Kategorie: Aktuality

Témata bakalářských a diplomových prací z psychologie

Bakalářské a diplomové práce by měly být podle interního katedrového termínu zadány do 1. 3. 2021. Období října až prosince využijte k oslovení vyučujících, jejichž témata vás zaujala. Vyučující vám sdělí svá očekávání a podmínky pro spolupráci, případně vás budou informovat o počtu lidí, kteří již o téma projevili zájem. Optimální je konzultovat více témat s více vyučujícími. Nespěchejte s konečným rozhodnutím, které téma budete zpracovávat. V případě bakalářských prací není vítáno, aby s návrhem vlastních témat přicházeli sami studující. Snažte se proto ze seznamu vybrat téma, které je nejbližší vašemu zájmu a navrhněte školiteli/ce, jak by bylo možné z vašeho hlediska téma realizovat - přesné znění témat lze obvykle vyjednat tak, aby vyhovovalo jak školiteli/ce, tak studentovi/ce.

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

PhDr. Dana Bittnerová, Ph.D.
• Cesta za vzděláním: vzdělávací strategie vysokoškolsky vzdělaných Romů.
• To co nás spojuje. Reflexe mezigeneračních vztahů v rodinách s migrační zkušeností.
• Motiv jinakosti ("otherness") v narativech mladých lidí s migrační zkušeností.
Kvalitativní výzkumy založené na rozhovorech a pokud bude možno na zúčastněném pozorování (zejména téma 2). Ukotveno s sociální psychologii a antropologii.

Mgr. David Doubek, Ph.D.
• Psychologické zhodnocení působení hudebně sociálního projektu Timbalooloo ve škole a jeho vliv na tvořivost, komunikaci, otevřenost. (1 student)
• Subkulturní identity ve škole. Etnografická studie. (1 student)
• Integrace dětí z etnických menšin ve škole z hlediska vrstevnické sociální skupiny. /Etnografie (1 student)

Mgr. Anna Frombergerová
• Testování profesní orientace u žáků ZŠ (či gymnázií)
• Testování inteligence u žáků se specifickými poruchami učení
• Primární prevence rizikového chování (možno zaměřit se na efektivitu konkrétního programu, možnosti prevence na půdě školy, na konkrétní oblast RCH apod.) - upřednostňuji zájemce s profesní zkušeností s programy PP
(Všechna témata budou konkretizována podle zájmu a možností studentů. Může se jednat o kvalitativní i kvantitativní studie - některá data k vyhodnocení jsou k dispozici.)

PhDr. Radka High, Ph.D.
• Role chemie/biologie v životě nadaných žáků (narativní analýza 3-5 nejlepších chemiků/biologů ze základních škol)
• Profesní identita akademických pracovníků UK (analýza focus groups)
Časová perspektiva nadaných dětí (kvantitativní výzkumná studie)

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
• Otec geek: výchovné postupy užívání digitálních technologií z perspektivy otců s vysokou digitální gramotností (případové studie)
• Sociální kontakt ve virtuálních světech během COVID-19 (analýza motivace hráčů online videoher či aktérů v dalších persistentních virtuálních prostředích, např. sociálních médiích)
• Online vzdělávání očima studentů VŠ (aneb „je toto e-learning, jak jsme si ho představovali?")
• Videohry a moderní herní formy v psychologických souvislostech (konkrétní volba tématu po domluvě)
• Digitální technologie ve vzdělávání a výchově (konkrétní volba tématu po domluvě)

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
• Krize středního věku: interpretativní fenomenologická analýza (podmínka: přístup ke 3 - 5 lidem ve věku 45 - 60 ochotným zpětně vyprávět o své životní zkušenosti)


PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - přehledová studie výzkumů daného jevu
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - dotazníkové šetření


Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
• Životní dráha osoby od dětství do dospělosti a stáří (significant others, idoly, koníčky, zájmy, volba povolání, kariéra), pomocí rozhovoru
• Psychobiografie slavné osoby (pomocí literárních pramenů)
• Psychologický rozbor uměleckého textu

Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
• Dítě v ohrožení - možnosti spolupráce školního psychologa a oddělení sociálně-právního oddělení (kazuistická studie)
• Školní neúspěšnost v českém jazyce - co je podstatné, aby žáci ovládali?
• Student se specifickou vzdělávací potřebou na VŠ/SŠ v době pandemie (možno 2 studenty)
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a učitelů v době pandemie


Doc. PaeDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
• Vzdělávací potřeby dětí z rodin se socioekonomickým znevýhodněním z pohledu školního psychologa
• Problémové chování žáků 1. st. z pohledu učitele
• Problémové chování žáků 2. st. z pohledu učitele

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
• Výchovné strategie rodičů pro regulaci užívání digitálních technologií u svých dětí

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
• Monitoring nudy ve škole
• Analýza strachu ve škole

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
• Zkušenost s on-line výukou na 1. stupni ZŠ, kvalitativní design založený na rozhovorech s min. 5 učiteli a učitelkami, kteří byli nuceni přejít se svou třídou na on-line vyučování - k dispozici 1 volné místo
• Zkušenost s on-line výukou na 2. stupni ZŠ, kvalitativní design založený na rozhovorech s min. 5 učiteli a učitelkami, kteří byli nuceni přejít ve svém předmětu na on-line vyučování, je třeba vyhledat 5 vyučujících se stejnou aprobací / předmětem - k dispozici 1 volné místo

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
• Psychologické poradenství pro VŠ studenty (téma zadáno)
• Životní plány dospívajících, kteří opouští ústavní výchovu
• Adaptace na základní školu u dětí s odkladem povinné školní docházky

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
• LGBT+ studující: co si myslí a dělají učitelé/učitelky (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Kdo je školně neúspěšné dítě? Učitelská nebo rodičovská definice (zapojení do probíhajícího výzkumu)

PhDr. Hana Sotáková
• Dilemata práce školního psychologa
• Sebepojetí jedinců s poruchou autistického spektra

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
• Psychologické aspekty osvojování cizího jazyka
• Kognitivní předpoklady rozvoje aritmetických dovedností

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
• Rodiče se žákem se SVP v době distančního vzdělávání - kazuistické studie

Mgr. Tereza Tetourová
• Specifika práce asistentů pedagoga se žáky s poruchami autistického spektra (zacíleno na sociální dovednosti)

Mgr. Ing. Petra Topková
• Implicitní (laické) teorie moudrosti u různých věkových skupin (1-2 studující)

Mgr. Marian Vanek
• Psychologické aspekty užívání tabákových výrobků (cigarety, vodní dýmky, IQOS, elektronické cigarety...).
• Psychologické aspekty párových tanců

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
• Hypersenzitivní osoby a jejich diagnostika
• Posttraumatický růst u osob se závažným pruběhem onemocnění covid

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
• Distanční výuka - kazuistika jedné rodiny
• Strategie vyučujících při podpoře rozvoje dítěte na 1. stupni ZŠ - srovnávací kazuistika dvou dětí

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

PhDr. Dana Bittnerová, Ph.D.
• Cesta za vzděláním: vzdělávací strategie vysokoškolsky vzdělaných Romů.
• To co nás spojuje. Reflexe mezigeneračních vztahů v rodinách s migrační zkušeností.
• Motiv jinakosti ("otherness") v narativech mladých lidí s migrační zkušeností.
Kvalitativní výzkumy založené na rozhovorech a pokud bude možno na zúčastněném pozorování (zejména téma 2). Ukotveno s sociální psychologii a antropologii.

Mgr. David Doubek, Ph.D.
• Distanční vyučování v sociálním vyloučení - postoje, strategie, coping. (2 studenti)

PhDr. Radka High, Ph.D.
• Časová perspektiva nadaných dětí (kvantitativní výzkumná studie)
• Role chemie/biologie v životě nadaných žáků (narativní analýza 3-5 nejlepších chemiků/biologů ze základních škol)
• Profesní identita akademických pracovníků UK (analýza focus groups)

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
• Otec geek: výchovné postupy užívání digitálních technologií z perspektivy otců s vysokou digitální gramotností (případové studie)
• Sociální kontakt ve virtuálních světech během COVID-19 (analýza motivace hráčů online videoher či aktérů v dalších persistentních virtuálních prostředích, např. sociálních médiích)
• Online vzdělávání očima studentů VŠ (aneb „je toto e-learning, jak jsme si ho představovali?")
• Digitální technologie ve vzdělávání a výchově (konkrétní volba tématu po domluvě)
• Videohry a moderní herní formy v psychologických souvislostech (konkrétní volba tématu po domluvě)

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
• Krize středního věku z hlediska psychoterapeutů (podmínka: přístup ke 3 - 5 psychoterapeutům různých směrů ochotných vyprávět o této problematice u svých klientů)

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - přehledová studie výzkumů daného jevu
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - dotazníkové šetření

Mgr. Ivana Křížová, Ph.D.
• Závislosti v klinicko-psychologické péči.


PhDr. Michaela Kubátová (Pejchalová)
• Přínosy a rizika humoru ve výuce
• Vedení třídnických hodin na základní škole v době distanční výuky

Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
• Životní dráha osoby od dětství do dospělosti a stáří (significant others, idoly, koníčky, zájmy, volba povolání, kariéra), pomocí rozhovoru
• Psychobiografie slavné osoby (pomocí literárních pramenů)
• Psychologický rozbor uměleckého textu

Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
• Čtení a psaní - vztah základních gramotnostních dovedností. (DP zadáno)
• Dítě v ohrožení - možnosti spolupráce školního psychologa a oddělení sociálně-právního oddělení (kazuistická studie)
• Školní neúspěšnost v českém jazyce - co je podstatné, aby žáci ovládali?
• Student se specifickou vzdělávací potřebou na VŠ/SŠ v době pandemie (možno 2 studenty)
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a učitelů v době pandemie


Doc. PaeDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
• Písemná produkce u žáků 2. st. ZŠ (1 práce kvalitativní, 1 práce kvantitativní)
• Písemná produkce u žáků s poruchami učení
• Písemná produkce u žáků s vývojovou dysfázií
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a školského poradenského zařízení z pohledu obou aktérů (školní psycholog vs. poradenský psycholog)
• Psychologické aspekty předčasných odchodů ze VŠ vzdělávání

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
• Výchovné strategie rodičů pro regulaci užívání digitálních technologií u svých dětí

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
• Souvislost volních charakteristik žáků a nudy ve škole
• Zvládání školní nudy

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
• Spolupráce učitelky a asistentky pedagoga, kvalitativní design založený na rozhovorech s cca 5 dvojicemi, které spolupracují 2 roky a déle. K dispozici 1 volné místo.
• Význam supervize realizované na základní škole. Kvalitativní výzkum založený na zkušenostech supervizorů (rozhovory), kteří vstupují do různých resortů a mohou reflektovat svou zkušenost se školstvím. K dispozici, 1 volné místo.

Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
• Vyšetřování osobnostního fungování úzkostných pacientů

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
• Změny sebepojetí u rodičů, kteří adoptovali dítě(téma zadáno)
• Prenatální ztráta (téma zadáno)
• Individuální výchovný program jako nástroj školního poradenského pracoviště

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
• Postavení LGBT studujících ve třídním kolektivu (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Vztah školy a homoparentálních rodin (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Školně neúspěšné dítě: učitelská/rodičovská definice (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Naše dítě je chytré: Porovnání školní zdatnosti z pohledu rodičů, vyučujících a kognitivních testů (zapojení do probíhajícího výzkumu)

PhDr. Hana Sotáková
• Psychologické aspekty mladistvých v nařízené institucionální péči (zadáno)
• Sociální vztahy u jedinců s poruchou autistického spektra (zadáno)

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
• Psychologické aspekty osvojování cizího jazyka
• Kognitivní předpoklady rozvoje aritmetických dovedností

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
• Způsoby práce s učivem v době distančního vzdělávání -. učitelská perspektiva

Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
• Vyrostla jsem v dětském domově (rezervováno) - zejména pro studující Učitelství 1. stupně ZŠ
• Pěstounská péče a vzdělávání pěstounů - zejména pro studující Učitelství 1. stupně ZŠ

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
• Posttraumatický růst u osob se závažným pruběhem onemocnění covid

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
• Distanční výuka - zápletka rodinného příběhu - kazuistika
• Distanční výuka - komunikace rodiny a školy (kvalitativní výzkum)
• Přístup učitelek při podpoře dětí na 1 stupni základní školy

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 205
, Delhi Call Girls odpovědět

His chiseled features and strong runway presence have garnered him opportunities to work with some of the top designers in the country.
[url=https://www.shreenandini.in/delhi-call-girls.html]Delhi Call Girls[/url]
[url=https://www.shreenandini.in/delhi-call-girls.html]Delhi Call Girls Service[/url]
[url=https://www.shreenandini.in/delhi-call-girls.html]Delhi Call Girl[/url]
[url=https://www.shreenandini.in/delhi-call-girls.html]Call Girls in Delhi[/url]
[url=https://www.shreenandini.in/delhi-call-girls.html]Delhi Call Girl Service[/url]
[url=https://www.shreenandini.in/delhi-call-girls.html]Call Girl in Delhi[/url]
[url=https://www.shreenandini.in/delhi-call-girls.html]Delhi Escorts[/url]
[url=https://www.shreenandini.in/delhi-call-girls.html]Escorts in Delhi[/url]

, Стоимость утепления фа odpovědět

Наша группа квалифицированных мастеров готова предоставить вам современные приемы, которые не только гарантируют надежную защиту от прохлады, но и дарят вашему домашнему пространству изысканный вид.
Мы деятельны с последними материалами, обеспечивая постоянный запас службы и выдающиеся эффекты. Изолирование внешней обшивки – это не только экономия ресурсов на обогреве, но и заботливость о экосистеме. Энергоспасающие технические средства, какие мы используем, способствуют не только дому, но и сохранению природы.
Самое первоочередное: <a href=https://ppu-prof.ru/>Утепление дома снаружи цена под ключ</a> у нас начинается всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это доступное решение, которое изменит ваш домашний уголок в действительный тепличный угол с минимальными расходами.
Наши труды – это не только утепление, это образование пространства, в где любой элемент выражает ваш свой образ. Мы примем во внимание все все ваши потребности, чтобы переделать ваш дом еще еще более теплым и привлекательным.
Подробнее на <a href=https://ppu-prof.ru/>веб-сайте</a>
Не откладывайте дела о своем квартире на потом! Обращайтесь к мастерам, и мы сделаем ваш обиталище не только тепличным, но и более элегантным. Заинтересовались? Подробнее о наших сервисах вы можете узнать на веб-ресурсе. Добро пожаловать в пространство благополучия и качественной работы.

, Утепление дома снаружи odpovědět

Наша бригада опытных мастеров проштудирована предъявить вам передовые системы утепления, которые не только ассигнуруют долговечную оборону от зимы, но и подарят вашему дому элегантный вид.
Мы эксплуатируем с современными средствами, подтверждая прочный запас эксплуатации и прекрасные итоги. Утепление фронтонов – это не только экономия тепла на прогреве, но и ухаживание о экосистеме. Экологичные технологические решения, какие мы осуществляем, способствуют не только твоему, но и сохранению природных ресурсов.
Самое главное: [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление фасада дома москва[/url] у нас стартует всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это доступное решение, которое сделает ваш домик в действительный душевный уголок с минимальными затратами.
Наши произведения – это не лишь изоляция, это формирование площади, в где каждый элемент отражает ваш свой образ. Мы примем в расчет все ваши потребности, чтобы воплотить ваш дом еще дополнительно дружелюбным и привлекательным.
Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]веб-сайте[/url]
Не откладывайте дела о своем жилище на потом! Обращайтесь к мастерам, и мы сделаем ваш корпус не только согретым, но и стильнее. Заинтересовались? Подробнее о наших работах вы можете узнать на веб-ресурсе. Добро пожаловать в универсум уюта и качества.

, The choicest contracto odpovědět

I recently hired a contractor https://findapro.deltafaucet.com/contractors/blj-plumbing-inc-37856-mounds-ok in favour of some retirement community renovations, and I forced to say that I am outrageously gratified with their work. They were expert, punctual, and went above and beyond to ensure that all was done to my satisfaction. They were also uncommonly communicative all the way through the unconditional convert, keeping me briefed of any issues that arose and addressing them promptly. Overall, I highly recommend this contractor to anyone in necessary of status workmanship and unusual chap service. As a result of you!

, The superior contracto odpovědět

I recently hired a contractor [url=https://findapro.deltafaucet.com/contractors/titans-plumbing-37864-dunn-nc ]https://findapro.deltafaucet.com/contractors/titans-plumbing-37864-dunn-nc [/url] in favour of some home renovations, and I forced to reveal that I am exceptionally gratified with their work. They were expert, timely, and went beyond everything and beyond to ensure that all things was done to my satisfaction. They were also very communicative throughout the entire process, keeping me informed of any issues that arose and addressing them promptly. Inclusive, I effectively propound this contractor to anyone in necessary of rank innards and irregular character service. As a result of you!

, The choicest contracto odpovědět

I recently hired a contractor https://findapro.deltafaucet.com/contractors/titans-plumbing-37864-dunn-nc in favour of some shelter renovations, and I must suggest that I am extremely gratified with their work. They were professional, prompt, and went above and beyond to confirm that all things was done to my satisfaction. They were also altogether communicative throughout the thorough convert, keeping me conversant with of any issues that arose and addressing them promptly. All-embracing, I quite propound this contractor to anyone in lack of eminence clockwork and unusual customer service. Blame you!

, The a-one contractors odpovědět

I recently hired a contractor [url=https://findapro.deltafaucet.com/contractors/titans-plumbing-37864-dunn-nc ]https://findapro.deltafaucet.com/contractors/titans-plumbing-37864-dunn-nc [/url] for some relaxed renovations, and I forced to reveal that I am extremely gratified with their work. They were professional, timely, and went above and beyond to safeguard that all things was done to my satisfaction. They were also altogether communicative throughout the entire convert, keeping me briefed of any issues that arose and addressing them promptly. Inclusive, I quite mention favourably this contractor to anyone in necessary of eminence clockwork and uncommon purchaser service. Blame you!

, Утепление дома снаружи odpovědět

Забота о вашем доме - это забота о радости. Термомодернизация фасадов - это не только изысканный облик, но и обеспечение сохранения тепла в вашем уголке спокойствия. Наша бригада, коллектив экспертов, предлагаем вам превратить ваш дом в прекрасное место для жизни.
Наши творческие решения - это не просто теплоизоляция, это творческий процесс с каждым строительным блоком. Мы стремимся к совершенному сочетанию между внешним видом и практической ценностью, чтобы ваше жилье стало не только уютным и стильным, но и великолепным.
И самое главное - доступные расценки! Мы уверены, что профессиональные услуги не должны быть неподъемными по цене. [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление фасада стоимость цена[/url] начинается всего от 1250 рублей за кв. метр.
Использование современных технологий и высококачественных материалов позволяют нам создавать теплоизоляцию, которая долго служит и надежна. Позабудьте о холоде стен и дополнительных затратах на отопление - наше утепление станет вашим надежным щитом от холода.
Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]веб-сайте компании[/url]
Не откладывайте на потом заботу о благополучии в вашем доме. Обращайтесь к опытным мастерам, и ваше жилище превратится настоящим художественным произведением, которое согреет вас не только теплом. Вместе мы создадим жилище, в котором вам будет по-настоящему уютно!

, Сколько стоит сделать odpovědět

Забота о вашем доме - это забота о спокойствии. Термомодернизация фасадов - это не только изысканный облик, но и обеспечение тепла в вашем уголке спокойствия. Мастера, наши мастера, предлагаем вам переделать ваш дом в идеальный уголок для проживания.
Выполненные нами проекты - это не просто тепловая обработка, это творческий процесс с каждым элементом. Мы разрабатываем гармонии между визуальным восприятием и практической целесообразностью, чтобы ваш дом стал не только уютным, но и очаровательным.
И самое существенное - разумная цена! Мы верим, что качественные услуги не должны быть неприемлемо дорогими. [url=https://ppu-prof.ru/]Заказать утепление фасада[/url] начинается всего по цене от 1250 рублей за квадрат.
Инновационные технологии и материалы высокого стандарта позволяют нам создавать тепловую обработку, которая обеспечивает долговечность и надежность. Позабудьте о проблеме холодных стен и избегайте дополнительных расходов на отопление - наше утепление станет вашим надежным защитником от холода.
Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]https://ppu-prof.ru/[/url]
Не откладывайте на потом заботу о благополучии в вашем доме. Обращайтесь к квалифицированным специалистам, и ваш дом станет настоящим произведением искусства, которое подарит вам тепло и уют. Вместе мы создадим обители, где вам будет по-настоящему комфортно!

, Стоимость утепления до odpovědět

Забота о жилище - это забота о приятности. Термомодернизация фасадов - это не только модный облик, но и обеспечение сохранения тепла в вашем удобном уголке. Наша бригада, наши мастера, предлагаем вам преобразить ваше жилище в прекрасное место обитания.
Наши творческие решения - это не просто тепловая обработка, это творческое воплощение с каждым шагом. Мы осуществляем гармонии между изысканностью и эффективностью, чтобы ваше жилье стало не только уютным и стильным, но и великолепным.
И самое важное - приемлемая цена! Мы полагаем, что высококачественные услуги не должны быть неприемлемо дорогими. [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление и облицовка фасада цена[/url] начинается всего начиная с 1250 рублей за квадрат.
Современные технологии и высококачественные материалы позволяют нам создавать теплоизоляцию, долговечную и надежную. Оставьте в прошлом холодные стены и лишние затраты на отопление - наше утепление станет вашим надежной защитой от холода.
Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]https://www.ppu-prof.ru[/url]
Не откладывайте на потом заботу о комфорте своего дома. Обращайтесь к квалифицированным специалистам, и ваше жилье станет настоящим архитектурным искусством, которое согреет вас не только теплом. Вместе мы создадим комфортабельное жилье, где вам будет по-настоящему комфортно!

, Стоимость утепления ст odpovědět

Наша бригада профессиональных специалистов завершена подать вам прогрессивные средства, которые не только ассигнуруют надежную защиту от холода, но и подарят вашему коттеджу стильный вид.
Мы работаем с самыми современными компонентами, утверждая продолжительный срок эксплуатации и отличные результаты. Изолирование фасада – это не только экономия на огреве, но и забота о природной среде. Энергоэффективные разработки, какие мы применяем, способствуют не только своему, но и сохранению природы.
Самое ключевое: <a href=https://ppu-prof.ru/>Утепление фасада дома снаружи цена работы</a> у нас стартует всего от 1250 рублей за м²! Это доступное решение, которое переделает ваш дом в фактический душевный угол с минимальными затратами.
Наши пособия – это не всего лишь теплоизоляция, это образование пространства, в котором каждый деталь символизирует ваш личный манеру. Мы берем во внимание все твои пожелания, чтобы преобразить ваш дом еще более дружелюбным и привлекательным.
Подробнее на <a href=https://ppu-prof.ru/>http://www.ppu-prof.ru</a>
Не откладывайте труды о своем корпусе на потом! Обращайтесь к профессионалам, и мы сделаем ваш помещение не только тепличным, но и более элегантным. Заинтересовались? Подробнее о наших работах вы можете узнать на веб-сайте. Добро пожаловать в пространство комфорта и качественного исполнения.

, Сколько стоит утеплени odpovědět

Забота о жилье - это забота о удобстве. Теплосберегающая облицовка - это не только стильный внешний вид, но и обеспечение сохранения тепла в вашем уголке уюта. Наш коллектив, команда профессионалов, предлагаем вам превратить ваш дом в прекрасное место обитания.
Наши улучшения - это не просто тепловая обработка, это творческий процесс с каждым элементом. Мы осуществляем совершенному сочетанию между красотой и практичностью, чтобы ваш уголок стал не только теплым и стильным, но и шикарным.
И самое важное - приемлемые расходы! Мы уверены, что профессиональные услуги не должны быть неподъемными по цене. <a href=https://ppu-prof.ru/>Утепление фасадов цена за м2</a> начинается всего от 1250 рублей за кв. метр.
Современные технологии и качественные материалы позволяют нам создавать утепление, обеспечивающее долговечность и надежность. Позабудьте о холоде стен и дополнительных затратах на отопление - наше утепление станет вашим надежным щитом от холода.
Подробнее на <a href=https://ppu-prof.ru/>официальном сайте</a>
Не откладывайте на потом заботу о благополучии в вашем доме. Обращайтесь к квалифицированным специалистам, и ваш дом превратится настоящим произведением искусства, которое принесет вам не только тепло. Вместе мы создадим пространство, в котором вам будет по-настоящему удобно!

, Стоимость утепления и odpovědět

Наша группа квалифицированных специалистов завершена предоставлять вам перспективные методы, которые не только гарантируют устойчивую оборону от заморозков, но и дарят вашему дому стильный вид.
Мы деятельны с последовательными материалами, гарантируя долгий продолжительность службы и великолепные итоги. Изолирование наружных поверхностей – это не только экономия ресурсов на подогреве, но и забота о природной среде. Экологичные технологии, какие мы используем, способствуют не только личному, но и сохранению природной среды.
Самое главное: [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление дома снаружи цена[/url] у нас открывается всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это доступное решение, которое сделает ваш дом в настоящий тепловой район с минимальными издержками.
Наши работы – это не только теплоизоляция, это формирование площади, в где всякий член отражает ваш свой моду. Мы примем во внимание все все ваши потребности, чтобы воплотить ваш дом еще более удобным и привлекательным.
Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]веб-сайте компании[/url]
Не откладывайте заботу о своем квартире на потом! Обращайтесь к профессионалам, и мы сделаем ваш дом не только теплым, но и стильным. Заинтересовались? Подробнее о наших работах вы можете узнать на официальном сайте. Добро пожаловать в сферу спокойствия и стандартов.

, Утепление фасада дома odpovědět

Забота о вашем доме - это забота о удовлетворении. Тепловая обработка фасадов - это не только изысканный облик, но и обеспечение теплового комфорта в вашем удобном уголке. Наша команда, команда профессионалов, предлагаем вам преобразить ваше жилище в прекрасное место для жизни.
Наши работы - это не просто тепловая обработка, это творческое воплощение с каждым шагом. Мы предпочитаем гармонии между красотой и практичностью, чтобы ваш дом преобразился не только уютным и стильным, но и шикарным.
И самое главное - доступные расценки! Мы верим, что высококачественные услуги не должны быть неподъемными по цене. [url=https://ppu-prof.ru/]Стоимость утепления фасада москва[/url] начинается всего от 1250 рублей за квадратный метр.
Инновационные технологии и материалы высокого стандарта позволяют нам создавать утепление, обеспечивающее долговечность и надежность. Оставьте в прошлом холодные стены и лишние затраты на отопление - наше утепление станет вашим надежным барьером от холода.
Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]веб-сайте[/url]
Не откладывайте на потом заботу о удовольствии в вашем доме. Обращайтесь к экспертам, и ваш дом превратится настоящим архитектурным шедевром, которое принесет вам тепло и радость. Вместе мы создадим обители, где вам будет по-настоящему комфортно!

, Утепление фасадов под odpovědět

Забота о обители - это забота о удобстве. Термомодернизация фасадов - это не только модный облик, но и обеспечение теплового комфорта в вашем уголке спокойствия. Наш коллектив, бригада мастеров, предлагаем вам переделать ваш дом в идеальный уголок для проживания.
Наши улучшения - это не просто теплоизоляция, это творчество с каждым кирпичом. Мы стремимся к совершенному сочетанию между изысканностью и эффективностью, чтобы ваше жилище превратилось не только пригодным для жизни, но и великолепным.
И самое важное - разумная цена! Мы верим, что качественные услуги не должны быть дорогим удовольствием. <a href=https://ppu-prof.ru/>Цена м2 утепление фасада дома</a> начинается всего от 1250 рублей за квадратный метр.
Инновационные технологии и материалы высокого стандарта позволяют нам создавать тепловую обработку, которая обеспечивает долговечность и надежность. Позабудьте о проблемах с холодом стен и избежите дополнительных расходов на отопление - наше утепление станет вашим надежным препятствием перед холодом.
Подробнее на <a href=https://ppu-prof.ru/>http://www.ppu-prof.ru</a>
Не откладывайте на потом заботу о комфорте своего дома. Обращайтесь к опытным мастерам, и ваше жилье станет настоящим произведением искусства, которое принесет вам тепло и удовлетворение. Вместе мы создадим обители, где вам будет по-настоящему комфортно!

, Утепление стен снаружи odpovědět

Наша бригада искусных исполнителей готова предоставлять вам передовые подходы, которые не только снабдят устойчивую покров от холодных воздействий, но и подарят вашему жилью изысканный вид.
Мы трудимся с новыми составами, обеспечивая долгий продолжительность использования и отличные итоги. Изолирование внешнего слоя – это не только экономия ресурсов на прогреве, но и ухаживание о экосистеме. Энергосберегающие технические средства, какие мы используем, способствуют не только зданию, но и поддержанию экосистемы.
Самое центральное: <a href=https://ppu-prof.ru/>Утепление и штукатурка фасада цена за квадратный</a> у нас открывается всего от 1250 рублей за метр квадратный! Это доступное решение, которое преобразит ваш жилище в реальный уютный угол с небольшими затратами.
Наши труды – это не только изолирование, это образование пространства, в котором любой аспект выражает ваш особенный образ. Мы берем во внимание все ваши желания, чтобы осуществить ваш дом еще еще более гостеприимным и привлекательным.
Подробнее на <a href=https://ppu-prof.ru/>www.ppu-prof.ru</a>
Не откладывайте дела о своем жилище на потом! Обращайтесь к спецам, и мы сделаем ваш обиталище не только уютнее, но и стильнее. Заинтересовались? Подробнее о наших делах вы можете узнать на веб-ресурсе. Добро пожаловать в обитель уюта и качественного исполнения.

, Стоимость утепления и odpovědět

Эффективное термоизоляция внешних стен — радость и экономия в своем жилье!
Согласитесь, ваш недвижимость заслуживает наилучшего! Изоляция наружных стен – не всего лишь решение для сбережения на отоплении, это вложение денег в комфорт и надежность вашего недвижимости.
✨ Почему термоизоляция с нашей компанией?
Квалификация: Наша бригада – компетентные. Мы все заботимся о каждой конкретной, чтобы обеспечить вашему жилищу идеальное утепление.
Затраты теплоизоляции: Мы все ценим ваш бюджет. <a href=https://stroystandart-kirov.ru/>Утепление фасада расценка</a> – начиная с 1350 руб./кв.м. Это инвестиция в ваше комфортабельное будущее!
Энергосберегающие меры: Забудьте о потерях тепла! Материалы, которые мы используем не только сохраняют тепловую энергию, но и дарят вашему жилищу новый уровень уюта энергоэффективности.
Устроите свой домашний уголок комфортабельным и элегантным!
Подробнее на <a href=https://stroystandart-kirov.ru/>официальном сайте
</a>
Не оставляйте свой дом на произвольное стечение обстоятельств. Доверьтесь мастерам и создайте тепло вместе с нами-мастерами!

, The superlative organi odpovědět

I'm in love with the cbd products! The serum gave my skin a youthful rise, and the lip balm kept my lips hydrated all day. Meaningful I'm using disinfected, consistent products makes me quality great. These are infrequently my must-haves for a saucy and nourished look!

, The best fundamental p odpovědět

I'm in love with the cbd products and https://organicbodyessentials.com/products/organic-face-mask ! The serum gave my peel a youthful support, and the lip balm kept my lips hydrated all day. Meaningful I'm using moral, natural products makes me desire great. These are now my must-haves on a unorthodox and nourished look!

, The finest integrated odpovědět

I'm in attraction with the cbd products and https://organicbodyessentials.com/products/cbd-oil-3000mg ! The serum gave my skin a youthful support, and the lip balm kept my lips hydrated all day. Meaningful I'm using clean, simpleton products makes me feel great. These are age my must-haves on a unorthodox and nourished look!


Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 205