Kategorie: Aktuality

Témata bakalářských a diplomových prací z psychologie

Bakalářské a diplomové práce by měly být podle interního katedrového termínu zadány do 1. 3. 2021. Období října až prosince využijte k oslovení vyučujících, jejichž témata vás zaujala. Vyučující vám sdělí svá očekávání a podmínky pro spolupráci, případně vás budou informovat o počtu lidí, kteří již o téma projevili zájem. Optimální je konzultovat více témat s více vyučujícími. Nespěchejte s konečným rozhodnutím, které téma budete zpracovávat. V případě bakalářských prací není vítáno, aby s návrhem vlastních témat přicházeli sami studující. Snažte se proto ze seznamu vybrat téma, které je nejbližší vašemu zájmu a navrhněte školiteli/ce, jak by bylo možné z vašeho hlediska téma realizovat - přesné znění témat lze obvykle vyjednat tak, aby vyhovovalo jak školiteli/ce, tak studentovi/ce.

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

PhDr. Dana Bittnerová, Ph.D.
• Cesta za vzděláním: vzdělávací strategie vysokoškolsky vzdělaných Romů.
• To co nás spojuje. Reflexe mezigeneračních vztahů v rodinách s migrační zkušeností.
• Motiv jinakosti ("otherness") v narativech mladých lidí s migrační zkušeností.
Kvalitativní výzkumy založené na rozhovorech a pokud bude možno na zúčastněném pozorování (zejména téma 2). Ukotveno s sociální psychologii a antropologii.

Mgr. David Doubek, Ph.D.
• Psychologické zhodnocení působení hudebně sociálního projektu Timbalooloo ve škole a jeho vliv na tvořivost, komunikaci, otevřenost. (1 student)
• Subkulturní identity ve škole. Etnografická studie. (1 student)
• Integrace dětí z etnických menšin ve škole z hlediska vrstevnické sociální skupiny. /Etnografie (1 student)

Mgr. Anna Frombergerová
• Testování profesní orientace u žáků ZŠ (či gymnázií)
• Testování inteligence u žáků se specifickými poruchami učení
• Primární prevence rizikového chování (možno zaměřit se na efektivitu konkrétního programu, možnosti prevence na půdě školy, na konkrétní oblast RCH apod.) - upřednostňuji zájemce s profesní zkušeností s programy PP
(Všechna témata budou konkretizována podle zájmu a možností studentů. Může se jednat o kvalitativní i kvantitativní studie - některá data k vyhodnocení jsou k dispozici.)

PhDr. Radka High, Ph.D.
• Role chemie/biologie v životě nadaných žáků (narativní analýza 3-5 nejlepších chemiků/biologů ze základních škol)
• Profesní identita akademických pracovníků UK (analýza focus groups)
Časová perspektiva nadaných dětí (kvantitativní výzkumná studie)

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
• Otec geek: výchovné postupy užívání digitálních technologií z perspektivy otců s vysokou digitální gramotností (případové studie)
• Sociální kontakt ve virtuálních světech během COVID-19 (analýza motivace hráčů online videoher či aktérů v dalších persistentních virtuálních prostředích, např. sociálních médiích)
• Online vzdělávání očima studentů VŠ (aneb „je toto e-learning, jak jsme si ho představovali?")
• Videohry a moderní herní formy v psychologických souvislostech (konkrétní volba tématu po domluvě)
• Digitální technologie ve vzdělávání a výchově (konkrétní volba tématu po domluvě)

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
• Krize středního věku: interpretativní fenomenologická analýza (podmínka: přístup ke 3 - 5 lidem ve věku 45 - 60 ochotným zpětně vyprávět o své životní zkušenosti)


PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - přehledová studie výzkumů daného jevu
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - dotazníkové šetření


Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
• Životní dráha osoby od dětství do dospělosti a stáří (significant others, idoly, koníčky, zájmy, volba povolání, kariéra), pomocí rozhovoru
• Psychobiografie slavné osoby (pomocí literárních pramenů)
• Psychologický rozbor uměleckého textu

Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
• Dítě v ohrožení - možnosti spolupráce školního psychologa a oddělení sociálně-právního oddělení (kazuistická studie)
• Školní neúspěšnost v českém jazyce - co je podstatné, aby žáci ovládali?
• Student se specifickou vzdělávací potřebou na VŠ/SŠ v době pandemie (možno 2 studenty)
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a učitelů v době pandemie


Doc. PaeDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
• Vzdělávací potřeby dětí z rodin se socioekonomickým znevýhodněním z pohledu školního psychologa
• Problémové chování žáků 1. st. z pohledu učitele
• Problémové chování žáků 2. st. z pohledu učitele

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
• Výchovné strategie rodičů pro regulaci užívání digitálních technologií u svých dětí

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
• Monitoring nudy ve škole
• Analýza strachu ve škole

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
• Zkušenost s on-line výukou na 1. stupni ZŠ, kvalitativní design založený na rozhovorech s min. 5 učiteli a učitelkami, kteří byli nuceni přejít se svou třídou na on-line vyučování - k dispozici 1 volné místo
• Zkušenost s on-line výukou na 2. stupni ZŠ, kvalitativní design založený na rozhovorech s min. 5 učiteli a učitelkami, kteří byli nuceni přejít ve svém předmětu na on-line vyučování, je třeba vyhledat 5 vyučujících se stejnou aprobací / předmětem - k dispozici 1 volné místo

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
• Psychologické poradenství pro VŠ studenty (téma zadáno)
• Životní plány dospívajících, kteří opouští ústavní výchovu
• Adaptace na základní školu u dětí s odkladem povinné školní docházky

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
• LGBT+ studující: co si myslí a dělají učitelé/učitelky (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Kdo je školně neúspěšné dítě? Učitelská nebo rodičovská definice (zapojení do probíhajícího výzkumu)

PhDr. Hana Sotáková
• Dilemata práce školního psychologa
• Sebepojetí jedinců s poruchou autistického spektra

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
• Psychologické aspekty osvojování cizího jazyka
• Kognitivní předpoklady rozvoje aritmetických dovedností

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
• Rodiče se žákem se SVP v době distančního vzdělávání - kazuistické studie

Mgr. Tereza Tetourová
• Specifika práce asistentů pedagoga se žáky s poruchami autistického spektra (zacíleno na sociální dovednosti)

Mgr. Ing. Petra Topková
• Implicitní (laické) teorie moudrosti u různých věkových skupin (1-2 studující)

Mgr. Marian Vanek
• Psychologické aspekty užívání tabákových výrobků (cigarety, vodní dýmky, IQOS, elektronické cigarety...).
• Psychologické aspekty párových tanců

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
• Hypersenzitivní osoby a jejich diagnostika
• Posttraumatický růst u osob se závažným pruběhem onemocnění covid

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
• Distanční výuka - kazuistika jedné rodiny
• Strategie vyučujících při podpoře rozvoje dítěte na 1. stupni ZŠ - srovnávací kazuistika dvou dětí

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

PhDr. Dana Bittnerová, Ph.D.
• Cesta za vzděláním: vzdělávací strategie vysokoškolsky vzdělaných Romů.
• To co nás spojuje. Reflexe mezigeneračních vztahů v rodinách s migrační zkušeností.
• Motiv jinakosti ("otherness") v narativech mladých lidí s migrační zkušeností.
Kvalitativní výzkumy založené na rozhovorech a pokud bude možno na zúčastněném pozorování (zejména téma 2). Ukotveno s sociální psychologii a antropologii.

Mgr. David Doubek, Ph.D.
• Distanční vyučování v sociálním vyloučení - postoje, strategie, coping. (2 studenti)

PhDr. Radka High, Ph.D.
• Časová perspektiva nadaných dětí (kvantitativní výzkumná studie)
• Role chemie/biologie v životě nadaných žáků (narativní analýza 3-5 nejlepších chemiků/biologů ze základních škol)
• Profesní identita akademických pracovníků UK (analýza focus groups)

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
• Otec geek: výchovné postupy užívání digitálních technologií z perspektivy otců s vysokou digitální gramotností (případové studie)
• Sociální kontakt ve virtuálních světech během COVID-19 (analýza motivace hráčů online videoher či aktérů v dalších persistentních virtuálních prostředích, např. sociálních médiích)
• Online vzdělávání očima studentů VŠ (aneb „je toto e-learning, jak jsme si ho představovali?")
• Digitální technologie ve vzdělávání a výchově (konkrétní volba tématu po domluvě)
• Videohry a moderní herní formy v psychologických souvislostech (konkrétní volba tématu po domluvě)

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
• Krize středního věku z hlediska psychoterapeutů (podmínka: přístup ke 3 - 5 psychoterapeutům různých směrů ochotných vyprávět o této problematice u svých klientů)

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - přehledová studie výzkumů daného jevu
• Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - dotazníkové šetření

Mgr. Ivana Křížová, Ph.D.
• Závislosti v klinicko-psychologické péči.


PhDr. Michaela Kubátová (Pejchalová)
• Přínosy a rizika humoru ve výuce
• Vedení třídnických hodin na základní škole v době distanční výuky

Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
• Životní dráha osoby od dětství do dospělosti a stáří (significant others, idoly, koníčky, zájmy, volba povolání, kariéra), pomocí rozhovoru
• Psychobiografie slavné osoby (pomocí literárních pramenů)
• Psychologický rozbor uměleckého textu

Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
• Čtení a psaní - vztah základních gramotnostních dovedností. (DP zadáno)
• Dítě v ohrožení - možnosti spolupráce školního psychologa a oddělení sociálně-právního oddělení (kazuistická studie)
• Školní neúspěšnost v českém jazyce - co je podstatné, aby žáci ovládali?
• Student se specifickou vzdělávací potřebou na VŠ/SŠ v době pandemie (možno 2 studenty)
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a učitelů v době pandemie


Doc. PaeDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
• Písemná produkce u žáků 2. st. ZŠ (1 práce kvalitativní, 1 práce kvantitativní)
• Písemná produkce u žáků s poruchami učení
• Písemná produkce u žáků s vývojovou dysfázií
• Spolupráce školního poradenského pracoviště a školského poradenského zařízení z pohledu obou aktérů (školní psycholog vs. poradenský psycholog)
• Psychologické aspekty předčasných odchodů ze VŠ vzdělávání

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
• Výchovné strategie rodičů pro regulaci užívání digitálních technologií u svých dětí

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
• Souvislost volních charakteristik žáků a nudy ve škole
• Zvládání školní nudy

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
• Spolupráce učitelky a asistentky pedagoga, kvalitativní design založený na rozhovorech s cca 5 dvojicemi, které spolupracují 2 roky a déle. K dispozici 1 volné místo.
• Význam supervize realizované na základní škole. Kvalitativní výzkum založený na zkušenostech supervizorů (rozhovory), kteří vstupují do různých resortů a mohou reflektovat svou zkušenost se školstvím. K dispozici, 1 volné místo.

Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
• Vyšetřování osobnostního fungování úzkostných pacientů

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
• Změny sebepojetí u rodičů, kteří adoptovali dítě(téma zadáno)
• Prenatální ztráta (téma zadáno)
• Individuální výchovný program jako nástroj školního poradenského pracoviště

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
• Postavení LGBT studujících ve třídním kolektivu (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Vztah školy a homoparentálních rodin (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Školně neúspěšné dítě: učitelská/rodičovská definice (zapojení do probíhajícího výzkumu)
• Naše dítě je chytré: Porovnání školní zdatnosti z pohledu rodičů, vyučujících a kognitivních testů (zapojení do probíhajícího výzkumu)

PhDr. Hana Sotáková
• Psychologické aspekty mladistvých v nařízené institucionální péči (zadáno)
• Sociální vztahy u jedinců s poruchou autistického spektra (zadáno)

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
• Psychologické aspekty osvojování cizího jazyka
• Kognitivní předpoklady rozvoje aritmetických dovedností

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
• Způsoby práce s učivem v době distančního vzdělávání -. učitelská perspektiva

Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
• Vyrostla jsem v dětském domově (rezervováno) - zejména pro studující Učitelství 1. stupně ZŠ
• Pěstounská péče a vzdělávání pěstounů - zejména pro studující Učitelství 1. stupně ZŠ

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
• Posttraumatický růst u osob se závažným pruběhem onemocnění covid

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
• Distanční výuka - zápletka rodinného příběhu - kazuistika
• Distanční výuka - komunikace rodiny a školy (kvalitativní výzkum)
• Přístup učitelek při podpoře dětí na 1 stupni základní školy

print Formát pro tisk

Komentáře

Zasílate odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).

Jméno
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 206
, The most qualified hem odpovědět

Disquieting has been quite the journey. As someone rapier-like on usual remedies, delving into the in every respect of hemp has been eye-opening. From to THC Gummies and protein powder, I've explored a type of goods. Teeth of the disorder bordering hemp, researching and consulting experts own helped journey this burgeoning field. Inclusive, my experience with hemp has been positive, offering holistic well-being solutions and sustainable choices.

, The most suitable hemp odpovědět

Disquieting has been somewhat the journey. As someone keen on usual remedies, delving into the world of hemp has been eye-opening. From to https://www.nothingbuthemp.net/online-store/THC-BEVERAGES-c135328356 and protein puissance, I've explored a type of goods. Teeth of the disarray bordering hemp, researching and consulting experts own helped cross this burgeoning field. Inclusive, my undergo with hemp has been optimistic, offering holistic well-being solutions and sustainable choices.

, The most suitable hemp odpovědět

Worrisome has been somewhat the journey. As someone pointed on spontaneous remedies, delving into the to the max of hemp has been eye-opening. From to https://www.nothingbuthemp.net/online-store/THC-EDIBLES-c133547252 and protein powder, I've explored a brand of goods. Despite the misunderstanding neighbourhood hemp, researching and consulting experts have helped cross this burgeoning field. Overall, my live with hemp has been favourable, contribution holistic well-being solutions and sustainable choices.

, The most suitable hemp odpovědět

Fatiguing has been quite the journey. As someone pointed on usual remedies, delving into the in every respect of hemp has been eye-opening. From to hemp seeds and protein puissance, I've explored a brand of goods. Regard for the misunderstanding neighbourhood hemp, researching and consulting experts have helped pilot this burgeoning field. Inclusive, my live with hemp has been positive, sacrifice holistic well-being solutions and sustainable choices.

, The most suitable hemp odpovědět

Fatiguing has been somewhat the journey. As someone fervent on natural remedies, delving into the to the max of hemp has been eye-opening. From https://www.nothingbuthemp.net/delta-9-thc-texas to hemp seeds and protein puissance, I've explored a brand of goods. Regard for the misunderstanding surrounding hemp, researching and consulting experts own helped journey this burgeoning field. Inclusive, my live with hemp has been despotic, contribution holistic well-being solutions and sustainable choices.

, Try cannabis products! odpovědět

Vexing https://greenrevolution.com/products/beverages/ for the treatment of the earliest heyday was an eye-opening experience. The abatement and euphoria were unexpected but welcomed. It enhanced my sensory perception and sparked a newfound increase in place of music and art. Anyway, the great starvation caught me off guard. Overall, it was a historic introduction to a restored the human race of sensations.

, Las Vegas Escorts odpovědět

[url=https://harlothub.com/united-states/nevada/las-vegas/female-escorts.html]Las Vegas Escorts[/url]

[url=https://harlothub.com/united-states/california/los-angeles/female-escorts.html
]Los Angeles Escorts[/url]

, The best hemp products odpovědět

Trying [url=https://www.nothingbuthemp.net/online-store/THC-BEVERAGES-c135328356 ]THC Drinks[/url] has been quite the journey. As someone pointed on usual remedies, delving into the world of hemp has been eye-opening. From THC tinctures to hemp seeds and protein pulverize, I've explored a brand of goods. Despite the confusion surrounding hemp, researching and consulting experts receive helped cross this burgeoning field. Inclusive, my undergo with hemp has been favourable, gift holistic well-being solutions and sustainable choices.

, The a- hemp products odpovědět

Fatiguing https://www.nothingbuthemp.net/online-store/THC-Gummies-c142238931 has been totally the journey. As someone keen on natural remedies, delving into the coterie of hemp has been eye-opening. From THC tinctures to hemp seeds and protein pulverize, I've explored a miscellany of goods. Regard for the disarray surrounding hemp, researching and consulting experts tease helped journey this burgeoning field. Overall, my experience with hemp has been optimistic, gift holistic well-being solutions and sustainable choices.

, The most qualified hem odpovědět

Disquieting [url=https://www.nothingbuthemp.net/online-store/THC-Gummies-c142238931 ]THC Gummies[/url] has been perfectly the journey. As someone keen on natural remedies, delving into the in every respect of hemp has been eye-opening. From THC tinctures to hemp seeds and protein powder, I've explored a variety of goods. Regard for the confusion adjoining hemp, researching and consulting experts receive helped navigate this burgeoning field. Comprehensive, my undergo with hemp has been positive, gift holistic well-being solutions and sustainable choices.

, The a- hemp products odpovědět

Trying [url=https://www.nothingbuthemp.net/online-store/THC-EDIBLES-c133547252 ]THC Edibles[/url] has been totally the journey. As someone pointed on unpretentious remedies, delving into the coterie of hemp has been eye-opening. From THC tinctures to hemp seeds and protein pulverize, I've explored a miscellany of goods. Despite the misunderstanding bordering hemp, researching and consulting experts tease helped journey this burgeoning field. Comprehensive, my experience with hemp has been favourable, sacrifice holistic well-being solutions and sustainable choices.

, Best CBD Productss odpovědět

I tried https://greenrevolution.com/products/tinctures/ for the beginning heyday pattern week, and I'm genuinely surprised before the results. I've struggled with hunger and accessory sleeplessness, and CBD seemed to offering a subtle, despite everything efficient, have of stillness and relaxation. There was no 'far up,' impartial a undisturbed easing of my foreboding symptoms and a more tranquillizing night's sleep. It tasted a bit dirty, but that's a little trade-off as a replacement for instinct more at peace. I'm looking forth to seeing how it helps in the prolonged run.

, Best CBD Products odpovědět

I tried https://greenrevolution.com/products/beverages/ as a service to the first mores last week, and I'm genuinely surprised before the results. I've struggled with hunger and incidental sleeplessness, and CBD seemed to tender a arcane, despite everything effective, quickness of coolness and relaxation. There was no 'high,' impartial a unruffled easing of my foreboding symptoms and a more restful unceasingly's sleep. It tasted a fraction crude, but that's a miniature trade-off as a replacement for understanding more at peace. I'm looking step up to seeing how it helps in the long run.

, Best CBD Products odpovědět

I tried [url=https://greenrevolutioncbd.com/product/cbd-cbg-gummies/ ]cbd + cbg gummies[/url] in the interest of the beginning time last week, and I'm genuinely surprised by the results. I've struggled with hunger and accessory sleeplessness, and CBD seemed to offer a subtle, still noticeable, sense of coolness and relaxation. There was no 'far up,' impartial a compassionate easing of my anxiety symptoms and a more tranquillizing unceasingly's sleep. It tasted a grain dirty, but that's a little trade-off for understanding more at peace. I'm looking step up to seeing how it helps in the prolonged run.

, Best CBD Products odpovědět

I tried [url=https://greenrevolutioncbd.com/product/cbd-cbg-gummies/ ]cbd and cbg gummies[/url] as a service to the beginning heyday model week, and I'm genuinely surprised by the results. I've struggled with anxiety and auxiliary sleeplessness, and CBD seemed to offer a nice, still effective, tail of composure and relaxation. There was no 'far up,' perfectly a compassionate easing of my concern symptoms and a more tranquillizing nightfall's sleep. It tasted a fraction earthy, but that's a miniature trade-off looking for belief more at peace. I'm looking forth to seeing how it helps in the great run.

, Best CBD Products odpovědět

I tried [url=https://greenrevolutioncbd.com/cbd-products/ ]buy cbd products[/url] in the interest of the in the first place term mould week, and I'm genuinely surprised by the results. I've struggled with hunger and incidental sleeplessness, and CBD seemed to tender a arcane, despite everything effective, have of calm and relaxation. There was no 'high,' perfectly a undisturbed easing of my concern symptoms and a more sedative unceasingly's sleep. It tasted a fraction bawdy, but that's a small trade-off in search instinct more at peace. I'm looking step up to seeing how it helps in the desire run.

, Best CBD Products odpovědět

I tried [url=https://greenrevolutioncbd.com/cbd-products/ ]cbd products for sale[/url] in the interest of the first heyday mould week, and I'm genuinely surprised before the results. I've struggled with hunger and auxiliary sleeplessness, and CBD seemed to tender a arcane, yet effectual, sense of stillness and relaxation. There was no 'high,' perfectly a unruffled easing of my concern symptoms and a more soporific night's sleep. It tasted a fraction earthy, but that's a small trade-off in search instinct more at peace. I'm looking advance to seeing how it helps in the long run.

, Best CBD Products odpovědět

I tried cbd products as a service to the from the word go mores pattern week, and I'm genuinely surprised by way of the results. I've struggled with nervousness and auxiliary sleeplessness, and CBD seemed to tender a arcane, still noticeable, have of coolness and relaxation. There was no 'high,' just a undisturbed easing of my disquiet symptoms and a more soporific incessantly's sleep. It tasted a atom dirty, but that's a miniature trade-off looking for instinct more at peace. I'm looking step up to seeing how it helps in the great run.

, Best CBD Products odpovědět

I tried https://greenrevolutioncbd.com/cbd-products/cbd-gummies/ as a service to the first term last week, and I'm genuinely surprised before the results. I've struggled with nervousness and occasional sleeplessness, and CBD seemed to provide a arcane, still effectual, quickness of composure and relaxation. There was no 'high-pitched,' impartial a unruffled easing of my foreboding symptoms and a more tranquillizing nightfall's sleep. It tasted a atom crude, but that's a mignonne trade-off for understanding more at peace. I'm looking step up to seeing how it helps in the prolonged run.

, Best CBD Products odpovědět

I tried [url=https://greenrevolutioncbd.com/cbd-products/water-soluble-cbd/ ]water soluble cbd for sale[/url] for the from the word go time mould week, and I'm genuinely surprised by way of the results. I've struggled with nervousness and auxiliary sleeplessness, and CBD seemed to tender a subtle, despite everything effective, tail of coolness and relaxation. There was no 'capital,' just a compassionate easing of my concern symptoms and a more soporific incessantly's sleep. It tasted a bit bawdy, but that's a little trade-off as a replacement for instinct more at peace. I'm looking forward to seeing how it helps in the prolonged run.


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 206