Kategorie: Aktuality

Témata bakalářských a diplomových prací z psychologie

Bakalářské a diplomové práce by měly být podle interního katedrového termínu zadány do 1. 3. 2021. Období října až prosince využijte k oslovení vyučujících, jejichž témata vás zaujala. Vyučující vám sdělí svá očekávání a podmínky pro spolupráci, případně vás budou informovat o počtu lidí, kteří již o téma projevili zájem. Optimální je konzultovat více témat s více vyučujícími. Nespěchejte s konečným rozhodnutím, které téma budete zpracovávat. V případě bakalářských prací není vítáno, aby s návrhem vlastních témat přicházeli sami studující. Snažte se proto ze seznamu vybrat téma, které je nejbližší vašemu zájmu a navrhněte školiteli/ce, jak by bylo možné z vašeho hlediska téma realizovat - přesné znění témat lze obvykle vyjednat tak, aby vyhovovalo jak školiteli/ce, tak studentovi/ce.

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

PhDr. Dana Bittnerová, Ph.D.
• Cesta za vzděláním: vzdělávací strategie vysokoškolsky vzdělaných Romů.
• To co nás spojuje. Reflexe mezigeneračních vztahů v rodinách s migrační zkušeností.
• Motiv jinakosti ("otherness") v narativech mladých lidí s migrační zkušeností.
Kvalitativní výzkumy založené na rozhovorech a pokud bude možno na zúčastněném pozorování (zejména téma 2). Ukotveno s sociální psychologii a antropologii.

Mgr. David Doubek, Ph.D.
• Psychologické zhodnocení působení hudebně sociálního projektu Timbalooloo ve škole a jeho vliv na tvořivost, komunikaci, otevřenost. (1 student)
• Subkulturní identity ve škole. Etnografická studie. (1 student)
• Integrace dětí z etnických menšin ve škole z hlediska vrstevnické sociální skupiny. /Etnografie (1 student)

Mgr. Anna Frombergerová
• Testování profesní orientace u žáků ZŠ (či gymnázií)
• Testování inteligence u žáků se specifickými poruchami učení
• Primární prevence rizikového chování (možno zaměřit se na efektivitu konkrétního programu, možnosti prevence na půdě školy, na konkrétní oblast RCH apod.) - upřednostňuji zájemce s profesní zkušeností s programy PP
(Všechna témata budou konkretizována podle zájmu a možností studentů. Může se jednat o kvalitativní i kvantitativní studie - některá data k vyhodnocení jsou k dispozici.)

PhDr. Radka High, Ph.D.
• Role chemie/biologie v životě nadaných žáků (narativní analýza 3-5 nejlepších chemiků/biologů ze základních škol)
• Profesní identita akademických pracovníků UK (analýza focus groups)
Časová perspektiva nadaných dětí (kvantitativní výzkumná studie)

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
• Otec geek: výchovné postupy užívání digitálních technologií z perspektivy otců s vysokou digitální gramotností (případové studie)
• Sociální kontakt ve virtuálních světech během COVID-19 (analýza motivace hráčů online videoher či aktérů v dalších persistentních virtuálních prostředích, např. sociálních médiích)
• Online vzdělávání očima studentů VŠ (aneb „je toto e-learning, jak jsme si ho představovali?")
• Videohry a moderní herní formy v psychologických souvislostech (konkrétní volba tématu po domluvě)
• Digitální technologie ve vzdělávání a výchově (konkrétní volba tématu po domluvě)

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
• Krize středního věku: interpretativní fenomenologická analýza (podmínka: přístup ke 3 - 5 lidem ve věku 45 - 60 ochotným zpětně vyprávět o své životní zkušenosti)


PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - přehledová studie výzkumů daného jevu
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - dotazníkové šetření


Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
• Životní dráha osoby od dětství do dospělosti a stáří (significant others, idoly, koníčky, zájmy, volba povolání, kariéra), pomocí rozhovoru
• Psychobiografie slavné osoby (pomocí literárních pramenů)
• Psychologický rozbor uměleckého textu

Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
• Dítě v ohrožení - možnosti spolupráce školního psychologa a oddělení sociálně-právního oddělení (kazuistická studie)
• Školní neúspěšnost v českém jazyce - co je podstatné, aby žáci ovládali?
• Student se specifickou vzdělávací potřebou na VŠ/SŠ v době pandemie (možno 2 studenty)
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a učitelů v době pandemie


Doc. PaeDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
• Vzdělávací potřeby dětí z rodin se socioekonomickým znevýhodněním z pohledu školního psychologa
• Problémové chování žáků 1. st. z pohledu učitele
• Problémové chování žáků 2. st. z pohledu učitele

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
• Výchovné strategie rodičů pro regulaci užívání digitálních technologií u svých dětí

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
• Monitoring nudy ve škole
• Analýza strachu ve škole

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
• Zkušenost s on-line výukou na 1. stupni ZŠ, kvalitativní design založený na rozhovorech s min. 5 učiteli a učitelkami, kteří byli nuceni přejít se svou třídou na on-line vyučování - k dispozici 1 volné místo
• Zkušenost s on-line výukou na 2. stupni ZŠ, kvalitativní design založený na rozhovorech s min. 5 učiteli a učitelkami, kteří byli nuceni přejít ve svém předmětu na on-line vyučování, je třeba vyhledat 5 vyučujících se stejnou aprobací / předmětem - k dispozici 1 volné místo

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
• Psychologické poradenství pro VŠ studenty (téma zadáno)
• Životní plány dospívajících, kteří opouští ústavní výchovu
• Adaptace na základní školu u dětí s odkladem povinné školní docházky

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
• LGBT+ studující: co si myslí a dělají učitelé/učitelky (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Kdo je školně neúspěšné dítě? Učitelská nebo rodičovská definice (zapojení do probíhajícího výzkumu)

PhDr. Hana Sotáková
• Dilemata práce školního psychologa
• Sebepojetí jedinců s poruchou autistického spektra

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
• Psychologické aspekty osvojování cizího jazyka
• Kognitivní předpoklady rozvoje aritmetických dovedností

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
• Rodiče se žákem se SVP v době distančního vzdělávání - kazuistické studie

Mgr. Tereza Tetourová
• Specifika práce asistentů pedagoga se žáky s poruchami autistického spektra (zacíleno na sociální dovednosti)

Mgr. Ing. Petra Topková
• Implicitní (laické) teorie moudrosti u různých věkových skupin (1-2 studující)

Mgr. Marian Vanek
• Psychologické aspekty užívání tabákových výrobků (cigarety, vodní dýmky, IQOS, elektronické cigarety...).
• Psychologické aspekty párových tanců

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
• Hypersenzitivní osoby a jejich diagnostika
• Posttraumatický růst u osob se závažným pruběhem onemocnění covid

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
• Distanční výuka - kazuistika jedné rodiny
• Strategie vyučujících při podpoře rozvoje dítěte na 1. stupni ZŠ - srovnávací kazuistika dvou dětí

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

PhDr. Dana Bittnerová, Ph.D.
• Cesta za vzděláním: vzdělávací strategie vysokoškolsky vzdělaných Romů.
• To co nás spojuje. Reflexe mezigeneračních vztahů v rodinách s migrační zkušeností.
• Motiv jinakosti ("otherness") v narativech mladých lidí s migrační zkušeností.
Kvalitativní výzkumy založené na rozhovorech a pokud bude možno na zúčastněném pozorování (zejména téma 2). Ukotveno s sociální psychologii a antropologii.

Mgr. David Doubek, Ph.D.
• Distanční vyučování v sociálním vyloučení - postoje, strategie, coping. (2 studenti)

PhDr. Radka High, Ph.D.
• Časová perspektiva nadaných dětí (kvantitativní výzkumná studie)
• Role chemie/biologie v životě nadaných žáků (narativní analýza 3-5 nejlepších chemiků/biologů ze základních škol)
• Profesní identita akademických pracovníků UK (analýza focus groups)

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
• Otec geek: výchovné postupy užívání digitálních technologií z perspektivy otců s vysokou digitální gramotností (případové studie)
• Sociální kontakt ve virtuálních světech během COVID-19 (analýza motivace hráčů online videoher či aktérů v dalších persistentních virtuálních prostředích, např. sociálních médiích)
• Online vzdělávání očima studentů VŠ (aneb „je toto e-learning, jak jsme si ho představovali?")
• Digitální technologie ve vzdělávání a výchově (konkrétní volba tématu po domluvě)
• Videohry a moderní herní formy v psychologických souvislostech (konkrétní volba tématu po domluvě)

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
• Krize středního věku z hlediska psychoterapeutů (podmínka: přístup ke 3 - 5 psychoterapeutům různých směrů ochotných vyprávět o této problematice u svých klientů)

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - přehledová studie výzkumů daného jevu
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - dotazníkové šetření

Mgr. Ivana Křížová, Ph.D.
• Závislosti v klinicko-psychologické péči.


PhDr. Michaela Kubátová (Pejchalová)
• Přínosy a rizika humoru ve výuce
• Vedení třídnických hodin na základní škole v době distanční výuky

Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
• Životní dráha osoby od dětství do dospělosti a stáří (significant others, idoly, koníčky, zájmy, volba povolání, kariéra), pomocí rozhovoru
• Psychobiografie slavné osoby (pomocí literárních pramenů)
• Psychologický rozbor uměleckého textu

Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
• Čtení a psaní - vztah základních gramotnostních dovedností. (DP zadáno)
• Dítě v ohrožení - možnosti spolupráce školního psychologa a oddělení sociálně-právního oddělení (kazuistická studie)
• Školní neúspěšnost v českém jazyce - co je podstatné, aby žáci ovládali?
• Student se specifickou vzdělávací potřebou na VŠ/SŠ v době pandemie (možno 2 studenty)
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a učitelů v době pandemie


Doc. PaeDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
• Písemná produkce u žáků 2. st. ZŠ (1 práce kvalitativní, 1 práce kvantitativní)
• Písemná produkce u žáků s poruchami učení
• Písemná produkce u žáků s vývojovou dysfázií
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a školského poradenského zařízení z pohledu obou aktérů (školní psycholog vs. poradenský psycholog)
• Psychologické aspekty předčasných odchodů ze VŠ vzdělávání

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
• Výchovné strategie rodičů pro regulaci užívání digitálních technologií u svých dětí

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
• Souvislost volních charakteristik žáků a nudy ve škole
• Zvládání školní nudy

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
• Spolupráce učitelky a asistentky pedagoga, kvalitativní design založený na rozhovorech s cca 5 dvojicemi, které spolupracují 2 roky a déle. K dispozici 1 volné místo.
• Význam supervize realizované na základní škole. Kvalitativní výzkum založený na zkušenostech supervizorů (rozhovory), kteří vstupují do různých resortů a mohou reflektovat svou zkušenost se školstvím. K dispozici, 1 volné místo.

Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
• Vyšetřování osobnostního fungování úzkostných pacientů

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
• Změny sebepojetí u rodičů, kteří adoptovali dítě(téma zadáno)
• Prenatální ztráta (téma zadáno)
• Individuální výchovný program jako nástroj školního poradenského pracoviště

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
• Postavení LGBT studujících ve třídním kolektivu (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Vztah školy a homoparentálních rodin (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Školně neúspěšné dítě: učitelská/rodičovská definice (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Naše dítě je chytré: Porovnání školní zdatnosti z pohledu rodičů, vyučujících a kognitivních testů (zapojení do probíhajícího výzkumu)

PhDr. Hana Sotáková
• Psychologické aspekty mladistvých v nařízené institucionální péči (zadáno)
• Sociální vztahy u jedinců s poruchou autistického spektra (zadáno)

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
• Psychologické aspekty osvojování cizího jazyka
• Kognitivní předpoklady rozvoje aritmetických dovedností

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
• Způsoby práce s učivem v době distančního vzdělávání -. učitelská perspektiva

Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
• Vyrostla jsem v dětském domově (rezervováno) - zejména pro studující Učitelství 1. stupně ZŠ
• Pěstounská péče a vzdělávání pěstounů - zejména pro studující Učitelství 1. stupně ZŠ

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
• Posttraumatický růst u osob se závažným pruběhem onemocnění covid

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
• Distanční výuka - zápletka rodinného příběhu - kazuistika
• Distanční výuka - komunikace rodiny a školy (kvalitativní výzkum)
• Přístup učitelek při podpoře dětí na 1 stupni základní školy

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 172
, marfil generous odpovědět

marfil 74cd785c74 https://wincollection.net/
https://newcracks.org/
https://softscollection.com/
https://appscracks.com/
https://winkeys.net/
https://xcracks.org/
https://freecracks.org/
https://abccracks.com/
https://crackedwinpc.com/
https://filesbag.net/
kof.c9-factory.com/article/2898966.html

, zenpkael markita odpovědět

zenpkael 74cd785c74 https://crackwhale.com/
https://directcracks.com/
https://foxcracks.com/
https://softmaster.pro/
https://cracksrate.com/
https://cracksprofi.com/
https://cracksmagic.com/
https://cracksmage.com/
https://crackshost.com/
https://cracksboss.com/
https://texas101jams.ning.com/photo/albums/63...

, emalchen calliah odpovědět

emalchen 74cd785c74 https://softmaster.pro/
https://freecollection.net/
https://winbear.net/
https://winsoftcracks.com/
https://winsoftcracks.net/
https://filebear.org/
https://foxcracks.com/
https://softmaster.pro/
https://crackedwinpc.com/
https://abccracks.com/
https://almacarnivora.com.br/comer-peixe-e-sa...

, madric darris odpovědět

madric 74cd785c74 https://thecracks.net/
https://winbear.net/
https://winsoftcracks.com/
https://winsoftcracks.net/
https://filebear.org/
https://filebear.org/
https://winsoftcracks.net/
https://winsoftcracks.com/
https://winbear.net/
https://thecracks.net/
furusatotaxpay.sblo.jp/article/189141962.html

, neebart amaris odpovědět

neebart 74cd785c74 https://fatfiles.net/
https://winrepack.com/
https://kittycracks.com/
https://installzip.com/
https://freecollection.net/
https://free4windows.com/
https://filescracks.net/
https://exe2zip.com/
https://4windows.net/
https://filesduck.com/
https://jijisweet.ning.com/photo/albums/30974...

, philneld yaslin odpovědět

philneld 3159f51914 https://cracksto.com/
https://crackwhale.com/
https://directcracks.com/
https://foxcracks.com/
https://softmaster.pro/
https://softmaster.pro/
https://cracksmage.com/
https://cracksmagic.com/
https://cracksprofi.com/
https://cracksrate.com/
https://www.bx-carlo.de/g%C3%A4stebuch/

, carregi naddah odpovědět

carregi 3159f51914 https://wincollection.net/
https://winprograms.org/
https://winrepack.com/
https://wincracks.net/
https://crackthat.net/
https://winhorse.net/
https://searchfiles.net/
https://filesbag.net/
https://filebear.org/
https://winsoftcracks.net/
https://www.ocnkec.com/phone/bbs

, reipalm brunhilda odpovědět

reipalm 7193e21ce4 https://newcracks.org/
https://softscollection.com/
https://appscracks.com/
https://winkeys.net/
https://xcracks.org/
https://freecracks.org/
https://abccracks.com/
https://crackedwinpc.com/
https://cracksboss.com/
https://crackshost.com/
pagimania.com/the-best-hotels-in-venice-from-...

, rosarain berthel odpovědět

rosarain 7193e21ce4 https://cracksboss.com/
https://crackedwinpc.com/
https://abccracks.com/
https://freecracks.org/
https://xcracks.org/
https://winkeys.net/
https://appscracks.com/
https://softscollection.com/
https://newcracks.org/
https://wincollection.net/
hdmi.htxd.net.cn/message/message.php?lang=en

, claconf tommey odpovědět

claconf 7193e21ce4 https://thecracks.net/
https://netcracks.org/
https://kittycracks.com/
https://installzip.com/
https://freecollection.net/
https://free4windows.com/
https://filescracks.net/
https://exe2zip.com/
https://4windows.net/
https://filesduck.com/
https://www.berggrepp.se/produkt/pinch-block-...

, valwad manuel odpovědět

valwad 7193e21ce4 https://winkeys.net/
https://appscracks.com/
https://softscollection.com/
https://newcracks.org/
https://wincollection.net/
https://winprograms.org/
https://winrepack.com/
https://wincracks.net/
https://crackthat.net/
https://winhorse.net/
sqtn.nmzy.cn/plus/guestbook.php

, wyldaws filana odpovědět

wyldaws 7193e21ce4 https://exe2zip.com/
https://4windows.net/
https://filesduck.com/
https://fatfolder.com/
https://fatfiles.net/
https://www.corenetassociates.com/inspired-de...

, walfsain belltanah odpovědět

walfsain 7193e21ce4 https://foxcracks.com/
https://softmaster.pro/
https://winkeys.net/
https://xcracks.org/
https://freecracks.org/
https://abccracks.com/
https://crackedwinpc.com/
https://cracksboss.com/
https://crackshost.com/
https://cracksmage.com/
gafp.be/index.php?option=com_easybookreloaded

, idalynd valyony odpovědět

idalynd 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1qY0N...
https://colab.research.google.com/drive/1nw0F...
https://colab.research.google.com/drive/1jvQp...
https://colab.research.google.com/drive/1PtXx...
https://colab.research.google.com/drive/1PDF8...
https://colab.research.google.com/drive/11EXw...
https://colab.research.google.com/drive/1mgi4...
https://colab.research.google.com/drive/1ZlHM...
https://colab.research.google.com/drive/1ViX1...
https://colab.research.google.com/drive/18yL4...
https://www.aktive-lebenshilfe-mit-hunden.de/...

, raydgine aureah odpovědět

raydgine 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1xu0B...
https://colab.research.google.com/drive/1G3qY...
https://colab.research.google.com/drive/156NM...
https://colab.research.google.com/drive/1V8gN...
https://colab.research.google.com/drive/18kzS...
https://colab.research.google.com/drive/1Fq-F...
https://colab.research.google.com/drive/140BK...
https://colab.research.google.com/drive/1WiQ-...
https://colab.research.google.com/drive/12KFX...
https://colab.research.google.com/drive/1omPE...
https://www.ulrike-privatpage.de/gaestebuch.php

, finbama thaddea odpovědět

finbama 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1ioV0...
https://colab.research.google.com/drive/1T3u-...
https://colab.research.google.com/drive/1CEfM...
https://colab.research.google.com/drive/1A5fE...
https://colab.research.google.com/drive/15EJi...
https://colab.research.google.com/drive/1BTpV...
https://colab.research.google.com/drive/1oFu_...
https://colab.research.google.com/drive/1XIkb...
https://colab.research.google.com/drive/1YCWY...
https://colab.research.google.com/drive/1tlsh...
search-1.jp/article/3709482.html

, glornae crossing odpovědět

glornae 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1ZSv9...
https://colab.research.google.com/drive/1H-R5...
https://colab.research.google.com/drive/1SxOg...
https://colab.research.google.com/drive/1lgeU...
https://colab.research.google.com/drive/1a1Mp...
https://colab.research.google.com/drive/1MHdk...
https://colab.research.google.com/drive/1syy0...
https://colab.research.google.com/drive/1ku55...
https://colab.research.google.com/drive/1QtZL...
https://colab.research.google.com/drive/13zvG...
restaurant-era.com/it/component/k2/item/6/6.html

, davnata nyealle odpovědět

davnata 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1aNeR...
https://colab.research.google.com/drive/1hun3...
https://colab.research.google.com/drive/1vqvX...
https://colab.research.google.com/drive/1F9K2...
https://colab.research.google.com/drive/1yjj1...
https://colab.research.google.com/drive/1qczm...
https://colab.research.google.com/drive/1eTYy...
https://colab.research.google.com/drive/1420k...
https://colab.research.google.com/drive/10oEj...
https://colab.research.google.com/drive/1wcKq...
https://mercedes-world.com/glb-class/mercedes...

, falala berwyn odpovědět

falala 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1Wl0X...
https://colab.research.google.com/drive/1-HnE...
https://colab.research.google.com/drive/1AtPl...
https://colab.research.google.com/drive/1VFgr...
https://colab.research.google.com/drive/1-VMI...
https://colab.research.google.com/drive/1jjle...
https://colab.research.google.com/drive/1_XH3...
https://colab.research.google.com/drive/1w15T...
https://colab.research.google.com/drive/1xaLM...
https://colab.research.google.com/drive/1T3Gl...
https://gianrocco.jimdofree.com/guestbook.php

, valwin yoriyo odpovědět

valwin 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1-rOp...
https://colab.research.google.com/drive/18p1h...
https://colab.research.google.com/drive/1dwgF...
https://colab.research.google.com/drive/19khd...
https://colab.research.google.com/drive/1Msbb...
https://colab.research.google.com/drive/12Vi5...
https://colab.research.google.com/drive/1muoq...
https://colab.research.google.com/drive/1p4Ua...
https://colab.research.google.com/drive/13MIP...
https://colab.research.google.com/drive/1zi2i...
crimea-personal.ru/component/k2/item/2/


Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 172