Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře

Zasílate odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).

Jméno
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 200
, Быстровозводимые здани odpovědět

Быстро возводимые здания: коммерческий результат в каждой составляющей!
В современной сфере, где секунды - доллары, объекты быстрого возвода стали настоящим выходом для предпринимательства. Эти новаторские строения комбинируют в себе высокую прочность, финансовую выгоду и быстрое строительство, что делает их отличным выбором для коммерческих мероприятий.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
1. Скорость строительства: Время - это самый важный ресурс в деловой сфере, и объекты быстрого монтажа способствуют значительному сокращению сроков возведения. Это высоко оценивается в условиях, когда срочно требуется начать бизнес и начать получать прибыль.
2. Бюджетность: За счет совершенствования производственных процессов элементов и сборки на площадке, расходы на скоростройки часто уменьшается, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это позволяет сэкономить средства и достичь большей доходности инвестиций.
Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]www.scholding.ru[/url]
В заключение, скоро возводимые строения - это лучшее решение для бизнес-мероприятий. Они обладают быстроту монтажа, финансовую эффективность и повышенную надежность, что обуславливает их наилучшим вариантом для фирм, готовых к мгновенному началу бизнеса и получать деньги. Не упустите возможность сэкономить время и средства, наилучшие объекты быстрого возвода для вашего предстоящего предприятия!

, Всем привет odpovědět

Очень понравился Ваш сайт. Может обменяемся ссылками ?

, Всем привет odpovědět

Очень понравился Ваш сайт. Может обменяемся ссылками ?

, Каркас быстровозводимо odpovědět

Скорозагружаемые здания: коммерческая выгода в каждом строительном блоке!
В современном мире, где минуты - капитал, объекты быстрого возвода стали настоящим выходом для фирм. Эти прогрессивные сооружения сочетают в себе высокую надежность, экономическую эффективность и быстрое строительство, что сделало их первоклассным вариантом для коммерческих мероприятий.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания работы[/url]
1. Срочное строительство: Минуты - основной фактор в коммерческой деятельности, и экспресс-сооружения позволяют существенно сократить сроки строительства. Это значительно ценится в постановках, когда срочно требуется начать бизнес и начать монетизацию.
2. Экономия средств: За счет усовершенствования производственных процессов элементов и сборки на месте, цена скоростроительных зданий часто приходит вниз, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это позволяет сократить затраты и обеспечить более высокий доход с инвестиций.
Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]scholding.ru/[/url]
В заключение, объекты быстрого возвода - это оптимальное решение для проектов любого масштаба. Они включают в себя быстроту монтажа, экономию средств и долговечность, что придает им способность оптимальным решением для профессионалов, желающих быстро начать вести бизнес и получать доход. Не упустите возможность сократить издержки и сэкономить время, превосходные экспресс-конструкции для вашей будущей задачи!

, Быстровозводимые здани odpovědět

Скоростроительные здания: финансовая выгода в каждой части!
В современном мире, где время - деньги, объекты быстрого возвода стали настоящим спасением для коммерции. Эти прогрессивные сооружения включают в себя высокую прочность, финансовую эффективность и ускоренную установку, что сделало их превосходным выбором для различных бизнес-проектов.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
1. Высокая скорость возвода: Время - это самый важный ресурс в предпринимательстве, и объекты быстрого монтажа способствуют значительному сокращению сроков возведения. Это чрезвычайно полезно в моменты, когда необходимо оперативно начать предпринимательскую деятельность и получать доход.
2. Экономия: За счет усовершенствования производственных процессов элементов и сборки на месте, расходы на скоростройки часто оказывается ниже, по отношению к традиционным строительным проектам. Это способствует сбережению денежных ресурсов и достичь большей доходности инвестиций.
Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]https://scholding.ru/[/url]
В заключение, быстровозводимые здания - это первоклассное решение для коммерческих инициатив. Они объединяют в себе эффективное строительство, эффективное использование ресурсов и надежные характеристики, что сделало их лучшим выбором для фирм, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и получать доход. Не упустите шанс экономии времени и денег, наилучшие объекты быстрого возвода для вашего следующего делового мероприятия!

, Всем привет odpovědět

Очень понравился Ваш сайт. Может обменяемся ссылками ?

, Каркас быстровозводимо odpovědět

Экспресс-строения здания: бизнес-польза в каждой детали!
В современном обществе, где время - деньги, скоростройки стали решением по сути для бизнеса. Эти новейшие строения обладают высокую прочность, экономичность и мгновенную сборку, что позволяет им превосходным выбором для разнообразных коммерческих задач.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Стоимость быстровозводимого здания под ключ цены[/url]
1. Быстрота монтажа: Моменты - наиважнейший аспект в деловой сфере, и быстровозводимые здания позволяют существенно сократить сроки строительства. Это высоко оценивается в ситуациях, когда срочно требуется начать бизнес и начать монетизацию.
2. Финансовая эффективность: За счет оптимизации производства и установки элементов на месте, бюджет на сооружения быстрого монтажа часто снижается, по сопоставлению с обыденными строительными проектами. Это дает возможность сэкономить деньги и достичь более высокой инвестиционной доходности.
Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]http://scholding.ru/[/url]
В заключение, объекты быстрого возвода - это превосходное решение для бизнес-проектов. Они комбинируют в себе быстроту возведения, бюджетность и высокую прочность, что дает им возможность превосходным выбором для фирм, имеющих целью быстрый бизнес-старт и обеспечивать доход. Не упустите шанс экономии времени и денег, идеальные сооружения быстрого монтажа для вашего следующего проекта!

, Проект быстровозводимо odpovědět

Скорозагружаемые здания: финансовая польза в каждой части!
В современной действительности, где время имеет значение, скоростройки стали настоящим выходом для предпринимательства. Эти современные объекты объединяют в себе солидную надежность, экономическую эффективность и быстрое строительство, что сделало их наилучшим вариантом для разнообразных предпринимательских инициатив.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые каркасные здания из металлоконструкций[/url]
1. Ускоренная установка: Моменты - наиважнейший аспект в экономике, и скоростроительные конструкции дают возможность значительно сократить время строительства. Это особенно ценно в случаях, когда актуально быстро начать вести дело и начать получать прибыль.
2. Финансовая эффективность: За счет оптимизации процессов производства элементов и сборки на месте, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто приходит вниз, чем у традиционных строительных проектов. Это позволяет сэкономить средства и достичь большей доходности инвестиций.
Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]http://scholding.ru/[/url]
В заключение, скоростроительные сооружения - это великолепное решение для проектов любого масштаба. Они обладают эффективное строительство, эффективное использование ресурсов и надежность, что дает им возможность идеальным выбором для компаний, готовых начать прибыльное дело и обеспечивать доход. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, превосходные экспресс-конструкции для ваших будущих инициатив!

, Проект быстровозводимо odpovědět

Моментально возводимые здания: прибыль для бизнеса в каждой составляющей!
В современной сфере, где часы - финансовые ресурсы, здания с высокой скоростью строительства стали истинным спасением для бизнеса. Эти новаторские строения обладают солидную надежность, эффективное расходование средств и быстрый монтаж, что делает их лучшим выбором для бизнес-проектов разных масштабов.
<a href=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/>Быстровозводимые здания из металлоконструкций под ключ цена</a>
1. Быстрота монтажа: Секунды - самое ценное в коммерции, и здания с высокой скоростью строительства позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это чрезвычайно полезно в постановках, когда требуется быстрый старт бизнеса и получать доход.
2. Экономия: За счет усовершенствования производственных процессов элементов и сборки на месте, затраты на экспресс-конструкции часто уменьшается, по отношению к традиционным строительным проектам. Это позволяет сэкономить средства и добиться более высокой доходности инвестиций.
Подробнее на <a href=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/>https://scholding.ru</a>
В заключение, быстровозводимые здания - это лучшее решение для предпринимательских задач. Они сочетают в себе ускоренную установку, финансовую выгоду и твердость, что придает им способность лучшим выбором для предпринимателей, готовых начать прибыльное дело и получать деньги. Не упустите момент экономии времени и средств, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для ваших будущих проектов!

, Быстровозводимые здани odpovědět

Моментально возводимые здания: финансовая выгода в каждом кирпиче!
В современном обществе, где время равно деньгам, скоростройки стали настоящим спасением для коммерции. Эти современные конструкции объединяют в себе высокую надежность, финансовую экономию и быстрый монтаж, что дает им возможность первоклассным вариантом для различных коммерческих проектов.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
1. Скорость строительства: Секунды - определяющие финансовые ресурсы в деловой сфере, и скоро возводимые строения дают возможность значительно сократить время строительства. Это особенно востребовано в условиях, когда срочно требуется начать бизнес и начать получать прибыль.
2. Финансовая выгода: За счет оптимизации процессов производства элементов и сборки на месте, бюджет на сооружения быстрого монтажа часто снижается, по сопоставлению с обыденными строительными проектами. Это обеспечивает экономию средств и получить лучшую инвестиционную отдачу.
Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]http://www.scholding.ru/[/url]
В заключение, моментальные сооружения - это великолепное решение для коммерческих проектов. Они объединяют в себе ускоренную установку, финансовую выгоду и твердость, что обуславливает их оптимальным решением для предприятий, готовых к мгновенному началу бизнеса и получать деньги. Не упустите возможность сэкономить время и средства, лучшие скоростроительные строения для вашего следующего проекта!

, Быстровозводимые карка odpovědět

Моментально возводимые здания: коммерческая выгода в каждом кирпиче!
В сегодняшнем обществе, где время равно деньгам, здания с высокой скоростью строительства стали настоящим выходом для бизнеса. Эти новейшие строения объединяют в себе высокую прочность, финансовую экономию и быстроту установки, что делает их первоклассным вариантом для различных коммерческих проектов.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания из металлоконструкций под ключ цена[/url]
1. Ускоренная установка: Моменты - наиважнейший аспект в предпринимательстве, и здания с высокой скоростью строительства обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это особенно ценно в случаях, когда важно быстро начать вести бизнес и начать зарабатывать.
2. Экономия средств: За счет усовершенствования производственных процессов элементов и сборки на месте, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто остается меньше, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это обеспечивает экономию средств и добиться более высокой доходности инвестиций.
Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]www.scholding.ru[/url]
В заключение, экспресс-конструкции - это лучшее решение для коммерческих проектов. Они комбинируют в себе быстроту монтажа, финансовую эффективность и твердость, что делает их лучшим выбором для компаний, ориентированных на оперативный бизнес-старт и получать прибыль. Не упустите возможность сэкономить время и средства, наилучшие объекты быстрого возвода для вашего следующего начинания!

, Быстровозводимые здани odpovědět

Скоростроительные здания: экономический доход в каждом блоке!
В современной реальности, где моменты - финансы, объекты быстрого возвода стали реальным спасением для фирм. Эти современные объекты включают в себя солидную надежность, экономичность и молниеносную установку, что сделало их первоклассным вариантом для разнообразных коммерческих задач.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
1. Быстрое возведение: Моменты - наиважнейший аспект в финансовой сфере, и быстровозводимые здания способствуют значительному сокращению сроков возведения. Это значительно ценится в моменты, когда требуется быстрый старт бизнеса и начать монетизацию.
2. Финансовая эффективность: За счет усовершенствования производственных процессов элементов и сборки на месте, стоимость быстровозводимых зданий часто оказывается ниже, по отношению к обычным строительным проектам. Это дает возможность сэкономить деньги и получить более высокую рентабельность инвестиций.
Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]www.scholding.ru[/url]
В заключение, скоро возводимые строения - это оптимальное решение для бизнес-проектов. Они комбинируют в себе быстрое строительство, экономичность и повышенную надежность, что делает их превосходным выбором для фирм, ориентированных на оперативный бизнес-старт и обеспечивать доход. Не упустите шанс экономии времени и денег, оптимальные моментальные сооружения для вашего предстоящего предприятия!

, Каркас быстровозводимо odpovědět

Скоростроительные здания: финансовая выгода в каждой детали!
В современной реальности, где время равно деньгам, экспресс-конструкции стали решением, спасающим для предпринимательства. Эти современные сооружения сочетают в себе высокую прочность, экономичное использование ресурсов и мгновенную сборку, что делает их превосходным выбором для разных коммерческих начинаний.
<a href=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/>Быстровозводимые здания</a>
1. Быстрое возведение: Секунды - самое ценное в предпринимательстве, и быстровозводимые здания обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это особенно востребовано в постановках, когда срочно требуется начать бизнес и начать зарабатывать.
2. Финансовая эффективность: За счет улучшения процессов изготовления элементов и сборки на объекте, бюджет на сооружения быстрого монтажа часто уменьшается, по отношению к обычным строительным проектам. Это позволяет получить большую финансовую выгоду и получить более высокую рентабельность инвестиций.
Подробнее на <a href=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/>http://scholding.ru/</a>
В заключение, объекты быстрого возвода - это идеальное решение для коммерческих инициатив. Они объединяют в себе быстрое строительство, эффективное использование ресурсов и надежные характеристики, что сделало их идеальным выбором для профессионалов, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и выручать прибыль. Не упустите возможность сократить издержки и сэкономить время, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для вашего предстоящего предприятия!

, Быстровозводимые здани odpovědět

Скоро возводимые здания: бизнес-польза в каждом кирпиче!
В современной сфере, где время равно деньгам, объекты быстрого возвода стали реальным спасением для коммерции. Эти новейшие строения комбинируют в себе высокую прочность, финансовую выгоду и мгновенную сборку, что делает их оптимальным решением для разных коммерческих начинаний.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
1. Молниеносное строительство: Моменты - наиважнейший аспект в бизнесе, и скоростроительные конструкции дают возможность значительно сократить время строительства. Это высоко оценивается в моменты, когда срочно требуется начать бизнес и начать прибыльное ведение бизнеса.
2. Финансовая экономия: За счет совершенствования производственных процессов элементов и сборки на площадке, стоимость быстровозводимых зданий часто бывает ниже, по отношению к обычным строительным проектам. Это предоставляет шанс сократить издержки и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://scholding.ru/[/url]
В заключение, моментальные сооружения - это первоклассное решение для бизнес-проектов. Они объединяют в себе скорость строительства, эффективное использование ресурсов и надежность, что дает им возможность превосходным выбором для фирм, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и обеспечивать доход. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, лучшие скоростроительные строения для вашего следующего проекта!

, Металлоконструкции зда odpovědět

Скорозагружаемые здания: экономический доход в каждом элементе!
В современном мире, где моменты - финансы, быстровозводимые здания стали истинным спасением для бизнеса. Эти новейшие строения комбинируют в себе высокую прочность, финансовую экономию и мгновенную сборку, что обуславливает их оптимальным решением для разнообразных коммерческих задач.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания под ключ[/url]
1. Быстрое возведение: Часы - ключевой момент в деловой сфере, и сооружения моментального монтажа дают возможность значительно сократить время строительства. Это чрезвычайно полезно в условиях, когда необходимо оперативно начать предпринимательскую деятельность и начать извлекать прибыль.
2. Экономия: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, бюджет на сооружения быстрого монтажа часто бывает ниже, по сопоставлению с обыденными строительными проектами. Это обеспечивает экономию средств и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.scholding.ru/[/url]
В заключение, скоростроительные сооружения - это первоклассное решение для коммерческих инициатив. Они включают в себя молниеносную установку, финансовую эффективность и надежные характеристики, что делает их первоклассным вариантом для профессионалов, ориентированных на оперативный бизнес-старт и получать деньги. Не упустите возможность сократить издержки и сэкономить время, наилучшие объекты быстрого возвода для вашего предстоящего предприятия!

, Быстровозводимые здани odpovědět

Скоро возводимые здания: бизнес-польза в каждой части!
В современной действительности, где часы - финансовые ресурсы, здания с высокой скоростью строительства стали истинным спасением для экономической сферы. Эти прогрессивные сооружения объединяют в себе высокую прочность, экономичное использование ресурсов и молниеносную установку, что обуславливает их превосходным выбором для разных коммерческих начинаний.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Каркас быстровозводимого здания[/url]
1. Срочное строительство: Минуты - важнейший фактор в деловой сфере, и экспресс-сооружения дают возможность значительно сократить время строительства. Это особенно востребовано в вариантах, когда срочно нужно начать бизнес и начать зарабатывать.
2. Финансовая выгода: За счет оптимизации производства и установки элементов на месте, расходы на скоростройки часто бывает менее, по отношению к традиционным строительным проектам. Это позволяет получить большую финансовую выгоду и получить более высокую рентабельность инвестиций.
Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.scholding.ru[/url]
В заключение, сооружения быстрого монтажа - это идеальное решение для коммерческих проектов. Они комбинируют в себе молниеносную установку, финансовую эффективность и высокую прочность, что сделало их идеальным выбором для предприятий, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и обеспечивать доход. Не упустите шанс экономии времени и денег, идеальные сооружения быстрого монтажа для вашей будущей задачи!

, ссылка mega sb odpovědět

Hi all! My name is Admin Read:

Что нужно учесть при использовании маркетплейса mega sb? Как и везде, на площадке есть рейтинг магазинов, система отзывов и оценок. Перед тем, как совершить покупку, важно ознакомиться с этими показателями. Пользуйтесь только оригинальной ссылкой на [url=https://mega-active-links.com]мега ссылка зеркало[/url]. Стоит так же отметить, что анонимность и безопасность является приоритетом площадки. Все данные о платежах зашифрованы, не запрашивается личная информация о покупателях и владельцах магазинов. Важным моментом является то, что найти официальные ссылки не так то просто, существует много мошеннических ресурсов. Новым пользователям часто бывает сложно найти нужную ссылку. Сохраните официальную ссылку на <a href=https://mega-active-links.com>mega onion ссылку</a>, чтобы не потерять её.

мега даркнет маркет ссылка тор:https://mega-active-links.com

, mega ru odpovědět

Hi all! My name is Admin Read:

При осуществлении поиска в онлайн-пространстве, пользователь интернета всегда сталкивается с торговой площадкой <a href=https://xn--mg-sb-6za9404c.com>mega darknet market ссылка то</a>. Идеальный партнер для мгновенных и безопасных онлайн-покупок: мы предоставляем возможность совершать быстрые и безопасные покупки без лишних хлопот. [url=https://xn--mg-sb-6za9404c.com]mega sb не работает[/url] специализируется на предоставлении доступа к эксклюзивным продуктам, которые нельзя найти в других онлайн-платформах. При регистрации на платформе или в общении с другими пользователями, не раскрывайте личные данные и придумайте отличающийся от логина никнейм или псевдоним. Для обеспечения безопасности аккаунта рекомендуется задать пароль длинной 8 символов или более.

ссылки на мега дарк:https://mega-active-links.com
mega com:https://xn--mg-sb-6za9404c.com

, ссылка на мега маркет odpovědět

Moderator!

С [url=https://xn--megsb-l11b.com]мега даркнет[/url] Вы забудите о бесконечных усилиях - релакс и удовольствие ждут вас прямо сейчас, без лишних поисков! Мы разработали платформу, где вы с легкостью отыщете интересный контент и сможете насладиться заслуженным отдыхом. Присоединяйтесь к <a href=https://xn--megsb-l11b.com>мориарти сайт mega</a>!

мега через тор:https://xn--megsb-l11b.com

, mega dark market odpovědět

Hi all! My name is Moderator Read:

[url=https://xn--meg-sb-dua.com]ссылка на мега тор[/url] - это огромная анонимная торговая площадка с обширным выбором товаров и услуг в России. Вам доступны сотни категорий на платформе, где вы найдете множество предложений от различных продавцов. Главное - подобрать подходящий вариант, сравнить отзывы, объем продаж и другие особенности. Затем оформите заказ и ожидайте его быстрой доставки. Важно отметить, что платформа обеспечивает анонимность и безопасность каждого пользователя, и вы можете доверять этому проекту. Вот ссылка на [url=https://xn--meg-sb-dua.com]ссылки на мега дарк[/url]. Это действующее зеркало <a href="https://xn--meg-sb-dua.com">mega ссылка тор</a>, которое можно использовать для покупок. Поэтому переходите на сайт и окунитесь в мир тысяч товаров и услуг. При возникновении любых проблем администрация проекта окажет вам поддержку и поможет их решить.

http mega sb:https://xn--meg-sb-dua.com


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 200