Kategorie: Aktuality

Témata bakalářských a diplomových prací z psychologie

Bakalářské a diplomové práce by měly být podle interního katedrového termínu zadány do 1. 3. 2021. Období října až prosince využijte k oslovení vyučujících, jejichž témata vás zaujala. Vyučující vám sdělí svá očekávání a podmínky pro spolupráci, případně vás budou informovat o počtu lidí, kteří již o téma projevili zájem. Optimální je konzultovat více témat s více vyučujícími. Nespěchejte s konečným rozhodnutím, které téma budete zpracovávat. V případě bakalářských prací není vítáno, aby s návrhem vlastních témat přicházeli sami studující. Snažte se proto ze seznamu vybrat téma, které je nejbližší vašemu zájmu a navrhněte školiteli/ce, jak by bylo možné z vašeho hlediska téma realizovat - přesné znění témat lze obvykle vyjednat tak, aby vyhovovalo jak školiteli/ce, tak studentovi/ce.

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

PhDr. Dana Bittnerová, Ph.D.
• Cesta za vzděláním: vzdělávací strategie vysokoškolsky vzdělaných Romů.
• To co nás spojuje. Reflexe mezigeneračních vztahů v rodinách s migrační zkušeností.
• Motiv jinakosti ("otherness") v narativech mladých lidí s migrační zkušeností.
Kvalitativní výzkumy založené na rozhovorech a pokud bude možno na zúčastněném pozorování (zejména téma 2). Ukotveno s sociální psychologii a antropologii.

Mgr. David Doubek, Ph.D.
• Psychologické zhodnocení působení hudebně sociálního projektu Timbalooloo ve škole a jeho vliv na tvořivost, komunikaci, otevřenost. (1 student)
• Subkulturní identity ve škole. Etnografická studie. (1 student)
• Integrace dětí z etnických menšin ve škole z hlediska vrstevnické sociální skupiny. /Etnografie (1 student)

Mgr. Anna Frombergerová
• Testování profesní orientace u žáků ZŠ (či gymnázií)
• Testování inteligence u žáků se specifickými poruchami učení
• Primární prevence rizikového chování (možno zaměřit se na efektivitu konkrétního programu, možnosti prevence na půdě školy, na konkrétní oblast RCH apod.) - upřednostňuji zájemce s profesní zkušeností s programy PP
(Všechna témata budou konkretizována podle zájmu a možností studentů. Může se jednat o kvalitativní i kvantitativní studie - některá data k vyhodnocení jsou k dispozici.)

PhDr. Radka High, Ph.D.
• Role chemie/biologie v životě nadaných žáků (narativní analýza 3-5 nejlepších chemiků/biologů ze základních škol)
• Profesní identita akademických pracovníků UK (analýza focus groups)
Časová perspektiva nadaných dětí (kvantitativní výzkumná studie)

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
• Otec geek: výchovné postupy užívání digitálních technologií z perspektivy otců s vysokou digitální gramotností (případové studie)
• Sociální kontakt ve virtuálních světech během COVID-19 (analýza motivace hráčů online videoher či aktérů v dalších persistentních virtuálních prostředích, např. sociálních médiích)
• Online vzdělávání očima studentů VŠ (aneb „je toto e-learning, jak jsme si ho představovali?")
• Videohry a moderní herní formy v psychologických souvislostech (konkrétní volba tématu po domluvě)
• Digitální technologie ve vzdělávání a výchově (konkrétní volba tématu po domluvě)

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
• Krize středního věku: interpretativní fenomenologická analýza (podmínka: přístup ke 3 - 5 lidem ve věku 45 - 60 ochotným zpětně vyprávět o své životní zkušenosti)


PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - přehledová studie výzkumů daného jevu
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - dotazníkové šetření


Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
• Životní dráha osoby od dětství do dospělosti a stáří (significant others, idoly, koníčky, zájmy, volba povolání, kariéra), pomocí rozhovoru
• Psychobiografie slavné osoby (pomocí literárních pramenů)
• Psychologický rozbor uměleckého textu

Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
• Dítě v ohrožení - možnosti spolupráce školního psychologa a oddělení sociálně-právního oddělení (kazuistická studie)
• Školní neúspěšnost v českém jazyce - co je podstatné, aby žáci ovládali?
• Student se specifickou vzdělávací potřebou na VŠ/SŠ v době pandemie (možno 2 studenty)
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a učitelů v době pandemie


Doc. PaeDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
• Vzdělávací potřeby dětí z rodin se socioekonomickým znevýhodněním z pohledu školního psychologa
• Problémové chování žáků 1. st. z pohledu učitele
• Problémové chování žáků 2. st. z pohledu učitele

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
• Výchovné strategie rodičů pro regulaci užívání digitálních technologií u svých dětí

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
• Monitoring nudy ve škole
• Analýza strachu ve škole

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
• Zkušenost s on-line výukou na 1. stupni ZŠ, kvalitativní design založený na rozhovorech s min. 5 učiteli a učitelkami, kteří byli nuceni přejít se svou třídou na on-line vyučování - k dispozici 1 volné místo
• Zkušenost s on-line výukou na 2. stupni ZŠ, kvalitativní design založený na rozhovorech s min. 5 učiteli a učitelkami, kteří byli nuceni přejít ve svém předmětu na on-line vyučování, je třeba vyhledat 5 vyučujících se stejnou aprobací / předmětem - k dispozici 1 volné místo

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
• Psychologické poradenství pro VŠ studenty (téma zadáno)
• Životní plány dospívajících, kteří opouští ústavní výchovu
• Adaptace na základní školu u dětí s odkladem povinné školní docházky

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
• LGBT+ studující: co si myslí a dělají učitelé/učitelky (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Kdo je školně neúspěšné dítě? Učitelská nebo rodičovská definice (zapojení do probíhajícího výzkumu)

PhDr. Hana Sotáková
• Dilemata práce školního psychologa
• Sebepojetí jedinců s poruchou autistického spektra

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
• Psychologické aspekty osvojování cizího jazyka
• Kognitivní předpoklady rozvoje aritmetických dovedností

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
• Rodiče se žákem se SVP v době distančního vzdělávání - kazuistické studie

Mgr. Tereza Tetourová
• Specifika práce asistentů pedagoga se žáky s poruchami autistického spektra (zacíleno na sociální dovednosti)

Mgr. Ing. Petra Topková
• Implicitní (laické) teorie moudrosti u různých věkových skupin (1-2 studující)

Mgr. Marian Vanek
• Psychologické aspekty užívání tabákových výrobků (cigarety, vodní dýmky, IQOS, elektronické cigarety...).
• Psychologické aspekty párových tanců

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
• Hypersenzitivní osoby a jejich diagnostika
• Posttraumatický růst u osob se závažným pruběhem onemocnění covid

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
• Distanční výuka - kazuistika jedné rodiny
• Strategie vyučujících při podpoře rozvoje dítěte na 1. stupni ZŠ - srovnávací kazuistika dvou dětí

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

PhDr. Dana Bittnerová, Ph.D.
• Cesta za vzděláním: vzdělávací strategie vysokoškolsky vzdělaných Romů.
• To co nás spojuje. Reflexe mezigeneračních vztahů v rodinách s migrační zkušeností.
• Motiv jinakosti ("otherness") v narativech mladých lidí s migrační zkušeností.
Kvalitativní výzkumy založené na rozhovorech a pokud bude možno na zúčastněném pozorování (zejména téma 2). Ukotveno s sociální psychologii a antropologii.

Mgr. David Doubek, Ph.D.
• Distanční vyučování v sociálním vyloučení - postoje, strategie, coping. (2 studenti)

PhDr. Radka High, Ph.D.
• Časová perspektiva nadaných dětí (kvantitativní výzkumná studie)
• Role chemie/biologie v životě nadaných žáků (narativní analýza 3-5 nejlepších chemiků/biologů ze základních škol)
• Profesní identita akademických pracovníků UK (analýza focus groups)

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
• Otec geek: výchovné postupy užívání digitálních technologií z perspektivy otců s vysokou digitální gramotností (případové studie)
• Sociální kontakt ve virtuálních světech během COVID-19 (analýza motivace hráčů online videoher či aktérů v dalších persistentních virtuálních prostředích, např. sociálních médiích)
• Online vzdělávání očima studentů VŠ (aneb „je toto e-learning, jak jsme si ho představovali?")
• Digitální technologie ve vzdělávání a výchově (konkrétní volba tématu po domluvě)
• Videohry a moderní herní formy v psychologických souvislostech (konkrétní volba tématu po domluvě)

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
• Krize středního věku z hlediska psychoterapeutů (podmínka: přístup ke 3 - 5 psychoterapeutům různých směrů ochotných vyprávět o této problematice u svých klientů)

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - přehledová studie výzkumů daného jevu
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - dotazníkové šetření

Mgr. Ivana Křížová, Ph.D.
• Závislosti v klinicko-psychologické péči.


PhDr. Michaela Kubátová (Pejchalová)
• Přínosy a rizika humoru ve výuce
• Vedení třídnických hodin na základní škole v době distanční výuky

Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
• Životní dráha osoby od dětství do dospělosti a stáří (significant others, idoly, koníčky, zájmy, volba povolání, kariéra), pomocí rozhovoru
• Psychobiografie slavné osoby (pomocí literárních pramenů)
• Psychologický rozbor uměleckého textu

Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
• Čtení a psaní - vztah základních gramotnostních dovedností. (DP zadáno)
• Dítě v ohrožení - možnosti spolupráce školního psychologa a oddělení sociálně-právního oddělení (kazuistická studie)
• Školní neúspěšnost v českém jazyce - co je podstatné, aby žáci ovládali?
• Student se specifickou vzdělávací potřebou na VŠ/SŠ v době pandemie (možno 2 studenty)
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a učitelů v době pandemie


Doc. PaeDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
• Písemná produkce u žáků 2. st. ZŠ (1 práce kvalitativní, 1 práce kvantitativní)
• Písemná produkce u žáků s poruchami učení
• Písemná produkce u žáků s vývojovou dysfázií
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a školského poradenského zařízení z pohledu obou aktérů (školní psycholog vs. poradenský psycholog)
• Psychologické aspekty předčasných odchodů ze VŠ vzdělávání

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
• Výchovné strategie rodičů pro regulaci užívání digitálních technologií u svých dětí

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
• Souvislost volních charakteristik žáků a nudy ve škole
• Zvládání školní nudy

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
• Spolupráce učitelky a asistentky pedagoga, kvalitativní design založený na rozhovorech s cca 5 dvojicemi, které spolupracují 2 roky a déle. K dispozici 1 volné místo.
• Význam supervize realizované na základní škole. Kvalitativní výzkum založený na zkušenostech supervizorů (rozhovory), kteří vstupují do různých resortů a mohou reflektovat svou zkušenost se školstvím. K dispozici, 1 volné místo.

Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
• Vyšetřování osobnostního fungování úzkostných pacientů

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
• Změny sebepojetí u rodičů, kteří adoptovali dítě(téma zadáno)
• Prenatální ztráta (téma zadáno)
• Individuální výchovný program jako nástroj školního poradenského pracoviště

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
• Postavení LGBT studujících ve třídním kolektivu (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Vztah školy a homoparentálních rodin (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Školně neúspěšné dítě: učitelská/rodičovská definice (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Naše dítě je chytré: Porovnání školní zdatnosti z pohledu rodičů, vyučujících a kognitivních testů (zapojení do probíhajícího výzkumu)

PhDr. Hana Sotáková
• Psychologické aspekty mladistvých v nařízené institucionální péči (zadáno)
• Sociální vztahy u jedinců s poruchou autistického spektra (zadáno)

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
• Psychologické aspekty osvojování cizího jazyka
• Kognitivní předpoklady rozvoje aritmetických dovedností

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
• Způsoby práce s učivem v době distančního vzdělávání -. učitelská perspektiva

Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
• Vyrostla jsem v dětském domově (rezervováno) - zejména pro studující Učitelství 1. stupně ZŠ
• Pěstounská péče a vzdělávání pěstounů - zejména pro studující Učitelství 1. stupně ZŠ

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
• Posttraumatický růst u osob se závažným pruběhem onemocnění covid

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
• Distanční výuka - zápletka rodinného příběhu - kazuistika
• Distanční výuka - komunikace rodiny a školy (kvalitativní výzkum)
• Přístup učitelek při podpoře dětí na 1 stupni základní školy

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  2 3 4 5 6 7 8 9 10   další » ... 172
, harcha almynah odpovědět

harcha 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1qTgX...
https://colab.research.google.com/drive/1LWXz...
https://colab.research.google.com/drive/1W6BD...
https://colab.research.google.com/drive/1zLAK...
https://colab.research.google.com/drive/13yit...
https://colab.research.google.com/drive/14zvm...
https://colab.research.google.com/drive/1hGAS...
https://colab.research.google.com/drive/1kCtj...
https://colab.research.google.com/drive/1GShp...
https://colab.research.google.com/drive/1_i0m...
www.christielau.com/blog/look-at-that-smile/

, enggree kapalee odpovědět

enggree 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1Y1dJ...
https://colab.research.google.com/drive/1QCbT...
https://colab.research.google.com/drive/1jlw8...
https://colab.research.google.com/drive/1PxeA...
https://colab.research.google.com/drive/1057E...
https://colab.research.google.com/drive/1cIjn...
https://colab.research.google.com/drive/1IqRS...
https://colab.research.google.com/drive/1ouh5...
https://colab.research.google.com/drive/1U0bl...
https://colab.research.google.com/drive/1kFEN...
https://www.coronasg.com/product/baba-plates-...

, wentfarr harrun odpovědět

wentfarr 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1-P23...
https://colab.research.google.com/drive/130GW...
https://colab.research.google.com/drive/1A7oc...
https://colab.research.google.com/drive/1LqVI...
https://colab.research.google.com/drive/1yF2L...
https://colab.research.google.com/drive/1lCGg...
https://colab.research.google.com/drive/1moMd...
https://colab.research.google.com/drive/1efVl...
https://colab.research.google.com/drive/1-XAJ...
https://colab.research.google.com/drive/1slSD...
https://uct-dcp.com/index.php/component/k2/it...

, otakkar vijnanah odpovědět

otakkar 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1Wxy9...
https://colab.research.google.com/drive/16Zf7...
https://colab.research.google.com/drive/1EQGF...
https://colab.research.google.com/drive/1u3-l...
https://colab.research.google.com/drive/1LftX...
https://colab.research.google.com/drive/13kwo...
https://colab.research.google.com/drive/1GMPY...
https://colab.research.google.com/drive/1iuHI...
https://colab.research.google.com/drive/1-lJm...
https://colab.research.google.com/drive/1kBt7...
shootingevents.es/sht/index.php/component/kid...

, rafwal karlei odpovědět

rafwal 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1TiWf...
https://colab.research.google.com/drive/1s4Bd...
https://colab.research.google.com/drive/1Los_...
https://colab.research.google.com/drive/1Ij1Y...
https://colab.research.google.com/drive/1RYn7...
https://colab.research.google.com/drive/1JBw1...
https://colab.research.google.com/drive/1VyDS...
https://colab.research.google.com/drive/1BUcF...
https://colab.research.google.com/drive/1_W_S...
https://colab.research.google.com/drive/1H929...
https://cpadesk.us/does-quickbooks-online-sup...

, sahpad flurry odpovědět

sahpad 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/12yD5...
https://colab.research.google.com/drive/1jOYO...
https://colab.research.google.com/drive/1N-F2...
https://colab.research.google.com/drive/1i5zB...
https://colab.research.google.com/drive/1h12q...
https://colab.research.google.com/drive/1v_ml...
https://colab.research.google.com/drive/1_wrv...
https://colab.research.google.com/drive/1MZ4h...
https://colab.research.google.com/drive/1ztJ6...
https://colab.research.google.com/drive/1zXA1...
monpremierbebe.fr/calmer-bebe-pleure-techniqu...

, harchoo wadlie odpovědět

harchoo 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1uxhO...
https://colab.research.google.com/drive/12cPv...
https://colab.research.google.com/drive/1lVqJ...
https://colab.research.google.com/drive/15wDS...
https://colab.research.google.com/drive/1hsoh...
https://colab.research.google.com/drive/1oDeE...
https://colab.research.google.com/drive/1rm_-...
https://colab.research.google.com/drive/1tMSt...
https://colab.research.google.com/drive/13SNn...
https://colab.research.google.com/drive/1wuh2...
https://dayar.mn/2021/01/08/2021-%D0%BE%D0%BD...

, letugol lateefa odpovědět

letugol 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1-97O...
https://colab.research.google.com/drive/15xbS...
https://colab.research.google.com/drive/12XVx...
https://colab.research.google.com/drive/1mSLX...
https://colab.research.google.com/drive/1G45U...
https://colab.research.google.com/drive/1QeqE...
https://colab.research.google.com/drive/1XxvM...
https://colab.research.google.com/drive/1ZIBW...
https://colab.research.google.com/drive/19ctG...
https://colab.research.google.com/drive/1ywXI...
https://ambalaupdate.in/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0...

, rosgar kearne odpovědět

rosgar 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1Ab2U...
https://colab.research.google.com/drive/1XqKR...
https://colab.research.google.com/drive/1KXxG...
https://colab.research.google.com/drive/1D0gA...
https://colab.research.google.com/drive/1czBV...
https://colab.research.google.com/drive/15KIC...
https://colab.research.google.com/drive/1Yq3g...
https://colab.research.google.com/drive/18GG2...
https://colab.research.google.com/drive/1F2N1...
https://colab.research.google.com/drive/1mK0B...
https://www.elettricazerodieci.it/component/k...

, sigrolw willei odpovědět

sigrolw 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1f2Fy...
https://colab.research.google.com/drive/1TTyN...
https://colab.research.google.com/drive/1sNcF...
https://colab.research.google.com/drive/1-2lD...
https://colab.research.google.com/drive/141iO...
https://colab.research.google.com/drive/1ow3q...
https://colab.research.google.com/drive/1c6Gy...
https://colab.research.google.com/drive/1wnH5...
https://colab.research.google.com/drive/1h7Lf...
https://colab.research.google.com/drive/1bSw3...
buildpress.pl/nowe-oblicze-rynien-pvc

, ronlwylm papahie odpovědět

ronlwylm 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1IPwc...
https://colab.research.google.com/drive/1gUSo...
https://colab.research.google.com/drive/1iFXJ...
https://colab.research.google.com/drive/1-K0Y...
https://colab.research.google.com/drive/1Xw7d...
https://colab.research.google.com/drive/1-S6i...
https://colab.research.google.com/drive/14YFE...
https://colab.research.google.com/drive/1B0KC...
https://colab.research.google.com/drive/1EFDq...
https://colab.research.google.com/drive/1i9ip...
dignitex.org/es/we-remember-iqbal-masihs-life

, latocont nobuhle odpovědět

latocont 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1brgU...
https://colab.research.google.com/drive/1R_Rc...
https://colab.research.google.com/drive/1WknI...
https://colab.research.google.com/drive/1Rqm3...
https://colab.research.google.com/drive/1ri_n...
https://colab.research.google.com/drive/1gBMT...
https://colab.research.google.com/drive/1oGJi...
https://colab.research.google.com/drive/1PPUD...
https://colab.research.google.com/drive/1zatT...
https://colab.research.google.com/drive/1uPZj...
https://www.financeview.nl/wij-zijn-verhuisd/

, janalat karriff odpovědět

janalat 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1S9au...
https://colab.research.google.com/drive/13Df2...
https://colab.research.google.com/drive/1bnNi...
https://colab.research.google.com/drive/1A364...
https://colab.research.google.com/drive/1V6AG...
https://colab.research.google.com/drive/1nUOI...
https://colab.research.google.com/drive/13dLK...
https://colab.research.google.com/drive/1RpKi...
https://colab.research.google.com/drive/1w44x...
https://colab.research.google.com/drive/1-Rkg...
https://umarcarpets.hk/blog/carpet-repairing-...

, thosap dailen odpovědět

thosap 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1Ndke...
https://colab.research.google.com/drive/1zTcf...
https://colab.research.google.com/drive/1DgRu...
https://colab.research.google.com/drive/1ThRQ...
https://colab.research.google.com/drive/1JkDB...
https://colab.research.google.com/drive/1QSWT...
https://colab.research.google.com/drive/1i_ri...
https://colab.research.google.com/drive/1N_R3...
https://colab.research.google.com/drive/1habw...
https://colab.research.google.com/drive/1JvYn...
https://www.spacioblanco.com/implantes/trackb...

, kailaldo damian odpovědět

kailaldo 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1OcCH...
https://colab.research.google.com/drive/14e_S...
https://colab.research.google.com/drive/1C7XF...
https://colab.research.google.com/drive/1rbMn...
https://colab.research.google.com/drive/1Oqub...
https://colab.research.google.com/drive/1GKPI...
https://colab.research.google.com/drive/1FkA1...
https://colab.research.google.com/drive/1Vrzm...
https://colab.research.google.com/drive/10P2U...
https://colab.research.google.com/drive/1Zbwt...
https://www.catuven.com/index.php/2016/06/30/...

, pinetre yasmyne odpovědět

pinetre 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1aelU...
https://colab.research.google.com/drive/1AoYF...
https://colab.research.google.com/drive/1rxSi...
https://colab.research.google.com/drive/19r3f...
https://colab.research.google.com/drive/1C5TQ...
https://colab.research.google.com/drive/15H_Y...
https://colab.research.google.com/drive/11aQH...
https://colab.research.google.com/drive/1DQV0...
https://colab.research.google.com/drive/1c7Ec...
https://colab.research.google.com/drive/1h95E...
kazarigawara.sblo.jp/article/174086226.html

, orszave vytalis odpovědět

orszave 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1xu7a...
https://colab.research.google.com/drive/1bI48...
https://colab.research.google.com/drive/1aFRk...
https://colab.research.google.com/drive/1OjOS...
https://colab.research.google.com/drive/1aN_d...
https://colab.research.google.com/drive/1XIMV...
https://colab.research.google.com/drive/1337V...
https://colab.research.google.com/drive/16idk...
https://colab.research.google.com/drive/1RUIo...
https://colab.research.google.com/drive/1FaIw...
https://bnha.online/manga/my-hero-academia-bo...

, chadfor weroniquah odpovědět

chadfor 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1ipLS...
https://colab.research.google.com/drive/1Mpe2...
https://colab.research.google.com/drive/164E8...
https://colab.research.google.com/drive/1Snpz...
https://colab.research.google.com/drive/1hVjF...
https://colab.research.google.com/drive/14kDK...
https://colab.research.google.com/drive/1ebAK...
https://colab.research.google.com/drive/1OLPG...
https://colab.research.google.com/drive/1T2iP...
https://colab.research.google.com/drive/1JqrS...
realphotographyrealpeople.com/2011/07/wiscons...

, ghaneke francesca odpovědět

ghaneke 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1f0-X...
https://colab.research.google.com/drive/16BWP...
https://colab.research.google.com/drive/1uhCd...
https://colab.research.google.com/drive/1WvrF...
https://colab.research.google.com/drive/15N0S...
https://colab.research.google.com/drive/1r68G...
https://colab.research.google.com/drive/1JiPx...
https://colab.research.google.com/drive/1z8aL...
https://colab.research.google.com/drive/1lWFW...
https://colab.research.google.com/drive/1bdw9...
www.grindd.com/blog/2013/10/long-lost-laserdi...

, jacimacc edmonde odpovědět

jacimacc 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1mdKk...
https://colab.research.google.com/drive/1UGgF...
https://colab.research.google.com/drive/1xNUQ...
https://colab.research.google.com/drive/1YESD...
https://colab.research.google.com/drive/1Atj9...
https://colab.research.google.com/drive/1Ppzk...
https://colab.research.google.com/drive/1TbJt...
https://colab.research.google.com/drive/1xfs6...
https://colab.research.google.com/drive/1wGLd...
https://colab.research.google.com/drive/1NUom...
https://www.daniellemc.com/artist-takeover-in...


Strana:  1 ... « předchozí  2 3 4 5 6 7 8 9 10   další » ... 172