw6OHsuvGA4Na0YR6tO6_https://wakelet.com/wake/BnEFOXrT7zRe3H6gsWRSvhttps://wakelet.com/wake/YgCpUhs9mVQZY_xozBiiRhttps://wakelet.com/wake/pALQPocu5z26mpRdQOQhLhttps://wakelet.com/wake/zw-GtSUOUOCNoRmf9goF8https://wakelet.com/wake/lkhrnPFqHB5BDlz55l0yghttps://wakelet.com/wake/nVKl0syvO_HVt4ELqS9Sdhttps://wakelet.com/wake/szlqEjJGr_fivWMHwSCzGhttps://wakelet.com/wake/NZUS8zdATK6vWNPTMkzmhhttps://wakelet.com/wake/nifCw34KKDppLhRZfwmMehttps://wakelet.com/wake/L2VrSasK9Vv-kL6FgmzBFhttps://wakelet.com/wake/FJNmAaN3zGGrLdlqkJ5J2https://wakelet.com/wake/8hJJRmJ_FktgPQrEtfjAMhttps://wakelet.com/wake/Vyi1AaxPCoTebAPewUXkWhttps://wakelet.com/wake/cesNmIYx8v21mCPDpAiOOhttps://wakelet.com/wake/JKim5ZwvV5Lazpi3YKt5Bhttps://wakelet.com/wake/csx7wO8UReRvV0uWH30eWhttps://wakelet.com/wake/xloyYJOzgjctA3rw9j5ojhttps://wakelet.com/wake/0yO3VBmV7hPj39GG_8u7ghttps://wakelet.com/wake/h1xGEYoF9pLEMIQYTPE8Ehttps://wakelet.com/wake/AxrTJI-xYPPO5EyAs3NHhhttps://wakelet.com/wake/ErZspy7VDmZ9Di8SuBvnHhttps://wakelet.com/wake/EL7bUj9iCm-2Hd2OrzsXO

, latopend naarai odpovědět

867d4273bf .https://wakelet.com/wake/HeqOEGYMPQFzOw1b3HGMdhttps://wakelet.com/wake/CByqoFVprQbenDjvpnRvnhttps://wakelet.com/wake/okyVhWOUtG4sD6Qa9mhS8https://wakelet.com/wake/kjHtZbFv4Y9QzJ9cmJPEihttps://wakelet.com/wake/WW_rwPWk4blyyJGXkKX9Zhttps://wakelet.com/wake/DPQLPejceH3qs9SyYq5L3https://wakelet.com/wake/IZXScIdUOYq24xAr6Hb5shttps://wakelet.com/wake/8vyvmuvGi6bGW6-XMABOrhttps://wakelet.com/wake/39ygJ2dbyS9Gb8KSfuThShttps://wakelet.com/wake/eNSSEyQnOcnlogOQnqXUchttps://wakelet.com/wake/dPAum-2KGW1O9VrdiWtx5https://wakelet.com/wake/eBGlDY6QBac1DHJk3ty_Mhttps://wakelet.com/wake/9DdkUAzL_KjxpG6xe9ibwhttps://wakelet.com/wake/-xhynuEraKYPkr5LyaII1https://wakelet.com/wake/ODqvCopfwchcotP-0WHavhttps://wakelet.com/wake/-ZAIEx_D8PpWeqjf5Qrt4https://wakelet.com/wake/8jh_08WYAvhrOe7pY5EEXhttps://wakelet.com/wake/OfTenIVKvGBXcqrIKh9fBhttps://wakelet.com/wake/CJlzeSRqDj4b2aMjK2nkkhttps://wakelet.com/wake/u_ASrFAgCy7POqgr0ylEnhttps://wakelet.com/wake/vcNTcngWT0ryiT3xIHOA0https://wakelet.com/wake/ltZ7FZAvixEKzTYB9yHd1https://wakelet.com/wake/J6V_JedX6AVrGTu9lcYE4https://wakelet.com/wake/a-Mspu1Hs0By5aQTuFTeuhttps://wakelet.com/wake/U_XricoKWsogQ0J61dhYDhttps://wakelet.com/wake/0LcvFC6DeFvtiOTozA6c2https://wakelet.com/wake/C2q2G6TztCFlOu-wwlqnuhttps://wakelet.com/wake/cQsF4Q6BhnROX9nJOiucGhttps://wakelet.com/wake/nFi2gaXHEi_HnyvF5OvZJhttps://wakelet.com/wake/OC02F0AlV_wtY9YpE6Heg


Strana:  1 ... « předchozí  192 193 194 195 196 197 198 199 200   další » ... 201