Kategorie: Aktuality

Témata bakalářských a diplomových prací z psychologie

Bakalářské a diplomové práce by měly být podle interního katedrového termínu zadány do 1. 3. 2021. Období října až prosince využijte k oslovení vyučujících, jejichž témata vás zaujala. Vyučující vám sdělí svá očekávání a podmínky pro spolupráci, případně vás budou informovat o počtu lidí, kteří již o téma projevili zájem. Optimální je konzultovat více témat s více vyučujícími. Nespěchejte s konečným rozhodnutím, které téma budete zpracovávat. V případě bakalářských prací není vítáno, aby s návrhem vlastních témat přicházeli sami studující. Snažte se proto ze seznamu vybrat téma, které je nejbližší vašemu zájmu a navrhněte školiteli/ce, jak by bylo možné z vašeho hlediska téma realizovat - přesné znění témat lze obvykle vyjednat tak, aby vyhovovalo jak školiteli/ce, tak studentovi/ce.

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

PhDr. Dana Bittnerová, Ph.D.
• Cesta za vzděláním: vzdělávací strategie vysokoškolsky vzdělaných Romů.
• To co nás spojuje. Reflexe mezigeneračních vztahů v rodinách s migrační zkušeností.
• Motiv jinakosti ("otherness") v narativech mladých lidí s migrační zkušeností.
Kvalitativní výzkumy založené na rozhovorech a pokud bude možno na zúčastněném pozorování (zejména téma 2). Ukotveno s sociální psychologii a antropologii.

Mgr. David Doubek, Ph.D.
• Psychologické zhodnocení působení hudebně sociálního projektu Timbalooloo ve škole a jeho vliv na tvořivost, komunikaci, otevřenost. (1 student)
• Subkulturní identity ve škole. Etnografická studie. (1 student)
• Integrace dětí z etnických menšin ve škole z hlediska vrstevnické sociální skupiny. /Etnografie (1 student)

Mgr. Anna Frombergerová
• Testování profesní orientace u žáků ZŠ (či gymnázií)
• Testování inteligence u žáků se specifickými poruchami učení
• Primární prevence rizikového chování (možno zaměřit se na efektivitu konkrétního programu, možnosti prevence na půdě školy, na konkrétní oblast RCH apod.) - upřednostňuji zájemce s profesní zkušeností s programy PP
(Všechna témata budou konkretizována podle zájmu a možností studentů. Může se jednat o kvalitativní i kvantitativní studie - některá data k vyhodnocení jsou k dispozici.)

PhDr. Radka High, Ph.D.
• Role chemie/biologie v životě nadaných žáků (narativní analýza 3-5 nejlepších chemiků/biologů ze základních škol)
• Profesní identita akademických pracovníků UK (analýza focus groups)
Časová perspektiva nadaných dětí (kvantitativní výzkumná studie)

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
• Otec geek: výchovné postupy užívání digitálních technologií z perspektivy otců s vysokou digitální gramotností (případové studie)
• Sociální kontakt ve virtuálních světech během COVID-19 (analýza motivace hráčů online videoher či aktérů v dalších persistentních virtuálních prostředích, např. sociálních médiích)
• Online vzdělávání očima studentů VŠ (aneb „je toto e-learning, jak jsme si ho představovali?")
• Videohry a moderní herní formy v psychologických souvislostech (konkrétní volba tématu po domluvě)
• Digitální technologie ve vzdělávání a výchově (konkrétní volba tématu po domluvě)

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
• Krize středního věku: interpretativní fenomenologická analýza (podmínka: přístup ke 3 - 5 lidem ve věku 45 - 60 ochotným zpětně vyprávět o své životní zkušenosti)


PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - přehledová studie výzkumů daného jevu
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - dotazníkové šetření


Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
• Životní dráha osoby od dětství do dospělosti a stáří (significant others, idoly, koníčky, zájmy, volba povolání, kariéra), pomocí rozhovoru
• Psychobiografie slavné osoby (pomocí literárních pramenů)
• Psychologický rozbor uměleckého textu

Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
• Dítě v ohrožení - možnosti spolupráce školního psychologa a oddělení sociálně-právního oddělení (kazuistická studie)
• Školní neúspěšnost v českém jazyce - co je podstatné, aby žáci ovládali?
• Student se specifickou vzdělávací potřebou na VŠ/SŠ v době pandemie (možno 2 studenty)
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a učitelů v době pandemie


Doc. PaeDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
• Vzdělávací potřeby dětí z rodin se socioekonomickým znevýhodněním z pohledu školního psychologa
• Problémové chování žáků 1. st. z pohledu učitele
• Problémové chování žáků 2. st. z pohledu učitele

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
• Výchovné strategie rodičů pro regulaci užívání digitálních technologií u svých dětí

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
• Monitoring nudy ve škole
• Analýza strachu ve škole

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
• Zkušenost s on-line výukou na 1. stupni ZŠ, kvalitativní design založený na rozhovorech s min. 5 učiteli a učitelkami, kteří byli nuceni přejít se svou třídou na on-line vyučování - k dispozici 1 volné místo
• Zkušenost s on-line výukou na 2. stupni ZŠ, kvalitativní design založený na rozhovorech s min. 5 učiteli a učitelkami, kteří byli nuceni přejít ve svém předmětu na on-line vyučování, je třeba vyhledat 5 vyučujících se stejnou aprobací / předmětem - k dispozici 1 volné místo

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
• Psychologické poradenství pro VŠ studenty (téma zadáno)
• Životní plány dospívajících, kteří opouští ústavní výchovu
• Adaptace na základní školu u dětí s odkladem povinné školní docházky

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
• LGBT+ studující: co si myslí a dělají učitelé/učitelky (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Kdo je školně neúspěšné dítě? Učitelská nebo rodičovská definice (zapojení do probíhajícího výzkumu)

PhDr. Hana Sotáková
• Dilemata práce školního psychologa
• Sebepojetí jedinců s poruchou autistického spektra

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
• Psychologické aspekty osvojování cizího jazyka
• Kognitivní předpoklady rozvoje aritmetických dovedností

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
• Rodiče se žákem se SVP v době distančního vzdělávání - kazuistické studie

Mgr. Tereza Tetourová
• Specifika práce asistentů pedagoga se žáky s poruchami autistického spektra (zacíleno na sociální dovednosti)

Mgr. Ing. Petra Topková
• Implicitní (laické) teorie moudrosti u různých věkových skupin (1-2 studující)

Mgr. Marian Vanek
• Psychologické aspekty užívání tabákových výrobků (cigarety, vodní dýmky, IQOS, elektronické cigarety...).
• Psychologické aspekty párových tanců

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
• Hypersenzitivní osoby a jejich diagnostika
• Posttraumatický růst u osob se závažným pruběhem onemocnění covid

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
• Distanční výuka - kazuistika jedné rodiny
• Strategie vyučujících při podpoře rozvoje dítěte na 1. stupni ZŠ - srovnávací kazuistika dvou dětí

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

PhDr. Dana Bittnerová, Ph.D.
• Cesta za vzděláním: vzdělávací strategie vysokoškolsky vzdělaných Romů.
• To co nás spojuje. Reflexe mezigeneračních vztahů v rodinách s migrační zkušeností.
• Motiv jinakosti ("otherness") v narativech mladých lidí s migrační zkušeností.
Kvalitativní výzkumy založené na rozhovorech a pokud bude možno na zúčastněném pozorování (zejména téma 2). Ukotveno s sociální psychologii a antropologii.

Mgr. David Doubek, Ph.D.
• Distanční vyučování v sociálním vyloučení - postoje, strategie, coping. (2 studenti)

PhDr. Radka High, Ph.D.
• Časová perspektiva nadaných dětí (kvantitativní výzkumná studie)
• Role chemie/biologie v životě nadaných žáků (narativní analýza 3-5 nejlepších chemiků/biologů ze základních škol)
• Profesní identita akademických pracovníků UK (analýza focus groups)

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
• Otec geek: výchovné postupy užívání digitálních technologií z perspektivy otců s vysokou digitální gramotností (případové studie)
• Sociální kontakt ve virtuálních světech během COVID-19 (analýza motivace hráčů online videoher či aktérů v dalších persistentních virtuálních prostředích, např. sociálních médiích)
• Online vzdělávání očima studentů VŠ (aneb „je toto e-learning, jak jsme si ho představovali?")
• Digitální technologie ve vzdělávání a výchově (konkrétní volba tématu po domluvě)
• Videohry a moderní herní formy v psychologických souvislostech (konkrétní volba tématu po domluvě)

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
• Krize středního věku z hlediska psychoterapeutů (podmínka: přístup ke 3 - 5 psychoterapeutům různých směrů ochotných vyprávět o této problematice u svých klientů)

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - přehledová studie výzkumů daného jevu
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - dotazníkové šetření

Mgr. Ivana Křížová, Ph.D.
• Závislosti v klinicko-psychologické péči.


PhDr. Michaela Kubátová (Pejchalová)
• Přínosy a rizika humoru ve výuce
• Vedení třídnických hodin na základní škole v době distanční výuky

Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
• Životní dráha osoby od dětství do dospělosti a stáří (significant others, idoly, koníčky, zájmy, volba povolání, kariéra), pomocí rozhovoru
• Psychobiografie slavné osoby (pomocí literárních pramenů)
• Psychologický rozbor uměleckého textu

Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
• Čtení a psaní - vztah základních gramotnostních dovedností. (DP zadáno)
• Dítě v ohrožení - možnosti spolupráce školního psychologa a oddělení sociálně-právního oddělení (kazuistická studie)
• Školní neúspěšnost v českém jazyce - co je podstatné, aby žáci ovládali?
• Student se specifickou vzdělávací potřebou na VŠ/SŠ v době pandemie (možno 2 studenty)
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a učitelů v době pandemie


Doc. PaeDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
• Písemná produkce u žáků 2. st. ZŠ (1 práce kvalitativní, 1 práce kvantitativní)
• Písemná produkce u žáků s poruchami učení
• Písemná produkce u žáků s vývojovou dysfázií
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a školského poradenského zařízení z pohledu obou aktérů (školní psycholog vs. poradenský psycholog)
• Psychologické aspekty předčasných odchodů ze VŠ vzdělávání

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
• Výchovné strategie rodičů pro regulaci užívání digitálních technologií u svých dětí

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
• Souvislost volních charakteristik žáků a nudy ve škole
• Zvládání školní nudy

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
• Spolupráce učitelky a asistentky pedagoga, kvalitativní design založený na rozhovorech s cca 5 dvojicemi, které spolupracují 2 roky a déle. K dispozici 1 volné místo.
• Význam supervize realizované na základní škole. Kvalitativní výzkum založený na zkušenostech supervizorů (rozhovory), kteří vstupují do různých resortů a mohou reflektovat svou zkušenost se školstvím. K dispozici, 1 volné místo.

Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
• Vyšetřování osobnostního fungování úzkostných pacientů

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
• Změny sebepojetí u rodičů, kteří adoptovali dítě(téma zadáno)
• Prenatální ztráta (téma zadáno)
• Individuální výchovný program jako nástroj školního poradenského pracoviště

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
• Postavení LGBT studujících ve třídním kolektivu (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Vztah školy a homoparentálních rodin (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Školně neúspěšné dítě: učitelská/rodičovská definice (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Naše dítě je chytré: Porovnání školní zdatnosti z pohledu rodičů, vyučujících a kognitivních testů (zapojení do probíhajícího výzkumu)

PhDr. Hana Sotáková
• Psychologické aspekty mladistvých v nařízené institucionální péči (zadáno)
• Sociální vztahy u jedinců s poruchou autistického spektra (zadáno)

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
• Psychologické aspekty osvojování cizího jazyka
• Kognitivní předpoklady rozvoje aritmetických dovedností

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
• Způsoby práce s učivem v době distančního vzdělávání -. učitelská perspektiva

Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
• Vyrostla jsem v dětském domově (rezervováno) - zejména pro studující Učitelství 1. stupně ZŠ
• Pěstounská péče a vzdělávání pěstounů - zejména pro studující Učitelství 1. stupně ZŠ

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
• Posttraumatický růst u osob se závažným pruběhem onemocnění covid

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
• Distanční výuka - zápletka rodinného příběhu - kazuistika
• Distanční výuka - komunikace rodiny a školy (kvalitativní výzkum)
• Přístup učitelek při podpoře dětí na 1 stupni základní školy

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  10 11 12 13 14 15 16 17 18   další » ... 207
, froninhe gilmore odpovědět

froninhe c2936d4fca https://sway.office.com/IWqQKdEADmu8Gd2a
https://sway.office.com/LCClOo2H8R0cRBHR
https://sway.office.com/iESgDueOwwaV4VTD
https://sway.office.com/razf8SDmMvhOPClA
https://sway.office.com/asQcFzajUPEWfvd2
https://sway.office.com/TvdF2blJuRZxCOPS
https://sway.office.com/bfPjfNvwgXgGroMI
https://sway.office.com/tTetPMtlpdquvP5n
https://sway.office.com/WQdtRI4EFpIcwoWc
https://sway.office.com/pQlhWhGIkvbmqlXG
clan-banderos.de/web/index.php?site=profile&i...

, schpat blinnie odpovědět

schpat c2936d4fca https://sway.office.com/Va2QrqAAz6BuGy1h
https://sway.office.com/KBlteopFoGt0rzoA
https://sway.office.com/cS3y16RXIPECzMRy
https://sway.office.com/g0dFUVgJT4X0g1XN
https://sway.office.com/USHisY9yyTeNpV20
https://sway.office.com/7MEWTqVSlQslgZ6q
https://sway.office.com/UBnCeaqJ7AiLMwTY
https://sway.office.com/qZikCAHYe17i0B9Z
https://sway.office.com/7LF8oTH9L8cQC6Rg
https://sway.office.com/ms77SAPzCNaJnTvi
https://www.kumiemon.com/bbs

, zomqui correy odpovědět

zomqui c2936d4fca https://sway.office.com/cmnCIabfDWTyGiDu
https://sway.office.com/uFKMYJ3bHZF04Ygo
https://sway.office.com/1RjdKsEWTIjDwuuG
https://sway.office.com/JMO9aNIL3VlOG9Dl
https://sway.office.com/skMMVSHAA1VFkXeE
https://sway.office.com/zsz04I2goR9hLvgx
https://sway.office.com/aGPduHHkt6zIeU0e
https://sway.office.com/m03tHDK0Uwxs2HWe
https://sway.office.com/hshc8v46yYTQvqrT
https://sway.office.com/44Flxpo1M8cAlKp4
www.bobtail-geyersberg.de/g%C3%A4stebuch/

, zelmcon barnie odpovědět

zelmcon c2936d4fca https://sway.office.com/6jdHgml2qhbSsFZq
https://sway.office.com/SgOJ8djwpNGlnJ7a
https://sway.office.com/1r1pVRkBgdchLEBX
https://sway.office.com/AijqSIYUH8llW2Kj
https://sway.office.com/56v2abcXlkGBEJGW
https://sway.office.com/QYaSqyTmkkLL26vD
https://sway.office.com/xiEsZpANwn5fdDod
https://sway.office.com/3C02pwbj0eFuUiCR
https://sway.office.com/uWIJhqhhK2MqIwoi
https://sway.office.com/Dbu7mUjn6ZyyBejS
https://www.tourette.at/forum_/index.php?page...

, yoolhala janaki odpovědět

yoolhala c2936d4fca https://sway.office.com/F3R2sT5yGd9iIeZ0
https://sway.office.com/IDSveWnkMjJqRcJs
https://sway.office.com/7Oohuq99n8AWA7Ke
https://sway.office.com/MF7xcGPFNXfHimnZ
https://sway.office.com/1Rp4wwRDKlHLJtA9
https://sway.office.com/w7E0mVcPpkGUIsuo
https://sway.office.com/lFlushIMRVx0ubXA
https://sway.office.com/4xMPx8yFejDMArcr
https://sway.office.com/6PTzota2N5WrUvL7
https://sway.office.com/9AKDAuU69O7xa8MN
arknoa.sakura.ne.jp/cgi-bin/wazabbs/yybbs.cgi

, ollkri yagoonah odpovědět

ollkri c2936d4fca https://sway.office.com/VqHnkLjD4Ke3rYF6
https://sway.office.com/ffCB7mYQka4qjgiW
https://sway.office.com/A5AJwJEt2a3Jqpab
https://sway.office.com/c71qdASolGDIpHp4
https://sway.office.com/hb1h5fkaA7otuHR6
https://sway.office.com/aKKKEQMBcEyEGFYh
https://sway.office.com/EZ5MQEoZfPEHpB45
https://sway.office.com/5lUlRbOPQb5AFLLL
https://sway.office.com/C19HHF2hMY9Xegz6
https://sway.office.com/b8Gq7i0N6PoTOJM6
https://www.e-sunglass.net/bbs

, anntale naisbytt odpovědět

anntale c2936d4fca https://sway.office.com/VFEvzyvwQC8VnIqx
https://sway.office.com/WQcvJ6TMKr79A45F
https://sway.office.com/SF5iL55Y1BhPHhcp
https://sway.office.com/DplGCQUZAfA4o1Qf
https://sway.office.com/naO92YoLn6RwjQhZ
https://sway.office.com/nayX1s1FgI3GCjWZ
https://sway.office.com/iImhGYkuw26i26mi
https://sway.office.com/lX9RGApfwAA8V449
https://sway.office.com/2XzKBI6DUPQApCyw
https://sway.office.com/PCJStHdCuz64wpaR
https://www.mondstern-kunst-management.com/g%...

, dearagn regine odpovědět

dearagn c2936d4fca https://sway.office.com/C2ly9WGsjc58oDl0
https://sway.office.com/GAH67MQjJgUsEMLB
https://sway.office.com/Zi0ci1hKsYIbgMz5
https://sway.office.com/lNVrfCCDI9oVrMJs
https://sway.office.com/WBYcLU71oV08lA7A
https://sway.office.com/PEd0O1s8mXvCKsub
https://sway.office.com/lM9dRjBBRxbIw8zR
https://sway.office.com/TNXGqbQrySAKoiCq
https://sway.office.com/n3SyUiOFadpGBWyA
https://sway.office.com/0fBfuUuM0NaPIaKO
www.visudhidham.com/joomla/en/component/kide

, ragchat haukia odpovědět

ragchat c2936d4fca https://sway.office.com/9cHkrrEnJVin6nsd
https://sway.office.com/PEA5V2OSw7H2hxc2
https://sway.office.com/mHkfi5kmrVHouVAi
https://sway.office.com/xR1CQWdw9Ycw62Gr
https://sway.office.com/tiuYJm777OpQbTjd
https://sway.office.com/Of2le4b5upAUJOGK
https://sway.office.com/N5HEFI93abx9XFNq
https://sway.office.com/qpNhpHxKv4RxxKDT
https://sway.office.com/rhNNh4MUGyu9Y6pO
https://sway.office.com/L5B1VkHNjz9AGnWo
yoshikoikuma.sblo.jp/article/181209439.html

, criglen harwood odpovědět

criglen c2936d4fca https://sway.office.com/LgAGETpDDECyYRjt
https://sway.office.com/EPhv0f5uljWNLuid
https://sway.office.com/G4IsebSsycUb74cR
https://sway.office.com/LLA2qNYGBPFvl5tc
https://sway.office.com/fBm26neuEzl6M797
https://sway.office.com/s0P3qlbqrSZP7Y7W
https://sway.office.com/GEf84F6oyPddvqRd
https://sway.office.com/BTfpN2aIecsfffib
https://sway.office.com/YKqvhxVPfnVs8aVI
https://sway.office.com/Y5z7X4xADUMMSmjb
https://durhamcollege.desire2learn.com/d2l/lm...

, ilekaf odelete odpovědět

ilekaf c2936d4fca https://sway.office.com/gr3gJpqjAx4DzX4E
https://sway.office.com/QHKrSSvtS9foboWZ
https://sway.office.com/jdVTIlLX0wzwiCXB
https://sway.office.com/LI4XSToMmMMCOZpP
https://sway.office.com/LGuByufFGSRO7Gq3
https://sway.office.com/yJ6S5yUpmnci0mXk
https://sway.office.com/Ko1CvNDVoU42CRSU
https://sway.office.com/eJDjPDkFhUmyaT5W
https://sway.office.com/Ua1AxPDBGWvoRxoL
https://sway.office.com/dHlHzO0GUSzqbi84
move.pipemach.com/message/message.php?lang=en

, lawpie harlenah odpovědět

lawpie c2936d4fca https://sway.office.com/rwZVDHRCrXEv6Pmh
https://sway.office.com/uIzlYdSBE9gDZdXy
https://sway.office.com/Xc0cbhROn2ERe4n5
https://sway.office.com/JGoLzjv7zcCRHVnr
https://sway.office.com/3cum8xK3Ly9vsTaE
https://sway.office.com/zy1TFA16LOA2KpN1
https://sway.office.com/pJeuQmOSDdeGX4Ou
https://sway.office.com/7deiojRk4E878c6t
https://sway.office.com/H5nOnIJY2XM7c11J
https://sway.office.com/vgTHkIaeiHPPOnJi
www.talk.gamemc.eu/index.php?site=profile&id=...

, linehay felina odpovědět

linehay c2936d4fca https://sway.office.com/EkS52Ouwx32CSayA
https://sway.office.com/nxjbW3jkD1Xekrnw
https://sway.office.com/Es4m6odWd4rMLIRM
https://sway.office.com/IjhEoLXSh1I2AMAs
https://sway.office.com/oiAcDcyuE57m2neJ
https://sway.office.com/bS0vtAZ8wSlop0Pw
https://sway.office.com/EB2q8ulw4khs3nAR
https://sway.office.com/LdWP5hlMKJbEMIC2
https://sway.office.com/50e9sB5IZZFKLrfk
https://sway.office.com/KMkGcBSjesGciq52
michaelkloeppel.de/g%C3%A4stebuch/

, philhea waneitah odpovědět

philhea c2936d4fca https://sway.office.com/m28gbKzyGVJDCHMw
https://sway.office.com/D8rjfkdqKmZPoyY7
https://sway.office.com/7reJqRdxlNsrhTES
https://sway.office.com/sYZCpDsFlofp4meR
https://sway.office.com/6aplCLKnEPt7Oy9G
https://sway.office.com/6kHyzFi6ibBcXrD5
https://sway.office.com/CqDu5ys2HouzB6M0
https://sway.office.com/TgEcB8vPDLV2mrU4
https://sway.office.com/5EesGie4yeixA5m3
https://sway.office.com/8TvBi333PEj0WAnz
nikonlens.sblo.jp/article/188918296.html

, hergeor nikkita odpovědět

hergeor c2936d4fca https://sway.office.com/LZWDkTDtIxYSrjF4
https://sway.office.com/IQQGzY8Ahc2G0DTP
https://sway.office.com/hmbVRjwHhFtPSYBi
https://sway.office.com/uwPkBAHnWckbmnAM
https://sway.office.com/sFDFboLpxJsekMot
https://sway.office.com/GyY5M7o8IsM1tM0Y
https://sway.office.com/OBVm3vza63QUnAI5
https://sway.office.com/MQGlkhNh0Y6UFQfb
https://sway.office.com/A8P98GTJtb3LmT27
https://sway.office.com/yhPfEb0tbAVZvhNF
https://learn.radford.edu/d2l/lms/blog/view_u...

, addagaya renaia odpovědět

addagaya c2936d4fca https://sway.office.com/dqOkg99RatxXhkpy
https://sway.office.com/hi2I2DHdBfFRVTB2
https://sway.office.com/5No2SsC5DFbAGG3S
https://sway.office.com/5Z73BRduDzbFpG17
https://sway.office.com/HjRo36DUNmNbLcr4
https://sway.office.com/pnvBkF9yT7I9E7eO
https://sway.office.com/1W5TPAZCa6FFnoTD
https://sway.office.com/Wm5t5nI883zj5Mn4
https://sway.office.com/0IQtddmQOQaBrpAP
https://sway.office.com/BO80U0bcrGvSKslB
https://muhli.jimdofree.com/g%C3%A4stebuch/

, urictris peregryn odpovědět

urictris c2936d4fca https://sway.office.com/kSNxoYy5LH7Ryf2u
https://sway.office.com/5XaRvOBhZ7E7hFVA
https://sway.office.com/bWRCifxDpTUpAuHH
https://sway.office.com/TkQqwSxDKn96HxMZ
https://sway.office.com/1owOdwboJYcn2zp8
https://sway.office.com/IZFAo3QniGww7NXB
https://sway.office.com/l3yYB0E5AZgbrXWf
https://sway.office.com/JjW9PyQei70T18P6
https://sway.office.com/BuiWfdru0Fvyte8Y
https://sway.office.com/klUeLF7MNiYemzko
https://fotokunst66.jimdofree.com/spradshirt-...

, wanerli lauraine odpovědět

wanerli c2936d4fca https://sway.office.com/gQp6xYlyAf2TNMrF
https://sway.office.com/bYEDw4BvdmCYXkz5
https://sway.office.com/ldFDvwNJ3MW5hFIO
https://sway.office.com/RdEDoQBhYYKgqO80
https://sway.office.com/A8AXfSQjCmORQ8db
https://sway.office.com/kJRRuE4TKejvMKa2
https://sway.office.com/qSPtRUHrhloyNAwC
https://sway.office.com/iwzatFYqOqZ2drnY
https://sway.office.com/ySwBK5kFoaj6oF8L
https://sway.office.com/74vmKkDBtYfjrD1F
www.malchuty.org/component/kide/-/index.php?o...

, nevvit odinan odpovědět

nevvit c2936d4fca https://sway.office.com/OEX6M6KBbADBJToq
https://sway.office.com/N68A6NnXACChSwbH
https://sway.office.com/iePTxHvAweC9VrW6
https://sway.office.com/qP6CE5BHXi1xEYEK
https://sway.office.com/VPdd60rF2KUSsgFM
https://sway.office.com/oH2tbdDTAjIzQ2tB
https://sway.office.com/0jJTyqrNihLyIuPU
https://sway.office.com/Qfwab310lMlCEWd9
https://sway.office.com/Iqdjs8KwhTlgAtcv
https://sway.office.com/f8oRdX0bvIG1nOML
www.family-schneider.de/index.php?option=com_...

, laureyn nancyah odpovědět

laureyn c2936d4fca https://sway.office.com/dIq2oe6EQrdic30J
https://sway.office.com/taGGQ3umjdkcDCBS
https://sway.office.com/CgCCn0IBKzwDO66D
https://sway.office.com/ofcDeFENOGeTi1AH
https://sway.office.com/smbOjmL13CRLoDI5
https://sway.office.com/s16xuUJUK7diKOEo
https://sway.office.com/6TaF244y1ONBnUvq
https://sway.office.com/GYLoPaaWzQ9Nrkk4
https://sway.office.com/4PGxegkMuhG0GYBp
https://sway.office.com/1n5Yxe4wO121qDEE
https://lavozdelriotarqui.com/index.php/compo...


Strana:  1 ... « předchozí  10 11 12 13 14 15 16 17 18   další » ... 207