Kategorie: Aktuality

Témata bakalářských a diplomových prací z psychologie

Bakalářské a diplomové práce by měly být podle interního katedrového termínu zadány do 1. 3. 2021. Období října až prosince využijte k oslovení vyučujících, jejichž témata vás zaujala. Vyučující vám sdělí svá očekávání a podmínky pro spolupráci, případně vás budou informovat o počtu lidí, kteří již o téma projevili zájem. Optimální je konzultovat více témat s více vyučujícími. Nespěchejte s konečným rozhodnutím, které téma budete zpracovávat. V případě bakalářských prací není vítáno, aby s návrhem vlastních témat přicházeli sami studující. Snažte se proto ze seznamu vybrat téma, které je nejbližší vašemu zájmu a navrhněte školiteli/ce, jak by bylo možné z vašeho hlediska téma realizovat - přesné znění témat lze obvykle vyjednat tak, aby vyhovovalo jak školiteli/ce, tak studentovi/ce.

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

PhDr. Dana Bittnerová, Ph.D.
• Cesta za vzděláním: vzdělávací strategie vysokoškolsky vzdělaných Romů.
• To co nás spojuje. Reflexe mezigeneračních vztahů v rodinách s migrační zkušeností.
• Motiv jinakosti ("otherness") v narativech mladých lidí s migrační zkušeností.
Kvalitativní výzkumy založené na rozhovorech a pokud bude možno na zúčastněném pozorování (zejména téma 2). Ukotveno s sociální psychologii a antropologii.

Mgr. David Doubek, Ph.D.
• Psychologické zhodnocení působení hudebně sociálního projektu Timbalooloo ve škole a jeho vliv na tvořivost, komunikaci, otevřenost. (1 student)
• Subkulturní identity ve škole. Etnografická studie. (1 student)
• Integrace dětí z etnických menšin ve škole z hlediska vrstevnické sociální skupiny. /Etnografie (1 student)

Mgr. Anna Frombergerová
• Testování profesní orientace u žáků ZŠ (či gymnázií)
• Testování inteligence u žáků se specifickými poruchami učení
• Primární prevence rizikového chování (možno zaměřit se na efektivitu konkrétního programu, možnosti prevence na půdě školy, na konkrétní oblast RCH apod.) - upřednostňuji zájemce s profesní zkušeností s programy PP
(Všechna témata budou konkretizována podle zájmu a možností studentů. Může se jednat o kvalitativní i kvantitativní studie - některá data k vyhodnocení jsou k dispozici.)

PhDr. Radka High, Ph.D.
• Role chemie/biologie v životě nadaných žáků (narativní analýza 3-5 nejlepších chemiků/biologů ze základních škol)
• Profesní identita akademických pracovníků UK (analýza focus groups)
Časová perspektiva nadaných dětí (kvantitativní výzkumná studie)

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
• Otec geek: výchovné postupy užívání digitálních technologií z perspektivy otců s vysokou digitální gramotností (případové studie)
• Sociální kontakt ve virtuálních světech během COVID-19 (analýza motivace hráčů online videoher či aktérů v dalších persistentních virtuálních prostředích, např. sociálních médiích)
• Online vzdělávání očima studentů VŠ (aneb „je toto e-learning, jak jsme si ho představovali?")
• Videohry a moderní herní formy v psychologických souvislostech (konkrétní volba tématu po domluvě)
• Digitální technologie ve vzdělávání a výchově (konkrétní volba tématu po domluvě)

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
• Krize středního věku: interpretativní fenomenologická analýza (podmínka: přístup ke 3 - 5 lidem ve věku 45 - 60 ochotným zpětně vyprávět o své životní zkušenosti)


PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - přehledová studie výzkumů daného jevu
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - dotazníkové šetření


Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
• Životní dráha osoby od dětství do dospělosti a stáří (significant others, idoly, koníčky, zájmy, volba povolání, kariéra), pomocí rozhovoru
• Psychobiografie slavné osoby (pomocí literárních pramenů)
• Psychologický rozbor uměleckého textu

Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
• Dítě v ohrožení - možnosti spolupráce školního psychologa a oddělení sociálně-právního oddělení (kazuistická studie)
• Školní neúspěšnost v českém jazyce - co je podstatné, aby žáci ovládali?
• Student se specifickou vzdělávací potřebou na VŠ/SŠ v době pandemie (možno 2 studenty)
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a učitelů v době pandemie


Doc. PaeDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
• Vzdělávací potřeby dětí z rodin se socioekonomickým znevýhodněním z pohledu školního psychologa
• Problémové chování žáků 1. st. z pohledu učitele
• Problémové chování žáků 2. st. z pohledu učitele

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
• Výchovné strategie rodičů pro regulaci užívání digitálních technologií u svých dětí

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
• Monitoring nudy ve škole
• Analýza strachu ve škole

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
• Zkušenost s on-line výukou na 1. stupni ZŠ, kvalitativní design založený na rozhovorech s min. 5 učiteli a učitelkami, kteří byli nuceni přejít se svou třídou na on-line vyučování - k dispozici 1 volné místo
• Zkušenost s on-line výukou na 2. stupni ZŠ, kvalitativní design založený na rozhovorech s min. 5 učiteli a učitelkami, kteří byli nuceni přejít ve svém předmětu na on-line vyučování, je třeba vyhledat 5 vyučujících se stejnou aprobací / předmětem - k dispozici 1 volné místo

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
• Psychologické poradenství pro VŠ studenty (téma zadáno)
• Životní plány dospívajících, kteří opouští ústavní výchovu
• Adaptace na základní školu u dětí s odkladem povinné školní docházky

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
• LGBT+ studující: co si myslí a dělají učitelé/učitelky (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Kdo je školně neúspěšné dítě? Učitelská nebo rodičovská definice (zapojení do probíhajícího výzkumu)

PhDr. Hana Sotáková
• Dilemata práce školního psychologa
• Sebepojetí jedinců s poruchou autistického spektra

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
• Psychologické aspekty osvojování cizího jazyka
• Kognitivní předpoklady rozvoje aritmetických dovedností

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
• Rodiče se žákem se SVP v době distančního vzdělávání - kazuistické studie

Mgr. Tereza Tetourová
• Specifika práce asistentů pedagoga se žáky s poruchami autistického spektra (zacíleno na sociální dovednosti)

Mgr. Ing. Petra Topková
• Implicitní (laické) teorie moudrosti u různých věkových skupin (1-2 studující)

Mgr. Marian Vanek
• Psychologické aspekty užívání tabákových výrobků (cigarety, vodní dýmky, IQOS, elektronické cigarety...).
• Psychologické aspekty párových tanců

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
• Hypersenzitivní osoby a jejich diagnostika
• Posttraumatický růst u osob se závažným pruběhem onemocnění covid

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
• Distanční výuka - kazuistika jedné rodiny
• Strategie vyučujících při podpoře rozvoje dítěte na 1. stupni ZŠ - srovnávací kazuistika dvou dětí

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

PhDr. Dana Bittnerová, Ph.D.
• Cesta za vzděláním: vzdělávací strategie vysokoškolsky vzdělaných Romů.
• To co nás spojuje. Reflexe mezigeneračních vztahů v rodinách s migrační zkušeností.
• Motiv jinakosti ("otherness") v narativech mladých lidí s migrační zkušeností.
Kvalitativní výzkumy založené na rozhovorech a pokud bude možno na zúčastněném pozorování (zejména téma 2). Ukotveno s sociální psychologii a antropologii.

Mgr. David Doubek, Ph.D.
• Distanční vyučování v sociálním vyloučení - postoje, strategie, coping. (2 studenti)

PhDr. Radka High, Ph.D.
• Časová perspektiva nadaných dětí (kvantitativní výzkumná studie)
• Role chemie/biologie v životě nadaných žáků (narativní analýza 3-5 nejlepších chemiků/biologů ze základních škol)
• Profesní identita akademických pracovníků UK (analýza focus groups)

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
• Otec geek: výchovné postupy užívání digitálních technologií z perspektivy otců s vysokou digitální gramotností (případové studie)
• Sociální kontakt ve virtuálních světech během COVID-19 (analýza motivace hráčů online videoher či aktérů v dalších persistentních virtuálních prostředích, např. sociálních médiích)
• Online vzdělávání očima studentů VŠ (aneb „je toto e-learning, jak jsme si ho představovali?")
• Digitální technologie ve vzdělávání a výchově (konkrétní volba tématu po domluvě)
• Videohry a moderní herní formy v psychologických souvislostech (konkrétní volba tématu po domluvě)

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
• Krize středního věku z hlediska psychoterapeutů (podmínka: přístup ke 3 - 5 psychoterapeutům různých směrů ochotných vyprávět o této problematice u svých klientů)

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - přehledová studie výzkumů daného jevu
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - dotazníkové šetření

Mgr. Ivana Křížová, Ph.D.
• Závislosti v klinicko-psychologické péči.


PhDr. Michaela Kubátová (Pejchalová)
• Přínosy a rizika humoru ve výuce
• Vedení třídnických hodin na základní škole v době distanční výuky

Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
• Životní dráha osoby od dětství do dospělosti a stáří (significant others, idoly, koníčky, zájmy, volba povolání, kariéra), pomocí rozhovoru
• Psychobiografie slavné osoby (pomocí literárních pramenů)
• Psychologický rozbor uměleckého textu

Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
• Čtení a psaní - vztah základních gramotnostních dovedností. (DP zadáno)
• Dítě v ohrožení - možnosti spolupráce školního psychologa a oddělení sociálně-právního oddělení (kazuistická studie)
• Školní neúspěšnost v českém jazyce - co je podstatné, aby žáci ovládali?
• Student se specifickou vzdělávací potřebou na VŠ/SŠ v době pandemie (možno 2 studenty)
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a učitelů v době pandemie


Doc. PaeDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
• Písemná produkce u žáků 2. st. ZŠ (1 práce kvalitativní, 1 práce kvantitativní)
• Písemná produkce u žáků s poruchami učení
• Písemná produkce u žáků s vývojovou dysfázií
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a školského poradenského zařízení z pohledu obou aktérů (školní psycholog vs. poradenský psycholog)
• Psychologické aspekty předčasných odchodů ze VŠ vzdělávání

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
• Výchovné strategie rodičů pro regulaci užívání digitálních technologií u svých dětí

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
• Souvislost volních charakteristik žáků a nudy ve škole
• Zvládání školní nudy

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
• Spolupráce učitelky a asistentky pedagoga, kvalitativní design založený na rozhovorech s cca 5 dvojicemi, které spolupracují 2 roky a déle. K dispozici 1 volné místo.
• Význam supervize realizované na základní škole. Kvalitativní výzkum založený na zkušenostech supervizorů (rozhovory), kteří vstupují do různých resortů a mohou reflektovat svou zkušenost se školstvím. K dispozici, 1 volné místo.

Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
• Vyšetřování osobnostního fungování úzkostných pacientů

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
• Změny sebepojetí u rodičů, kteří adoptovali dítě(téma zadáno)
• Prenatální ztráta (téma zadáno)
• Individuální výchovný program jako nástroj školního poradenského pracoviště

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
• Postavení LGBT studujících ve třídním kolektivu (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Vztah školy a homoparentálních rodin (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Školně neúspěšné dítě: učitelská/rodičovská definice (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Naše dítě je chytré: Porovnání školní zdatnosti z pohledu rodičů, vyučujících a kognitivních testů (zapojení do probíhajícího výzkumu)

PhDr. Hana Sotáková
• Psychologické aspekty mladistvých v nařízené institucionální péči (zadáno)
• Sociální vztahy u jedinců s poruchou autistického spektra (zadáno)

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
• Psychologické aspekty osvojování cizího jazyka
• Kognitivní předpoklady rozvoje aritmetických dovedností

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
• Způsoby práce s učivem v době distančního vzdělávání -. učitelská perspektiva

Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
• Vyrostla jsem v dětském domově (rezervováno) - zejména pro studující Učitelství 1. stupně ZŠ
• Pěstounská péče a vzdělávání pěstounů - zejména pro studující Učitelství 1. stupně ZŠ

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
• Posttraumatický růst u osob se závažným pruběhem onemocnění covid

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
• Distanční výuka - zápletka rodinného příběhu - kazuistika
• Distanční výuka - komunikace rodiny a školy (kvalitativní výzkum)
• Přístup učitelek při podpoře dětí na 1 stupni základní školy

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  4 5 6 7 8 9 10 11 12   další » ... 172
, janeche chippewas odpovědět

janeche 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1Cx6G...
https://colab.research.google.com/drive/1XeVD...
https://colab.research.google.com/drive/1eOyY...
https://colab.research.google.com/drive/1jsVs...
https://colab.research.google.com/drive/1Gos1...
https://colab.research.google.com/drive/1v6qV...
https://colab.research.google.com/drive/1csxs...
https://colab.research.google.com/drive/11x8M...
https://colab.research.google.com/drive/14fVr...
https://colab.research.google.com/drive/1hX0Q...
okgradnja.com/2017/06/06/fasada/

, almyfear belanckah odpovědět

almyfear 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1iMvL...
https://colab.research.google.com/drive/1bWPR...
https://colab.research.google.com/drive/1V_6H...
https://colab.research.google.com/drive/1zRNj...
https://colab.research.google.com/drive/1yiUE...
https://colab.research.google.com/drive/1triW...
https://colab.research.google.com/drive/1_4CX...
https://colab.research.google.com/drive/1Mqd8...
https://colab.research.google.com/drive/1AMav...
https://colab.research.google.com/drive/1WJt6...
https://financoff.com/archive/samaja-pervaja-...

, marrmor salisburrie odpovědět

marrmor 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1XNP-...
https://colab.research.google.com/drive/1ou1_...
https://colab.research.google.com/drive/14rE5...
https://colab.research.google.com/drive/1VUrR...
https://colab.research.google.com/drive/1eXsm...
https://colab.research.google.com/drive/1dA6T...
https://colab.research.google.com/drive/1WoQ7...
https://colab.research.google.com/drive/1qSrQ...
https://colab.research.google.com/drive/1zu6p...
https://colab.research.google.com/drive/1dbuW...
https://www.bathandbloom.com/img_9966-2/

, bergis kharmeyne odpovědět

bergis 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1V0Mu...
https://colab.research.google.com/drive/19Urb...
https://colab.research.google.com/drive/1pehU...
https://colab.research.google.com/drive/1Enz9...
https://colab.research.google.com/drive/18MC_...
https://colab.research.google.com/drive/1vw65...
https://colab.research.google.com/drive/1nD0A...
https://colab.research.google.com/drive/17fpB...
https://colab.research.google.com/drive/1kao2...
https://colab.research.google.com/drive/1yCcX...
essentialoilrecipehub.com/natural-sunscreen/

, dejbla dillon odpovědět

dejbla 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1t07k...
https://colab.research.google.com/drive/1sc8v...
https://colab.research.google.com/drive/1e0o4...
https://colab.research.google.com/drive/1up3D...
https://colab.research.google.com/drive/14cxm...
https://colab.research.google.com/drive/1yPnz...
https://colab.research.google.com/drive/1oUP9...
https://colab.research.google.com/drive/11vG5...
https://colab.research.google.com/drive/19vg0...
https://colab.research.google.com/drive/1YH24...
https://freakyleaks.org/2020/04/29/unlikely-w...

, halypers elbertah odpovědět

halypers 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1SRYT...
https://colab.research.google.com/drive/1u47F...
https://colab.research.google.com/drive/1XZuV...
https://colab.research.google.com/drive/1mr7z...
https://colab.research.google.com/drive/1swr0...
https://colab.research.google.com/drive/1F9BM...
https://colab.research.google.com/drive/1k4Yq...
https://colab.research.google.com/drive/1uI7a...
https://colab.research.google.com/drive/1UpZ9...
https://colab.research.google.com/drive/1p-iE...
https://griefhope.ning.com/photo/albums/64072...

, raigspa consolation odpovědět

raigspa 50e0806aeb lyricsandtunes.com/?p=1637
https://mokumbootcamp.nl/wp-content/uploads/2...
https://www.vacanzenelcilento.info/wp-content...
https://www.neoneslowcost.com/wp-content/uplo...
sturgeonlakedev.ca/?p=3617
https://goodsforyoutoday.com/index.php/2022/0...
coolbreezebeverages.com/?p=5661
https://bramshawbv.com/null-pad-crack-with-se...
https://zolixplorer.com/wp-content/uploads/20...
https://www.greatescapesdirect.com/wp-content...
www.malchuty.org/component/kide/-odbory.jamu.cz/index.php?a=zpravy/benefitni-p...www.yzjqxx.com/plus/guestbook.php

, bryadee ogymah odpovědět

bryadee 50e0806aeb www.astralbodytravel.com/?p=1641
https://storage.googleapis.com/faceorkut.com/...
https://www.5etwal.com/alternate-dictionary-c...
https://boatripz.com/wp-content/uploads/2022/...
https://teenmemorywall.com/perfect-emailer-do...
https://osqm.com/angry-birds-theme-activation...
https://herbariovaa.org/checklists/checklist....
https://vpn-easy.com/zeus-for-windows-lite-re...
https://limitless-plains-57681.herokuapp.com/...
overmarket.pl/?p=17976
https://raipress.com/1533/%D8%AC%D9%88-%D8%A8...https://itdiag.ru/perenos-dannih-s-zhestkogo-...https://archwin.com/new-windows-inspiration-w...

, delfay quintile odpovědět

delfay 50e0806aeb https://ipayif.com/upload/files/2022/06/cf6Tw...
realtorforce.com/norconex-commons-lang-with-r...
https://www.madreandiscovery.org/fauna/checkl...
thetruckerbook.com/wp-content/uploads/2022/06...
https://mykingdomtoken.com/upload/files/2022/...
franceimagepro.com/?p=8117
https://www.macroalgae.org/portal/checklists/...
https://www.lichenportal.org/cnalh/checklists...
https://medialabs.asia/wp-content/uploads/202...
https://myirishconnections.com/2022/06/06/
dev.cgorrino.com/events/935-a-m-funcion-matin...huazhihe8.com/message/message.php?lang=enwww.www-buchplusmusik-voerde.de/g%C3%A4stebuch/

, oistweth greigor odpovědět

oistweth 50e0806aeb https://nashvilleopportunity.com/wp-content/u...
defisociety.com/?p=4079
https://chronicpadres.com/wp-content/uploads/...
https://digitalstoreid.com/wp-content/uploads...
https://secureservercdn.net/198.71.233.106/h4...
https://realestateagentstarter.com/wp-content...
tradefrat.com/upload/files/2022/06/iCh6fBLSLy...
https://livehealthynews.com/junction-box-free...
https://planmotitire.wixsite.com/tratburlingt...
https://obeenetworkdev.s3.amazonaws.com/uploa...
gulermujdat.com/aziz-yildirimi-dogru-ve-guvenli/https://icconico.ocnk.net/bbshttps://boxwelove.ch/produkt/wattestaebchen-1...

, blankaml forgetful odpovědět

blankaml 50e0806aeb https://khaosod.us/classified/advert/dtop-com...
toilesdusoleil-montpellier.com/wp-content/upl...
https://fbsharing.org/wp-content/uploads/2022...
https://www.oregonweednetwork.com/wp-content/...
https://www.mountainvalleyliving.com/wp-conte...
thebluedispatch.com/wp-content/uploads/2022/0...
https://halfin.ru/wp-content/uploads/2022/06/...
peninsular-host.com/autosmotos.es/advert/delp...
https://www.rochanatural.com/primomusic-crack...
https://colored.club/upload/files/2022/06/YIP...
https://www.birmingham.ac.uk/research/perspec...https://afrikenvironnement.info/changement-cl...moo.sakura.ne.jp/tairiku/yybbs17/yybbs.cgi

, halgar jemynah odpovědět

halgar 50e0806aeb https://macprivatechauffeur.com/wp-content/up...
https://bramshawbv.com/quiz-maker-crack-with-...
https://digibattri.com/dice-windows-7-theme-c...
https://cosplaygoals.com/upload/files/2022/06...
https://biokic4.rc.asu.edu/sandbox/portal/che...
www.suaopiniao1.com.br//upload/files/2022/06/...
https://imoraitilaw.com/wp-content/uploads/20...
https://www.blackheadpopping.com/wp-content/u...
headlinesmissed.com/2022/06/06/chinese-englis...
https://youdocz.com/wp-content/uploads/2022/0...
https://chitose.press/?attachment_id=236search-1.jp/article/3754485.htmlhttps://jobsindelta.com/jobs/2-%D9%85%D8%A8%D...

, orrsha celebrated odpovědět

orrsha 50e0806aeb https://annodyne.in/wp-content/uploads/2022/0...
https://www.aussnowacademy.com/securevault-cr...
https://tommurphy93.wixsite.com/mwarumidle/po...
shop.chatredanesh.ir/?p=14787
launchimp.com/wp-content/uploads/2022/06/vank...
https://carlamormon.com/wp-content/uploads/20...
https://makeupshopbynaho.com/wp-content/uploa...
https://gtpsimracing.com/wp-content/uploads/2...
https://cloudxmedia.com/american-flag-theme-c...
dealskingdom.com/kyoobik-photo-crack-free/
https://solvefortomorrow.com/chagtiocreatichwww.goodjoy.idv.tw/archives/892https://ohana-market.ocnk.net/bbs

, markvan garree odpovědět

markvan 50e0806aeb malenatango.ru/business-process-manager-crack...
https://secureservercdn.net/160.153.138.203/z...
https://www.oregonweednetwork.com/wp-content/...
deepcarepm.com/wp-content/uploads/2022/06/Sys...
https://kiwystore.com/wp-content/uploads/2022...
https://www.recentstatus.com/upload/files/202...
https://csermoocf6ext.blog/2022/06/07/eurocon...
https://www.anastasia.sk/keyprowler-1-12-26-d...
https://jimmyvermeulen.be/wp-content/uploads/...
https://www.7desideri.it/?p=4310
https://tabigocoro.jp/2021/02/07/%E5%AE%B6%E8...https://hama-net.ocnk.net/bbswww.fankerjt.com/plus/guestbook.php

, glorpans zosymos odpovědět

glorpans 50e0806aeb https://pure-reef-53862.herokuapp.com/MorphMa...
https://networny-social.s3.amazonaws.com/uplo...
https://guaraparadise.com/2022/06/06/multicha...
https://elsm.ch/advert/compegps-land-crack-pr...
https://www.raven-guard.info/nuhertz-spectra-...
https://www.giantgotrip.com/wp-content/upload...
classacteventseurope.com/wp-content/uploads/2...
https://newsygadgets.com/wp-content/uploads/2...
https://sahabhaav.com/clipboard-pro-crack-act...
fritec-doettingen.ch/wp-content/uploads/2022/...
blog.tokuyama-ebisu.com/article/38961292.htmlwww.tc51.cn/plus/guestbook.phpccjn.com.co/index.php/component/kide/

, thesop yannina odpovědět

thesop 50e0806aeb https://wakelet.com/wake/cCd8hS_ltB_OSP1SQQqv_
https://maritaasg.wixsite.com/fiterchoipil/po...
https://wakelet.com/wake/unSFyJCN5mRYMpDrlbdpi
www.uniupa.it/wp-content/uploads/2022/06/AllM...
https://vinculaholdings.com/wp-content/upload...
https://72bid.com?password-protected=login
mir-ok.ru/designbots-patch-with-serial-key-la...
https://kidswheelsllc.com/wp-content/uploads/...
haanyaar.com/?p=4061
https://www.theblender.it/servicecommander-12...
https://flagonsworkshop.net/povorcrenovolksoft.in/blog/news/rbi-plans-ombudsman-for...https://www.essencedesjustes.ch/component/k2/...

, addrkee gesikah odpovědět

addrkee 50e0806aeb https://invertebase.org/portal/checklists/che...
https://maquillajetonos.com/easy-convert-6-00...
descargatelo.net/uncategorized/facedesk-crack...
bookmanufacturers.org/fusion-crack-for-pc
https://ksvgraphicstt.com/wp-content/uploads/...
https://firmateated.com/wp-content/uploads/20...
https://latestnewsharyana.com/wp-content/uplo...
https://purosautossandiego.com/?p=29406
https://rsmerchantservices.com/group-by-dimen...
https://touristguideworld.com/note-mania-crac...
www.facevintage.com/auto-show/https://arewastudio.com/?p=4422sagodilaszlo.com/index.php/component/kide/tor...

, molold rodger odpovědět

molold 50e0806aeb https://www.sensoragencia.com/wp-content/uplo...
https://redlandsandareabuzz.com/anymix-photo-...
https://tunneldeconversion.com/wp-content/upl...
https://pteridoportal.org/portal/checklists/c...
https://cambodiaonlinemarket.com/wp-content/u...
laviehline.net/?p=4262
https://neucarnecadi.wixsite.com/ladecalsa/po...
pixology.in/deep-search-crack-with-serial-key/
https://cosasparamimoto.club/wp-content/uploa...
facebizarre.com/2022/06/06/power-email-recove...
https://www.api.cl/a6s-tws-bluetooth-v5-0-hif...https://www.northshorenews.com/haleiwa-elemen...rtvsat.phorum.pl/viewtopic.php?f=6&t=5219&p=2...

, penwel nelania odpovědět

penwel 50e0806aeb https://beta.pinoysg.net/upload/files/2022/06...
https://anynote.co/upload/files/2022/06/xFady...
https://livesound.store/pj-camera-software-cr...
https://ihunt.social/upload/files/2022/06/4by...
mir-ok.ru/kiben-its-your-chat-crack-free-down...
https://popstay.info/upload/files/2022/06/8KP...
https://festivaldelamor.org/hjsplit-pro-win-mac/
https://bymariahaugland.com/wp-content/upload...
https://www.digitalgreenwich.com/wp-content/u...
www.jbdsnet.com/wp-content/uploads/2022/06/Sm...
https://maarheeze.nu/index.php/component/k2/i...hirokoko.com/2019/12/19/festive-cranberry-and...https://oursocial.io/ardercontbal

, maroly teodosia odpovědět

maroly 50e0806aeb https://thingsformymotorbike.club/envelope-pr...
feelingshy.com/basic-hardware-inventory-7-02-...
https://xn----7sbbtkovddo.xn--p1ai/tipard-ipa...
feedmonsters.com/wp-content/uploads/2022/06/f...
https://www.hjackets.com/doomsday-engine-for-...
https://emindbooks.com/upload/files/2022/06/y...
malenatango.ru/file-downloader-3-350-crack-to...
https://comunicate-pr.ro/wp-content/uploads/2...
https://boiling-gorge-28930.herokuapp.com/tai...
https://kufenarealestate.com/wp-content/uploa...
www.arkadian.vg/review-annabelle/https://www.javierlargen.com/press/forum.endbots.com/viewtopic.php?f=5&t=4710&p=...


Strana:  1 ... « předchozí  4 5 6 7 8 9 10 11 12   další » ... 172