< návrat zpět

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Telefon: 514
Email: anna.kucharska@pedf.cuni.cz
Místnost: 409
Konzultační hodiny: sekce "Aktuality" na hlavní stránce

Vzdělání

1982-1986 : PedF UK v Praze, speciální pedagogika; PaedDr. 1986

1987-1992 : UK FF, jednooborová psychologie; Mgr.

2006 : ukončení doktorského studia, Ph.D., PhDr.

Další systematické vzdělávání

2000 : UK PedF, Kurz Vybrané otázky vysokoškolské pedagogiky.

1999-2004 : SUR, sebezkušenostní výcvik (komunita Krombholz, Urban, Šturma)

1998-2003 : Institut rodinné terapie; psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii s následnou supervizí (Špitz, Gjuričová)

2008-dosud : Supervizní výcvik při Asociaci supervizorů ve školství (Kožnar, Henková)


Pracovní zkušenosti

Zaměstnání

1986-1994 : Krajská pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje; speciální pedagog; od. r. 1992 speciální pedagog, psycholog

1994-1995 : Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, oddělení realizace vzdělávání, informačních a poradenských služeb; samostatný odborný referent

1995-dosud : UK PedF Katedra pedagogické a školní psychologie, odborný asistent, od r. 2008 vedoucí poradenského oddělení, od r. 2009 zástupce vedoucího katedry

Další odborná praxe

1995-2000 : PPP pro Prahu 6, psycholog, speciální pedagog (částečný úvazek)

2000-2003 : ZŠ Petřiny - Sever, systemická rodinná terapie (externí spolupráce)

2004-dosud : PPP Praha 4 - Modřany, systemická rodinná terapie (externí spolupráce)

2005-2007 : VÚP Praha, metodická činnost v oblasti předškolní diagnostiky (externí spolupráce)

2007-dosud : ZŠ U Dělnického cvičiště, školní psycholog (projekt Klika, externí spolupráce)

2007-2008 : IPPP ČR, hlavní metodik školních speciálních pedagogů v projektu VIP-Kariéra (IPPP ČR)

Lektorská činnost v posledních letech pro:

Institut pedagogicko-psychologického poradenství (Projekt VIP-Kariéra, vzdělávání asistentů pedagoga, akreditované kurzy MŠMT ČR aj.)

Logopedickou společnost M. Sováka (problematika vývoje dětské kresby, testu kresby lidské postavy a testu hvězd a vln),

Jiné VŠ (katedra psychologie FF UK, MU Brno - centrum dalšího vzdělávání, VŠP Hradec Králové, FF UP Olomouc)

Pedagogické centrum Praha

Recenzní činnost pro:

nakladatelství Portál, Praha; Tobiáš, Havlíčkův Brod; časopis Pedagogika a Informatorium 3-8, MŠMT ČR, Grantová agentura ČR, Grantovou agenturu UK, Nadace Eurotel, IPPP ČR, DYS-centrum Praha aj.

Členství v organizacích

Česká společnost "Dyslexie", kolektivní člen International Dyslexia Association (IDA), USA, kolektivní člen European Dyslexia Association (EDA), Velká Británie, místopředsedkyně společnosti, (www.czechdyslexia.cz)

Praha ROST - Rodina s tématem (www.rost.wz.cz)

Asociace poradenských pracovníků ve školství

Českomoravská psychologická společnost

Asociace supervizorů ve školství


Vyučované předměty na KP PedF UK

více v odkaze na SIS: Vyučované předměty


Projekty a výzkumy

· Účast v grantu FRVŠ Čj. 1169/1997, "Projekt specializačního studia výchovného poradenství" na katedře pedagogické a školní psychologie PedF UK (1998, 1999)

· Účast ve výzkumném záměru MSM 11400002 (1999 - 2004) "Antropologie dětství a mládí z hlediska výchovy" na katedře pedagogické a školní psychologie PedF UK

· Spoluřešitel grantu FRVŠ "Projekt inovačního kurzu školní psychologie" (2001, 2002), ve spolupráci katedry pedagogické a školní psychologie PedF UK a katedry psychologie FF UK (hl. řešitel doc. PhDr. S. Štech, CSc.)

· Účast v mezinárodní projektu MŠMT (2002) k "Integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (Česká republika - Dánsko)

· Účast v rozvojovém projektu MŠMT (2005) "Transformace magisterského studia psychologie", garant podprojektu "Stáže na poradenských a klinických zařízeních" na katedře pedagogické a školní psychologie (hl. řešitel doc. PhDr. I. Pavelková, CSc.)

· Účast v projektu "Metodika ke sledování hodnocení individuálního rozvoje dítěte a jeho vzdělávacího pokroku v podmínkách předškolního vzdělávání", projekt MŠMT k implementaci RVP PV v praxi (2005 - 2006, VÚP Praha)
· Účast v projektu MŠMT "Integrace žáků se specifickými poruchami učení - od stanovení přesnějších kritérií k poskytování péče" (2005- 2006, resortní projekt MŠMT, řešitel IPPP ČR)

· "Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v PPP", „Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v SPC" (2006-2008 resortní projekty MŠMT ČR, řešitel IPPP ČR)

· "Inovační kurz školní psychologie" (2001-2003, katedra pedagogické a školní psychologie PedF UK, ve spolupráci s KP FF UK, IPPP ČR, APPŠ ČR a AŠP ČR a SR)

· Odborný garant specializačního vzdělávání "Školní pedagogicko-psychologické služby, var. A) školní psycholog, var. B) školní speciální pedagog" (2004-2006 a 2006-2008, KPŠP ve spolupráci s KSP PedF UK, KP FF UK, IPPP ČR, APPŠ ČR a AŠP ČR a SR)

· Senior - researcher projektu ELDEL „Enhancing Literacy Development in European Languages" „Osvojování gramotnosti v evropských jazycích", WP2: Identifying Risk Factors for Failure in Literacy Development in European Language (Rizikové faktory ve vývoji gramotnostech dovedností v evropských jazycích). 7. Rámcový projekt EU při KP PedF UK, 2008-2011 (viz www.eldel.eu)


Bibliografie

Monografie, sborníky (případně dílčí kapitoly)

Editorka sborníků Specifické poruchy učení a chování : 1994 (IPPP ČR), 1995 (DYS), Portál: 1996, 1997-98, 1999, 2000, 2005 (IPPP ČR)

ŠVANCAROVÁ, D.; KUCHARSKÁ, A. Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Praha: Scientia, 2001. ISBN 80-7183-221-9.

KUCHARSKÁ, A. Kresebné diagnostické techniky v poradenské praxi. In Pedagogicko-psychologické poradenství II: Diagnostika. Praha: PedF UK, 2002, s. 56-93. ISBN 80-7290-101-X.

KUCHARSKÁ, A. Profesní poradenství ve školství. In Pedagogicko-psychologické poradenství II. Diagnostika. Praha: PedF UK, 2002, s. 123 - 142. ISBN 80-7290-101-X.

KUCHARSKÁ, A. Přehled pedagogicko-psychologické diagnostiky dětí v předškolním věku. In Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál, 2003, s. 75-87. ISBN 80-7178-799-X.

KUCHARSKÁ, A. Prevence, intervence a terapie specifických poruch učení. In Pedagogicko-psychologické poradenství III : Intervence. Praha: UK PedF, 2004, s. 116-155. ISBN 80-7290-146-X.

KUCHARSKÁ, A. Nespecifické výukové problémy. In Pedagogicko-psychologické poradenství I : Vybrané problémy. Praha: PedF UK 2005, s. 77-98. ISBN 80-7290-215-6.

KUCHARSKÁ, A.; ŠTURMA, J. Test hvězd a vln v diagnostice školní zralosti. In Test hvězd a vln ve výzkumu a praxi : Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia. Praha, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 1997, s. 80-95. b.ISBN.

KUCHARSKÁ, A.; ŠVANCAROVÁ, D. Screening poruch učení a psaní. In Specifické poruchy učení a chování : Sborník 1996. Praha: Portál, 1996, s.78-87. ISSN 1211-670X.

KUCHARSKÁ, A.; ŠVANCAROVÁ, D. Screening poruch učení a psaní : II. In Specifické poruchy učení a chování. Sborník 2000. Praha: Portál, 2000, s. 64-75. ISBN 80-7178- 389-7. ISSN 1211-670X.

KUCHARSKÁ, A.; ŠVANCAROVÁ, D. Bezstarostné roky? Kroky a krůčky předškolním věkem : Poradenství pro rodiče. Praha: Scientia, 2004. ISBN 80-7183-291-X.

KUCHARSKÁ, A. MÁJOVÁ, L. Dětská kresba v psychologickém výzkumu. Praha: PedF UK, 2005. ISBN 80-7290-217.2.

MICHALOVÁ, Z.; KUCHARSKÁ, A.; BUDÍKOVÁ, J.; ROZTOČILOVÁ, G. Katalog publikací, pomůcek a počítačových programů vhodných pro reedukaci specifických poruch učení. Praha: Dys-centrum, 2004, 68 s.

SMOLÍKOVÁ, K.; OPRAVILOVÁ, E.; KUCHARSKÁ, A.; BLÁHOVÁ, A.; KUPCOVÁ, M. Metodika pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy. Interní metodický materiál. Praha: VÚP, 2006

KUCHARSKÁ, A. a kol. Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika ve speciálně pedagogických centrech. Praha : IPPP ČR, 2007. ISBN 978-80-86856-42-1.

KUCHARSKÁ, A. Postupy v diagnostice žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In KUCHARSKÁ, A. a kol. Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika ve speciálně pedagogických centrech. Praha : IPPP ČR, 2007, s. 16-25. ISBN 978-80-86856-42-1.

TOMICKÁ, V.; KUCHARSKÁ, A. Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika ve speciálně pedagogických centrech pro žáky s narušenou komunikační schopností. In KUCHARSKÁ, A. a kol. Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika ve speciálně pedagogických centrech. Praha : IPPP ČR, 2007, s. 82-106. ISBN 978-80-86856-42-1.

MERTIN, V; KUCHARSKÁ, A. Integrace žáků se specifickými poruchami učení - od stanovení diagnostických kritérií k poskytování péče všem potřebným žákům. Praha : IPPP ČR, 2007. ISBN 978-80-86856-40-7.

KUCHARSKÁ, A. Metodika pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy. In KROPÁČKOVÁ, Jana (ed.). Idea a realita vysokoškolského vzdělání učitelek mateřských škol na pedagogické fakultě. Sborník odborných příspěvků z celostátní konference s mezinárodní účastí konaného k 60. výročí založení PedF UK v Praze. Praha : UK v Praze, PedF, 2007, s. 144-146. ISBN 978-80-7290-326-9.

BENDL, S:, KUCHARSKÁ, A.(ed.) a kol. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. Praha : UK PedF , 2008. s. ISBN 978-80-7290-366-5.

KUCHARSKÁ, A. Problémy školního věku. In BENDL, S:, KUCHARSKÁ, A.(ed.) a kol. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. Praha : UK PedF , 2008. s. 104-134. ISBN 978-80-7290-366-5.

KUCHARSKÁ, A. Školní poradenské pracoviště. In BENDL, S:, KUCHARSKÁ, A.(ed.) a kol. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. Praha : UK PedF , 2008. s. 47-49. ISBN 978-80-7290-366-5.

Články v odborných periodikách

KUCHARSKÁ, A. Specifické poruchy učení v systému pedagogicko-psychologického poradenství. In Pedagogika, 1996, mimořádné číslo, roč. 46, s. 74-81. ISBN 3330-3815.

KUCHARSKÁ, A. Specifické poruchy učení u vysokoškoláků. In Pedagogika, 1997, roč. 47, č. 2, s. 163-168. ISBN 3330-3815.

KUCHARSKÁ, A. Dítě s předčasně rozvinutými školními dovednostmi. In Pedagogika, 1997b, č. 47, č. 4, s. 373-378. ISBN 3330-3815.

KUCHARSKÁ, A. Pedagogicko-psychologická diagnostika 1. Vývoj dítěte v předškolním věku. Informatorium 3-8, 1999, roč. 6, č. 2, 4-8, s. 6-7. ISSN 1210-7506.

KUCHARSKÁ, A. Pedagogicko-psychologická diagnostika 1 (Vývoj dítěte v předškolním věku), 2 (Školní zralost) 3 (Psychologická diagnostika v předškolním věku v poradnách, centrech), 4 (Dítě s rizikem dyslexie, prevence specifických poruch učení), 5 (Pedagogicko-psychologická diagnostika v MtŠ). In Informatorium 3-8, 1999, roč. 6, č. 4-8, s. 6-9, ISSN 1210-7506.

KUCHARSKÁ, A. Výtvarné projevy dětí 1, 2. In Informatorium 3-8, 2000, roč. 7, č. 8 a č. 9, s. 6-8, ISSN 1210-7506.

KUCHARSKÁ, A. Učitel formalista. Moderní vyučování, 2001, roč. 7 č. 6, s. 10-11.

KUCHARSKÁ, A. Předškolák a počítač. In Informatorium 3-8, 2001, roč. 8, č. 1, s. 8-9, ISSN 1210-7506.

KUCHARSKÁ, A. Závěrečné práce specializačního studia výchovného poradenství na PedF UK. Výchovné poradenství, 2002, č. 31, s.86-90.

KUCHARSKÁ, A. Zápis do první třídy. In Informatorium 3-8, 2002b, roč. 9, č. 1, s. 5-7. ISSN 1210-7506

KUCHARSKÁ, A. Diagnostika vývojových dyskalkulií na obvodě Prahy 6 : 1. část. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, 2004, č. 40, s. 21-29. ISSN 1214-7230.

KUCHARSKÁ, A. Diagnostika vývojových dyskalkulií na obvodě Prahy 6 : 2. část. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, 2005, č. 41, s. 12-24. ISSN 1214-7230.

KUCHARSKÁ, A. Riziko dyslexie. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, 2007, č. 48, s. 28-43. ISSN 1214-7230.

KUCHARSKÁ, A. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve vybraných školách zapojených do projektu VIP-Kariéra. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, 2007, č. 49, s. 34-38. ISSN 1214-7230.