Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  4 5 6 7 8 9 10 11 12   další » ... 177
, ransadz marlyn odpovědět

ransadz 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1NT4P...
https://colab.research.google.com/drive/1yRE3...
https://colab.research.google.com/drive/18W8y...
https://colab.research.google.com/drive/1NFJ3...
https://colab.research.google.com/drive/1KC-6...
https://colab.research.google.com/drive/169xx...
https://colab.research.google.com/drive/1LmSt...
https://colab.research.google.com/drive/1QDWv...
https://colab.research.google.com/drive/1Cd6g...
https://colab.research.google.com/drive/1gaM4...
https://smx-appartement.com.hr/umgebung/citie...

, chuiva kamlyna odpovědět

chuiva 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1QfS3...
https://colab.research.google.com/drive/1M3oo...
https://colab.research.google.com/drive/1Qgrs...
https://colab.research.google.com/drive/16qlL...
https://colab.research.google.com/drive/1yUs1...
https://colab.research.google.com/drive/1SGxU...
https://colab.research.google.com/drive/1hv3H...
https://colab.research.google.com/drive/1Xpjs...
https://colab.research.google.com/drive/1cQxB...
https://colab.research.google.com/drive/1dznb...
fit3-nebiki.sblo.jp/article/175768055.html

, vanemy nishan odpovědět

vanemy 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1JbdA...
https://colab.research.google.com/drive/1m53c...
https://colab.research.google.com/drive/15muk...
https://colab.research.google.com/drive/1tTmg...
https://colab.research.google.com/drive/1lMvv...
https://colab.research.google.com/drive/1Hesr...
https://colab.research.google.com/drive/1Yahd...
https://colab.research.google.com/drive/1FASF...
https://colab.research.google.com/drive/1FpI_...
https://colab.research.google.com/drive/1qpgf...
https://comunachetrosu.md/events/one-time-mul...

, patrfav yabarac odpovědět

patrfav 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1wz1H...
https://colab.research.google.com/drive/1QCd3...
https://colab.research.google.com/drive/1A3D9...
https://colab.research.google.com/drive/1UPGw...
https://colab.research.google.com/drive/1_8Y8...
https://colab.research.google.com/drive/12dkF...
https://colab.research.google.com/drive/1NTCY...
https://colab.research.google.com/drive/1Gim2...
https://colab.research.google.com/drive/1gh5n...
https://colab.research.google.com/drive/1RzNY...
https://kalli.kalde.eu/paintings/forest/

, zenodal gregori odpovědět

zenodal 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1Wz9E...
https://colab.research.google.com/drive/1Mfgr...
https://colab.research.google.com/drive/1CQqw...
https://colab.research.google.com/drive/1klu_...
https://colab.research.google.com/drive/1qNLJ...
https://colab.research.google.com/drive/15MmD...
https://colab.research.google.com/drive/1n3hy...
https://colab.research.google.com/drive/1YukD...
https://colab.research.google.com/drive/1Lw3I...
https://colab.research.google.com/drive/1-p4N...
https://www.cebusafety.com/sliderpromobmf2-2/

, javnia quaralyah odpovědět

javnia 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1n0DT...
https://colab.research.google.com/drive/1PdDT...
https://colab.research.google.com/drive/1_Bz5...
https://colab.research.google.com/drive/1u7UI...
https://colab.research.google.com/drive/14ix6...
https://colab.research.google.com/drive/1TDIJ...
https://colab.research.google.com/drive/1o0R9...
https://colab.research.google.com/drive/1Mjf4...
https://colab.research.google.com/drive/1SwD8...
https://colab.research.google.com/drive/1E19i...
https://grocery-delivery.co.uk/product/yolk-f...

, annegaze markos odpovědět

annegaze 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/11Xal...
https://colab.research.google.com/drive/1by5V...
https://colab.research.google.com/drive/1sY6c...
https://colab.research.google.com/drive/1drIx...
https://colab.research.google.com/drive/1yBx3...
https://colab.research.google.com/drive/1kpPE...
https://colab.research.google.com/drive/1_v30...
https://colab.research.google.com/drive/1naZi...
https://colab.research.google.com/drive/1lvAs...
https://colab.research.google.com/drive/1zLJo...
lawnwoodsnakesanctuary.co.za/snakes-and-volun...

, ansivan qwynton odpovědět

ansivan 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/14Gvb...
https://colab.research.google.com/drive/1NYFW...
https://colab.research.google.com/drive/1XTZ9...
https://colab.research.google.com/drive/1QUif...
https://colab.research.google.com/drive/1bt32...
https://colab.research.google.com/drive/17QvA...
https://colab.research.google.com/drive/14vdM...
https://colab.research.google.com/drive/13OjF...
https://colab.research.google.com/drive/1OVhy...
https://colab.research.google.com/drive/1EgsU...
lastguitar.sblo.jp/article/175895895.html

, jeselly colbert odpovědět

jeselly 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1TbKw...
https://colab.research.google.com/drive/1VSqi...
https://colab.research.google.com/drive/1NJeB...
https://colab.research.google.com/drive/1T1qB...
https://colab.research.google.com/drive/18slq...
https://colab.research.google.com/drive/1OTXO...
https://colab.research.google.com/drive/1AKD1...
https://colab.research.google.com/drive/1SpK5...
https://colab.research.google.com/drive/1dYvW...
https://colab.research.google.com/drive/1JC_d...
https://herbalng.com/product/%DA%86%D8%A7%DB%...

, harqui marchiah odpovědět

harqui 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1w0MT...
https://colab.research.google.com/drive/15Lc8...
https://colab.research.google.com/drive/1tHFB...
https://colab.research.google.com/drive/1TZFi...
https://colab.research.google.com/drive/1Iz5c...
https://colab.research.google.com/drive/1JmKL...
https://colab.research.google.com/drive/1zXdc...
https://colab.research.google.com/drive/1qtu4...
https://colab.research.google.com/drive/1HkXs...
https://colab.research.google.com/drive/1jo2I...
https://www.unstick.ca/5-tips-for-the-ultimat...

, nanfrey takarra odpovědět

nanfrey 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1Ti3t...
https://colab.research.google.com/drive/1ptV2...
https://colab.research.google.com/drive/1OBey...
https://colab.research.google.com/drive/1B0GI...
https://colab.research.google.com/drive/1QoQ9...
https://colab.research.google.com/drive/1RN6X...
https://colab.research.google.com/drive/1fa59...
https://colab.research.google.com/drive/1wXQt...
https://colab.research.google.com/drive/1ORD7...
https://colab.research.google.com/drive/10bYk...
sercomar.es/gallery/donec-rutrum-nisi/

, chavann pacifica odpovědět

chavann 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1f6Hv...
https://colab.research.google.com/drive/1KKWv...
https://colab.research.google.com/drive/132im...
https://colab.research.google.com/drive/1sheP...
https://colab.research.google.com/drive/14T5F...
https://colab.research.google.com/drive/1QA66...
https://colab.research.google.com/drive/1Rmcy...
https://colab.research.google.com/drive/1C0cM...
https://colab.research.google.com/drive/1wUhq...
https://colab.research.google.com/drive/1jJT8...
charlesjohnandersson.se/vanersborg/small-old-...

, scanmar ormond odpovědět

scanmar 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/18opJ...
https://colab.research.google.com/drive/1tlvP...
https://colab.research.google.com/drive/1Kb40...
https://colab.research.google.com/drive/1_AkH...
https://colab.research.google.com/drive/1oODv...
https://colab.research.google.com/drive/13qt_...
https://colab.research.google.com/drive/1hU8C...
https://colab.research.google.com/drive/1CAuk...
https://colab.research.google.com/drive/1bddC...
https://colab.research.google.com/drive/1s5NG...
cocinas-iscaser.es/consejos-para-cocinas-pequ...

, octaqui daniel odpovědět

octaqui 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/14jro...
https://colab.research.google.com/drive/1ry6M...
https://colab.research.google.com/drive/1cKQg...
https://colab.research.google.com/drive/18FQJ...
https://colab.research.google.com/drive/1xGqo...
https://colab.research.google.com/drive/1YWjB...
https://colab.research.google.com/drive/1mY3_...
https://colab.research.google.com/drive/1xnju...
https://colab.research.google.com/drive/1bFXc...
https://colab.research.google.com/drive/1cOTP...
https://always-be-happy.com/2021/07/30/202107...

, jainewt multitudes odpovědět

jainewt 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1xn7I...
https://colab.research.google.com/drive/1koa_...
https://colab.research.google.com/drive/1lXgZ...
https://colab.research.google.com/drive/1N5K7...
https://colab.research.google.com/drive/11LXq...
https://colab.research.google.com/drive/1agJF...
https://colab.research.google.com/drive/1RDHD...
https://colab.research.google.com/drive/1Gpya...
https://colab.research.google.com/drive/1HpQh...
https://colab.research.google.com/drive/1Dtzz...
https://huizapol.com/2quad-negdor/

, sanbir meigyn odpovědět

sanbir 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1nznT...
https://colab.research.google.com/drive/1Q6dT...
https://colab.research.google.com/drive/1lSq8...
https://colab.research.google.com/drive/1nBCJ...
https://colab.research.google.com/drive/1V_Jq...
https://colab.research.google.com/drive/1S0zA...
https://colab.research.google.com/drive/1tpG_...
https://colab.research.google.com/drive/1E_J-...
https://colab.research.google.com/drive/11V9h...
https://colab.research.google.com/drive/1_Sad...
https://fuzokubu.com/kanto/8543

, gugllav conner odpovědět

gugllav 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1yBIm...
https://colab.research.google.com/drive/1lepd...
https://colab.research.google.com/drive/1Xpxf...
https://colab.research.google.com/drive/1GN6p...
https://colab.research.google.com/drive/1H2dL...
https://colab.research.google.com/drive/1YFO5...
https://colab.research.google.com/drive/1x0b4...
https://colab.research.google.com/drive/1WTvL...
https://colab.research.google.com/drive/168JR...
https://colab.research.google.com/drive/1YCWI...
https://www.islamicrophone.com/2020/07/20/all...

, dasfawn darlyne odpovědět

dasfawn 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1z2Fx...
https://colab.research.google.com/drive/1Lql-...
https://colab.research.google.com/drive/1H7fg...
https://colab.research.google.com/drive/10XIX...
https://colab.research.google.com/drive/18QkT...
https://colab.research.google.com/drive/1Ux4D...
https://colab.research.google.com/drive/1V2z-...
https://colab.research.google.com/drive/1FAcW...
https://colab.research.google.com/drive/1NYLH...
https://colab.research.google.com/drive/1diSG...
www.aubusson.fr/?attachment_id=16172

, carlali moinah odpovědět

carlali 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1iNh5...
https://colab.research.google.com/drive/1jm2u...
https://colab.research.google.com/drive/1c5Vx...
https://colab.research.google.com/drive/1dkqj...
https://colab.research.google.com/drive/1AJd1...
https://colab.research.google.com/drive/10yqG...
https://colab.research.google.com/drive/1Sw7r...
https://colab.research.google.com/drive/13et0...
https://colab.research.google.com/drive/13DDq...
https://colab.research.google.com/drive/1QXiM...
www.quentin-perceval.fr/chine/?q=node/41&page...

, chrieerv patonga odpovědět

chrieerv 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1ykrK...
https://colab.research.google.com/drive/1pvCV...
https://colab.research.google.com/drive/17R6q...
https://colab.research.google.com/drive/1mSnT...
https://colab.research.google.com/drive/1Ebh9...
https://colab.research.google.com/drive/1pEJb...
https://colab.research.google.com/drive/14lXi...
https://colab.research.google.com/drive/1U2aR...
https://colab.research.google.com/drive/1tRY3...
https://colab.research.google.com/drive/1_YTW...
https://www.seminuevoscer.com.mx/jeep-cheroke...


Strana:  1 ... « předchozí  4 5 6 7 8 9 10 11 12   další » ... 177