Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  20 21 22 23 24 25 26 27 28   další » ... 201
, alewat shaunah odpovědět

alewat c2936d4fca https://sway.office.com/dIkW9QkgcEGUKHSV
https://sway.office.com/tP9IAQ4nFp0u4jiY
https://sway.office.com/og3eb5PVVZszgckC
https://sway.office.com/4jIN9CW6t49kS354
https://sway.office.com/7Wice3DFr9Lmeb9W
https://sway.office.com/VHJmC7CCDTccgjM0
https://sway.office.com/Rq8K24KmvsB9akwC
https://sway.office.com/IWTNwQ7WUoDenfmp
https://sway.office.com/hzLGdezTI7BgGhtH
https://sway.office.com/ltDn3Mj8kEKy1HBa
search-3.jp/article/3701250.html

, celezil olabisi odpovědět

celezil c2936d4fca https://sway.office.com/7CgYQVJBMlMKronP
https://sway.office.com/uBZJlySBJeuoHAaQ
https://sway.office.com/hvWvg9LiaQDbMXNn
https://sway.office.com/hSFHXK3XCIZVMl3K
https://sway.office.com/xM9iHVmoN2dj7A1X
https://sway.office.com/Ds6z8Z6GI4Xi2MAi
https://sway.office.com/Np3DeTBSso7Gq5UO
https://sway.office.com/unZCjyqud6rufLvf
https://sway.office.com/g2jHc2RlO2AHeutG
https://sway.office.com/ywoVWq5azVtudJc3
www.anjaschiffers.de/gaestebuch.php

, winnwhyt fortine odpovědět

winnwhyt c2936d4fca https://sway.office.com/Qa5pE8HrIBOQLgnE
https://sway.office.com/5T544LuyrnYuXkQ0
https://sway.office.com/E6kGKglz1XenbYQj
https://sway.office.com/lEe04CFa5SNhWCIG
https://sway.office.com/aohG2K40NmMVD3Dy
https://sway.office.com/5CDjbPwuUJpWgraQ
https://sway.office.com/uizIU2yQlBJDPLox
https://sway.office.com/2rxUmTpi3MT7uDYk
https://sway.office.com/7KQCCbc69jUezpZh
https://sway.office.com/Ibg4p5r1apR5l5WC
https://mm-autokosmetik.jimdofree.com/g%C3%A4...

, lathekt heavenlee odpovědět

lathekt c2936d4fca https://sway.office.com/fzsMn9SCjj50EKqJ
https://sway.office.com/KGLtM4ZOfqGIpInN
https://sway.office.com/BcM2VNHk71Muglub
https://sway.office.com/4AM3R95lQdGHYxGE
https://sway.office.com/5wkH45ZTuJ1lHb9V
https://sway.office.com/C74UY7N3h5GW3wNT
https://sway.office.com/FtCH6FSMeBH3UOpn
https://sway.office.com/rGc3WtnPHTYOpfcS
https://sway.office.com/FLzGH2CB1tnBvlHd
https://sway.office.com/gAYEi5EGAcBfCCam
west-village.main.jp/CGI/clipbbs/clipbbs.cgi

, clodenz baptist odpovědět

clodenz c2936d4fca https://sway.office.com/H9aH98Jf9Rcr0vQV
https://sway.office.com/RPHk4WHnDC5ZIHRM
https://sway.office.com/rS7FTkfKCtDbkm8V
https://sway.office.com/XunqaP3OoqONNZTl
https://sway.office.com/Y7SOB2SuLgE1yc9B
https://sway.office.com/PfG7lsGIgJNXMyd5
https://sway.office.com/PIeJrKqFtIEKp6A0
https://sway.office.com/cmWL1IhytGNCwCef
https://sway.office.com/QLALxdvLQoODCrgV
https://sway.office.com/c2BxGtwLn5udJzQn
https://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=3252&a...

, giavnik falean odpovědět

giavnik c2936d4fca https://sway.office.com/DxMdYakiOOfdXDUx
https://sway.office.com/GpvL8R16Gu7dtpCv
https://sway.office.com/EpBuW07SO52dvwM0
https://sway.office.com/5wF4z6df02510xSh
https://sway.office.com/sbPyQOK0XUwOdKhz
https://sway.office.com/x3BEPDqlgfLI35Dx
https://sway.office.com/u2SZD98wjtwbxGgR
https://sway.office.com/oP6ZdXfgW552xKXJ
https://sway.office.com/anMUoVm07Wz4wE9D
https://sway.office.com/xat2xCTq5j1qUEoF
www.malchuty.org/component/kide/-/index.php?o...

, padlee bladeene odpovědět

padlee c2936d4fca https://sway.office.com/GPaW3KXbjQ8Xvmq4
https://sway.office.com/VbfP0z2xji7bX6np
https://sway.office.com/7MmRTBztpCYKTktw
https://sway.office.com/Hy0ecbu9KNrLesGk
https://sway.office.com/SXU76w7RY2o5lCzg
https://sway.office.com/RMWzcDjHtVz4Nbz1
https://sway.office.com/MpfHAPeOkDqND7Vg
https://sway.office.com/ZnnEVOn4Jc1fBdpp
https://sway.office.com/8AY3ZXA9UfcqU7Uw
https://sway.office.com/nm5MLDFASfcj2A3Y
www.hopsuk.cz/index.php?a=69&addpost&page=1

, saktcarl whitleah odpovědět

saktcarl c2936d4fca https://sway.office.com/gnJH3TxFA3o6wlJ8
https://sway.office.com/oxcyCoExLzvvMC6T
https://sway.office.com/8DJyYwAWh2Z17pKL
https://sway.office.com/15O7qoCA3F2jih5d
https://sway.office.com/kTUDs8zIEBVrl3P0
https://sway.office.com/NeUSrjvqmnFG3KLP
https://sway.office.com/yJ2TH8FAF3FpAHGX
https://sway.office.com/hHw8i46nZByhYim1
https://sway.office.com/DDsg2sGcYLiO6ZFI
https://sway.office.com/UQ26RIXn1rJCOoeW
https://www.trickeri.org/component/kide/-/ind...

, nadmarl equivalent odpovědět

nadmarl c2936d4fca https://sway.office.com/KkjyF4STp7FuTHnm
https://sway.office.com/1vHczfF7C5PuT1Jd
https://sway.office.com/DJmVkNFIafcQVWTf
https://sway.office.com/5w94hvgf9HTeGt0M
https://sway.office.com/vdaeErLfwwBjFWy9
https://sway.office.com/2n9ZD0iOfnzjfJjI
https://sway.office.com/RFkJ4KhELB8KV1t9
https://sway.office.com/D1gwB7AwfYFVwt0o
https://sway.office.com/8vkUluCVDOMHqBhm
https://sway.office.com/zpL8MR3zhjw5Piem
ptvtalk.com/forum/showthread.php?tid=186459&p...

, isizaka chandara odpovědět

isizaka c2936d4fca https://sway.office.com/65bIC1ZfXYY76gtO
https://sway.office.com/scZYVisf4eZusFq2
https://sway.office.com/ETyrJ0IsfFiJrIIA
https://sway.office.com/3VgX8W1Dd6SgmNuU
https://sway.office.com/VNVI7lREOkSfBrBL
https://sway.office.com/Te4AOmP4cuDMTBFY
https://sway.office.com/2XVSuUxE0JvavLTa
https://sway.office.com/RqL7tVEHuS96qRra
https://sway.office.com/QIiFFCKRf6Ct6xVK
https://sway.office.com/k4uEpnkdFYG96PXl
https://mirabell.jimdofree.com/briefchen/

, cathceli bambaline odpovědět

cathceli c2936d4fca https://sway.office.com/rnP8FQsnxgOMLbVl
https://sway.office.com/Du9jJBEFyy8UffRP
https://sway.office.com/DQfdyMkXA5GPZAip
https://sway.office.com/WIuFn0wjCRDLHJJP
https://sway.office.com/UPgb3SXcxUmtgRUS
https://sway.office.com/glu43ETMR4EVJGfO
https://sway.office.com/Zp8hm3rNPtNCBfwY
https://sway.office.com/OQlFxuP3rHQroQkN
https://sway.office.com/7yi15YaIlpTlq4zX
https://sway.office.com/7hn6E3ioiynSVXFP
blog.trusty-corp.com/article/187719513.html

, nilstam nissym odpovědět

nilstam c2936d4fca https://sway.office.com/ZEXrYXnPkbIFRsZq
https://sway.office.com/PH29EeMifbGzn9mj
https://sway.office.com/KVj0K4cyOGIAgX0p
https://sway.office.com/ESCwO37oixEMITHs
https://sway.office.com/l1E1xJGdK7UCWWJb
https://sway.office.com/ADFFQtLUhEEm6xxl
https://sway.office.com/uX9B1B1jUXz73Hxz
https://sway.office.com/1AjK81MfoHAj8C94
https://sway.office.com/It3q2WUko1sHo0Lf
https://sway.office.com/tciSji8TQVvRIXDU
www.bavarian-miniatures.de/index.php?pos=0&se...

, aleadar talaria odpovědět

aleadar c2936d4fca https://sway.office.com/ICc36impbr2vWZst
https://sway.office.com/nUT6FfJFSPdBovAB
https://sway.office.com/KkE0ZUH7euOyFkcA
https://sway.office.com/FXER2nkMi13nx28G
https://sway.office.com/yovgN77YAceADLSz
https://sway.office.com/4GNlyfzzXJXEifEx
https://sway.office.com/elRn8ZwyBU68BF36
https://sway.office.com/wAlLs5wZZCYkgk5Y
https://sway.office.com/28QehfnNs4pwwmEW
https://sway.office.com/ruG5bOPMBk5FWrhx
https://www.family-schneider.de/index.php?opt...

, yevgdwi raegin odpovědět

yevgdwi c2936d4fca https://sway.office.com/bAj4g2XCSqWwO4tQ
https://sway.office.com/WoVF0IA7cKcYN7kW
https://sway.office.com/VSNVJ1n2vBAt54FA
https://sway.office.com/GB5rrcJeYRHmu3dX
https://sway.office.com/uMAGpWL8yDBXmnJa
https://sway.office.com/EJtMjpSE36ogKDtr
https://sway.office.com/1A6zbFTEpuc2Y7ET
https://sway.office.com/LFJcQDtj99COBW8P
https://sway.office.com/FHeaQBK2Fzf8QEOW
https://sway.office.com/6Jdb8rTFy7F57diS
www.family-schneider.de/index.php?option=com_...

, ljypiurl odpovědět

<a href="http://lasixm.online/">furosemide 40 mg cheap</a>

, tbegrouc odpovědět

<a href="https://propeciatabs.shop/">buy propecia online uk</a>

, rpppkwhz odpovědět

<a href="http://antabuse.run/">disulfiram 500 mg pill</a>

, klgwomus odpovědět

<a href="https://vardenafilv.online/">levitra us pharmacy</a> <a href="https://clomid.click/">clomid for men</a> <a href="https://metformin247.com/">metformin for sale uk</a> <a href="https://tetracyclinetab.online/">terramycin ophthalmic ointment petsmart</a> <a href="https://tadalafilm.monster/">tadalafil online purchase</a> <a href="https://azithromycine.monster/">azithromycin otc</a>

, inxdqbpk odpovědět

<a href="http://gabapentintabs.online/">neurontin 202</a> <a href="http://ventolinmd.com/">ventolin online australia</a>

, apvbmfqr odpovědět

<a href="http://propecial.online/">propecia for women</a>


Strana:  1 ... « předchozí  20 21 22 23 24 25 26 27 28   další » ... 201