< návrat zpět

doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.

Telefon: 542
Email: lenka.hribkova@pedf.cuni.cz
Místnost: 407

Konzultační hodiny: sekce "Aktuality" na hlavní stránce

Vzdělání a praxe

* Filozofická fakulta UJEP Brno, obor psychologie, ukončeno 1978
* Studijní pobyt v Psychologickém ústavu ČSAV v Praze, 1979-1982
* Rigorózní zkouška na FF UJEP v Brně,1981, získání titulu PhDr.
* Interní vědecká aspirantura (s dvouletým přerušením) v Psychologickém ústavu ČSAV v Praze, 1982-1989
* Obhajoba kandidátské disertační práce s názvem „K teoretickým a metodologickým problémům psychologie talentu (se zaměřením na otázky identifikace)", 1989, získání titulu CSc.
* Habilitace v pedagogické psychologii, název práce „Nadání a nadaní: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi", 2005, získání titulu Doc.
* 1989-1991, Psychologický ústav ČSAV, oddělení psychologie osobnosti.
* 1991-1993, ústavu pedagogických a psychologickým výzkumů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
* 1994-dosud, Katedra psychologie PedF UK


Výuka

více v odkaze na SIS: Vyučované předměty

Vyhlašované diplomové a bakalářské práce ve studijním oboru psychologie zaměřuji na problematiku inteligence, tvořivosti, nadání a představ. Diplomové práce jsou zpracovávány převážně kvalitativní metodologií.


Realizované výzkumy a projekty

* Žák v měnících se podmínkách současné školy
GA ČR 406/00/0470, hlavní řešitel PhDr. Miroslav Rendl, CSc.
V rámci tohoto longitudinálního sledování souboru dětí od 1. do 9. třídy se zaměřuji na vývoj a změny struktury v kognitivních předpokladech dětí v průběhu školní docházky. Ve výzkumu aplikovaný inteligenční test (zejména 4. revize Standford-Binetovy škály) je zde používán jako soubor různých kognitivních úkolů seřazených v subtestech od jednoduchých k obtížnějším (podle autorů testu). Snahou je odhalit, na základě úspěšnosti řešení položek jednotlivých subtestů testu dětmi souboru, co je nutné bezpečně zvládat a ovládat, např. ve zkušenosti, v kontextu prostředí, v poznávání, aby bylo možné položky subtestů správně a bezproblémově řešit. Tím se ve výzkumu překračuje obvyklá aplikace inteligenčních testů.
* Čeští žáci a základní škola po deseti letech: vývoj a změny pohledem psychologie a oborových didaktik
Výzkumný záměr 206010, hlavní řešitel Doc. PhDr. Stanislav štech, CSc.
Zde se zaměřuji na problematiku nadání a nadaných dětí. Ta je tématicky začleněna do okruhu poradenství-v řešitelském týmu je dále didaktická a etnografická skupina. Ve výzkumném záměru se zabývám 2 otázkami: a) vyhledáváním-identifikací nadaných a b) pedagogicko-psychologickou intervencí v práci s nadaným dítětem. Výstupem jsou rozsáhlejší statě k těmto otázkám, které budou publikovány v ediční řadě Poradenství vydavatelstvím naší fakulty.


Můj odborný zájem je soustředěn v okruhu: schopnosti, inteligence, tvořivost, nadání, talent, nadaná osobnost, sociokulturní podmínky a jejich vliv na utváření osobnosti, vyhledávání - identifikace nadaných a jejich rozvíjení - vzdělávání a pedagogicko-psychologická intervence v práci s nadanými.


Publikace

HŘÍBKOVÁ, L. Základní informační zdraje a portály o problematice nadaných v ČR. Svět nadání. č. 1, r. III, 2014, str. 11-17 (elektronický časopis), ISSN: 1805-7217.
HŘÍBKOVÁ, L., PÁCHOVÁ, A. Typy žáků v diskurzu učitelů základní školy. In: RENDL, M., VONDROVÁ, N. (eds.) Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. Praha: UK Pedagogická fakulta, 2013, 209-258. ISBN 978-80-7290-723-6.
HŘÍBKOVÁ, L. Posuzovací škály k vyhledávání nadaných. In: Posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání nadaných. Praha: NÚV 2013.
HŘÍBKOVÁ, L. Diagnostika a podpora rozvoje mimořádně nadaných dětí ve škole. In: VALENTOVÁ, L. (ed.). Teorie a praxe školního poradenství. Praha: Ped.fak. UK, 2013, ISBN 978-80-7290-710-6.
HŘÍBKOVÁ, L. Rizikové skupiny, typy a profily nadaných žáků (studentů). Svět nadání. č. 2, r. I, 2012 (elektronický časopis), ISSN: 1805-7217.
HŘÍBKOVÁ, L. Specifické skupiny nadaných žáků na 1. stupni základní školy. In: WEDLICHOVÁ, I. (eds.). Pedagogicko-psychologické přístupy a strategie v práci se žáky primárního vzdělávání. Ústí nad Labem: UJEP, 2010. ISBN 978-80-7414-316-8.
HŘIBKOVÁ, L. Mimořádně nadané děti ve škole a v rodině. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2010. 79 s. ISBN 978-80-7414-319-9.
HŘIBKOVÁ, L. Nadané dítě v předškolním věku, jeho vyhledávání a rozvíjení. In: MERTIN, V.; GILLERNOVÁ, I. (Eds.). Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-627-8.
HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní. Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada, 2009. 255 s. ISBN 978-80-247-1998-6.