Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 199
, radjamm vishvah odpovědět

radjamm c2936d4fca https://sway.office.com/U2Ko1ZGEjhbOe4LD
https://sway.office.com/8bwuJ60q68s1Gf8k
https://sway.office.com/qoiha3j4mxivwJqB
https://sway.office.com/vgtyl9Pv7eW0wxt3
https://sway.office.com/AydKFZEkTrCJIlEy
https://sway.office.com/gzaia1RGA4bHM5su
https://sway.office.com/kplKZ77WEmtlCtbb
https://sway.office.com/h5HiUmo8Bc1pIYrC
https://sway.office.com/inFkgrWP22G8lCa2
https://sway.office.com/XPupc6pNo969W7cp
www.family-schneider.de/index.php?option=com_...

, layfeli thoughtful odpovědět

layfeli c2936d4fca https://sway.office.com/ZNJADmglGp2cLW8a
https://sway.office.com/RJ5pikK6KjbBsPuZ
https://sway.office.com/gFWRHIFnQ1gg21uq
https://sway.office.com/D21F7NBLRJGikiym
https://sway.office.com/MIU9zoyXj3viV3Yq
https://sway.office.com/DLc6MbnLgPz77Wly
https://sway.office.com/SbwebCIb0CR2sLr6
https://sway.office.com/un22mK4POqNPoIxp
https://sway.office.com/7zfhBY3dn3l14skk
https://sway.office.com/PEWw364NZL3sO4ZD
estudiemoslabiblia.com/index.php?option=com_kide

, xangard descending odpovědět

xangard c2936d4fca https://sway.office.com/36GZr4v12SarRCSS
https://sway.office.com/ca4ENtlIZ5bsp8mx
https://sway.office.com/2TSEqcDvk7MFaAWw
https://sway.office.com/AfoZunCBQ2uTxyka
https://sway.office.com/72YEVS55R6E3HeVp
https://sway.office.com/z3N6L3JSpRhEmFkh
https://sway.office.com/HoBH6eGto9zoS5hW
https://sway.office.com/aop6LiuQlpBDuikb
https://sway.office.com/Ie7nAd4lCcVx8A9v
https://sway.office.com/O3MZKX5nkKJG6LDd
https://www.agetoage4.com/newspaper/component...

, randdarv raimondo odpovědět

randdarv c2936d4fca https://sway.office.com/eFRxpulidxSCBXDm
https://sway.office.com/XGngAg2kajtXYsaE
https://sway.office.com/xvFRaIvIPE80dWGR
https://sway.office.com/gwtHXCWPsMMaA1Uw
https://sway.office.com/Gwgk8vD82Tf8JpiB
https://sway.office.com/0E8yRg0BYAr9R05L
https://sway.office.com/yBvpodM6UuAMWsE9
https://sway.office.com/L9f2EGvpyAySN5wR
https://sway.office.com/97nP88Ln0jrGdLBE
https://sway.office.com/7YNyGuATEQUA6sHF
https://fabricdecore.ocnk.net/bbs

, saphizaa tailora odpovědět

saphizaa c2936d4fca https://sway.office.com/BPrcinYLL2kh1rYn
https://sway.office.com/LUlj1cTtvrFfkB62
https://sway.office.com/BMH7cmPMOTUsyKvc
https://sway.office.com/HDApnd2kVMChYjR1
https://sway.office.com/qCf4FDENa50mSImu
https://sway.office.com/dCHmhSv0XubBgcp1
https://sway.office.com/D3JLJcERhHbrp51l
https://sway.office.com/1racuqmD1TbEbbRn
https://sway.office.com/Ako1dGQnafKTKN8j
https://sway.office.com/vIfwctVXXyZBMZH6
https://tosu391.ocnk.net/bbs

, raygchar georgius odpovědět

raygchar c2936d4fca https://sway.office.com/hvjhKwlQT3qBvjKN
https://sway.office.com/lTBozguG4yVritX6
https://sway.office.com/NJWIQFOunOshUvNY
https://sway.office.com/SIKgTfpiYytakLOx
https://sway.office.com/2is6SOfmjfpm82m8
https://sway.office.com/aZMXDpXYrDkbDZAv
https://sway.office.com/RGwACyBg70FuG7Og
https://sway.office.com/zKR3p1L0D0yT8HEg
https://sway.office.com/jMCMkb7K9FWdcvk0
https://sway.office.com/7NIbjXPiX20pWFHi
www.kojiri.com/joyful/joyful.cgi

, dalnek javonne odpovědět

dalnek c2936d4fca https://sway.office.com/mUS0zuBOoLHtmLiw
https://sway.office.com/P71hlYGBaCOzKapU
https://sway.office.com/aUOJym5NcnvqWxHC
https://sway.office.com/V7JpgE14GAN2DlwI
https://sway.office.com/fGA5jXTj8JA6XWiv
https://sway.office.com/j8NsFDP7VuYKIH9D
https://sway.office.com/3NmKnvuASwnjN0x0
https://sway.office.com/yKsjHYz0y7ULAsvx
https://sway.office.com/o7mEAOQ3asc6RiV0
https://sway.office.com/2SIiQd0bTeDVMmT1
https://kreidler-akzente.jimdofree.com/g%C3%A...

, amaerly mardon odpovědět

amaerly c2936d4fca https://sway.office.com/BMH7cmPMOTUsyKvc
https://sway.office.com/HDApnd2kVMChYjR1
https://sway.office.com/qCf4FDENa50mSImu
https://sway.office.com/dCHmhSv0XubBgcp1
https://sway.office.com/D3JLJcERhHbrp51l
https://sway.office.com/1racuqmD1TbEbbRn
https://sway.office.com/Ako1dGQnafKTKN8j
https://sway.office.com/vIfwctVXXyZBMZH6
https://sway.office.com/8H2MIaETq6SUoPPr
https://sway.office.com/KjPYF20vhRkUFKN8
https://spacefather.com/andfriends/leigandcottio

, glakee jerell odpovědět

glakee c2936d4fca https://sway.office.com/JFqL636Ii0tEnk8A
https://sway.office.com/TJv7VCDPuCnWIoCI
https://sway.office.com/klH0jGOCPT5wHO2v
https://sway.office.com/r51C7vp0audVG8TM
https://sway.office.com/324DHsMrSJH5kTz5
https://sway.office.com/E3k3K5lSgSUNjFAg
https://sway.office.com/M8Altn9G1vQCy6qB
https://sway.office.com/CacSEtFjAkjIJ1Wd
https://sway.office.com/ZzxCjEjfybAAS8LP
https://sway.office.com/GCk9mj0ziWcrZiiS
https://www.construaprende.com/component/kide...

, leacfil vernda odpovědět

leacfil c2936d4fca https://sway.office.com/KxC9IrhN9PtJT2p2
https://sway.office.com/ODDxlJ0xPxDR4fbj
https://sway.office.com/LeiDe0Ykim66oarx
https://sway.office.com/IR98PFOgh1oeRftT
https://sway.office.com/MLLpJPqkCtyeUaEe
https://sway.office.com/4nYgWIYHusy4Lhs6
https://sway.office.com/as8BRKXvwncsCFRo
https://sway.office.com/HhCTbxh9DBMJMSw0
https://sway.office.com/epb9B4ARWKEl9gcw
https://sway.office.com/EssDCHCyhp5Bdvdq
paintball-keller-lev.de/viewtopic.php?f=4&t=9...

, wilcri naythyn odpovědět

wilcri c2936d4fca https://sway.office.com/kjTKZALldEpnVMFq
https://sway.office.com/eJwJFVFlxsHETO3J
https://sway.office.com/xRsU7zVpsnZUx6lD
https://sway.office.com/sLq7hmGmA4tq2uVH
https://sway.office.com/5QOSS5YEXQGYSNp3
https://sway.office.com/mnhOiVfz9Ke82c6c
https://sway.office.com/cpOOSHWC03S54AVO
https://sway.office.com/R9D9YsGoEAVxrmMW
https://sway.office.com/6XLqyBzajdRxAs2N
https://sway.office.com/mZSlCLa7V24kzWSh
https://www.malchuty.org/component/kide

, hiriyame kassedy odpovědět

hiriyame c2936d4fca https://sway.office.com/vePMkzRakJgqahF4
https://sway.office.com/1fRiW335UfuavahZ
https://sway.office.com/NKcGEKdXXqZ5os7P
https://sway.office.com/Cy78ZrPhTOVHAMUg
https://sway.office.com/mNsb4tOluYh694fT
https://sway.office.com/32cizlNkyeMOCJDK
https://sway.office.com/K9NuDSjzRszpydFX
https://sway.office.com/l4L3zwmd1dXowpi3
https://sway.office.com/iIXf5ns4t0911npb
https://sway.office.com/puQq6RZ70zMyQuEB
old.forumkuracjuszy.pl/viewtopic.php?f=14&t=5...

, bailphri anselmo odpovědět

bailphri c2936d4fca https://sway.office.com/yFvhCVDFSoWHLIbi
https://sway.office.com/NNBteZvolGrSpkh7
https://sway.office.com/CoDmXBQcR06IDoLS
https://sway.office.com/7u2pKlVHbEmSp2Cg
https://sway.office.com/ukCI7GRKqysRfwur
https://sway.office.com/ZgA6OqwiVfnqVFJd
https://sway.office.com/RadLH1GrF5GGioyY
https://sway.office.com/Iap9rSSl8NhD7Wu9
https://sway.office.com/Di6gzioTyC8brw21
https://sway.office.com/j3MwHHfgGsi2BJgu
sakuland.jp/honey/honey.cgi

, favveas yevette odpovědět

favveas c2936d4fca https://sway.office.com/b0zPJDqmE5exKEEL
https://sway.office.com/DvKgDpBPogKAQnkk
https://sway.office.com/dFKWmCODjaatySBl
https://sway.office.com/GRiw0pMxUJ6Utv9P
https://sway.office.com/0xpGIINZDxrTplD8
https://sway.office.com/0LnsD27dIn1m3oaU
https://sway.office.com/E3gHqmZptRWS3b46
https://sway.office.com/bP2NtUyXIj5ob073
https://sway.office.com/Vvr2NvaXjflvbSqp
https://sway.office.com/12erol59UhRiNAlA
fhelms.de/

, broohar delsea odpovědět

broohar c2936d4fca https://sway.office.com/HiBUwBEfUyUPVKIZ
https://sway.office.com/D0ULWbKJ9WukzNbR
https://sway.office.com/wAkPwLqquHUNTetD
https://sway.office.com/sVJsStutC2Z6qr7A
https://sway.office.com/1TARSogd1i23fBB9
https://sway.office.com/M6x9DHFkpvZCvX4q
https://sway.office.com/zQlfR5ssHY4bzig6
https://sway.office.com/CUlReUMdRIf0ync0
https://sway.office.com/iqsnLJNUyWbfQk8q
https://sway.office.com/kgEjNbCVlUZRwvEU
https://markfield-online.com/message/

, abygcarl reetah odpovědět

abygcarl c2936d4fca https://sway.office.com/8RBZY2baPjG8Anrn
https://sway.office.com/Hu9qbNfNvTuAQAv1
https://sway.office.com/Ts6d0Sf3XpADN68X
https://sway.office.com/2ngpoxHns0FpYwUf
https://sway.office.com/zDlHLeo9ghtMFf9h
https://sway.office.com/GZcSE8r77OZ6ENGK
https://sway.office.com/PA1hjxTFD6IdH9wM
https://sway.office.com/h7Md7NcNGQNPWElq
https://sway.office.com/AyI1FlxcNCIGBDjI
https://sway.office.com/vrkHtEwv85FxK8Gz
melico.dz/index.php/component/k2/item/4

, sabvoyt shaneaca odpovědět

sabvoyt c2936d4fca https://sway.office.com/cKNkahmF2f5mVDfX
https://sway.office.com/BtHNrGz3Zwn07Jds
https://sway.office.com/alL0DFjeAabGuAPW
https://sway.office.com/3g1Dl8Bm5tRUaExi
https://sway.office.com/ZTBeRepCUGMmHwkh
https://sway.office.com/CTnayBMSVyhECpRk
https://sway.office.com/EwQTULvXDV2X9uOj
https://sway.office.com/wgHPXyTTt2Zjw6jo
https://sway.office.com/k3L1QhfmFCMgOkCL
https://sway.office.com/Tadoo5HDCUmOfrsD
https://www.camp-adamo.de/g%C3%A4stebuch/

, sakyrad berdeniah odpovědět

sakyrad c2936d4fca https://sway.office.com/iPHdLHznk9YCBFFP
https://sway.office.com/HPbA0DbcuORXw9zZ
https://sway.office.com/mYPMfU931tbVrm3V
https://sway.office.com/KMPw0sUKLPR0pwrd
https://sway.office.com/KvOvdrKllZ9uSgV0
https://sway.office.com/QEA3fFTSUxhyEnU2
https://sway.office.com/AXWhPfw7iiDTytVP
https://sway.office.com/tYTCHWtSBkzfRINX
https://sway.office.com/CHznejtetieQigiV
https://sway.office.com/QNVo4OZR2CBHvf48
https://www.nowayhome.jp/bbs

, darrfra paulino odpovědět

darrfra c2936d4fca https://sway.office.com/jHyqErDI1ulum3xe
https://sway.office.com/o8LDM9Wjki5Wyky6
https://sway.office.com/DHa0XLhkofA3yqZ3
https://sway.office.com/mEE8EemJKXyxSlFQ
https://sway.office.com/rZz5diEfz4SpJJT8
https://sway.office.com/GAMH9rWDVbTfHt5M
https://sway.office.com/JIks2XlFhjwPACUF
https://sway.office.com/D0WoKPhITwsIOcz9
https://sway.office.com/HPUPkhj4bzd3Lvh0
https://sway.office.com/8BtIkHXvjEXWhjuo
https://www.sekisuimigusa-onlineshop.jp/bbs

, nikyvany neisha odpovědět

nikyvany c2936d4fca https://sway.office.com/AmsQr3OvsnDqcNIT
https://sway.office.com/6qCd4y9exr2j1aaM
https://sway.office.com/nllnWDrpmTf0uX2Y
https://sway.office.com/OWlkQZNCYUCdVB4L
https://sway.office.com/UHtubhBnMaqgxvnE
https://sway.office.com/UO7ALwaJaGGH1h1g
https://sway.office.com/n9B4jhLW54u5sOvD
https://sway.office.com/ByYR2rTxI9JYAHpl
https://sway.office.com/Jxlkg64aoqERwG49
https://sway.office.com/8dPE57cfuzojaYCu
school10.tgl.net.ru/component/kide/istoriya/-...


Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 199