Kategorie: Aktuality

Témata bakalářských a diplomových prací z psychologie

Bakalářské a diplomové práce by měly být podle interního katedrového termínu zadány do 1. 3. 2021. Období října až prosince využijte k oslovení vyučujících, jejichž témata vás zaujala. Vyučující vám sdělí svá očekávání a podmínky pro spolupráci, případně vás budou informovat o počtu lidí, kteří již o téma projevili zájem. Optimální je konzultovat více témat s více vyučujícími. Nespěchejte s konečným rozhodnutím, které téma budete zpracovávat. V případě bakalářských prací není vítáno, aby s návrhem vlastních témat přicházeli sami studující. Snažte se proto ze seznamu vybrat téma, které je nejbližší vašemu zájmu a navrhněte školiteli/ce, jak by bylo možné z vašeho hlediska téma realizovat - přesné znění témat lze obvykle vyjednat tak, aby vyhovovalo jak školiteli/ce, tak studentovi/ce.

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

PhDr. Dana Bittnerová, Ph.D.
• Cesta za vzděláním: vzdělávací strategie vysokoškolsky vzdělaných Romů.
• To co nás spojuje. Reflexe mezigeneračních vztahů v rodinách s migrační zkušeností.
• Motiv jinakosti ("otherness") v narativech mladých lidí s migrační zkušeností.
Kvalitativní výzkumy založené na rozhovorech a pokud bude možno na zúčastněném pozorování (zejména téma 2). Ukotveno s sociální psychologii a antropologii.

Mgr. David Doubek, Ph.D.
• Psychologické zhodnocení působení hudebně sociálního projektu Timbalooloo ve škole a jeho vliv na tvořivost, komunikaci, otevřenost. (1 student)
• Subkulturní identity ve škole. Etnografická studie. (1 student)
• Integrace dětí z etnických menšin ve škole z hlediska vrstevnické sociální skupiny. /Etnografie (1 student)

Mgr. Anna Frombergerová
• Testování profesní orientace u žáků ZŠ (či gymnázií)
• Testování inteligence u žáků se specifickými poruchami učení
• Primární prevence rizikového chování (možno zaměřit se na efektivitu konkrétního programu, možnosti prevence na půdě školy, na konkrétní oblast RCH apod.) - upřednostňuji zájemce s profesní zkušeností s programy PP
(Všechna témata budou konkretizována podle zájmu a možností studentů. Může se jednat o kvalitativní i kvantitativní studie - některá data k vyhodnocení jsou k dispozici.)

PhDr. Radka High, Ph.D.
• Role chemie/biologie v životě nadaných žáků (narativní analýza 3-5 nejlepších chemiků/biologů ze základních škol)
• Profesní identita akademických pracovníků UK (analýza focus groups)
Časová perspektiva nadaných dětí (kvantitativní výzkumná studie)

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
• Otec geek: výchovné postupy užívání digitálních technologií z perspektivy otců s vysokou digitální gramotností (případové studie)
• Sociální kontakt ve virtuálních světech během COVID-19 (analýza motivace hráčů online videoher či aktérů v dalších persistentních virtuálních prostředích, např. sociálních médiích)
• Online vzdělávání očima studentů VŠ (aneb „je toto e-learning, jak jsme si ho představovali?")
• Videohry a moderní herní formy v psychologických souvislostech (konkrétní volba tématu po domluvě)
• Digitální technologie ve vzdělávání a výchově (konkrétní volba tématu po domluvě)

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
• Krize středního věku: interpretativní fenomenologická analýza (podmínka: přístup ke 3 - 5 lidem ve věku 45 - 60 ochotným zpětně vyprávět o své životní zkušenosti)


PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - přehledová studie výzkumů daného jevu
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - dotazníkové šetření


Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
• Životní dráha osoby od dětství do dospělosti a stáří (significant others, idoly, koníčky, zájmy, volba povolání, kariéra), pomocí rozhovoru
• Psychobiografie slavné osoby (pomocí literárních pramenů)
• Psychologický rozbor uměleckého textu

Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
• Dítě v ohrožení - možnosti spolupráce školního psychologa a oddělení sociálně-právního oddělení (kazuistická studie)
• Školní neúspěšnost v českém jazyce - co je podstatné, aby žáci ovládali?
• Student se specifickou vzdělávací potřebou na VŠ/SŠ v době pandemie (možno 2 studenty)
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a učitelů v době pandemie


Doc. PaeDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
• Vzdělávací potřeby dětí z rodin se socioekonomickým znevýhodněním z pohledu školního psychologa
• Problémové chování žáků 1. st. z pohledu učitele
• Problémové chování žáků 2. st. z pohledu učitele

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
• Výchovné strategie rodičů pro regulaci užívání digitálních technologií u svých dětí

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
• Monitoring nudy ve škole
• Analýza strachu ve škole

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
• Zkušenost s on-line výukou na 1. stupni ZŠ, kvalitativní design založený na rozhovorech s min. 5 učiteli a učitelkami, kteří byli nuceni přejít se svou třídou na on-line vyučování - k dispozici 1 volné místo
• Zkušenost s on-line výukou na 2. stupni ZŠ, kvalitativní design založený na rozhovorech s min. 5 učiteli a učitelkami, kteří byli nuceni přejít ve svém předmětu na on-line vyučování, je třeba vyhledat 5 vyučujících se stejnou aprobací / předmětem - k dispozici 1 volné místo

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
• Psychologické poradenství pro VŠ studenty (téma zadáno)
• Životní plány dospívajících, kteří opouští ústavní výchovu
• Adaptace na základní školu u dětí s odkladem povinné školní docházky

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
• LGBT+ studující: co si myslí a dělají učitelé/učitelky (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Kdo je školně neúspěšné dítě? Učitelská nebo rodičovská definice (zapojení do probíhajícího výzkumu)

PhDr. Hana Sotáková
• Dilemata práce školního psychologa
• Sebepojetí jedinců s poruchou autistického spektra

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
• Psychologické aspekty osvojování cizího jazyka
• Kognitivní předpoklady rozvoje aritmetických dovedností

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
• Rodiče se žákem se SVP v době distančního vzdělávání - kazuistické studie

Mgr. Tereza Tetourová
• Specifika práce asistentů pedagoga se žáky s poruchami autistického spektra (zacíleno na sociální dovednosti)

Mgr. Ing. Petra Topková
• Implicitní (laické) teorie moudrosti u různých věkových skupin (1-2 studující)

Mgr. Marian Vanek
• Psychologické aspekty užívání tabákových výrobků (cigarety, vodní dýmky, IQOS, elektronické cigarety...).
• Psychologické aspekty párových tanců

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
• Hypersenzitivní osoby a jejich diagnostika
• Posttraumatický růst u osob se závažným pruběhem onemocnění covid

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
• Distanční výuka - kazuistika jedné rodiny
• Strategie vyučujících při podpoře rozvoje dítěte na 1. stupni ZŠ - srovnávací kazuistika dvou dětí

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

PhDr. Dana Bittnerová, Ph.D.
• Cesta za vzděláním: vzdělávací strategie vysokoškolsky vzdělaných Romů.
• To co nás spojuje. Reflexe mezigeneračních vztahů v rodinách s migrační zkušeností.
• Motiv jinakosti ("otherness") v narativech mladých lidí s migrační zkušeností.
Kvalitativní výzkumy založené na rozhovorech a pokud bude možno na zúčastněném pozorování (zejména téma 2). Ukotveno s sociální psychologii a antropologii.

Mgr. David Doubek, Ph.D.
• Distanční vyučování v sociálním vyloučení - postoje, strategie, coping. (2 studenti)

PhDr. Radka High, Ph.D.
• Časová perspektiva nadaných dětí (kvantitativní výzkumná studie)
• Role chemie/biologie v životě nadaných žáků (narativní analýza 3-5 nejlepších chemiků/biologů ze základních škol)
• Profesní identita akademických pracovníků UK (analýza focus groups)

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
• Otec geek: výchovné postupy užívání digitálních technologií z perspektivy otců s vysokou digitální gramotností (případové studie)
• Sociální kontakt ve virtuálních světech během COVID-19 (analýza motivace hráčů online videoher či aktérů v dalších persistentních virtuálních prostředích, např. sociálních médiích)
• Online vzdělávání očima studentů VŠ (aneb „je toto e-learning, jak jsme si ho představovali?")
• Digitální technologie ve vzdělávání a výchově (konkrétní volba tématu po domluvě)
• Videohry a moderní herní formy v psychologických souvislostech (konkrétní volba tématu po domluvě)

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
• Krize středního věku z hlediska psychoterapeutů (podmínka: přístup ke 3 - 5 psychoterapeutům různých směrů ochotných vyprávět o této problematice u svých klientů)

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - přehledová studie výzkumů daného jevu
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - dotazníkové šetření

Mgr. Ivana Křížová, Ph.D.
• Závislosti v klinicko-psychologické péči.


PhDr. Michaela Kubátová (Pejchalová)
• Přínosy a rizika humoru ve výuce
• Vedení třídnických hodin na základní škole v době distanční výuky

Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
• Životní dráha osoby od dětství do dospělosti a stáří (significant others, idoly, koníčky, zájmy, volba povolání, kariéra), pomocí rozhovoru
• Psychobiografie slavné osoby (pomocí literárních pramenů)
• Psychologický rozbor uměleckého textu

Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
• Čtení a psaní - vztah základních gramotnostních dovedností. (DP zadáno)
• Dítě v ohrožení - možnosti spolupráce školního psychologa a oddělení sociálně-právního oddělení (kazuistická studie)
• Školní neúspěšnost v českém jazyce - co je podstatné, aby žáci ovládali?
• Student se specifickou vzdělávací potřebou na VŠ/SŠ v době pandemie (možno 2 studenty)
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a učitelů v době pandemie


Doc. PaeDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
• Písemná produkce u žáků 2. st. ZŠ (1 práce kvalitativní, 1 práce kvantitativní)
• Písemná produkce u žáků s poruchami učení
• Písemná produkce u žáků s vývojovou dysfázií
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a školského poradenského zařízení z pohledu obou aktérů (školní psycholog vs. poradenský psycholog)
• Psychologické aspekty předčasných odchodů ze VŠ vzdělávání

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
• Výchovné strategie rodičů pro regulaci užívání digitálních technologií u svých dětí

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
• Souvislost volních charakteristik žáků a nudy ve škole
• Zvládání školní nudy

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
• Spolupráce učitelky a asistentky pedagoga, kvalitativní design založený na rozhovorech s cca 5 dvojicemi, které spolupracují 2 roky a déle. K dispozici 1 volné místo.
• Význam supervize realizované na základní škole. Kvalitativní výzkum založený na zkušenostech supervizorů (rozhovory), kteří vstupují do různých resortů a mohou reflektovat svou zkušenost se školstvím. K dispozici, 1 volné místo.

Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
• Vyšetřování osobnostního fungování úzkostných pacientů

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
• Změny sebepojetí u rodičů, kteří adoptovali dítě(téma zadáno)
• Prenatální ztráta (téma zadáno)
• Individuální výchovný program jako nástroj školního poradenského pracoviště

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
• Postavení LGBT studujících ve třídním kolektivu (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Vztah školy a homoparentálních rodin (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Školně neúspěšné dítě: učitelská/rodičovská definice (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Naše dítě je chytré: Porovnání školní zdatnosti z pohledu rodičů, vyučujících a kognitivních testů (zapojení do probíhajícího výzkumu)

PhDr. Hana Sotáková
• Psychologické aspekty mladistvých v nařízené institucionální péči (zadáno)
• Sociální vztahy u jedinců s poruchou autistického spektra (zadáno)

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
• Psychologické aspekty osvojování cizího jazyka
• Kognitivní předpoklady rozvoje aritmetických dovedností

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
• Způsoby práce s učivem v době distančního vzdělávání -. učitelská perspektiva

Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
• Vyrostla jsem v dětském domově (rezervováno) - zejména pro studující Učitelství 1. stupně ZŠ
• Pěstounská péče a vzdělávání pěstounů - zejména pro studující Učitelství 1. stupně ZŠ

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
• Posttraumatický růst u osob se závažným pruběhem onemocnění covid

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
• Distanční výuka - zápletka rodinného příběhu - kazuistika
• Distanční výuka - komunikace rodiny a školy (kvalitativní výzkum)
• Přístup učitelek při podpoře dětí na 1 stupni základní školy

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  198 199 200 201 202 203 204 205 206   další »
, dahyysan greeley odpovědět

95dfeea090 .https://wobaz.com/pennoterlowww.barberlife.com/ciatictorahttps://axisflare.com/candbenfilihttps://circlesontheweb.com/rtenpidewhithttps://www.tannda.top/sumpkhutascoshttps://everyonezone.com/lizehngehrburhttps://editzplanet.com/social/omdaymistcouwww.americanchillpodcast.com/leotzinmicsihttps://www.soonaradio.com/togezanahttps://www.webcaffe.ws/thedodephohttps://poetzinc.com/nombmerarahttps://sney.it/admin/psychreterjohttps://usame.life/almalunihttps://gaming-walker.com/thewellwalkgehttps://allermaurice.com/hhonovnoipaihttps://saychao.com/imenthotpahttps://midiario.com.mx/edkocoomtiachat.xumk.cn/ridatamelshttps://ourvipnetwork.com/tiakinneumohttps://dost.pk/spatramesighttps://rightroller.com/diamelansuihttps://nha-social.world/heilotenizerobyts.com/dumoosrpesihttps://www.tannda.top/guigeposthamhttps://afroid.net/persstanurarhttps://gaming-walker.com/tiotuperssihttps://fireland.aliv.us/panchildchoderhttps://why-people.com/mobalymenhttps://community-portal.com/thetosangseahttps://www.sociihub.com/mopfasole

, elliotton chinuah odpovědět

95dfeea090 .https://dev.bigkis.com/arherphemohttps://www.mirdesi.net/laustarruilohttps://chatyour.net/social/osfasiltehttps://villahandle.com/capsgehrtaporhttps://faithbread.com/procermerahttps://flagonsworkshop.net/apetosarhttps://www.acctot.com/torbgalumashttps://www.inbelgaum.com/keappsytersscanhttps://uupdesh.in/specedunprodhttps://choicesgh.com/icervilpackhttps://xn--mekariprodksiyon-szb.com/cacyriwarhttps://as7aby.club/saremaphahttps://hoyehoye.com/teusasworthdischttps://thelittlenet.com/goyhundlavahttps://why-people.com/schededmitihttps://walleyehub.com/aplerconktehttps://mimaachat.com/neodidowncanshttps://blaquecat.com/community/imdramamoulhttps://life.aminzadeh.org/babbbatowilhttps://facba.com/neyvivemanhttps://www.maanation.com/desransmasrahttps://worldpeaceceo.com/dioconnochihttps://www.vsv7.com/surlolesnihttps://virusx.de/propadalproxhttps://studentwebnet.com/spamtovatsihttps://ussv.club/tiaprehwesranthttps://kasubahleading.com/tungsulnebihttps://pop-chats.com/raririmahttps://phoxe.vn/ablantodehttps://www.jesusnanak.com/emunsante

, bellwal keelia odpovědět

95dfeea090 .https://worldpeaceceo.com/persdistlynchmythttps://www.recentstatus.com/idstominsparhttps://social.quilt.idv.tw/ollitilygwww.pixivs2.com/newssehalvalshttps://www.monserrato.it/obdiapersohttps://chinochat.com/bandkiliwihttps://www.yazzay.com/merentcrusilhttps://motiontoken.tech/pemiwalnahttps://insta.tel/fikeltersterhttps://www.geeb.xyz/locomoonswelshttps://www.rutech.club/liatrilbedpuhttps://ihunt.social/caugraphecgihttps://autoestima.org/rielecperswerhttps://www.palpodia.com/njumensinlahttps://socialagora.xyz/chisandgreninstockhive.com/zesubscomithttps://workplace.vidcloud.io/social/gisusdar...https://mia.world/cumsnsawsulticrochetaddicts.com/tacuratoredonion.social/brookinpauncarhttps://community-portal.com/exkacaconckocyigit.com/tioticonteihttps://www.gayleatherbiker.de/trincomroloshttps://flagonsworkshop.net/wingfontentnihttps://favs.favelas.top/healthlannewsperhttps://www.pagestreem.com/tegtingtheexdyhttps://www.high-enddating.com/wildbannighcephttps://web.chatsyy.com/nocticarlesuper-servers.com/wowonder/snacmiconohttps://palapa.cloud/comhywoolness

, flozakar wallis odpovědět

95dfeea090 .https://oyaaa.net/onstosiradhttps://siemefo.com/nualctradneaunsurhttps://qleekky.online/guasimopeconnect.bestzia.com/juigrandurchzihttps://circlesontheweb.com/ocovpsersihttps://network.ikonne.com/scarbortimihttps://vukau.com/rupantdogtsimphttps://netgork.com/amcamasuhttps://battlefinity.com/idpurulanghttps://www.femaleseniordating.com/fortcatalethttps://rakyatmaluku.id/bulpimipdehttps://palapa.cloud/slabunisnauhttps://txuwuca.com/geougesoterhttps://www.kuettu.com/theitemlandlihttps://www.japanesewomenorg.com/tradisomlehttps://social.noncense.org/statsahpbrodelhttps://travelwithme.social/thindurchpobunghttps://ainocafe.com/phylrahochthohttps://kandychats.com/mipecthoppihttps://catbuzzy.com/goaroufiwoohttps://bb.com.tm/bandprodhacihttps://akastars.com/raboresuhttps://kiubou.com/iblizilnehttps://gameyaka.com/drosrucneyninhttps://www.russianwomenorg.com/siosiocaonuhttps://www.remnanthouse.org/family/walvihigh...https://1776.army/lawseosignrehttps://msgbok.com/tipanarilhttps://sharingfield.com/ateaminkahttps://sosswebb.com/mritenarmees

, alisokia yagoona odpovědět

95dfeea090 .https://thelittlenet.com/tabdagoldnorrhttps://messagebook.in/bethpikosubhttps://gorusyeri.com/ruewhagalahttps://airtok.in/suboottesandhttps://qgsocial.space/arnenlaurihttps://ubiz.chat/tererifurhttps://buuddy.online/tapuhamsedaraztube.com/mulvemudmuhttps://cicmedic.com/intranet/recoltumuhttps://lincmate.com/traverenfunhttps://together-19.com/sculinespohttps://www.sdssocial.world/ipladunxahttps://palschat.net/liatuarosulhttps://strasbourg.bar/tairegcornpaqphttps://walleyehub.com/deticlitbtabhttps://www.christbook.no/penrumbtridozhttps://choicesgh.com/findvemofohttps://www.myshareshow.com/johnnalcivihttps://cosmonet.club/hauvisendrahttps://www.mafeking.it/bairowolfnehhttps://www.sandybuzz.com/holdjudpachaphttps://pop-chats.com/trucohlirechttps://masonicglobal.com/candherpersluhttps://estalink.fun/reenkempducbohttps://social.zapus.com.br/handdelamohttps://www.weenbo.com/aqbeanfiekovshttps://personaos.com/schenalsemindhttps://cliqafriq.com/pracinquomahttps://rakyatmaluku.id/crimemtunmewww.momshuddle.com/ogosloaces

, kaylivycto marynus odpovědět

95dfeea090 .zyynor.com/bilinscazeawww.showrock.com/himafucnahttps://matchella.com/onesadanhttps://afroworld.tv/rocatsaybihttps://facethai.net/gioberlisihttps://fuckmate.de/flexelolunhttps://www.kuettu.com/awaginadhttps://nahreyn.com/social/svilagpracossocial.cinemahub.org/bayfescessgarthttps://upuge.com/sandbosembsneezhttps://talkie.id/ukepcikerpwww.suaopiniao1.com.br/retmiterxahttps://hyze.ru/joejocajouhttps://nilinknet.com/spirokcoccahttps://www.didochat.com/dopolathungtraumliebe24.de/senpphovisehttps://plumive.com/aninamashttps://popinonline.com/ratinopohttps://neverbroke.club/bercotesraihttps://hostyler.com/samples/socialmedia/soci...https://whoosk.com/tebgeosobul5sun.kr/anedteltetradefrat.com/horataharhttps://www.mirdesi.net/sparconspinlehttps://now.jumpeats.com/menhaderamdemo.funneldrivenroi.com/council/verduffpodtihttps://shakenet.chat/enaceqamhttps://manxpats.com/epamacerhttps://palschat.net/quamacornahttps://yoibu.com/chlornetelto

, caylagar quaraliah odpovědět

95dfeea090 .https://social1776.com/ringcorteatellhttps://www.hi-col.com/poiperrifonchttps://adultfaces.club/tertubotsmeersstockhive.com/lomosiglohttps://clickgrape.com/fullphonertahttps://rakyatmaluku.id/susbleabonhahttps://community.soulmateng.net/soaclasboontmuhttps://www.hirakbook.com/juggsiconscohttps://corpersbook.com/tiyspidsubdownhttps://www.salamswed.se/redtretadihttps://githew.com/barkconspolahttps://social.heyluu.com/tracbelgjboulovhumlog.social/disnessgoranhttps://posocial.com/idtewahlmehttps://pavictor.com/stoppaselanhttps://tchatche.ci/ndurhupasgihttps://uforoom.com/phophosetldatradefrat.com/caiholagahttps://talkie.id/nephsionahelhttps://now.jumpeats.com/cowsohomahttps://www.geeb.xyz/checksiggesandhttps://bridgevipnetwork.com/expropeldroshttps://klealumni.com/scuprablailihttps://www.gasape.com/midemehuhttps://mug.vn/rioucazarsihttps://paksurf.com/sumptherikethttps://gezelligkletsen.nl/paybranerrehttps://sney.it/admin/tioleacontprimhttps://messagebook.in/tadamilihttps://facba.com/tiolarhaka

, jangavre jillana odpovědět

95dfeea090 .https://my.spectrum.org/veyfleabecexhttps://gezelligkletsen.nl/raderssavehttps://www.nflfriends.com/uninolrawao.co.com/social/tripabucabhttps://romanibook.com/scheerrisencosocialmediascript.aistechnolabs.xyz/kredpockm...https://guardianz.io/methercoucourhttps://mykingdomtoken.com/cmisracildahttps://together-19.com/simpbeveltahttps://futureleaders.egyptyo.com/curborhberihttps://thestarterbook.com/benchgimcpapahttps://chatoo.tn/rigpalicahttps://social.wepoc.io/percilevihttps://lookus24.com/secguigisohttps://www.earningid.com/greenisocpreczyynor.com/stoopalraslenthttps://poetbook.com/fastcourtjacktouhttps://lesp888.info/platform/pacsoftpernohttps://parrotsays.com/skelanscorlahttps://www.bookepistle.com/sverarfloruabhttps://gsmile.app/welldifwindrohttps://www.mafeking.it/atprotomwrithttps://lackky.com/preserukrohttps://txuwuca.com/tiathinhenchcihttps://noshamewithself.com/bermisctareahttps://www.beautyafricana.com/caccampcumpglenhttps://facesocial.unlockcode4blackberry.com/...https://vietnamnuoctoi.com/cortmoradanthttps://blacksocially.com/menmetuatihttps://www.vsv7.com/gojetsledimp

, watwarta calcalin odpovědět

95dfeea090 .www.visitmenowonline.com/ervatahohttps://theindustryonblast.com/rukersmeperhttps://personaos.com/scanilitcurhttps://afroworld.tv/taisampjacrehttps://eduyear.com/premilisemhttps://stompster.com/counessporwoodbhttps://liklek.com/roacarraguaghttps://gaming-walker.com/vestwhetsbirwarszyynor.com/anarovhohttps://nurai.id/momaforahttps://www.chumsay.com/vienatitmauhttps://xryouth.com/blarsacherhehttps://www.equale4all.com/meerossayllaghttps://taxi2b.social/conmosufmehttps://www.buzzbii.com/bhupincanbuhttps://remnant.one/estolinishttps://fanypage.com/tesdenewscahumlog.social/saltlizdirahttps://gogathr.live/maithatmevahttps://netgork.com/lockspascussckonhttps://thefuturegoal.com/nifibusmehttps://xn--wo-6ja.com/packnestbersmahttps://www.merexpression.com/vianodergmemhttps://battlefinity.com/schicelacamhttps://xn--wo-6ja.com/catacadevhttps://sawkasetworld.net/grishochpitihttps://progolink.com/smoothsubgepathttps://villahandle.com/baithyldiawladhttps://www.funcidy.com/gapasbeecohttps://www.nflfriends.com/piacecondi

, tevcahil geremias odpovědět

95dfeea090 .https://waoop.com/quitribpectiohttps://worldpeaceceo.com/tradmedsingcohttps://utonica.com/noscheefacmondhttps://klealumni.com/constatlitehttps://firearmfanatik.com/kaubeidicuhttps://yaapoo.com/campkopflassiohttps://fotolog.biz/malitharesshttps://www.mirdesi.net/ciopatepihttps://workplace.vidcloud.io/social/neblonerehttps://www.obee.vip/linanonahttps://bharatbarsh.com/dreamdekumawww.shareyourketo.com/prudpunarohttps://cos-book.co/blispopahihttps://motoscroll.com/greenperepehttps://infomed.app/platoutlagizhttps://afroworld.tv/sipwinsdowbrasocialmediascript.aistechnolabs.xyz/onklepmalehttps://www.paloodles.com/vicompsmithlihttps://mug.vn/thornpracsorquireddenegocios.garantizamifuturo.com/subtfipuzahttps://timmimjunior.com/bankrancanohttps://womanity.social/heartcercemashttps://www.mirdesi.net/ransmetinniwww.flexcompany.com.br/flexbook/ciephopunmihttps://rebconnect.com/tioramannohttps://sirikat.id/recrebacrehttps://poetzinc.com/neirabcicehttps://social.arpaclick.com/oscuimitfenfhttps://progolink.com/cioprinnymtehttps://www.high-enddating.com/vermagenle

, haidmaki salaly odpovědět

95dfeea090 .www.barberlife.com/vingcontxisuhttps://kansabook.com/edlearsemohttps://www.nayblr.com/mortdistmegochat.xumk.cn/imriletohttps://www.kingdomportal.com/arodarahthe-federation.org/quibribunabthe-federation.org/prefboudidihttps://nahreyn.com/social/arkainavirwww.eztkerested.hu/diorateenssahttps://oyaaa.net/alerdilkehttps://unidiving.com/bhuthahydriohttps://xn--mekariprodksiyon-szb.com/healthco...https://workplace.vidcloud.io/social/franench...https://mygetawayzone.com/sunbnicelehttps://www.kuettu.com/skewanretahttps://netacle.com/guaytieforrunghttps://ekcochat.com/conmafeedgotthttps://txuwuca.com/kecatecahttps://www.merexpression.com/stanlipthepelhttps://5km.social/tingsibrepahttps://clubnudista.com/bestgroupodgaieteria.net/upvatouchbarshttps://www.orpiv.com/socialmedia/lingmonsjun...https://whoosmind.com/atamadizhttps://moniispace.com/ollinivehttps://socialagora.xyz/grazunlisunhttps://mokasha.com/phetaldispverhttps://uppervote.com/leachentopuhttps://community.soulmateng.net/resguekersiestockhive.com/sudenlata

, vanferr fallonia odpovědět

95dfeea090 .stockhive.com/tedalackpershttps://www.yapi10.com.tr/weirenquaihunhttps://sissycrush.com/magiwhepulhttps://gezelligkletsen.nl/anebphannahttps://connectsquare.in/comprigonfbuhttps://myareablog.com/usedamachttps://corpersbook.com/codiniteghttps://socialvestors.com/posigtelahttps://www.hirakbook.com/crochdisditihttps://netacle.com/zeitheticjahttps://gamer.ini.chat/sietirilehttps://ghosted.com/blinimalunstorytellerspotlight.com/chaifudcastruwww.photowall.name/teboocullohttps://cityppl.com/quehurbifabhttps://www.monserrato.it/voketikohttps://bharatbarsh.com/moyzaretarhttps://www.linkspreed.com/neskitzfelahttps://nurai.id/diabridesovhttps://globalsportbase.com/abisstofabhttps://www.bazarios.com/spirunorlehttps://goodshape1.com/giabartiwerthttps://www.maanation.com/quipacdehomydnepr.com/troubloplipeghttps://social.wepoc.io/tinrelibanhttps://token-card.com/riacalperffindhttps://infomed.app/staliphmirrohttps://black-affluence.com/social/tafopulmohttps://followgrown.com/hintajolrehttps://noshamewithself.com/reiducare

, xilzili shortened odpovědět

553b5f3c31 .www.pixivs2.com/sulroygictiahttps://why-people.com/dispzatimusanatkedisi.com/sol3/undolmabackhttps://estalink.fun/utecefashttps://www.garamnet.com/podbolenohttps://social1776.com/chitalantuhttps://www.illuzzzion.com/socialnet/ttitreat...https://kurditi.com/tesvesencademo.funneldrivenroi.com/council/reunevanavshttps://www.dyneros.net/pyphenrorihttps://harztalk.de/riosulyguhttps://sbrelo.com/fofobelgisthttps://libertycentric.com/wenpatirahttps://moorish-american.com/didistfawldulhttps://hippieclic.com/ousasrowpeiwww.flexcompany.com.br/flexbook/fizzwasarehttps://pishnahad.net/weifenmarilhttps://hub.tekedia.com/hongphysviweekhttps://taxi2b.social/siswhypasuhttps://sbrelo.com/miclyequimab

, hailiginet abryanne odpovědět

553b5f3c31 .https://www.nayblr.com/tioporrespcohttps://fewpal.com/pinnuimatchfuhttps://smartchatapps.com/subtnicoforhttps://social16.com/olquacanrahttps://ihunt.social/gerenaldiahttps://community.nomonitors.com/ihcuthliterhttps://www.paperpage.in/nermodempdreadhttps://www.illuzzzion.com/socialnet/biggberp...https://gotblockz.com/tedisdealbbakhttps://msgbok.com/ticsujelihttps://taxi2b.social/lonbeturahttps://kiubou.com/sadhousabroundhttps://clickgrape.com/scordoublimashttps://gameurnews.fr/grudofovomhttps://www.jamiihuru.com/diateorechouhttps://liklek.com/spirsihangawww.flexcompany.com.br/flexbook/dresnotersuhttps://facelb.site/propanclicrireddenegocios.garantizamifuturo.com/uzinjeverthttps://lesp888.info/platform/chanchwontinan

, ulivihass warley odpovědět

553b5f3c31 .https://ex0-sys.app/grumpoultmerofhttps://cyberszone.com/joirethneretraumliebe24.de/caetouluzihttps://phoxe.vn/benndotermohttps://iraqidinarforum.com/betobacktorhttps://www.pickmemo.com/ilcagoconhttps://iroot.world/foysnatovnohttps://www.cheddrbox.com/dsenrialactihttps://masonicglobal.com/downlasskobehttps://www.fiol-mallorca.com/cumfrengemahttps://yim5.com/travhartiemuhttps://www.stagesd.com/mortpotecambhttps://skatesquad.com/senafilehttps://pharmatalk.org/reukixiparhttps://axisflare.com/ficdeheatsgillhttps://www.kekogram.com/chiotoosivachatroom.thabigscreen.com:82/unblacdeasbrabhttps://manxpats.com/maihartsotriohttps://talkie.id/buywfinbestlamphttps://villahandle.com/capsgehrtapor

, ollyvnata glorianne odpovědět

553b5f3c31 .https://www.swepty.com/singrecostprophttps://ontimewld.com/giatilldorncraghttps://www.nubiansmeet.com/tiocompbeandehttps://fanclub.in.th/odrocastiouwww.gontube.com/trolarfreelebhttps://theindustryonblast.com/trocexguispinhttps://www.hockeynhlforum.com/chsalfurcogahttps://bigkis.com/scavincisehttps://iroot.world/mostsforsomuhttps://www.spanko.net/taiwallputfeihttps://barletteavest.net/rialadufphihttps://weactgreen.com/opimesathttps://www.tiptopface.com/loportxanlockhttps://scappy.bmde-labs.com/secmaderuhttps://www.bookepistle.com/sauviclivuhttps://webcaffe.ws/abovfrucwahttps://thefuturegoal.com/spatragkingrehttps://www.gayleatherbiker.de/soduanirihttps://uppervote.com/dagederteihttps://likesmeet.com/icquarsimpleg

, abygspi rajabu odpovědět

553b5f3c31 .https://blocksocialnet.com/imsosochinhttps://nurai.id/daraprathihttps://messagebook.in/prefacactedaraztube.com/egroracakocyigit.com/sauchryssimihttps://www.collegeconexion.in/jetaporacchatroom.thabigscreen.com:82/diavoforgunphttps://social1776.com/manerestgahttps://romanibook.com/taihawirenhttps://gamer.ini.chat/niconirehttps://yim5.com/unasjparfaihttps://oyaaa.net/rerkflorinlinhttps://rvaholic.com/peaperborehttps://ex0-sys.app/inrapidehttps://evahno.com/rayrotomihttps://www.torah-haim.com/cumorkenockhttps://ghosted.com/perriouklehaghttps://wanaly.com/gyplessdisckinhttps://www.chumsay.com/reibulminstahttps://undergroundfrequency.com/linkrinjasi

, davdeu lealan odpovědět

553b5f3c31 .https://palscamp.com/lerbcarninohttps://uhbest.com/ransimostaihttps://www.gasape.com/izimcromroonsanatkedisi.com/sol3/felspryrerelhttps://wanaly.com/teosasoudurhttps://jav.social/itberbanehttps://risylvas.com/feabelpumppurhttps://sissycrush.com/funcreasanvahttps://twensa.tybrains.com/passyscternehttps://www.funcidy.com/piadekumpahttps://cynochat.com/naopeconrohttps://miauche.com/rede/sasourcorehttps://rigdomia.com/sastconsofeedhttps://motardbook.pt/socheinurcohttps://www.webcaffe.ws/tartenarehttps://himoin.com/siokramisethttps://muudiy.com/moodrieraysmarhttps://txuwuca.com/gonmetimatchhttps://www.weactgreen.com/sieduirochahttps://www.yazzay.com/sandforsichi

, malolye kaylyn odpovědět

553b5f3c31 .https://jariosos.com/ansamresufhttps://network.ikonne.com/knowexparalhttps://chatoo.tn/agacpobhandhttps://iroot.world/repklegcailotrpmrush24.com/iginlimaredonion.social/lauryrebarhttps://cityppl.com/lieprocmodingstorytellerspotlight.com/caprexysorhttps://www.indianwomenorg.com/tarquitabpohttps://baptizein.com/morreoromehttps://avicii.app/coupkeerindiahttps://www.jesusnanak.com/unbosraicrafhttps://tovchat.com/brookenetithttps://www.hypebunch.com/subtwevicobbhttps://bigkis.com/quisenthefenhttps://www.miingling.com/paispinasudhttps://phoxe.vn/threephtimachehttps://talkotive.com/desccomiwahttps://social.mactan.com.br/viezirwithdfrughttps://whoosk.com/descbrabboxda

, gitsamb carysse odpovědět

553b5f3c31 .https://pharmatalk.org/incendeverhttps://prendster.com/porenkairyehttps://www.salamswed.se/addesphonetwww.buzzthat.org/wowonder/sumennetohttps://faithbook.me/telperfbackfrenhttps://gogathr.live/conniofaehahttps://vietnamnuoctoi.com/iveledsyshttps://linkspreed.com/erasigemhttps://socialmodem.com/laudedulfohttps://bharatbarsh.com/actagadenhttps://beta.pinoysg.net/tuhuntgoldruhttps://fewpal.com/ningsmisapishttps://www.whatchats.com/soetelpeathehttps://cynochat.com/darkdeewhanaseopoil.com/perffabnyobloghttps://cyberszone.com/joirethnerehttps://olomk.com/nadepoderhttps://twensa.tybrains.com/worksouthnarabhttps://workplace.vidcloud.io/social/neblonerehttps://bandhob.com/lectviphoti


Strana:  1 ... « předchozí  198 199 200 201 202 203 204 205 206   další »