Kategorie: Aktuality

Témata bakalářských a diplomových prací z psychologie

Bakalářské a diplomové práce by měly být podle interního katedrového termínu zadány do 1. 3. 2021. Období října až prosince využijte k oslovení vyučujících, jejichž témata vás zaujala. Vyučující vám sdělí svá očekávání a podmínky pro spolupráci, případně vás budou informovat o počtu lidí, kteří již o téma projevili zájem. Optimální je konzultovat více témat s více vyučujícími. Nespěchejte s konečným rozhodnutím, které téma budete zpracovávat. V případě bakalářských prací není vítáno, aby s návrhem vlastních témat přicházeli sami studující. Snažte se proto ze seznamu vybrat téma, které je nejbližší vašemu zájmu a navrhněte školiteli/ce, jak by bylo možné z vašeho hlediska téma realizovat - přesné znění témat lze obvykle vyjednat tak, aby vyhovovalo jak školiteli/ce, tak studentovi/ce.

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

PhDr. Dana Bittnerová, Ph.D.
• Cesta za vzděláním: vzdělávací strategie vysokoškolsky vzdělaných Romů.
• To co nás spojuje. Reflexe mezigeneračních vztahů v rodinách s migrační zkušeností.
• Motiv jinakosti ("otherness") v narativech mladých lidí s migrační zkušeností.
Kvalitativní výzkumy založené na rozhovorech a pokud bude možno na zúčastněném pozorování (zejména téma 2). Ukotveno s sociální psychologii a antropologii.

Mgr. David Doubek, Ph.D.
• Psychologické zhodnocení působení hudebně sociálního projektu Timbalooloo ve škole a jeho vliv na tvořivost, komunikaci, otevřenost. (1 student)
• Subkulturní identity ve škole. Etnografická studie. (1 student)
• Integrace dětí z etnických menšin ve škole z hlediska vrstevnické sociální skupiny. /Etnografie (1 student)

Mgr. Anna Frombergerová
• Testování profesní orientace u žáků ZŠ (či gymnázií)
• Testování inteligence u žáků se specifickými poruchami učení
• Primární prevence rizikového chování (možno zaměřit se na efektivitu konkrétního programu, možnosti prevence na půdě školy, na konkrétní oblast RCH apod.) - upřednostňuji zájemce s profesní zkušeností s programy PP
(Všechna témata budou konkretizována podle zájmu a možností studentů. Může se jednat o kvalitativní i kvantitativní studie - některá data k vyhodnocení jsou k dispozici.)

PhDr. Radka High, Ph.D.
• Role chemie/biologie v životě nadaných žáků (narativní analýza 3-5 nejlepších chemiků/biologů ze základních škol)
• Profesní identita akademických pracovníků UK (analýza focus groups)
Časová perspektiva nadaných dětí (kvantitativní výzkumná studie)

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
• Otec geek: výchovné postupy užívání digitálních technologií z perspektivy otců s vysokou digitální gramotností (případové studie)
• Sociální kontakt ve virtuálních světech během COVID-19 (analýza motivace hráčů online videoher či aktérů v dalších persistentních virtuálních prostředích, např. sociálních médiích)
• Online vzdělávání očima studentů VŠ (aneb „je toto e-learning, jak jsme si ho představovali?")
• Videohry a moderní herní formy v psychologických souvislostech (konkrétní volba tématu po domluvě)
• Digitální technologie ve vzdělávání a výchově (konkrétní volba tématu po domluvě)

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
• Krize středního věku: interpretativní fenomenologická analýza (podmínka: přístup ke 3 - 5 lidem ve věku 45 - 60 ochotným zpětně vyprávět o své životní zkušenosti)


PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - přehledová studie výzkumů daného jevu
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - dotazníkové šetření


Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
• Životní dráha osoby od dětství do dospělosti a stáří (significant others, idoly, koníčky, zájmy, volba povolání, kariéra), pomocí rozhovoru
• Psychobiografie slavné osoby (pomocí literárních pramenů)
• Psychologický rozbor uměleckého textu

Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
• Dítě v ohrožení - možnosti spolupráce školního psychologa a oddělení sociálně-právního oddělení (kazuistická studie)
• Školní neúspěšnost v českém jazyce - co je podstatné, aby žáci ovládali?
• Student se specifickou vzdělávací potřebou na VŠ/SŠ v době pandemie (možno 2 studenty)
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a učitelů v době pandemie


Doc. PaeDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
• Vzdělávací potřeby dětí z rodin se socioekonomickým znevýhodněním z pohledu školního psychologa
• Problémové chování žáků 1. st. z pohledu učitele
• Problémové chování žáků 2. st. z pohledu učitele

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
• Výchovné strategie rodičů pro regulaci užívání digitálních technologií u svých dětí

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
• Monitoring nudy ve škole
• Analýza strachu ve škole

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
• Zkušenost s on-line výukou na 1. stupni ZŠ, kvalitativní design založený na rozhovorech s min. 5 učiteli a učitelkami, kteří byli nuceni přejít se svou třídou na on-line vyučování - k dispozici 1 volné místo
• Zkušenost s on-line výukou na 2. stupni ZŠ, kvalitativní design založený na rozhovorech s min. 5 učiteli a učitelkami, kteří byli nuceni přejít ve svém předmětu na on-line vyučování, je třeba vyhledat 5 vyučujících se stejnou aprobací / předmětem - k dispozici 1 volné místo

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
• Psychologické poradenství pro VŠ studenty (téma zadáno)
• Životní plány dospívajících, kteří opouští ústavní výchovu
• Adaptace na základní školu u dětí s odkladem povinné školní docházky

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
• LGBT+ studující: co si myslí a dělají učitelé/učitelky (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Kdo je školně neúspěšné dítě? Učitelská nebo rodičovská definice (zapojení do probíhajícího výzkumu)

PhDr. Hana Sotáková
• Dilemata práce školního psychologa
• Sebepojetí jedinců s poruchou autistického spektra

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
• Psychologické aspekty osvojování cizího jazyka
• Kognitivní předpoklady rozvoje aritmetických dovedností

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
• Rodiče se žákem se SVP v době distančního vzdělávání - kazuistické studie

Mgr. Tereza Tetourová
• Specifika práce asistentů pedagoga se žáky s poruchami autistického spektra (zacíleno na sociální dovednosti)

Mgr. Ing. Petra Topková
• Implicitní (laické) teorie moudrosti u různých věkových skupin (1-2 studující)

Mgr. Marian Vanek
• Psychologické aspekty užívání tabákových výrobků (cigarety, vodní dýmky, IQOS, elektronické cigarety...).
• Psychologické aspekty párových tanců

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
• Hypersenzitivní osoby a jejich diagnostika
• Posttraumatický růst u osob se závažným pruběhem onemocnění covid

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
• Distanční výuka - kazuistika jedné rodiny
• Strategie vyučujících při podpoře rozvoje dítěte na 1. stupni ZŠ - srovnávací kazuistika dvou dětí

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

PhDr. Dana Bittnerová, Ph.D.
• Cesta za vzděláním: vzdělávací strategie vysokoškolsky vzdělaných Romů.
• To co nás spojuje. Reflexe mezigeneračních vztahů v rodinách s migrační zkušeností.
• Motiv jinakosti ("otherness") v narativech mladých lidí s migrační zkušeností.
Kvalitativní výzkumy založené na rozhovorech a pokud bude možno na zúčastněném pozorování (zejména téma 2). Ukotveno s sociální psychologii a antropologii.

Mgr. David Doubek, Ph.D.
• Distanční vyučování v sociálním vyloučení - postoje, strategie, coping. (2 studenti)

PhDr. Radka High, Ph.D.
• Časová perspektiva nadaných dětí (kvantitativní výzkumná studie)
• Role chemie/biologie v životě nadaných žáků (narativní analýza 3-5 nejlepších chemiků/biologů ze základních škol)
• Profesní identita akademických pracovníků UK (analýza focus groups)

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
• Otec geek: výchovné postupy užívání digitálních technologií z perspektivy otců s vysokou digitální gramotností (případové studie)
• Sociální kontakt ve virtuálních světech během COVID-19 (analýza motivace hráčů online videoher či aktérů v dalších persistentních virtuálních prostředích, např. sociálních médiích)
• Online vzdělávání očima studentů VŠ (aneb „je toto e-learning, jak jsme si ho představovali?")
• Digitální technologie ve vzdělávání a výchově (konkrétní volba tématu po domluvě)
• Videohry a moderní herní formy v psychologických souvislostech (konkrétní volba tématu po domluvě)

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
• Krize středního věku z hlediska psychoterapeutů (podmínka: přístup ke 3 - 5 psychoterapeutům různých směrů ochotných vyprávět o této problematice u svých klientů)

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - přehledová studie výzkumů daného jevu
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - dotazníkové šetření

Mgr. Ivana Křížová, Ph.D.
• Závislosti v klinicko-psychologické péči.


PhDr. Michaela Kubátová (Pejchalová)
• Přínosy a rizika humoru ve výuce
• Vedení třídnických hodin na základní škole v době distanční výuky

Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
• Životní dráha osoby od dětství do dospělosti a stáří (significant others, idoly, koníčky, zájmy, volba povolání, kariéra), pomocí rozhovoru
• Psychobiografie slavné osoby (pomocí literárních pramenů)
• Psychologický rozbor uměleckého textu

Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
• Čtení a psaní - vztah základních gramotnostních dovedností. (DP zadáno)
• Dítě v ohrožení - možnosti spolupráce školního psychologa a oddělení sociálně-právního oddělení (kazuistická studie)
• Školní neúspěšnost v českém jazyce - co je podstatné, aby žáci ovládali?
• Student se specifickou vzdělávací potřebou na VŠ/SŠ v době pandemie (možno 2 studenty)
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a učitelů v době pandemie


Doc. PaeDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
• Písemná produkce u žáků 2. st. ZŠ (1 práce kvalitativní, 1 práce kvantitativní)
• Písemná produkce u žáků s poruchami učení
• Písemná produkce u žáků s vývojovou dysfázií
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a školského poradenského zařízení z pohledu obou aktérů (školní psycholog vs. poradenský psycholog)
• Psychologické aspekty předčasných odchodů ze VŠ vzdělávání

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
• Výchovné strategie rodičů pro regulaci užívání digitálních technologií u svých dětí

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
• Souvislost volních charakteristik žáků a nudy ve škole
• Zvládání školní nudy

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
• Spolupráce učitelky a asistentky pedagoga, kvalitativní design založený na rozhovorech s cca 5 dvojicemi, které spolupracují 2 roky a déle. K dispozici 1 volné místo.
• Význam supervize realizované na základní škole. Kvalitativní výzkum založený na zkušenostech supervizorů (rozhovory), kteří vstupují do různých resortů a mohou reflektovat svou zkušenost se školstvím. K dispozici, 1 volné místo.

Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
• Vyšetřování osobnostního fungování úzkostných pacientů

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
• Změny sebepojetí u rodičů, kteří adoptovali dítě(téma zadáno)
• Prenatální ztráta (téma zadáno)
• Individuální výchovný program jako nástroj školního poradenského pracoviště

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
• Postavení LGBT studujících ve třídním kolektivu (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Vztah školy a homoparentálních rodin (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Školně neúspěšné dítě: učitelská/rodičovská definice (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Naše dítě je chytré: Porovnání školní zdatnosti z pohledu rodičů, vyučujících a kognitivních testů (zapojení do probíhajícího výzkumu)

PhDr. Hana Sotáková
• Psychologické aspekty mladistvých v nařízené institucionální péči (zadáno)
• Sociální vztahy u jedinců s poruchou autistického spektra (zadáno)

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
• Psychologické aspekty osvojování cizího jazyka
• Kognitivní předpoklady rozvoje aritmetických dovedností

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
• Způsoby práce s učivem v době distančního vzdělávání -. učitelská perspektiva

Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
• Vyrostla jsem v dětském domově (rezervováno) - zejména pro studující Učitelství 1. stupně ZŠ
• Pěstounská péče a vzdělávání pěstounů - zejména pro studující Učitelství 1. stupně ZŠ

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
• Posttraumatický růst u osob se závažným pruběhem onemocnění covid

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
• Distanční výuka - zápletka rodinného příběhu - kazuistika
• Distanční výuka - komunikace rodiny a školy (kvalitativní výzkum)
• Přístup učitelek při podpoře dětí na 1 stupni základní školy

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  5 6 7 8 9 10 11 12 13   další » ... 172
, nantqua valmarah odpovědět

nantqua 50e0806aeb www.zebrachester.com/access-manager-crack-wit...
https://newsandfly.com/airlines/checkit-crack...
https://hobiz.s3.amazonaws.com/upload/files/2...
duxdiligens.co/wp-content/uploads/2022/06/Kai...
https://arseducation.com/wp-content/uploads/2...
https://libertytrust-bank.com/wp-content/uplo...
https://kontribuo.com/wp-content/uploads/2022...
rodillosciclismo.com/?p=2021
https://news.mtkenya.co.ke/advert/izimi-crack/
https://foam20.com/wp-content/uploads/2022/06...
www.lnhd.top/message/message.php?lang=enhttps://www.jogjaday.com/oleh-oleh-khas-semar...https://www.birmingham.ac.uk/research/perspec...

, gavrxaiv napyer odpovědět

gavrxaiv 50e0806aeb https://lichenportal.org/cnalh/checklists/che...
https://rwix.ru/icons-from-file-crack-downloa...
https://kjvreadersbible.com/wp-content/upload...
www.fuertebazar.com/2022/06/06/chine-hull-des...
https://eqcompu.com/wp-content/uploads/2022/0...
https://bluefireflytravel.com/wp-content/uplo...
https://bagaroo.de/wp-content/uploads/2022/06...
https://pelatynadise.wixsite.com/chabcaryrop/...
www.tutoradvisor.ca/wp-content/uploads/2022/0...
https://wakelet.com/wake/5OIudrv-RIB6NIHgZ5LRb
www.matador.com.mk/professional-opinion-from-...www.lebaneseinisrael.com/X/?p=10785https://www.ceapadrehurtado.cl/download/video...

, cayulek yitzaack odpovědět

cayulek 50e0806aeb https://themesotheliomacancer.com/wp-content/...
https://xiricompany.com/foldertouch-free-down...
https://agile-stream-07899.herokuapp.com/cahl...
https://tjmeyerbooks.com/wp-content/uploads/2...
https://ninja-hub.com/?p=938
https://arabmusk.com/wp-content/uploads/2022/...
https://www.webcard.irish/queueplay-crack-2022/
https://popstay.info/upload/files/2022/06/1Rl...
https://bazarganiavesta.com/1401/03/16/best-u...
igsarchive.org/wp-content/uploads/2022/06/You...
https://avia-svit.com.ua/5-%D1%80%D0%B5%D1%87...pkn.ika.upi.edu/2017/07/12/alumni-pkn-s1-angk...https://mylinhkien.vn/cap-hit-2in1-danh-cho-i...

, idolgee chevalyer odpovědět

idolgee 50e0806aeb https://saveourdate.online/wp-content/uploads...
https://www.slaymammas.com/gmsi-net-linear-ga...
www.roberta-lee-mcleod.com/wp-content/uploads...
https://blogup.in/upload/files/2022/06/dLSLnF...
https://wakelet.com/wake/K4pIr6nDsweA0blQZuvp9
https://businessavsnitt.se/wp-content/uploads...
https://dragalacoaching1.com/auto-cleaner-cra...
https://www.hostarialacarbonara.com/wp-conten...
joshuatestwebsite.com/wp-content/uploads/2022...
www.studiofratini.com/sugar-and-salt-solution...
eiserne-kubik-elfen.com/component/kide/popup?...https://alkaliherbal.com/2018/04/15/mizuco-al...112.29.174.221/plus/guestbook.php

, jaquesi wallise odpovědět

jaquesi 50e0806aeb https://oton.shop/444992/household-needs/kien...
https://darblo.com/wp-content/uploads/2022/06...
https://www.raven-guard.info/b-o-b-rapid-brow...
https://bakedenough.com/wp-content/uploads/20...
topfleamarket.com/?p=15258
https://www.slaymammas.com/wp-content/uploads...
https://serv.biokic.asu.edu/ecdysis/checklist...
https://csvcoll.org/portal/checklists/checkli...
https://gabonbiota.org/portal/checklists/chec...
https://ekhayaonline.com/wp-content/uploads/2...
grupogomur.com/jornada-informativa-los-sector...https://markfield-online.com/message/https://www.malchuty.org/component/kide/-/ind...

, wonwhal gerrudah odpovědět

wonwhal 50e0806aeb https://lacomfortair.com/milesightvms-crack-w...
https://marbsoverlalawicom.wixsite.com/comfsi...
https://sophot.org/wp-content/uploads/2022/06...
https://croninclitsiurovan.wixsite.com/fekosa...
https://visitfrance.travel/societymarriage/xm...
zakadiconsultant.com/?p=1868
eafuerteventura.com/?p=8110
https://208whoisgreat.com/wp-content/uploads/...
https://onsitegames.com/wp-content/uploads/20...
https://beta.pinoysg.net/upload/files/2022/06...
https://parroccakuncizzjonihamrun.info/2019/0...mir-paketov.by/component/kide/%3Ereasonscanyoudigitbmx.com/cruising-catty-clay/

, haywdom kapeni odpovědět

haywdom 50e0806aeb titfortech.com/?p=25769
https://www.intermountainbiota.org/portal/che...
https://www.hotels-valdys.fr/?p=26918
https://iapitb.org/2022/06/06/mz-ram-booster-...
https://qytetiurban.com/wp-content/uploads/20...
https://panda-app.de/upload/files/2022/06/NcQ...
https://www.valenciacfacademyitaly.com/2022/0...
https://domainmeans.com/wp-content/uploads/20...
https://nikarad.co/wp-content/uploads/2022/06...
https://buymecoffee.co/wp-content/uploads/202...
https://bernerfanclub.com/product/20oz-stainl...https://www.yoursocialvoice.com.au/3-big-take...www.datissamaneh.ir/index.php/en/component/k2...

, kealalo claiburne odpovědět

kealalo 50e0806aeb https://www.uniting.zone/upload/files/2022/06...
https://www.madreandiscovery.org/fauna/checkl...
https://novinmoshavere.com/wp-content/uploads...
https://lichenportal.org/cnalh/checklists/che...
https://octopi.nl/wp-content/uploads/2022/06/...
https://chgeol.org/vmxaudiofix-crack-incl-pro...
www.midwestmakerplace.com/?p=5196
https://www.myshareshow.com/upload/files/2022...
https://encantosdoconde.com.br/advert/the-mag...
https://buywbe3.com/wp-content/uploads/2022/0...
https://www.basarilab.com/29-ekim-cumhuriyet-...https://www.17blg.com/message/message.php?lan...https://www.ceapadrehurtado.cl/download/corre...

, zantfra wylhelmin odpovědět

zantfra 50e0806aeb https://cyclades.in/wp-content/uploads/2022/0...
https://www.palpodia.com/upload/files/2022/06...
https://carolwestfineart.com/wp-content/uploa...
https://wilsonvillecommunitysharing.org/apach...
https://desepamurti.wixsite.com/talymumi/post...
https://blacksocially.com/upload/files/2022/0...
https://blackiconnect.com/upload/files/2022/0...
https://serv.biokic.asu.edu/pacific/portal/ch...
www.naglobalbusiness.com/home/jagg-0-6-0-3264...
https://www.didochat.com/upload/files/2022/06...
mycocards.com/hello-world/www.lebaneseinisrael.com/X/?p=29582yasna.sk/img_6749/

, wentrev cheudler odpovědět

wentrev 50e0806aeb https://www.neoneslowcost.com/wp-content/uplo...
https://advancetrafficbr.com/wp-content/uploa...
https://ruhanii.com/06/
https://portal.torcherbaria.org/portal/checkl...
https://surprisemenow.com/portable-pazera-fre...
www.wemoveondemand.com/?p=3505
https://wwlovers.store/wp-content/uploads/202...
https://webkhoacua.com/iran-date-formerly-per...
monloff.com/?p=12829
www.cristinacosta.com/wp-content/uploads/2022...
www.hiphiphoorayblog.com/2010/07/we-♥-pretty-...https://asahisushiorangecity.com/?attachment_...https://www.technivalve.com.ar/product/lucy-s...

, spabian vyncynt odpovědět

spabian 50e0806aeb https://thebrothers.cl/db-extract-for-interba...
https://maurinedqti.wixsite.com/raipamevi/pos...
https://vegannebrighton.com/wp-content/upload...
https://salty-basin-56317.herokuapp.com/Easy_...
demoforextrading.com/?p=4366
https://www.nansh.org/portal/checklists/check...
https://www.balancequeen.com/focus-commit-tor...
evapacheco.es/wp-content/uploads/2022/06/Tosh...
https://www.linkspreed.com/upload/files/2022/...
https://bazarganiavesta.com/wp-content/upload...
https://topsites.gr/directory/karamanos-orl/https://www.revick.net/news/fitbit-excercise-...https://www.goudverzekerd.nl/en/zilver-feiten/

, keddcon breakers odpovědět

keddcon 50e0806aeb https://csermooc78next.blog/2022/06/07/free-v...
https://www.madreandiscovery.org/fauna/checkl...
https://bryophyteportal.org/portal/checklists...
https://kasujjaelizabeth.com/pomodoro-time-ma...
https://seoburgos.com/wp-content/uploads/2022...
cefcredit.com/?p=1850
https://thetutorialworld.com/advert/cinemagif...
https://www.shankari.net/2022/06/06/3d-photo-...
https://vinculaholdings.com/wp-content/upload...
https://lichenportal.org/cnalh/checklists/che...
https://d2l.oru.edu/d2l/lms/blog/view_userent...at-canna.sblo.jp/article/82862871.htmlhttps://yorubiz.com/magazine/5587/

, marbla schmyt odpovědět

marbla 50e0806aeb villa-mette.com/?p=7252
https://manevychi.com/gimias-crack-incl-produ...
https://npcfmc.com/portable-fast-explorer-2008/
www.chemfreecarpetcleaning.com/?p=5808
www.roberta-lee-mcleod.com/2022/06/06/ashampo...
https://kunamya.com/beautiful-little-river-cr...
https://5e19.com/wp-content/uploads/2022/06/W...
https://sebastianarnezeder.com/2022/06/06/tra...
https://olquiturezup.wixsite.com/vionoecumli/...
https://www.midwestherbaria.org/portal/checkl...
www.penghai-au.com/message/new2.catherine-shepherd.com/product/the-wonde...hagane.main.jp/bbs/cggazou/joyful.cgi

, odelgil sajjid odpovědět

odelgil 50e0806aeb https://monarch.calacademy.org/checklists/che...
https://kjvreadersbible.com/voipdito-crack-fr...
https://meuconhecimentomeutesouro.com/wp-cont...
https://monloff.com/wp-content/uploads/2022/0...
https://remcdbcrb.org/wp-content/uploads/2022...
https://imaginacolina.cl/passfab-activation-u...
https://ksycomputer.com/internet-explorer-con...
clubonlineusacasino.com/basketball-scoreboard...
https://beautyprosnearme.com/free-bible-dicti...
https://babussalam.id/wp-content/uploads/2022...
https://e-shopstar.com/2020/12/10/post-1689/https://funnyslip.com/exileminhttps://agabang.vn/san-pham/binh-sua-ubmom-va...

, hebrzach zilina odpovědět

hebrzach 50e0806aeb www.camptalk.org/vx-search-crack-free-3264bit/
https://www.dernieredispo.com/wp-content/uplo...
https://soroherbaria.org/portal/checklists/ch...
www.visitmenowonline.com/upload/files/2022/06...
https://www.arunachalreflector.com/wp-content...
www.kotakenterprise.com/google-leecher-crack-...
https://wakelet.com/wake/bIDiGMvr9eX4UEFhffrso
https://recreovirales.com/export-table-to-sql...
https://fitenvitaalfriesland.nl/wp-content/up...
cefcredit.com/?p=1674
https://www.tourismbattambang.org/?p=601https://de.kienthuccuatoi.com/%F0%9F%8F%9D%EF...https://fnfnewsblog.com/1355/cellophane-marke...

, stayell heltoo odpovědět

stayell 50e0806aeb https://kiralikofis.com/xjr-antivirus-removal...
www.rosesebastian.com/?p=1692
https://cch2.org/portal/checklists/checklist....
https://giessener-daemmstoffe.de/wp-content/u...
https://ibipti.com/narocad-crack-keygen-full-...
https://blu-realestate.com/imtoo-iphone-photo...
https://mimaachat.com/upload/files/2022/06/Br...
ticketguatemala.com/?p=1102
https://kiubou.com/upload/files/2022/06/swlQC...
https://dbrolly.com/wp-content/uploads/2022/0...
https://motoblog.carweb.tokyo/2020/03/18/%E3%...thegoodcoop.company/product/rock-n-roll-white...https://hawaiidiscountactivities.com/top-10-m...

, dendion taleabin odpovědět

dendion 50e0806aeb https://crimebarta.com/2022/06/06/felbot-crac...
https://getlolaccounts.com/wp-content/uploads...
https://brightsun.co/js2cpp-crack-april-2022/
https://williamscholeslawfirm.org/2022/06/06/...
worldwidefellowship.org/?p=11740
https://monarch.calacademy.org/checklists/che...
reputation1.com/?p=3340
https://www.linkspreed.com/upload/files/2022/...
https://pia-news.com/advert/bulkoa-eood-tarsi...
https://www.onlineusaclassified.com/advert/be...
https://www.ingal.cl/precipitadores-electrost...https://www.capitalmujer.mx/sex-tips/https://www.igetintoopc.com/corel-website-cre...

, delgard antonija odpovědět

delgard 50e0806aeb www.lesbianmommies.com/wp-content/uploads/202...
https://rwix.ru/night-owl-crack-keygen-downlo...
https://mandarininfo.com/moon-light-animation...
https://buycoffeemugs.com/qsifre-crack-april-...
https://www.odooblogs.com/wp-content/uploads/...
https://www.onk-group.com/encodiator-crack-fr...
https://driverfunnel.com/wp-content/uploads/2...
https://ruhanii.com/wp-content/uploads/2022/0...
https://socceronlinedaily.com/wp-content/uplo...
https://boomingbacolod.com/create-multiple-qr...
https://americafirstpatriots.com/updated-the-...www.bitemybark.com/2015/01/06/happy-new-year/https://hondenmama.nl/2018/09/28/chateau-de-b...

, daniyul kamoku odpovědět

daniyul 50e0806aeb https://admireschools.org/wp-content/uploads/...
cyclades.in/en/?p=20826
https://hkcapsule.com/wp-content/uploads/2022...
https://news7haridwar.com/movebot/
pariswilton.com/?p=940
https://tenis-goricko.si/advert/swim-standard...
www.pilsbry.org/checklists/checklist.php?clid...
https://serv.biokic.asu.edu/ecdysis/checklist...
https://ourvipnetwork.com/upload/files/2022/0...
https://www.hubeali.com/wp-content/uploads/Vo...
https://fchauingen.de/2016/12/20/hauinger-ist...https://anatenda.com/tenda/macam-macam-tenda-...https://kerfox.com/blog/birth-photography-col...

, deafra saffronna odpovědět

deafra 50e0806aeb /wp-content/uploads/2022/06/cerewak.pdf
maxcomedy.biz/stopwatch-timer-crack-april-2022/
www.graham-lawler.com/?p=3519
https://enterpack.ca/wp-content/uploads/2022/...
https://xn--80aagyardii6h.xn--p1ai/migosync-2...
https://www.theblender.it/phpstorm-1-50-crack...
https://nohomeinsurance.com/?p=7057
https://socialcaddiedev.com/composite-keygen/
https://www.albenistore.com/portable-clipboar...
https://efekt-metal.pl/witaj-swiecie/
https://interpoolme.com/product/dynamo-sedona...claudiamcnulty.com/?attachment_id=139https://www.arkadian.vg/novedades-sobre-rocky-7/


Strana:  1 ... « předchozí  5 6 7 8 9 10 11 12 13   další » ... 172