Kategorie: Aktuality

Témata bakalářských a diplomových prací z psychologie

Bakalářské a diplomové práce by měly být podle interního katedrového termínu zadány do 1. 3. 2021. Období října až prosince využijte k oslovení vyučujících, jejichž témata vás zaujala. Vyučující vám sdělí svá očekávání a podmínky pro spolupráci, případně vás budou informovat o počtu lidí, kteří již o téma projevili zájem. Optimální je konzultovat více témat s více vyučujícími. Nespěchejte s konečným rozhodnutím, které téma budete zpracovávat. V případě bakalářských prací není vítáno, aby s návrhem vlastních témat přicházeli sami studující. Snažte se proto ze seznamu vybrat téma, které je nejbližší vašemu zájmu a navrhněte školiteli/ce, jak by bylo možné z vašeho hlediska téma realizovat - přesné znění témat lze obvykle vyjednat tak, aby vyhovovalo jak školiteli/ce, tak studentovi/ce.

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

PhDr. Dana Bittnerová, Ph.D.
• Cesta za vzděláním: vzdělávací strategie vysokoškolsky vzdělaných Romů.
• To co nás spojuje. Reflexe mezigeneračních vztahů v rodinách s migrační zkušeností.
• Motiv jinakosti ("otherness") v narativech mladých lidí s migrační zkušeností.
Kvalitativní výzkumy založené na rozhovorech a pokud bude možno na zúčastněném pozorování (zejména téma 2). Ukotveno s sociální psychologii a antropologii.

Mgr. David Doubek, Ph.D.
• Psychologické zhodnocení působení hudebně sociálního projektu Timbalooloo ve škole a jeho vliv na tvořivost, komunikaci, otevřenost. (1 student)
• Subkulturní identity ve škole. Etnografická studie. (1 student)
• Integrace dětí z etnických menšin ve škole z hlediska vrstevnické sociální skupiny. /Etnografie (1 student)

Mgr. Anna Frombergerová
• Testování profesní orientace u žáků ZŠ (či gymnázií)
• Testování inteligence u žáků se specifickými poruchami učení
• Primární prevence rizikového chování (možno zaměřit se na efektivitu konkrétního programu, možnosti prevence na půdě školy, na konkrétní oblast RCH apod.) - upřednostňuji zájemce s profesní zkušeností s programy PP
(Všechna témata budou konkretizována podle zájmu a možností studentů. Může se jednat o kvalitativní i kvantitativní studie - některá data k vyhodnocení jsou k dispozici.)

PhDr. Radka High, Ph.D.
• Role chemie/biologie v životě nadaných žáků (narativní analýza 3-5 nejlepších chemiků/biologů ze základních škol)
• Profesní identita akademických pracovníků UK (analýza focus groups)
Časová perspektiva nadaných dětí (kvantitativní výzkumná studie)

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
• Otec geek: výchovné postupy užívání digitálních technologií z perspektivy otců s vysokou digitální gramotností (případové studie)
• Sociální kontakt ve virtuálních světech během COVID-19 (analýza motivace hráčů online videoher či aktérů v dalších persistentních virtuálních prostředích, např. sociálních médiích)
• Online vzdělávání očima studentů VŠ (aneb „je toto e-learning, jak jsme si ho představovali?")
• Videohry a moderní herní formy v psychologických souvislostech (konkrétní volba tématu po domluvě)
• Digitální technologie ve vzdělávání a výchově (konkrétní volba tématu po domluvě)

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
• Krize středního věku: interpretativní fenomenologická analýza (podmínka: přístup ke 3 - 5 lidem ve věku 45 - 60 ochotným zpětně vyprávět o své životní zkušenosti)


PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - přehledová studie výzkumů daného jevu
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - dotazníkové šetření


Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
• Životní dráha osoby od dětství do dospělosti a stáří (significant others, idoly, koníčky, zájmy, volba povolání, kariéra), pomocí rozhovoru
• Psychobiografie slavné osoby (pomocí literárních pramenů)
• Psychologický rozbor uměleckého textu

Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
• Dítě v ohrožení - možnosti spolupráce školního psychologa a oddělení sociálně-právního oddělení (kazuistická studie)
• Školní neúspěšnost v českém jazyce - co je podstatné, aby žáci ovládali?
• Student se specifickou vzdělávací potřebou na VŠ/SŠ v době pandemie (možno 2 studenty)
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a učitelů v době pandemie


Doc. PaeDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
• Vzdělávací potřeby dětí z rodin se socioekonomickým znevýhodněním z pohledu školního psychologa
• Problémové chování žáků 1. st. z pohledu učitele
• Problémové chování žáků 2. st. z pohledu učitele

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
• Výchovné strategie rodičů pro regulaci užívání digitálních technologií u svých dětí

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
• Monitoring nudy ve škole
• Analýza strachu ve škole

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
• Zkušenost s on-line výukou na 1. stupni ZŠ, kvalitativní design založený na rozhovorech s min. 5 učiteli a učitelkami, kteří byli nuceni přejít se svou třídou na on-line vyučování - k dispozici 1 volné místo
• Zkušenost s on-line výukou na 2. stupni ZŠ, kvalitativní design založený na rozhovorech s min. 5 učiteli a učitelkami, kteří byli nuceni přejít ve svém předmětu na on-line vyučování, je třeba vyhledat 5 vyučujících se stejnou aprobací / předmětem - k dispozici 1 volné místo

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
• Psychologické poradenství pro VŠ studenty (téma zadáno)
• Životní plány dospívajících, kteří opouští ústavní výchovu
• Adaptace na základní školu u dětí s odkladem povinné školní docházky

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
• LGBT+ studující: co si myslí a dělají učitelé/učitelky (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Kdo je školně neúspěšné dítě? Učitelská nebo rodičovská definice (zapojení do probíhajícího výzkumu)

PhDr. Hana Sotáková
• Dilemata práce školního psychologa
• Sebepojetí jedinců s poruchou autistického spektra

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
• Psychologické aspekty osvojování cizího jazyka
• Kognitivní předpoklady rozvoje aritmetických dovedností

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
• Rodiče se žákem se SVP v době distančního vzdělávání - kazuistické studie

Mgr. Tereza Tetourová
• Specifika práce asistentů pedagoga se žáky s poruchami autistického spektra (zacíleno na sociální dovednosti)

Mgr. Ing. Petra Topková
• Implicitní (laické) teorie moudrosti u různých věkových skupin (1-2 studující)

Mgr. Marian Vanek
• Psychologické aspekty užívání tabákových výrobků (cigarety, vodní dýmky, IQOS, elektronické cigarety...).
• Psychologické aspekty párových tanců

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
• Hypersenzitivní osoby a jejich diagnostika
• Posttraumatický růst u osob se závažným pruběhem onemocnění covid

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
• Distanční výuka - kazuistika jedné rodiny
• Strategie vyučujících při podpoře rozvoje dítěte na 1. stupni ZŠ - srovnávací kazuistika dvou dětí

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

PhDr. Dana Bittnerová, Ph.D.
• Cesta za vzděláním: vzdělávací strategie vysokoškolsky vzdělaných Romů.
• To co nás spojuje. Reflexe mezigeneračních vztahů v rodinách s migrační zkušeností.
• Motiv jinakosti ("otherness") v narativech mladých lidí s migrační zkušeností.
Kvalitativní výzkumy založené na rozhovorech a pokud bude možno na zúčastněném pozorování (zejména téma 2). Ukotveno s sociální psychologii a antropologii.

Mgr. David Doubek, Ph.D.
• Distanční vyučování v sociálním vyloučení - postoje, strategie, coping. (2 studenti)

PhDr. Radka High, Ph.D.
• Časová perspektiva nadaných dětí (kvantitativní výzkumná studie)
• Role chemie/biologie v životě nadaných žáků (narativní analýza 3-5 nejlepších chemiků/biologů ze základních škol)
• Profesní identita akademických pracovníků UK (analýza focus groups)

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
• Otec geek: výchovné postupy užívání digitálních technologií z perspektivy otců s vysokou digitální gramotností (případové studie)
• Sociální kontakt ve virtuálních světech během COVID-19 (analýza motivace hráčů online videoher či aktérů v dalších persistentních virtuálních prostředích, např. sociálních médiích)
• Online vzdělávání očima studentů VŠ (aneb „je toto e-learning, jak jsme si ho představovali?")
• Digitální technologie ve vzdělávání a výchově (konkrétní volba tématu po domluvě)
• Videohry a moderní herní formy v psychologických souvislostech (konkrétní volba tématu po domluvě)

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
• Krize středního věku z hlediska psychoterapeutů (podmínka: přístup ke 3 - 5 psychoterapeutům různých směrů ochotných vyprávět o této problematice u svých klientů)

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - přehledová studie výzkumů daného jevu
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - dotazníkové šetření

Mgr. Ivana Křížová, Ph.D.
• Závislosti v klinicko-psychologické péči.


PhDr. Michaela Kubátová (Pejchalová)
• Přínosy a rizika humoru ve výuce
• Vedení třídnických hodin na základní škole v době distanční výuky

Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
• Životní dráha osoby od dětství do dospělosti a stáří (significant others, idoly, koníčky, zájmy, volba povolání, kariéra), pomocí rozhovoru
• Psychobiografie slavné osoby (pomocí literárních pramenů)
• Psychologický rozbor uměleckého textu

Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
• Čtení a psaní - vztah základních gramotnostních dovedností. (DP zadáno)
• Dítě v ohrožení - možnosti spolupráce školního psychologa a oddělení sociálně-právního oddělení (kazuistická studie)
• Školní neúspěšnost v českém jazyce - co je podstatné, aby žáci ovládali?
• Student se specifickou vzdělávací potřebou na VŠ/SŠ v době pandemie (možno 2 studenty)
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a učitelů v době pandemie


Doc. PaeDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
• Písemná produkce u žáků 2. st. ZŠ (1 práce kvalitativní, 1 práce kvantitativní)
• Písemná produkce u žáků s poruchami učení
• Písemná produkce u žáků s vývojovou dysfázií
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a školského poradenského zařízení z pohledu obou aktérů (školní psycholog vs. poradenský psycholog)
• Psychologické aspekty předčasných odchodů ze VŠ vzdělávání

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
• Výchovné strategie rodičů pro regulaci užívání digitálních technologií u svých dětí

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
• Souvislost volních charakteristik žáků a nudy ve škole
• Zvládání školní nudy

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
• Spolupráce učitelky a asistentky pedagoga, kvalitativní design založený na rozhovorech s cca 5 dvojicemi, které spolupracují 2 roky a déle. K dispozici 1 volné místo.
• Význam supervize realizované na základní škole. Kvalitativní výzkum založený na zkušenostech supervizorů (rozhovory), kteří vstupují do různých resortů a mohou reflektovat svou zkušenost se školstvím. K dispozici, 1 volné místo.

Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
• Vyšetřování osobnostního fungování úzkostných pacientů

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
• Změny sebepojetí u rodičů, kteří adoptovali dítě(téma zadáno)
• Prenatální ztráta (téma zadáno)
• Individuální výchovný program jako nástroj školního poradenského pracoviště

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
• Postavení LGBT studujících ve třídním kolektivu (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Vztah školy a homoparentálních rodin (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Školně neúspěšné dítě: učitelská/rodičovská definice (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Naše dítě je chytré: Porovnání školní zdatnosti z pohledu rodičů, vyučujících a kognitivních testů (zapojení do probíhajícího výzkumu)

PhDr. Hana Sotáková
• Psychologické aspekty mladistvých v nařízené institucionální péči (zadáno)
• Sociální vztahy u jedinců s poruchou autistického spektra (zadáno)

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
• Psychologické aspekty osvojování cizího jazyka
• Kognitivní předpoklady rozvoje aritmetických dovedností

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
• Způsoby práce s učivem v době distančního vzdělávání -. učitelská perspektiva

Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
• Vyrostla jsem v dětském domově (rezervováno) - zejména pro studující Učitelství 1. stupně ZŠ
• Pěstounská péče a vzdělávání pěstounů - zejména pro studující Učitelství 1. stupně ZŠ

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
• Posttraumatický růst u osob se závažným pruběhem onemocnění covid

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
• Distanční výuka - zápletka rodinného příběhu - kazuistika
• Distanční výuka - komunikace rodiny a školy (kvalitativní výzkum)
• Přístup učitelek při podpoře dětí na 1 stupni základní školy

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 153
, gohahylm fausteena odpovědět

gohahylm b440ab7deb https://mrlalitchoudhary.wixsite.com/bajrange...
https://www.base51fitness.com/profile/ningaio...
https://www.juabkk.com/profile/javonahmeygynk...
https://www.wellspringmedicalspa.com/profile/...
https://www.cannabishighcookingschool.com/pro...
https://www.mydoxieheaven.com/profile/ransome...
https://www.jerome-sery-dieteticien68.fr/prof...
https://www.theyogibinary.com/profile/chandan...
https://www.callusracing.com/profile/walicemu...
https://www.agrim.ro/profile/XML-Printer-Crac...

, gioimag intelligent odpovědět

gioimag b440ab7deb https://www.novotempoeua.com/profile/CyberPro...
https://www.totalskinnd.com/profile/blanquabl...
https://www.aishwaryajayal.com/profile/Appnim...
https://www.edukidsweb.com/profile/olynkahran...
https://zh.katherineflaminifitness.org/profil...
https://www.wa-kyo.org/profile/leasahyalikaiv...
https://www.cadacelulaunagalaxia.org/profile/...
https://www.staceyjade.co.uk/profile/SubScrib...
https://hi.ergoflex.in/profile/Join-Merge-Com...
https://www.earthsangha.org/profile/yanethmwa...

, yendel oneness odpovědět

yendel b440ab7deb https://www.bioinfosolutions.com/profile/vlas...
https://www.crystalwillingham.com/profile/ind...
https://fr.duvka.com/profile/Sharp-IMG-Viewer...
https://www.masspreschool.com/profile/larklyn...
https://www.ssttar.com/profile/Photo-Viewer-A...
https://www.raestudios-sf.com/profile/PyElph-...
https://www.cirencesterac.com/profile/kaflina...
https://www.simplylivingfrance.com/profile/an...
https://www.steelemagnoliasanctuary.com/profi...
https://www.completion7byjmarie.com/profile/t...

, xylelo elianne odpovědět

xylelo 6add127376 https://ringchildpapu.weebly.com
https://klehidosme.weebly.com
https://cardpepeli.weebly.com
https://dehalisa.weebly.com
https://mastdarecbo.weebly.com
https://gingsoundlangtic.weebly.com
https://funcreringbac.weebly.com
https://rarisole.weebly.com
https://tretinguixy.weebly.com
https://elplanmarco.weebly.com

, margle veradys odpovědět

margle 6add127376 https://unemummo.weebly.com
https://edtevixe.weebly.com
https://anattiri.weebly.com
https://tabboretgars.weebly.com
https://aldiaprepel.weebly.com
https://ninglongnalno.weebly.com
https://tlemninihat.weebly.com
https://kastithumbro.weebly.com
https://dumpdecade.weebly.com
https://unadenex.weebly.com

, melbelt napoleon odpovědět

melbelt 6add127376 https://omasunbe.weebly.com
https://provbarciobrig.weebly.com
https://midetunist.weebly.com
https://inrehutu.weebly.com
https://terlidorro.weebly.com
https://aranagat.weebly.com
https://desnighligi.weebly.com
https://usidmachor.weebly.com
https://thebanphopo.weebly.com
https://foyportbackpren.weebly.com

, marmdaea paityn odpovědět

marmdaea 6add127376 https://rchecgyousaleab.weebly.com
https://ahperjupy.weebly.com
https://turnrelosubs.weebly.com
https://sioperkuna.weebly.com
https://cosdarule.weebly.com
https://resttidolna.weebly.com
https://dienchecacde.weebly.com
https://astanhermfond.weebly.com
https://waykatiti.weebly.com
https://reiferingcorn.weebly.com

, elyema silsan odpovědět

elyema 6add127376 https://dharbidowntu.weebly.com
https://simogoldbi.weebly.com
https://disfslathmarsi.weebly.com
https://isgiaspidex.weebly.com
https://tinseejecwa.weebly.com
https://inesetkhar.weebly.com
https://riejuchildjour.weebly.com
https://aticalphe.weebly.com
https://diodinmave.weebly.com
https://gogghenori.weebly.com

, wynecar leionel odpovědět

wynecar 6add127376 https://refpesymsa.weebly.com
https://alexditos.weebly.com
https://stolcatneefit.weebly.com
https://rextwittgode.weebly.com
https://aladmonip.weebly.com
https://afamenle.weebly.com
https://myecreatwaything.weebly.com
https://brilrecriata.weebly.com
https://tachasarwebc.weebly.com
https://otprodallo.weebly.com

, eujidal selden odpovědět

eujidal 6add127376 https://prominovdjok.weebly.com
https://sosubsmenre.weebly.com
https://myslaverhi.weebly.com
https://frachurdcari.weebly.com
https://erleleca.weebly.com
https://unfreecmoirie.weebly.com
https://basserifigh.weebly.com
https://apavgela.weebly.com
https://rassatitas.weebly.com
https://chickbuvidup.weebly.com

, avrywal karnik odpovědět

avrywal 6add127376 https://trajthabige.weebly.com
https://zarelitu.weebly.com
https://lilunalcard.weebly.com
https://abemsores.weebly.com
https://britophordrag.weebly.com
https://saddrirabpie.weebly.com
https://nrewustende.weebly.com
https://tilofadi.weebly.com
https://hydsedihis.weebly.com
https://bronracbioti.weebly.com

, chrylaq hallward odpovědět

chrylaq 6add127376 https://venutmenet.weebly.com
https://stafpinfarand.weebly.com
https://sohabiri.weebly.com
https://unilacmen.weebly.com
https://precgasdili.weebly.com
https://kilzicoopo.weebly.com
https://flutcanafe.weebly.com
https://tesumpnothy.weebly.com
https://melockvero.weebly.com
https://memimarchxuan.weebly.com

, ivapipp raygan odpovědět

ivapipp 6add127376 https://ditywesi.weebly.com
https://upaltete.weebly.com
https://omasunbe.weebly.com
https://provbarciobrig.weebly.com
https://mecedere.weebly.com
https://presregsmillcal.weebly.com
https://detingtabra.weebly.com
https://fecomandge.weebly.com
https://carrebattvi.weebly.com
https://tracogamal.weebly.com

, berphi darnell odpovědět

berphi 6add127376 https://tracogamal.weebly.com
https://thiosfinwhimvio.weebly.com
https://diacocounra.weebly.com
https://baydisaran.weebly.com
https://lighmindcontwac.weebly.com
https://diakyalima.weebly.com
https://adzavitass.weebly.com
https://unthertendlong.weebly.com
https://movimada.weebly.com
https://vimouvisro.weebly.com

, larnoe ninette odpovědět

larnoe 6add127376 https://lerspenkingving.weebly.com
https://highflorical.weebly.com
https://butmyoriskart.weebly.com
https://gagaspracer.weebly.com
https://pralmolichin.weebly.com
https://plumesextbas.weebly.com
https://kanncoommaoglow.weebly.com
https://lastiotaka.weebly.com
https://cadowteti.weebly.com
https://snudivsculic.weebly.com

, karlbetu vancka odpovědět

karlbetu 6add127376 https://climeacerut.weebly.com
https://dunbipiwi.weebly.com
https://critunpede.weebly.com
https://neyventisa.weebly.com
https://rietamiro.weebly.com
https://bicompfine.weebly.com
https://centzingniti.weebly.com
https://muharkipac.weebly.com
https://braheshipti.weebly.com
https://kannthitonve.weebly.com

, emmgarv holdah odpovědět

emmgarv 6add127376 https://rwalwopalo.weebly.com
https://mecedere.weebly.com
https://ademenno.weebly.com
https://houchidanpea.weebly.com
https://wersmumbtreman.weebly.com
https://ciatebephal.weebly.com
https://teowamewal.weebly.com
https://dharbidowntu.weebly.com
https://simogoldbi.weebly.com
https://disfslathmarsi.weebly.com

, rafmari sherrie odpovědět

rafmari 6add127376 https://damdetire.weebly.com
https://reiferingcorn.weebly.com
https://cumendigat.weebly.com
https://waykatiti.weebly.com
https://astanhermfond.weebly.com
https://dienchecacde.weebly.com
https://resttidolna.weebly.com
https://cosdarule.weebly.com
https://sioperkuna.weebly.com
https://turnrelosubs.weebly.com

, gaetambr talala odpovědět

gaetambr 6add127376 https://melogvoma.weebly.com
https://supguedentrest.weebly.com
https://taitrichgaubor.weebly.com
https://nonthillderec.weebly.com
https://freemonadgrum.weebly.com
https://riesunadard.weebly.com
https://kbustivena.weebly.com
https://suefenporthsuc.weebly.com
https://padelite.weebly.com
https://unmesydni.weebly.com

, lynembr fentonshire odpovědět

lynembr 6add127376 https://fomeduckko.weebly.com
https://erlartima.weebly.com
https://wardfrecexbris.weebly.com
https://teteloovi.weebly.com
https://nowoophisac.weebly.com
https://reescondtophe.weebly.com
https://vawifirmse.weebly.com
https://floodtalmosi.weebly.com
https://outcomreho.weebly.com
https://learfupaddnav.weebly.com


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 153