Specializační studium školního poradenství

inovace vzdělávacího programu pro učitele - výchovné poradce

Vzdělávací program profesionální přípravy učitelů-výchovných poradců garantujeme a realizujeme od školního roku 1992/93. Vzdělávací program průběžně aktualizujeme a stále jej nepovažujeme za konečnou variantu. Nová legislativa i přijatá vyhláška a poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních se promítá do koncepce pojetí odborných kompetencí učitelů-výchovných poradců.

V současné době se snažíme odborně přispět k vytvoření rámcových modelů profesionální přípravy učitelů-výchovných poradců a učitelů-školních metodiků prevence.

Reagujeme tak na zdůrazňované potřeby odborného růstu školských poradenských pracovníků i na posílení poradenských služeb ve škole ve smyslu primární prevence výukových i výchovných problémů.


Charakteristika vzdělávacího programu

Studium je určeno učitelům, kteří vykonávají (či předpokládají, že budou vykonávat) funkci výchovného poradce na škole. Vzdělávací program je zaměřen na získání odborných znalostí a dovedností v pedagogicko-poradenském směru. Konkretizace cílů:

· Prohloubit vhled do poradenských problémů a jejich příčin studiem poradenské psychologie a poradenských teorií.

· Rozvíjet poradenské dovednosti a metody v oblasti diagnostiky a intervence jak při poradenských, tak i konzultačních aktivitách učitelů-výchovných poradců.

· Zaměřit pozornost k výukovým obtížím, zvláště specifickým poruchám učení a relativní školní neúspěšnosti.

· Prohloubit vhled do problematiky sociopatogenních jevů, zvl. poruch chování ve školním věku. Zaměřit se na prevenci vzniku nežádoucích projevů sociálního a morálního chování.

· Učit frekventanty přesnějšímu vnímání skupinové dynamiky a dovednosti optimálně zasahovat do skupinového procesu. Optimalizace vedení školních tříd a žákovských skupin.

· Orientovat učitele-výchovné poradce na odbornou kooperaci se školskými a zdravotními institucemi a úřady práce, především na pracovní kontakty s regionální PPP, SPC a SVP s nimiž tvoří školský poradenský systém.


Tematické studijní okruhy

· Poradenské služby poskytované ve škole (k vyhlášce č. 72/2005 Sb., O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

· Úvod do poradenství.

· Repetitorium vývojové psychologie.

· Rodina v pedagogicko-psychologickém poradenství.

· Vztahy mezi rodinou a školou.

· Psychopatologie.

· Motivace žáků k učení.

· Dovednosti myslet a učit se.

· Profesionální a kariérové poradenství .

· Práce se školní třídou jako skupinou podle sociálně psychologických a poradenských principů.

· Specifické poruchy učení a chování.

· Nadaný žák.

· Poradenská komunikace, techniky a dovednosti.

· Krizová intervence.

· Výcvik sociálně-psychologických dovedností.


Časový plán

Studium je realizováno formou kombinovaného studia ve čtyřech semestrech.

Časová dotace: celkem 250 hodin: 200 hodin přímé odborné konzultační činnosti, 50 hod. nepřímá výuka - samostatné studijní a poradenské aktivity frekventantů.

Formy výuky: přednášky, cvičení, skupinové formy práce, výcvik v sociálních dovednostech, individuální konzultace. Výuka probíhá 1x za měsíc a ve dvou studijních blocích.

Do časového plánu je potřebné zahrnout též individuální stáže frekventantů v PPP, SPC, ÚP a specializovaných třídách ZŠ, dále pak samostatné poradenské aktivity s následnou analýzou v seminářích - nepřímá výuka.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce s akcentem na poradenskou intervenci. Absolvent získává osvědčení o absolvování kvalifikačního specializačního studia pro učitele výchovné poradce jako přílohu k vysokoškolskému diplomu.

Vzdělávací programu pro učitele - školní metodiky prevence (ŠMP)

Prvý rok studia ŠMP

- obsahově shodný jak pro učitele - výchovné poradce, kteří se primárně zaměřují na vzdělávací potřeby žáků a na kariérové poradenství, tak pro učitele ŠMP.

Základní témata z poradenství, poradenské psychologie, školní psychologie jsou potřebným odborným předpokladem ke studiu specializovaných témat pro ŠMP.

Druhý rok studia ŠMP

Učební kurikulum vychází z předpokládaných standardních činností školního metodika prevence. ŠMP budou garantovat metodické a organizační činnosti v oblasti prevence sociálního a morálního rozvoje žáků a studentů. (Poznámka: V současné terminologii se užívá termínu prevence sociálně nežádoucích jevů, dále SNJ.) Metodicky budou participovat na minimálním programu prevence na škole, spolupracovat s místním regionálním metodikem prevence i s odbornými pracovišti jako SVP, krizová centra a další.

Konkretizace témat - studijních plánů pro specializaci ŠMP v 2. ročníku studia

· Repetitorium vývojové psychologie a variability vývoje se zaměřením na vývoj emoční, sociální a morální.

· Sociální vlivy ve formování osobnosti.

· Děti se sociokulturním handicapem.

· Práce se školní třídou jako skupinou podle sociálně psychologických a poradenských principů.

· Pedagogicko - psychologické vedení školní třídy.

· Monitoring ve třídě.

· Skupinové poradenství.

· Gender v práci školních metodiků prevence. Genderové zatížení pedagogické reality.

· Problémové rodiny a možnosti intervence školního metodika prevence.

· Psychosociální výcvik - pro specializaci ŠMP.

· Primární prevence - základy.

· Vývojová specifika mající vliv na vznik rizikového chování.

· Agresivita dětí ve škole.

· Závislosti - etiologie, symptomy, intervence.

· Autodiagnostika učitele.